ေယာဘ အခန္းၾကီး(၉)


၁-၂ေယာဘျပန္၍ ျမြက္ဆုိသည္ကား၊ မွန္ပါ၏၊၊ ထုိစကားမွန္ေၾကာင္းကုိငါသိ၏၊၊ သုိ႔ေသာ္လည္း လူသည္ ဘုရားသခင့္ေရွ႔ေတာ္၌ အဘယ္သုိ႔ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ ေရာက္ႏုိင္သနည္း၊၊ ၃ဘုရားသခင္သည္ အျပစ္တင္ျခင္းငွါ အလုိ ေတာ္ရွိလွ်င္၊ လူသည္အျပစ္တေထာင္တြင္ တခုကုိမွ်မေျဖႏုိင္၊၊ ၄ဘုရားသခင္သည္ ထူးဆန္းေသာဥာဏ္၊ ႀကီးစြာေသာ တန္ခုိးႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊  အဘယ္သူသည္ အာဏာေတာ္ကုိ ဆန္၍ ေအာင္ႏုိင္သနည္း၊၊ ၅ဘုရားသခင္ သည္ ေတာင္တုိ႔ကုိ အမွတ္တမဲ့ေရႊ႔ေတာ္မူ၏၊၊ အမ်က္ထြက္၍ ေမွာက္လွန္ေတာ္မူ၏၊၊ ၆ေျမႀကီးကုိ ေရႊ႔ေစျခင္းငွါ တြန္းေတာ္မူ၍ ေျမတုိင္တုိ႔သည္ တုန္လႈပ္ၾက၏၊၊ ၇ေနကုိမွာထားေတာ္မူ၍ သူသည္မထြက္ရ၊၊ ၾကယ္တုိ႔ကုိလည္း ကြယ္ထားေတာ္မူ၏၊၊ ၈မုိဃ္းေကာင္းကင္ကုိ ကုိယ္ေတာ္တပါးတည္း ျဖန္႔မုိးေတာ္မူ၏၊၊ သမုဒၵရာလိႈင္းတံပုိးကုိ နင္း ေတာ္မူ၏၊၊ ၉အာရွၾကယ္၊ ခသိလၾကယ္၊ ခိမၾကယ္စုမွစ၍ ေတာင္မ်က္ႏွာၾကယ္တိုက္တို႔ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူသည္။ ၁ဝစစ္၍မသိႏိုင္ေအာင္ အလြန္ႀကီး ေသာအမႈ မေရတြက္ႏုိင္ေအာင္မ်ား၍ အံ့ဖြယ္ေသာအမႈတို႔ကို ျပဳေတာ္မူ၏။ ၁၁ငါ့ေရွ႔မွာၾကြေတာ္မူ၍ ကိုယ္ေတာ္ကိုငါမျမင္ရ။ ေရွာက္သြားေတာ္မူ၍ ကိုယ္ေတာ္ကိုငါမရိပ္မိရ၊၊ ၁၂သိမ္းယူေတာ္မူေသာ အခါ အဘယ္သူသည္ တားဆီးႏိုင္သနည္း၊၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အဘယ္သို႔ ျပဳေတာ္မူသနည္းဟု အဘယ္သူ ဆိုဝံ့သနည္း။ ၁၃ဘုရားသခင္သည္ အမ်က္ေျပေတာ္မမူလွ်င္ မာနႀကီး၍ အားေပးေသာသူတို႔သည္ ေရွ႕ေတာ္၌ႏွိမ့္ခ်ျခင္း ကိုိခံရမည္၊၊ ၁၄ထုိမွ်မကငါသည္ အဘယ္သို႔ျပန္ေလွ်ာက္ရမည္နည္း၊၊ ေရွ႔ေတာ္၌ အဘယ္သုိ႔ေသာ  စကားကိုေရြး၍ ေလွ်ာက္ရအ့ံနည္း။ ၁၅ငါသည္ေျဖာင့္မတ္ေသာ္လည္း ျပန္၍မေလ်ာက္ဝ့ံဘဲ တရားမႈကို ဆံုးျဖတ္ေတာ္မူေသာ  အရွင့္ကိုေတာင္းပန္ရုံမွ်သာ ျပဳရ၏၊၊ ၁၆ငါေခၚ၍အရွင္သည္ ထူးေသာ္မူ ေသာ္လည္း ငါ့စကားကို နားေထာင္ေတာ္မူမည္ ဟု ငါမယံုႏုိင္။ ၁၇အေၾကာင္းမူကား မိုဃ္းသက္မုန္တိုင္းျဖင့္ ငါ့ကိုညွဥ္းဆဲ၍ အေၾကာင္းမရွိဘဲ ငါ၌အနာတုိ႔ကို မ်ားျပားေစေသာ္မူ၏။ ၁၈ငါကိုအသက္ရႈရေသာ အခြင့္မေပး။ ၁၉ခါးစြာေသာေဝဒနာႏွင့္ ျပည့္စံုေစေတာ္မူ၏။ တန္ခိုးကို အမွီျပဳမည္ဆိုေသာ္လည္း ဘုရားသခင္သည္ တန္ခိုးႀကီးေတာ္မူ၏။ တရားကို အမွီျပဳမည္ ဆိုျပန္ေသာ္ အဘယ္သူသည္ ငါ့ဘက္၌ သက္ေသခံမည္နည္း၊၊ ၂ဝကိုအျပစ္ကိုေျပေစျခင္းငွါ ျပဳလွ်င္ ကိုယ္စကား အားျဖင့္ တရားရႈံးလိမ့္မည္။ ငါသည္ စံုလင္ၿပီဟုဆို ျပန္လွ်င္ ငါ့သေဘာ ေကာက္ေၾကာင္း ထင္ရွားလိမ့္မည္။ ၂၁တဖန္စံုလင္ေသာ္လည္း၊ ကိုယ္စိတ္္သေဘာကို ကိုယ္မသိရ။ ကိုယ္အသက္ကိုပမာဏမျပဳရ၊၊

