ေယာရႈမွတ္စာ အခန္းၾကီး (၁၃)


၁ေယာရႈသည္အုိ၍ အသက္ႀကီးရင့္ေသာအခါ၊ ထာဝရဘုရားက၊ သင္သည္အုိ၍ အသက္ႀကီးရင့္ၿပီ။ သိမ္းယူရမည့္ေျမလည္းအမ်ား က်န္ေသး၏။ ၂က်န္ေသာေျမဟူမူကား၊ ဖိလိတၱိျပည္မွစ၍ ေဂရႈရိျပည္တေရွာက္လုံး ၃အဲဂုတၱဳျပည္အေရွ႔၊ ရွိေဟာရျမစ္မွစ၍ ေျမာက္မ်က္ႏွာ၌ ဧၾကဳန္ၿမိဳ႔နယ္တုိင္ေအာင္၊ ခါနနိလူေနေသာျပည္၊ ဖိလိတၱိမင္း ငါးပါးတည္းဟူေသာ ဂါဇာသိလူ၊ အာေဇာတိလူ၊ ဧရွကေလာနိလူ၊ ဂိတၱိလူ၊ ဧေၾကာနိလူႏွင့္တကြ၊ အာဝိလူ ေနေသာျပည္၊ ၄ေတာင္မ်က္ႏွာမွစ၍ အာေမာရိျပည္ အာဖက္ၿမိဳ႔တုိင္ေအာင္၊ ခါနနိျပည္တေရွာက္လုံးႏွင့္ ဇိဒုန္ျပည္ အနားမွာရွိေသာ မာရာျပည္၊ ၅ေနထြက္ရာဘက္၊ ေဟရမုန္ေတာင္ေျခရင္း၌ ဗာလဂဒ္ၿမိဳ႔မွစ၍ ဟာမတ္ျပည္အဝင္ တုိင္ေအာင္ ေဂဗလျပည္၊ ေလဗႏုန္ျပည္ တေရွာက္လုံးက်န္သတည္း။ ၆ေလဗႏုန္ေတာင္မွစ၍ မိသရေဖါသမိမ္ၿမိဳ႔ တုိင္ေအာင္၊ ေတာင္ေပၚ၌ေနေသာ သူႏွင့္ ဇိေဒါနိလူအေပါင္းတုိ႔ကို ဣသေရလအမ်ဳိးသားေရွ႔မွ ငါႏွင္ထုတ္မည္။ သို႔ျဖစ္၍ ငါမွာထားသည္အတုိင္း စာေရးတံျပဳလ်က္ ထုိေျမကို ဣသေရလလူတုိ႔အား အေမြေဝဖန္ေလာ့။ ၇ယခုမွာ ဤျပည္ကို ဣသေရလအမ်ဳိးကိုးမ်ုဳးိႏွင့္ မနာေရွအမ်ဳိး တဝက္တုိ႔အား အေမြေဝဖန္ေလာ့။ ၈ရုဗင္အမ်ုဳိး၊ ဂဒ္အမ်ဳိး၊ မနာေရွအမ်ုဳိးတဝက္တုိ႔သည္ ေယာ္ဒန္ျမစ္အေရွဘက္၊ ေမာေရွေပးသည္အတုိင္း မိမိတုိ႔ အေမြေျမကို ခံၾကၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၉ထာဝရဘုရား၏ ကြၽန္ေမာေရွေပးေသာ ေျမဟူမူကား၊ အာႏုန္ျမစ္နား၌ ရွိေသာအာေရာ္ၿမိဳ႔၊ ျမစ္အေကြ႔၌ ရွိသမွ်ေသာၿမိဳ႔တုိ႔ႏွင့္တကြ၊ ဒိဘုန္ၿမိဳ႔တုိင္ေအာင္ ေမဒဘလြင္ျပင္ တေရွာက္လုံး၊ ၁ဝအမၼဳန္ျပည္စြန္းတုိင္ေအာင္၊ ေဟရွဘုန္ၿမိဳ႔၌မင္းျပဳေသာ အာေမာရိရွင္ဘုရင္ရွိဟုန္ အစိုးရေသာၿမိဳ႔ရွိသမွ်၊ ၁၁ဂိလဒ္ျပည္၊ ေဂရႈရိလူ၊ မာခါသိလူ ေနေသာျပည္၊ ေဟရမုန္ေတာင္ရွိသမွ်၊ သာလကျပည္တုိင္ေအာင္ ဗာရွန္ျပည္တေရွာက္လုံး၊ ၁၂အလြန္ႀကီး မားေသာ လူမ်ဳိးထဲက က်န္ၾကြင္းေသာသူ၊ အာရွတရုတ္ၿမိဳ႔၊ ဧၿဒိၿမိဳ႔၌ မင္းျပဳေသာ ဗာရွန္ရွင္ဘုရင္ ၾသဃ၏ ႏုိင္ငံတ ေရွာက္လုံးပါသတည္း။ ထုိမင္းတုိ႔ကို ေမာေရွသည္ လုပ္ႀကံ၍ ပယ္ရွားေလ၏။ ၁၃သို႔ရာတြင္ ဣသေရလလူတုိ႔သည္ ေဂရႈရိလူ၊ မာခါသိလူတုိ႔ကို မႏွင္ထုတ္ၾက။ ထုိလူမ်ဳိးတုိ႔သည္ ယေန႔တုိင္ေအာင္ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔ႏွင့္ အတူေနၾက၏။

