ေယာရႈမွတ္စာ အခန္းၾကီး (၁၁)


၁ထိုသိတင္းကို ဟာေဇာ္မင္းၾကီးယာဘိန္သည္ၾကားေသာအခါ၊ မာဒုန္ပင္းၾကီးေယာဗပ္၊ ရိွျမဳန္ ၂မင္းၾကီးအာခ ရွပ္မင္းႀကီးတို႔ထံသို႔၄င္း၊ ၂ေတာင္ရိုးေျမာက္ဘက္အရပ္၊ ဂေနၤသရက္ၿမိဳ႔ ေတာင္ဘက္လြင္ျပင္ အရပ္၊ ခ်ဳိင့္ထဲအရပ္၊ အေနာက္မ်က္ႏွာ ေဒါရျပည္နယ္၌ ရွိေသာမင္းႀကီးမ်ားထံသို႔၄င္း၊ ၃အေရွ႔အေနာက္၌ေနေသာ ခါနနိလူ၊ ေတာင္ေပၚမွာေနေသာ အာေမာရိလူ၊ ဟိတၱိလူ၊ ေဖရဇိလူ၊ ေယဗုသိလူ၊ မိဇပါျပည္၊ ေဟရမုန္ေတာင္ေျခရင္း၌ေနေသာ ဟိဝိလူတို႔ရွိရာသို႔၄င္း ေစလႊတ္၍၊ ၄ထိုမင္းႀကီးမ်ားတို႔သည္ အေရအတြက္ အားျဖင့္ သမုဒၵရာသဲလံုးႏွင့္အမွ် အလြန္မ်ားစြာေသာဗိုလ္ပါအေပါင္း၊ ျမင္းမ်ား၊ ရထားမ်ား အေပါင္းတို႔ႏွင့္တကြ ထြက္လာၾက၏။ ၅ထိုမင္းႀကီး အေပါင္းတို႔သည္ စည္းေဝးလ်က္၊ ဣသေရလအမ်ဳိးကို တိုက္ျခင္းငွါ ခ်ီလာ၍၊ ေမရံုအိုင္နားမွာ တစုတည္းတပ္ခ်လ်က္ ေနၾက၏။ ၆ထာဝရဘုရားကလည္း၊ သူတို႔ကိုမေၾကာက္ႏွင့္။ ငါသည္ နက္ျဖန္ေန႔ယခုအခ်ိန္၌  ဣသေရလအမ်ိဳးေရွ႕မွာ၊ ထိုသူအေပါင္းတို႔ကိုအေသအပ္မည္။ ျမင္းတို႔၏ေျခေၾကာကို ျဖတ္ရမည္။ ရထားတို႔ကိုမီးရိႈ႕ရမည္ဟု ေယာရႈအားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၇ေယာရႈသည္လည္း၊ မိမိစစ္သူရဲအေပါင္း တို႔ႏွင့္တကြေမရံုအိုင္နားသို႔ အမွတ္တမဲ့ စစ္ခ်ီ၍တိုက္ေလ၏။ ၈ထာဝရဘုရားသည္သူတို႔ကို ဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို႔ လက္၌ အပ္ေတာ္မူသျဖင့္၊ သူတို႔ကိုလုပ္ႀကံ၍ ဇိဒုန္ရဗၺာၿမိဳ႔၊ မိသရေဖါသမိမ္ၿမိဳ႔ အေရွ႕မ်က္ႏွာ မိဇပါခ်ိဳင့္ တိုင္ေအာင္လိုက္၍ တေယာက္ကိုမွ် မက်န္ၾကြင္းေစျခင္းငွါ လုပ္ႀကံၾက၏။ ၉ထာဝရဘုရား မွာထားေတာ္မူသည္အတိုင္းေယာရႈ သည္ျမင္းတို႔၏ ေျခေၾကာကိုျဖတ္၍ ရထားတို႔ကိုမီးရိႈ႕ေစ၏။ ၁ဝထုိအခါ ေယာရႈသည္ျပန္၍ ဟာေဇာ္ၿမိဳ႔ကို တုိက္ယူသျဖင့္၊ မင္းႀကီးကိုထားႏွင့္ကြပ္မ်က္ေလ၏။ ေရွးကာလ၌ ဟာေဇာ္ၿမိဳ႔သည္ ထိုျပည္မ်ားတို႔ကိုအုပ္စိုးရသတည္း။ ၁၁ထိုၿမိဳ႔သူၿမိဳ႔သားအေပါင္းတို႔ကို ထားႏွင့္ကြပ္မ်က္သျဖင့္ တေယာက္ကိုမွ် အသက္ရွင္ေစျခင္းငွါမထား။ ရွွင္းရွင္း ဖ်က္ဆီး၍ ၿမိဳ႔ကိုလည္းမီးရႈိ႔ေလ၏။ ၁၂ထာဝရဘုရား၏ကြၽန္ ေမာေရွမွာထားသည္အတိုင္း၊ ထိုမင္းႀကီးမ်ားအစ္ုး ရေသာၿမိဳ႔ရွိသမွ်တို႔ႏွင့္ မင္းႀကီးအေပါင္းတို႔ကို ေယာရႈတိုက္ယူ၍ ထားႏွင့္လုပ္ႀကံသျဖင့္ ရွင္းရွင္းဖ်က္ဆီးေလ၏။ ၁၃သို႔ရာတြင္၊ ဟာေဇာ္ၿမိဳ႔မွတပါး၊ ေတာင္ေပၚ၌တည္ေသာၿမိဳ႔တို႔ကို ဣသေရလလူတို႔သည္ မီးမရႈိ႔ၾက။ ဟာေဇာ္ၿမိဳ႔ တၿမိဳ႔ကိုသာ ေယာရႈမီးရႈိ႔ သတည္း။ ၁၄ထိုၿမိဳ႔မ်ား၌လက္ရဥစၥာႏွင့္ တိရစာၦန္ရွိသမွ်တို႔ကို ဣသေရလလူတို႔ သည္ကိုယ္အဘို႔သိမ္းယူၾက၏။ လူတို႔ကိုမဖ်က္ဆီးမွီတိုင္ေအာင္ ရွိသမွ်တို႔ကို ထားႏွင့္လုပ္ႀကံၾက၏။ တေယာက္ကိုမွ် အရွင္မက်န္ၾကြင္းေစၾက။ ၁၅ထာဝရဘုရားသည္ မိမိကြၽန္ေမာေရွ႔ကို မွာထားေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ေမာေရွသည္ ေယာရႈကိုဆင့္ဆို၏။ ေယာရႈလည္းထိုသို႔ျပဳေလ၏။ ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွကိုမွာထားေတာ္မူေသာအမႈ တစံုတခုကုိလွပ္၍မထား။

၁၆ထိုသို႔စိရလမ္းတြင္ ရွိေသာဟာလက္ေတာင္မွစ၍ေဟရမုန္ေတာင္ေျခရင္း၊ ၁၇ေလဗႏုန္ခ်ဳိင့္၌ ရွိေသာ ဗာလဂဒ္ၿမို႔တုိင္ေအာင္၊ ေတာင္ေပၚအရပ္၊ေတာင္မ်က္ႏွာအရပ္၊ ေဂါရွင္ျပည္၊ ခ်ဳိင့္မ်ား၊လြင္ျပင္မ်ား၊ ဣသေရလ ခ်ဳိင့္ႏွင့္တကြ ထိုျပည္အလံုးစံုကိုေယာရႈသည္သိမ္းယူ၍၊ မင္းႀကီးအေပါင္းတို႔ကိုေအာင္သျဖင့္ လုပ္ႀကံကြပ္မ်က္ ေလ၏။ ၁၈ထိုမင္းႀကီးအေပါင္းတုိ႔ကို ကာလၾကာျမင့္စြာ စစ္တုိက္ရ၏။ ၁၉ဟိဝိလူ၊ ဂိေဗာင္ၿမိဳ႔သားမွ တပါး ဣသေရလ အမ်ဳိးသားတုိ႔ႏွင့္ မိႆဟာယဖြဲ႔ေသာ ၿမိဳ႔တၿမိဳ႔မွ်မရွိ။ အျခားေသာၿမိဳ႔ရွိသမွ်တုိ႔ကို တုိက္၍ အႏုိင္ သိမ္းယူရၾက၏။ ၂ဝအေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွကိုမွာထားေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ ထုိလူမ်ဳိးတုိ႔ကို ေက်းဇူးမျပဳအကုန္အစင္ သုတ္သင္ပယ္ရွင္းေစမည္ အေၾကာင္း၊ သူတုိ႔သည္ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔ကုိ ဆီး၍ တုိက္ဝံ့သည္တုိင္ေအာင္ သူတုိ႔စိတ္ႏွလုံးခုိင္မာျခင္းငွာ ထာဝရဘုရားအလုိရွိေတာ္မူသတည္း။ ၂၁ထုိကာလအခါ ေယာရႈသည္ခ်ီသြား၍၊ အာနကလူတုိ႔ကို ေတာင္ေပၚအရပ္ေဟျဗဳန္ၿမိဳ႔၊ ေဒဗိရၿမိဳ႔၊ အာနပ္ၿမိဳ႔၊ ယုဒေတာင္၊ ဣသေရ လေတာင္ရွိသမွ်တုိ႔ကို ပယ္ရွား၍၊ သူတုိ႔ၿမိဳ႔မ်ားႏွင့္တကြ ရွင္းရွင္းဖ်က္ဆီးေလ၏။ ၂၂ဂါဇၿမဳိ႔၊ ဂါသၿမိဳ႔၊ အာဇုတ္ၿမိဳ႔ မွတပါး၊ ဣသေရလတုိင္းႏုိင္ငံတြင္ က်န္ၾကြင္းေသာ အာနကလူတေယာက္မွ်မရွိ။ ၂၃ထာဝ၇ဘုရားသည္ ေမာေရွကို မိန္႔ေတာ္မူသမွ်အတုိင္း၊ ေယာရႈသည္ ထုိျပည္တေရွာက္လုံးကို သိမ္းယူ၍ ဣသေရလအမ်ဳိးအႏြယ္ အသီးအသီး တုိ႔အား အေမြေပးသျဖင့္၊ တျပည္လုံးစစ္ၿငိမ္းေလ၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s