ေယာရႈမွတ္စာ အခန္းၾကီး (၁၂)


၁ေယာ္ဒန္ၿမိဳ႔အေရွ႔ေနထြက္ရာဘက္၌၊ အာႏုန္ျမစ္ေစ၍၊ ေဟရမုန္ေတာင္တုိင္ေအာင္၊ အေရွ႔လြင္ျပင္ရွိ သမွ် ပါလ်က္၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔သည္လုပ္ႀကံ၍ သိမ္းယူေသာျပည္ကို အစုိးရေသာမင္းႀကီးမ်ား ဟူမူကား၊ ၂အာႏုန္ၿမိဳ႔အနားမွာ အာေရာ္ၿမိဳ႔၊ ျမစ္တဝက္၊ ဂိလဒ္ျပည္တဝက္မွစ၍ အမၼဳန္ျပည္စြန္းအပိုင္းအျခား ယဗၺဳတ္ျမစ္ တုိင္ေအာင္၄င္း။ ၃အေရွ႔မ်က္ႏွာ၌ လြင္ျပင္မွစ၍ ဂေနသရက္အုိင္ႏွင့္ လြင္ျပင္အုိင္တည္းဟူေသာ ေသာဒုံအိုင္ အေရွ႔ဘက္ ဗက္ေယရွိမုတ္ၿမိဳ႔သို႔သြားရာလမ္း၊ အာဇုတ္ဝိသဂါၿမိဳ႔အနား၊ ေတာင္မ်က္ႏွာမွလာရာ လမ္းတုိင္ ေအာင္၄င္း အစုိးရ၍၊ ေဟရွဘုန္ၿမိဳ႔၌ ေနေသာ အာေမာရိရွင္ဘုရင္ ရွိဟုန္တပါး၊ ၄၊၅ေဟရမုန္ေတာင္ႏွင့္ သာလကျပည္ကို၄င္း၊ ေဂရႈရိလူ၊ မာခါသိလူေနေသာျပည္စြန္းတုိင္ေအာင္ ဗာရွန္ျပည္္တေရွာက္လုံးကို၄င္း၊ ေဟရွဘုန္ ရွင္ဘုရင္ ရွိဟုန္ပုိင္ေသာ ႏုိင္ငံစြန္းတုိင္ေအာင္ ဂိလဒ္ျပည္တဝက္ကို၄င္း အစုိးရ၍၊ အာရွတရုတ္ၿမိဳ႔၊ ဧၿပီၿမိဳ႔၌ ေနေသာ အလြန္ႀကီးမားေသာ လူမ်ဳိးထဲက က်န္ၾကြင္းေသာသူ ဗာရွန္ရွင္ဘုရင္ ၾသဃတပါး၊ ၆ထုိရွင္ဘုရင္ႏွစ္ပါးကို ထာဝရဘုရား၏ ကြၽန္ေမာေရွႏွင့္ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ လုပ္ႀကံ၍၊ ထာဝရ ဘုရား၏ ကြၽန္ေမာေရွသည္ သူတုိ႔ျပည္ကို ရုဗင္အမ်ဳိး၊ ဂဒ္အမ်ဳိး၊ မနာေရွအမ်ဳိး တဝက္တုိ႔အားအပိုင္ေပးေလ၏။

၇၊ ၈ေယာ္ဒန္ျမစ္အေနာက္ဘက္မွာ ေလဗႏုန္ခ်ဳိင့္၌ရွိေသာ ဗာလဂဒ္ၿမိဳ႔မွစ၍၊ စိရလမ္းတြင္ ရွိေသာ ဟာလက္ေတာင္တုိင္ေအာင္ ေတာင္ေပၚ အရပ္၊ ခ်ဳိင့္ထဲအရပ္၊ လြင္ျပင္အရပ္၊ စမ္းေရတြင္းအရပ္၊ ေတာအရပ္၊ ေတာင္မ်က္ႏွာအရပ္၊ ဟိတၱိလူ၊ အာေမာရိလူ၊ ခါနနိလူ၊ ေဖရဇိလူ၊ ဟိဝိလူ၊ ေယဗုသိလူေနရာ၊ ေယာရႈႏွင့္ ဣသေရလ အမ်ဳိးသားလုပ္ႀကံ၍၊ ေယာရႈသည္ ဣသေရလအမ်ဳိးအႏြယ္အသီးအသီးတုိ႔အား အပိုင္ေပးေသာ ျပည္ကို အစိုးရေသာမင္းႀကီးမ်ားဟူမူကား၊ ၉ေယရိေခါမင္းႀကီးတပါး၊ ေဗသလၿမိဳ႔ အနားမွာ၊ အာဣမင္းႀကီးတပါး၊ ၁ဝေယရုရွလင္မင္းႀကီးတပါး၊ ေဟျဗဳန္မင္းႀကီးတပါး၊ ၁၁ယာမုတ္မင္းႀကီးတပါး၊ လာခိရွမင္းႀကီးတပါး၊ ၁၂ဧဂလုန္မင္းႀကီး တပါး၊ ေဂဇာမင္းႀကီးတပါး၊ ၁၃ေဒဗိရမင္းႀကီးတပါး၊ ေဂဒါမင္းႀကီးတပါး၊ ၁၄ေဟာမာမင္းႀကီးတပါး၊ အာရဒ္မင္း ႀကီးတပါး၊ ၁၅လိဗနမင္းႀကီးတပါး၊ အဒုလံမင္းႀကီးတပါး၊ ၁၆မကၠဒါမင္းႀကီးတပါး၊ ေဗသလမင္းႀကီးတပါး၊ ၁၇တာပြာမင္းႀကီးတပါး၊ ေဟဖါမင္းႀကီးတပါး၊ ၁၈အာဖက္မင္းႀကီးတပါး၊ လာရွရုန္မင္းႀကီးတပါး၊  ၁၉မာဒုန္မင္းႀကီး တပါး၊ ဟာေဇာ္မင္းႀကီးတပါး၊ ၂ဝရွိမရုန္မင္းႀကီးတပါး၊ အာခရွပ္မင္းႀကီးတပါး၊ ၂၁တာနက္မင္းႀကီးတပါး၊ ေမဂိေဒၵါ မင္းႀကီးတပါး၊ ၂၂ေကေဒရွမင္းႀကီး တပါး၊ ကရေမလေတာင္ေပၚမွာ ေယာကနမ္မင္းႀကီးတပါး၊ ၂၃ေဒါရျပည္နယ္မွာ ေဒါရမင္းႀကီးတပါး၊ ဂိလဂါလျပည္မွာ  ေဂါအိမ္မင္းႀကီးတပါး၊ ၂၄တိရဇမင္းႀကီးတပါး၊ မင္းႀကီးေပါင္းသုံးဆယ္ တပါးတည္း။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s