၁၄ေလဝိအမ်ုဳိးအား အေမြကိုမေပး။ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ထာဝ၇ဘုရားအား မီးျဖင့္ပူေဇာ္ေသာ ယဇ္တုိ႔သည္ အမိန္႔ေတာ္ရွိသည္အတုိင္း သူတုိ႔အေမြျဖစ္သတည္း။

၁၅ေမာေရွသည္၊ ရုဗင္အမ်ုဳိးသား အေဆြအမ်ဳိး အသီးအသီးတုိ႔အား အေမြေပးသာျပည္မ်ားဟူမူကား၊ ၁၆အာႏုန္ျမစ္နား၌ ရွိေသာ အာေရာ္ၿမိဳ႔၊ ျမစ္အေကြ႔၌ ရွိသမွ်ေသာၿမိဳ႔တုိ႔ႏွင့္ တကြ၊ ေမဒဘလြင္ျပင္ တေရွာက္လုံး၊ ၁၇ေဟရွဘုန္ၿမိဳ႔ႏွင့္တကြ လြင္ျပင္၌ ရွိသမွ်ေသာၿမိဳ႔၊ ဒိဘုန္ၿမိဳ႔၊ ဗာမုတ္ဗာလၿမိဳ႔၊ ဗက္ဗာလေမာင္ၿမိဳ႔၊ ၁၈ယဟာဇၿမိဳ႔၊ ေကဒမုတ္ၿမိဳ႔၊ ေမဖတ္ၿမိဳ႔၊ ၁၉ကိရယသိမ္ၿမိဳ႔၊ စိဗမာၿမိဳ႔၊ ခ်ဳိင့္တြင္ေတာင္ေပၚမွာရွိေသာ ဇာရက္ရွာဟာၿမိဳ႔၊ ၂ဝဗက္ေပဂု ရၿမိဳ႔၊ အာဇုတ္ပိသကာၿမိဳ႔၊ ဗက္ေယရွိမုတ္ၿမိဳ႔၊ ၂၁လြင္ျပင္၌ ရွိသမွ်ေသာၿမိဳ႔တုိ႔ႏွင့္တကြ၊ ေဟရွဘုန္ၿမိဳ႔၌ မင္းျပဳရေသာ အာေမာရိရွင္ဘုရင္ ရွိဟုန္၏ႏုိင္ငံတေရွာက္လုံးကို ေပးသတည္း။ ထုိရွင္ဘုရင္ကို၄င္း၊ ထုိရွင္ဘုရင္ေျမွာက္၍ သူ႔ျပည္၌ေနေသာ မိဒ်န္မင္းႀကီးငါးပါး၊ ဧဝိ၊ ေရကင္၊ ဇုရ၊ ဟုရ၊ ေရဘတုိ႔ကို၄င္း၊ ေမာေရွသည္လုပ္ႀကံေလ၏။ ၂၂ပေရာဖက္လုပ္ေသာ ေဗာရသားဗာလမ္ကိုလည္း၊ အေသခံရေသာ သူတုိ႔ႏွင့္ေရာ၍ ဣသေရလလူတုိ႔သည္ ထားႏွင့္ကြပ္မ်က္ၾက၏။ ၂၃ရုဗင္အမ်ဳိးသားေနရာ အပိုင္းအျခားကား၊ ေယာ္ဒန္ျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ကမ္းပါးတည္း။ ဤေရြ႔ကား၊ ရုဗင္အမ်ဳိးသားအေဆြအမ်ဳိး အလိုက္အေမြခံရေသာ ၿမိဳ႔ရြာမ်ားေပတည္း။

