ေယာဘ အခန္းၾကီး(၈)


၁ရႈအာအမ်ဳိးသားဗိလဒဒ္ ျမြက္ဆုိသည္ကား၊ ၂သင္သည္ အဘယ္မွ်ကာလပတ္လုံး ဤသို႔ေျပာမည္ နည္း။ သင္ေျပာေသာစကားသည္ အဘယ္မွ်ကာပတ္လုံးေလျပင္းကဲ့ကုိ႔ျဖစ္မည္နည္း၊၊ ၃ဘုရားသခင္သည္ မတရားသျဖင့္  အျပစ္ေပးေတာ္မူမည္ေလာ၊၊ အနႏၱတန္ခုိးရွင္သည္တရားကုိ ဖ်က္ေတာ္မူမည္ေလာ၊၊ ၄သင္၏သားသမီးတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ကုိ ျပစ္မွားေသာေၾကာင့္၊ ျပစ္မွားစဥ္တြင္၊ သူတုိ႔ကုိသုတ္သင္ပယ္ရွင္း ေတာ္မူေသာ္လည္း၊ ၅သင္သည္မဆုိင္းမလင့္၊ သန္႔ရွင္းေျဖာင့္မတ္ေသာသေဘာႏွင့္ ဘုရားသခင္ကုိရွာ၍ အနႏၱတန္ခုိးရွင္အား ေတာင္းပန္လွ်င္၊ ၆စင္စစ္ သင့္အတြက္ ကိုယ္ေတာ္သည္ထၿပီးလွ်င္ သင္၏ ေျဖာင့္မတ္ေသာေနရာကို ေကာင္းစားေစေတာ္မူသျဖင့္၊ ၇သင္သည္ အစအဦး၌ ငယ္ေသာ္လည္း၊ ေနာက္ဆုံး၌ အလြန္ႀကီးပြားလိမ့္မည္၊၊

၈လြန္ေလၿပီးေသာကာလကုိ စစ္၍၊ ေရွးဘုိးေဘးတုိ႔ကုိ ေမးျမန္းျခင္းငွါအားထုတ္ပါေတာ့၊၊ ၉ငါတုိ႔သည္မေန႔၏ သားျဖစ္၍ အလွ်င္းမသိရပါ၊၊ ေျမႀကီးေပၚမွာ ငါတုိ႔ေနရေသာ ေန႔ရက္ကာလသည္ အရိပ္သက္သက္ျဖစ္၏၊၊ ၁ဝထုိသူတုိ႔မူကား၊ သင့္ကုိဆုံးမသြန္သင္၍ မိမိတုိ႔စိတ္ႏွလုံးထဲက ျမြက္ဆုိၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၁ဂမာပင္သည္ ရြံ႕မရွိဘဲႀကီးပြား ႏုိင္သေလာ၊၊ ျမစ္နားမွာ ေပါက္ေသာျမက္ပင္သည္ ေရမရွိဘဲ ႀကီးပြား ႏုိင္သေလာ၊၊ ၁၂ထုိအပင္သည္ စိမ္းလ်က္မရိတ္ မျဖတ္ေသာ္လည္း၊ အျခားအပင္ထက္သာ၍ ညွိဳးႏြမ္းတက္၏၊၊ ၁၃ ထုိသုိ႔ဘုရားသခင္ကို ေမ့ေလ်ာ့ေသာသူအေပါင္းတုိ႔ သည္ ဆုံးျခင္းသုိ႔ ေရာက္ရၾကလိမ့္မည္၊၊ အဓမၼလူ ေျမာ္လင့္စရာအေၾကာင္းသည္ ပ်က္လိမ့္မည္။ ၁၄ထိုသူေျမာ္လင့္စရာ လမ္းသည္ျပတ္လိမ့္မည္၊၊ မွီခုိေသာအရာသည္လည္း  ပင့္ကူေျမွးကဲ့သို႔ ျဖစ္လိမ့္မည္။ ၁၅ထုိသူသည္ မိမိအိမ္ကုိမွီ၍ အိမ္သည္အမွီမခံ၊၊ လက္ႏွင့္ ကုိင္ေသာ္လည္း မတည္ေစႏုိင္၊၊ ၁၆သူသည္ေနပူမွာစိမ္းလန္းလ်က္ အခက္အလက္ အားျဖင့္ မိမိဥယ်ာဥ္ကုိ ႏွံ႔ျပားလ်က္၊ ၁၇အျမစ္အားျဖင့္ စမ္းေရတြင္းကုိဝုိင္း၍ ေက်ာက္ထူေသာအရပ္ကို ေတြ႔ျမင္ လ်က္ရွိေသာ္လည္း၊ ၁၈သူ႔ကုိသုတ္သင္ပယ္ရွင္း၍ မိမိေနရာအရပ္က သင္သည္ ငါမေတြ႔မျမင္စဖူးဟူ၍ သူ႔ကိုျငင္းပယ္ လိမ့္မည္၊၊ ၁၉ထုိသူဝမ္းေျမာက္ရာလမ္းသည္ ထုိသုိ႔ ျဖစ္၍ သူ႔ေနရာေျမ၌ အျခားသူတို႔သည္ ေပါက္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၂ဝစုံလင္ေသာသူကုိကား၊ ဘုရားသခင္စြန္႔ပစ္ေတာ္မမူ၊ မတရားသျဖင့္ ျပဳေသာသူတုိ႔ ကုိကား မစေတာ္မမူ၊၊ ၂၁ရယ္ေမာရေသာအခြင့္၊ ရႊင္လန္းစြာႏႈတ္ျမြက္ရေသာအခြင့္ကုိ သင္၌ ေပးေကာင္း ေပးေတာ္မူမည္၊၊ ၂၂သင့္ကုိမုန္းေသာသူတုိ႔သည္ ရွက္ျခင္းႏွင့္ ဖုံးလႊမ္းလ်က္ရွိရၾကလိမ့္မည္၊၊ ဆုိးေသာသူေနရာ အရပ္သည္လည္း ဆုံးရႈံးျခင္းသို႔ ေရာက္ရလိမ့္မည္ဟု ျမြက္ဆုိ၏၊၊