ေယာရႈမွတ္စာ အခန္းၾကီး (၁၄)


၁ခါနာန္ျပည္၌လည္း ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ဧလာဇာ၊ ႏုန္၏သားမယားရႈအစရွိေသာ ဣသေရလအမ်ိဳးႏြယ္ တို႔၌ မင္းျဖစ္ေသာသူတို႔သည္အေမြေဝဖန္၍ ဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို႔သည္အေမြခံရၾက၏။ ၂ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွ အားျဖင့္ မွာထားေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ဣသေရလအမ်ိဳး ကိုးမ်ိဳးႏွင့္တဝက္တို႔သည္ စာေရးတံျပဳ၍ အေမြခံရၾက၏။ ၃ေမာေရွသည္ဣသေရလအမ်ိဳးႏွစ္မ်ိဳးႏွင့္တဝက္တို‹အား၊ ေယာ္ဒန္ျမစ္အေရွ႔ဘက္၌ အေမြေပး ႏွင့္ၿပီ။ ေလဝိသား တိို႔အား အျခားေသာအမ်ိဳးႏွင့္ေရာ၍ အေမြမေပး။ ၄ေယာသပ္အမ်ိဳးသားတို႔သည္ မနာေရွ အမ်ိဳး၊ ဧဖရိမ္အမ်ိဳး ႏွစ္မ်ိဳးျဖစ္၍၊ ေလဝိသားတို႔ေနစရာၿမိဳ႔၊ သူတို႔တိရစာၦန္ႏွင့္ ဥစၥာကိုထားစရာၿမိဳ႔နယ္မွတပါး အျခားေသာေျမကိုမေပး။ ၅ေမာေရွအားထာဝရဘုရားမွာထားေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသား တို႔သည္ျပဳ၍ေျမကိုေဝဖန္ၾက၏။ ၆ထိုအခါ ယုဒအမ်ိဳးသားတို႔သည္၊ ဂိလဂါၿမိဳ႔၌ေယာရႈထံသို႔လာ၍၊ ေကနက္အမ်ိဳး ေယဖုႏၷာ၏သား ကာလက္က၊ ထာဝရဘုရားသည္ကာေဒရွဗာနာအရပ္၌ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ အကြၽႏု္ပ္ကိုရည္ ေဆာင္၍၊ ဘုရားသခင္၏ လူေမာေရွအား  မိန္႔ေတာ္မူေသာစကားကို ကုိယ္ေတာ္သိပါ၏။ ၇ဤျပည္ကို စူးစမ္းေစျခင္းငွါဘုရားသခင္၏ကြၽန္ေမာေရွသည္အကြၽႏု္ပ္ ကို ကာေဒရွဗာနာအရပ္မွ ေစလႊတ္ေသာအခါ၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ အသက္ေလးဆယ္ရွိပါ၏။ အကြၽႏု္ပ္သည္ကိုယ္စိတ္ ထင္သည္အတိုင္း ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားပါ၏။ ၈အကြၽႏု္ပ္ႏွင့္အတူသြားေသာ ညီအစ္ကိုတို႔သည္၊ လူမ်ား စိတ္ပ်က္ စရာကို ျပဳေသာ္လည္း၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ အကြၽႏု္ပ္၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားေနာက္ေတာ္သို႔ လုံးလံုးလုိက္ပါ၏။  ၉ထိုေန႔ရက္၌ေမာေရွက၊ သင္သည္ငါ၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားေနာက္ေတာ္သို႔လံုးလံုးလိုက္ေသာေၾကာင့္၊ အကယ္၍သင္နင္းၿပီးေသာ ေျမသည္ အစဥ္အဆက္ သင္၏အေမြ၊ သင္၏သားေျမးတို႔၏အေမြျဖစ္ရလိမ့္မည္ဟု က်ိန္ဆိုေလ၏။ ၁ဝဣသေရလ အမ်ိဳးသည္ ေတာ၌ လွည့္လည္စဥ္အခါ၊ ထာဝရဘုရားသည္ ထိုသို႔ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူေသာေန႔မွစ၍ ယခုတိုင္ေအာင္ အမိန္႔ေတာ္ရွိသည္အတိုင္း၊ အႏွစ္ေလးဆယ္ငါးႏွစ္ ပတ္လံုး အကြၽႏု္ပ္အသက္ကို ရွင္ေစေတာ္မူသျဖင့္၊ ယေန႔မွာအကြၽႏု္ပ္သည္အသက္ရွစ္ဆယ္ငါးႏွစ္ရွိပါၿပီ။ ၁၁သို႔ရာတြင္ေမာေရွ ေစလႊတ္ေသာ ေန႔၌ ခြန္အားရွိသကဲ့သို႔ယေန႔၌ရွိပါ၏။ ထိုအခါထြက္ဝင္ျခင္းအမႈ၊ စစ္တိုက္ျခင္းအမႈ ကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းငွါ တတ္စြမ္းႏိုင္သကဲ့သို႔ယခုလည္းတတ္စြမ္းႏိုင္ပါ၏။ ၁၂သို႔ျဖစ္၍ထိုေန႔၌ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူေသာ ဤေတာင္ကို အကြၽႏု္ပ္အားေပးပါ။ ဤေတာင္ေပၚမွာ အာနာကလူရွိေၾကာင္းကို၄င္း၊ ႀကီးမား ခိုင္ခံ့ေသာၿမိဳ႔တုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေၾကာင္းကို၄င္း၊ ထိုေန႔၌ကိုယ္ေတာ္သည္ၾကားရၿပီ။ သို႔ရာတြင္ထာဝရဘုရားသည္ အကြၽႏု္ပ္ႏွင့္အတူ ရွိေတာ္မူလွ်င္၊ အမိန္႔ေတာ္ရွိသည္အတိုင္း ထိုသူတို႔ကိုႏွင္ထုတ္ျခင္းငွါ အကြၽႏု္ပ္တတ္စြမ္းႏိုင္ ပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ဆို၏။ ၁၃ထုိအခါေယာရႈသည္ေကာင္းႀကီးေပး၏။ ေဟျဗဳန္ျပည္ကိုလည္း၊ ေယဖုႏၷာ၏သား ကာလက္အေမြခံစရာဘို႔အပ္ေပးေလ၏။ ၁၄သို႔ျဖစ္၍ ေကနက္အမ်ိဳး ေယဖုႏၷာ၏သား ကာလက္သည္၊ ဣသေရလ အမ်ိဳး၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား ေနာက္ေတာ္သို႔ လံုးလံုးလိုက္ေသာေၾကာင့္၊ ေဟျဗဳန္ျပည္သည္ ယေန႔ တိုင္ေအာင္ကာလက္၏အေမြေျမျဖစ္သတည္း။ ၁၅ေဟျဗဳန္ၿမိဳ႔သည္ အထက္ကကိရယသာ ဘအမည္ရွိ၏။ အာဗသည္အာနကအမ်ိဳးသားတို႔တြင္လူႀကီးျဖစ္၏။ ထိုအခါ တျပည္လံုးစစ္ၿငိမ္းေလ၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s