၂၄ေမာေရွသည္ ဂဒ္အမ်ဳိးသား အေဆြအမ်ဳိးအသီးအသီးတုိ႔အား အေမြေပးေသာျပည္မ်ားဟူမူကား၊ ၂၅ယာဇာၿမိဳ႔မွစ၍ ဂိလဒ္ၿမိဳ႔ရွိသမွ်တို႔ႏွင့္ တကြ၊ ရဗၺာျမိဳ႔ေရွ႔၌ရွိေသာ အာေရာ္ၿမိဳ႔တုိင္ေအာင္ အမၼဳန္ျပည္တဝက္၊ ၂၆ေဟရွဘုန္ၿမိဳ႔မွစ၍ ရာမတ္မိဇပါၿမိဳ႔၊ ေဗေတာနိမ္ၿမိဳ႔ တုိင္ေအာင္၄င္း၊ မဟာနိမ္ၿမိဳ႔မွစ၍ ေဒဗိရၿမိဳ႔နယ္ တုိင္ေအာင္၄င္း ပါေသာျပည္၊ ၂၇ခ်ဳိင့္၌လည္း၊ ေဗသာရံၿမိဳ႔၊ ဗက္နိမရၿမိဳ႔၊ သုကုတ္ၿမိဳ႔၊ ဇာဖုန္ၿမိဳ႔အစရွိေသာ ေယာ္ဒန္ျမစ္အေရွ႔ဘက္  ေယာ္ဒန္ျမစ္အပိုင္းအျခား၊ ဂေနၤသရက္အုိင္နားတုိင္ေအာင္၊ ေဟရွဘုန္ရွင္ဘုရင္ ရွိဟုန္ပိုင္ေသာ ႏုိင္ငံက်န္ၾကြင္းသမွ်ကုိ ေပးသတည္း။ ၂၈ဤေရြ႔ကား၊ ဂဒ္အမ်ုဳိးသားအေဆြအမ်ဳိးအလုိက္ အေမြခံရေသာၿမိဳ႔ရြာမ်ားေပသတည္း။

၂၉၊ ၃ဝေမာေရွသည္ မနာေရွအမ်ဳိးတဝက္အားအေမြေပး၍၊ မနာေရွအမ်ဳိးသားတဝက္သည္ အေဆြအမ်ဳိး အလုိက္ အေမြခံရေသာ ျပည္မ်ားဟူမူကား၊ မဟာနိမ္ၿမိဳ႔မွစ၍ ဗာရွန္ျပည္တည္းဟူေသာ ဗာရွန္ရွင္ဘုရင္ ၾသဃ၏ ႏုိင္ငံတေရွာက္လုံး၊ ဗာရွန္ျပည္၌ ပါေသာ ယာဣရၿမိဳ႔ေျခာက္ဆယ္ကို အေမြခံရသတည္း။ ၃၁ဂိလဒ္ျပည္တဝက္၊ ဗာရွန္ျပည္၌ ၾသဃ၏ ႏုိင္ငံအဝင္၊ အာရွတရုတ္ၿမိဳ႔ႏွင့္ ဧၿဒိၿမိဳ႔တုိ႔ကို မနာေရွသား မာခိရ၏ သားေျမးတဝက္ အေဆြ အမ်ဳိးအလုိက္ ပိုင္ရၾက၏။ ၃၂ဤေရြ႔ကား၊ ေမာေရွသည္ ေယာ္ဒန္ျမစ္အေရွ႔၊ ေယရိေခါၿမိိဳ႔တဘက္၊ ေမာဘလြင္ျပင္၌ အေမြေဝဖန္ေသာ  ျပည္မ်ားေပတည္း။ ၃၃ေလဝိအမ်ဳိးအား အေမြကိုမေပး။ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္အမိန္႔ေတာ္ ရွိသည္အတုိင္း သူတုိ႔အေမြျဖစ္ေတာ္မူသတည္း။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s