ေယာရႈမွတ္စာ အခန္းၾကီး (၁၀)


၁ေယာရႈသည္ ေယရိေခါၿမိဳ႕ႏွင့္မင္းႀကီးကို ျပဳသကဲ့သို႔၊ အာဣၿမိဳ႕ႏွင့္ မင္းႀကီးကိုတိုက္ယူ၍ ရွင္းရွင္း ဖ်က္ဆီးေၾကာင္းကို၄င္း၊ ဂိေဗာင္ၿမိဳ႕သားတို႔သည္ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔ႏွင့္ မိႆဟာယဖြဲ႔၍ အတူေန ေၾကာင္းကို၄င္း၊ ေယရုရွလင္မင္းႀကီးအေဒါနိေဇဒက္သည္ ၾကားေသာအခါ၊ ၂ဂိေဗာင္ၿမိဳ႕သည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ကဲ့သို႔ ႀကီးစြာေသာၿမိဳ႕၊ အာဣၿမိဳ႕ထက္ႀကီး၍ၿမိဳ႕သားေယာက်္ားအေပါင္းတို႔သည္ ခြန္အားႏွင့္ျပည့္စံုေသာေၾကာင့္ အလြန္ေၾကာက္ရြံ႕ၾက၏။ ၃ထိုအခါ ေယရုရွလင္မင္းႀကီးအေဒါတိေဇဒက္သည္၊ ေဟျဗဳန္မင္းႀကီးေဟာဟံ၊ ယာမုတ္ မင္းႀကီးပိရံ၊ လာခိရွမင္းႀကီးယာဖ်ာ၊ ဧဂလုန္မင္းႀကီးေဒပိရတို႔ထံသုိ႔ ေစလႊတ္၍၊ ၄ဂိေဗာင္ၿမိဳ႕သည္ ေယာရႈမွစ၍ ဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို႔ႏွင့္ မိႆဟာယဖြဲ႔ေသာေၾကာင့္၊ ထိုၿမိဳ႔ကိုလုပ္ႀကံျခင္းငွါ ငါ့ထံသို႔လာ၍ ငါႏွင့္အတူ ကူညီၾကပါဟု ႏႈိးေဆာ္သည္အတိုင္း၊ ၅ေယရုရွလင္မင္းႀကီး၊ ေဟျဗဳန္မင္းႀကီး၊ ယာမုတ္မင္းႀကီး၊ လာခိရွမင္းႀကီး၊ ဧဂလုန္မင္းႀကီးတည္းဟူေသာ အာေမာရိမင္းႀကီးငါးပါးတို႔သည္စည္ေဝး၍ မိမိတို႔ဗိုလ္ပါစစ္သည္ အေပါင္းတို႔ ႏွင့္တကြစစ္ခ်ီ၍၊ ဂိေဗာင္ၿမိဳ႕ေရွ႕မွာ တပ္ခ်လ်က္ စစ္တိုက္ၾက၏။ ၆ဂိေဗာင္ၿမိဳ႕သားတို႔သည္ ေယာရႈရွိ ရာဂိလဂါလၿမိဳ႕သို႔ေစလႊတ္၍၊ ကိုယ္ေတာ္၏ကြၽန္တို႔ကိုၾကည့္ရႈလ်က္ေနေတာ္မမူပါႏွင့္။ အလ်င္အျမန္ၾကြ၍ မစကယ္တင္ေတာ္မူပါ။ ေတာင္ေပၚမွာေနေသာ အာေမရိမင္းႀကီးအေပါင္းတို႔သည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို တိုက္ျခင္းငွာ စည္းေဝးၾကပါၿပီဟုေလွ်ာက္ၾက၏။ ၇ေယာရႈသည္လည္း၊ စစ္မႈ၌က်င္လည္ေသာသူ၊ ခြန္အားႀကီးေသာ သူရဲအေပါင္းတို႔ႏွင့္တကြ၊ ဂိလဂါလၿမိဳ႔မွ တက္သြားေလ၏။ ၈ထာဝရဘုရားကလည္း၊ သူတို႔ကိုမေၾကာက္ႏွင့္။ သင္၏လက္၌ငါအပ္မည္။ သင့္ေရွ႔မွာလူတစံုတေယာက္မွ် မခံမရပ္ႏုိင္ရာဟု ေယာရႈအားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၉ေယာရႈသည္ ဂိလဂါၿမိဳ႔မွ တညဥ့္လံုးခ်ီသြား၍၊ ရန္သူတို႔ကို အမွတ္တမဲ့ တိုက္လာသျဖင့္၊ ၁ဝထာဝရဘုရားသည္ သူတို႔ကို ဣသေရလအမ်ိဳးသားေရွ႔မွာ ရႈံးေစ၍၊ ဂိေဗာင္ၿမိဳ႔ အနားမွာႀကီးစြာေသာ လုပ္ႀကံျခင္းအားျဖင့္ သတ္၍၊ ေဗေသာရုံၿမိဳ႔သို႔သြားေသာလမ္း၌လိုက္လ်က္၊ အေဇကာၿမိဳ႔၊ မကၠဒါၿမိဳ႔တိုင္ေအာင္လုပ္ႀကံေတာ္မူ၏။ ၁၁ထိုသူသည္ ဣသေရလ လူတို႔ေရွ႔မွာေျပး၍ ေဗေသာရုန္ၿမိဳ႔သို႔ ဆင္းသြားရာတြင္၊ ထာဝရဘုရားသည္ မိုဃ္းေကာင္းကင္မွ ႀကီးစြာေသာမိုဃ္းသီးကို အေဇကာၿမိဳ႔တိုင္ေအာင္ သူတို႔အေပၚ၌ခ်ေတာ္မူ၍၊ သူတို႔သည္ ဣသေရလူတို႔၏ ထားေၾကာင့္ ေသသည္ထက္ မိုဃ္းသီးေၾကာင့္သာ၍ ေသၾက၏။ ၁၂ထိုသို႔ အာေမာရိလူတုိ႔ကို ဣသေရလ အမ်ဳိး သားတုိ႔၌အပ္ေတာ္မူေသာေန႔မွာ၊ ေယာရႈသည္ ထာဝရဘုရားကိုဆုေတာင္းၿပီးလွ်င္၊ အိုေန၊ သင္သည္ဂိေဗာင္ၿမိဳ႔၌ ၄င္း၊အိုလ၊ သင္သည္အာယလုန္ခ်ိဳင့္၌၄င္း ၿငိမ္ဝပ္စြာေနေလာ့ဟု ဣသေရလအမ်ဳိးသားမ်ားေရွ႔တြင္ ျမြက္ဆိုသည္ အတိုင္း၊ ၁၃ဣသေရလ လူတို႔သည္ ရန္သူတို႔အားအျပစ္ဒဏ္မေပးမွီတိုင္ေအာင္ ေနသည္ၿငိမ္ဝပ္စြာေန၍ လသည္ရပ္ေလ၏။ ယာရွာ၏စာ၌ ပါသည္ကား၊ မိုဃ္းေကာင္းကင္ အလယ္၌ ေနသည္ၿငိပ္ဝပ္စြာေန၍ လသည္ရပ္ေလ၏။ ယာရွာ၏ စာ၌ပါသည္ကား၊ မုိဃ္းေကာင္းကင္အလယ္၌ ေနသည္ရပ္ေန၏။ ဝင္ၿမဲဝင္အံ့ေသာ ငွာ တေန႔လုံး အလ်င္မျပဳ ဟုပါသည္ မဟုတ္ေလာ။ ၁၄ထာဝရဘုရားသည္ လူစကားကိုနားေထာင္၍၊ ထိုသို႔ေသာေန႔တေန႔မွ်မျဖစ္စဖူး။ ေနာက္တဖန္လည္းမျဖစ္၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရလအမ်ဳိးဘက္မွာစစ္တိုက္ ေတာ္မူ၏။၁၅ထို႔ေနာက္ေယာရႈသည္ ဣသေရလလူအေပါင္းတို႔ႏွင့္တကြ၊ ဂိလဂါလတပ္သို႔ျပန္သြား၏။ ၁၆မင္းႀကီးငါးပါးတို႔သည္ ေျပး၍မကၠဒါလိုင္ေခါင္း၌၊ ပုန္းလ်က္ေနၾက၏။ ၁၇မကၠဒါလိုင္ေခါင္း၌ ပုန္းလ်က္ေနေသာ မင္းႀကီးငါးပါးကိုေတြ႔ပါၿပီဟု ေယာရႈအားၾကားေလွ်ာက္လွ်င္၊ ၁၈ေယာရႈက၊ လိုင္ေခါင္းဝေပၚမွာ ႀကီးစြာေသာ ေက်ာက္တို႔ကိုလွိမ့္ပံု၍ လူေစာင့္တို႔ကို ထားၾကေလာ့။ ၁၉သင္တို႔မူကား မဆိုင္မလင့္။ ရန္သူတို႔ကိုလိုက္၍ မွီသမွ်ေသာသူတို႔က္ို ကြပ္မ်က္ၾက။ ၿမိဳ႔ထဲသို႔မဝင္ေစၾကႏွင့္။ သင္တို႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ သူတို႔ကိုသင္တို႔လက္၌ အပ္ေတာ္မူၿမီဟုမွာထားေလ၏။ ၂ဝေယာရႈႏွင့္ဣသေရလလူတို႔သည္ ရန္သူတို႔ကို ႀကီးစြာေသာလုပ္ႀကံျခင္းအားျဖင့္ သုတ္သင္ပယ္ရွင္းၿပီးမွ၊ က်န္ၾကြင္းေသာသူအခ်ဳိ႔တို႔သည္ခိုင္ခံ့ေသာ ၿမိဳ႔သို႔ဝင္၍ေနၾက၏။ ၂၁လူအေပါင္းတို႔သည္ ေယာရႈရွိရာမကၠဒါတပ္သို႔ ၿငိမ္ဝပ္စြာျပန္လာၾက၏။ ဣသေရလလူ တစံုတေယာက္ကို အဘယ္သူမွ် အျပစ္မတင္ရ။ ၂၂ေယာရႈကလည္း၊ လိုင္ေခါင္းကို ဖြင့္ၿပီးလွ်င္၊ ထိုမင္းႀကီးငါးပါးတို႔ကို လိုင္ေခါင္းထဲကထုတ္၍ ငါ့ထံသို႔ေဆာင္ခဲ့ၾကဟုမွာလိုက္သည္ အတိုင္း၊ ၂၃သူတို႔သည္ျပဳ၍၊ ေယရုရွလင္မင္းႀကီး၊ ေဟျဗဳန္မင္းႀကီး၊ ယာမုတ္မင္းႀကီး၊ လာခိရွမင္းႀကီး၊ ဧဂလုန္မင္းႀကီးငါးပါးတို႔ကို လိုင္ေခါင္းထဲက ေဆာင္ခဲ့၍၊ ၂၄ေယာရႈထံသို႔ေရာက္ၿပီးမွ၊ ေယာရႈသည္ မိမိႏွင့္အတူ စစ္ခ်ီေသာဗိုလ္မင္းတို႔ႏွင့္ ဣသေရလ လူအေပါင္းတို႔ကို ေခၚလွ်င္၊ ခ်ဥ္းလာၾက။ ဤမင္းႀကီးတို႔၏လည္ကုပ္ အေပၚ၌ ေျခကို တင္ၾကဟု ဗိုလ္မင္းတို႔အား ဆိုသည္အတိုင္း၊ သူတို႔သည္ ခ်ဥ္းလာ၍ ထိုမင္ႀကီးတို႔၏ လည္ကုပ္ အေပၚ၌ေျခကိုတင္ၾက၏။ ၂၅ေယာရႈကလည္း သင္တို႔တိုက္ရေသာ ရန္သူအေပါင္းတို႔ကို ထာဝရဘုရားသည္ ဤကဲ့သို႔ျပဳေတာ္မူမည္ျဖစ္၍ မေၾကာက္ၾကႏွင့္၊ စိတ္မပ်က္ၾကႏွင့္။ အားယူ၍ ရဲရင့္ျခင္းရွိၾကေလာ့ဟု ဆိုၿပီးမွ၊ ၂၆ထိုမင္းႀကီးတို႔ကို ထားႏွင့္ကြပ္မ်က္၍ သစ္ပင္ငါးပင္တို႔၌ဆြဲထားေလ၏။ ညဦးတုိင္ေအာင္ သစ္ပင္၌ ဆြဲထားၿပီးမွ၊ ၂၇ေနဝင္ခ်ိန္ေရာက္ေသာအခါ၊ ေယာရႈစီရင္သည္အတိုင္းသစ္ပင္မွခ်ၿပီးလွ်င္၊ သူတို႔ပုန္းလ်က္ေနရာ လိုင္ေခါင္း၌ ပစ္ထား၍၊ လိုင္ေခါင္းဝေပၚမွာ ႀကီးစြာေသာေက်ာက္တို႔ကိုစုပံုၾက၏။ ထိုေက်ာက္ပံုသည္ယေန႔တိုင္ေအာင္ရွိ၏။

၂၈ထိိုေန႔၌ေယာရႈသည္ မကၠဒါၿမိဳ႕ကိုတိုက္ယူ၍ ၿမိဳ႔ႏွင့္မင္းႀကီးကိုထားႏွင့္လုပ္ႀကံၿပီးလွ်င္ ၊ မင္းႀကီးႏွင့္တကြ ၿမိဳ႕သားအေပါင္းတို႔ကိုတေယာက္မွ်မက်န္ၾကြင္းရဘဲရွင္းရွင္းဖ်က္ဆီးေလ၏။ေယရိေခါမင္းႀကီးကိုျပဳသကဲ့သုိ႔ မကၠဒါမင္းႀကီးကိုျပဳသတည္း၊ ၂၉ထိုေနာက္ေယာရႈသည္ ဣသေရလလူအေပါင္းတို႔ႏွင့္တကြမကၠဒါၿမိဳ႔ မွလိဗနၿမိဳ႕သို႔ ခ်ီသြား၍တိုက္သျဖင့္၊ ၃ဝထာဝရဘုရားသညည္ ထိုၿမိဳ႔ႏွင့္မင္းႀကီးကိုဣသေရလလူ တို႔လက္၌ အပ္ေတာ္မူ၍၊ ၿမိိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔သားအေပါင္းတို႔ကို တေယာက္မွ်မက်န္ၾကြင္းရဘဲ ထားႏွင့္လုပ္ႀကံ၍၊ ေယရိေခါ မင္းႀကီးကိုျပဳသကဲ့သုိ႔ ထိုမင္းႀကီးကိုျပဳၾကရ၏။ ၃၁ေယာရႈသည္ ဣသေရလလူအေပါင္းတို႔ႏွင့္တကြ၊ လိဗနၿမိဳ႔မွ လာခိရွၿမိဳ႔သို႔ခ်ီသြား၍ တပ္ခ်လ်က္တိုက္ၾက၏။ ၃၂ထာဝရဘုရားသည္၊ ထိုၿမိဳ႔ကိုဣသေရလလူတို႔လက္၌ အပ္ေတာ္မူသျဖင့္၊ ဒုတိယေန႔၌ရ၍ လိဗနၿမိဳ႔ကိုျပဳသကဲ့သို႔ ထိုၿမိဳ႔ႏွင့္ ၿမိဳ႔သူၿမဳိ႔သားအေပါင္းတို႔ကို ထားႏွင့္လုပ္ႀကံၾက၏။ ၃၃ထိုအခါ ေဂဇာမင္းႀကီး ေဟာရံသည္၊ လာခိရွၿမိဳ႔ကို ကူညီမည္ဟု လာေသာေၾကာင့္၊ ေယာရႈသည္ ထိုမင္းႀကီးႏွင့္ သူ၏လူအေပါင္းတို႔ကို တေယာက္မွ်မက်န္ၾကြင္းရဘဲ ရွင္းရွင္းလုပ္ႀကံေလ၏။ ၃၄တဖန္ေယာရႈသည္ ဣသေရလ လူအေပါင္းတို႔ႏွင့္တကြ၊ လာခိရွၿမိဳ႔မွဧဂလုန္ၿမိဳ႔သို႔ခ်ီသြား၍တပ္ခ်လ်က္တိုက္ၾက၏။ ၃၅ထုိေန႔ျခင္းတြင္ရ၍ လာခိရွၿမိဳ႔ကိုျပဳသကဲ့သို႔၊ ထိုၿမိဳ႔သူၿမိဳ႔သား အေပါင္းတို႔ကို ထားႏွင့္လုပ္ႀကံ၍ တေန႔ျခင္းတြင္ရွင္းရွင္းဖ်က္ဆီးၾက၏။ ၃၆တဖန္ေယာရႈသည္ ဣသေရလလူအေပါင္းတို႔ႏွင့့္တကြ၊ ဧဂလုန္ၿမိဳ႔မွ ေဟျဗဳန္ၿမိဳ႔သို႔ခ်ီသြား၍တိုက္ၾက၏။ ၃၇ရေသာအခါ၊ ဧဂလုန္ၿမိဳ႔ကို ျပဳသကဲ့သို႔ ထိုၿမိဳ႔ႏွင့္မင္းႀကီးကို၄င္း၊ ထုိၿမိဳ႔ႏွင့္ဆိုင္ေသာၿမိဳ႔ရွိသမွ်တို႔ကို၄င္း၊ ၿမိဳ႔သူၿမိဳ႔သားအေပါင္းတို႔ကို၄င္း၊ တေယာက္မွ် မက်န္ၾကြင္းရဘဲ ထားႏွင့္လုပ္ႀကံ၍ ၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔သားအေပါင္း တို႔ကိုရွင္းရွင္းဖ်က္ဆီးၾက၏။ ၃၈တဖန္ ေယာရႈသည္ ဣသေရလလူအေပါင္းတို႔ႏွင့္တကြ၊ ေဒဗိရၿမိဳ႔သို႔ျပန္လာ၍ တိုက္ၾက၏။ ၃၉ထိုၿမိဳ႔ႏွင့္ မင္းႀကီးကို၄င္း၊ ထုိၿမဳ႔ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ၿမိဳ႔ရွိသမွ်တို႔ကို၄င္းရ၍၊ ထားႏွင့္လုပ္ႀကံသျဖင့္ ၿမိဳ႔သား အေပါင္းတို႔ကိုတေယာက္မွ် မက်န္ၾကြင္းရဘဲ ရွင္းရွင္းဖ်က္ဆီးေလ၏။ ေဟျဗဳန္ၿမိဳ႔၊လိဗနၿမိဳ႔ႏွင့္မင္းႀကီးကိုျပဳသကဲ့သို႔ ေဒဗိရၿမိဳ႔ႏွင့္ မင္းႀကီးကိုျပဳသတည္း။ ၄ဝထိုသို႔ဣသေရလအမ်ဳိး၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား မွာထားေတာ္မူသည္ အတိုင္း၊ ေယာရႈသည္ေတာင္ေပၚအရပ္၊ ေတာင္မ်က္ႏွာအရပ္၊ ခ်ိဳင့္ထဲအရပ္၊ စမ္းေရတြင္းအရပ္ရွိသမွ်တို႔ႏွင့္တကြ၊ မင္းႀကီးအေပါင္းတို႔ကို လုပ္ႀကံ၍၊ အသက္ရွင္ေသာသူတေယာက္မွ်မက်န္ၾကြင္းရဘဲ ရွင္းရွင္းဖ်က္ဆီးေလ၏။ ၄၁ကာေဒရွဗာနာၿမိဳ႔မွစ၍ ဂါဇၿမိဳ႔တိုင္ေအာင္၄င္း၊ ေဂါရွင္ျပည္တေရွာက္လံုးႏွင့္တကြ၊ ဂိေဗာင္ၿမိဳ႔ တိုင္ေအာင္၄င္း လုပ္ႀကံ၍၊။ ၄၂ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္၊ ဣသေရလအမ်ဳိးဘက္မွာစစ္တိုက္ေတာ္ မူေသာေၾကာင့္၊ ထိုျပည္မ်ားႏွင့္တကြမင္းႀကီး အေပါင္းတို႔ကို တခါတည္းေအာင္ေလ၏။ ၄၃ထိုေနာက္ေယာရႈသည္၊ ဣသေရလလူ အေပါင္းတုိ‹ႏွင့္တကြ ဂိလဂါလတပ္သို‹ ျပန္သြား၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s