၂၂ငါေျပာအံ့ေသာစကားတခ်က္ ဟူမူကား ဘုရားသခင္သည္စံုလင္ေသာ သူတုိ႔ကုိ၄င္း၊ ဆုိးညစ္ေသာ သူတုိ႔ ကုိ၄င္း၊ ဖ်က္ဆီးေတာ္မူတတ္၏၊၊ ၂၃ခ်က္ျခင္းေဘးတစုံတခု ေရာက္ေသာအခါ၊ အျပစ္မရွိေသာ သူခံရသည္ အေၾကာင္း ကို ရယ္ေတာ္မူ၏၊၊ ၂၄ေျမႀကီးကုိလူဆုိးလက္၌အပ္၍၊ တရားသူႀကီးတုိ႔၏ မ်က္ႏွာကုိဖ်က္ေတာ္မူ၏၊၊ သုိ႔မဟုတ္ ထုိအမႈကုိ စီရင္ေသာသူကား အဘယ္သူနည္း၊၊

၂၅တၿမိဳ႔မွတၿမိဳ႔သုိ႔ စာပုိ႔ေသာလုလင္ထက္၊ ငါ့ေန႔ရက္တုိ႔သည္ လ်င္ျမန္၍။ ေကာင္းက်ဳိးကုိ မခံရဘဲ ေျပးတတ္ ၾက၏၊၊ ၂၆လ်င္ျမန္ေသာ သေဘၤာကဲ့သို႔၄င္း၊ အေကာင္ကုိ သုတ္လာေသာ ေရႊလင္းတကဲ့သုိ႔၄င္း၊ လြန္သြားတတ္ၾက၏။  ၂၇ငါသည္ျမည္တမ္းေသာ စကားကုိျဖတ္၍၊ ရႊင္လန္းေသာ မ်က္ႏွာကုိေဆာင္လ်က္၊ ရဲရင့္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္မည္ဟု ငါဆုိေသာ္လည္း၊ ၂၈ငါခံရေသာ ဒုကၡေဝဒနာမ်ားေသာေၾကာင့္၊ ေၾကာက္ေသာ သေဘာရွိ၏၊၊ အျပစ္လႊတ္ေစဟု ငါ၌စီရင္ ေတာ္မမူေၾကာင္းကုိ ငါသိ၏၊၊ ၂၉ငါသည္ အျပစ္သင့္ေရာက္သည္ ျဖစ္၍၊ အဘယ္ေၾကာင့္ အခ်ည္းႏွီး ႀကိဳးစားရမည္ နည္း၊၊ ၃ဝငါ့ကုိယ္ကုိ မုိဃ္းပြင့္ေရႏွင့္ေဆး၍၊ ငါ့လက္ကို ရွင္းရွင္းစင္ၾကယ္ေစေသာ္လည္း၊ ၃၁ရႊံ႕ထဲသုိ႔ တြန္းခ်ေတာ္မူ၍ ငါ့အဝတ္ပင္ ငါ့ကုိယ္ကုိရြံ႕လိမ့္မည္၊၊ ၃၂ငါသည္ ဘုရားသခင္၏စကားကုိ တဦးႏွင့္တဦး တရားေတြ႔ႏုိင္မည္အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါကဲ့သုိ႔လူျဖစ္ ေတာ္မူသည္မဟုတ္၊၊ ၃၃ငါတုိ႔ႏွစ္ဦးကုိ ဆီးတားပုိင္ေသာ စပ္ၾကားေနအမႈေစာင့္မရွိ။ ၃၄ငါ့ကုိဒဏ္ခတ္ ေတာ္မမူပါေစႏွင့္၊၊ ျပဳေတာ္မူေသာေဘးေၾကာင့္ ငါမေၾကာက္ပါေစႏွင့္၊၊ ၃၅သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ ငါ့သည္ မေၾကာက္ ဘဲေျပာရေသာအခြင့္ရွိလိမ့္မည္၊၊ ယခုမူကား ေျပာရေသာအခြင့္ကုိမရ၊၊