ေယာရႈမွတ္စာ အခန္းၾကီး (၁၅)


၁ယုဒအမ်ိဳးသားတို႔သည္ စာေရးတံျပဳ၍အေဆြအမ်ိဳးအလိုက္ အေမြခံရေသာေျမဟူကား၊ ေတာင္မ်က္ႏွာ၌ ဧဒံုျပည္ နယ္ႏွင့္နီးစပ္လ်က္၊ ေတမန္ျပည္စြန္းမွစ၍ ဇိနေတာျဖစ္ေသာ၊ ၂ေတာင္ဘက္အပိုင္း အျခားသည္ ေသာဒံု အိုင္၌ ေတာင္ အေကြ႔မွထြက္၍၊ ၃ေတာင္မ်က္ႏွာနား၊ အကရဗၺိမ္ကုန္းကိုေရွာက္လ်က္ ဇိနရြာသို႔ေရာက္ေလ၏။ တဖန္ေတာင္မ်က္ႏွာနား၊ ကာေဒရွဗာနာရြာ၊ ေဟဇရုန္ရြာ၊ အာဒါရြာ၊ ကာကာရြာ၊ ၄အဇမုန္ ရြာကိုေရွာက္သျဖင့္ အဲဂုတၱဳေခ်ာင္းသို႔လိုက္၍ ပင္လယ္၌ဆံုးေလ၏။ ၅အေရွ႕ဘက္၌ ေသာဒံုအိုင္သည္ ေယာ္ဒန္ျမစ္ဝတိုင္ေအာင္ အေရွ႕ အပိုင္းအျခားျဖစ္၏။ ေျမာက္ဘက္အပိုင္းအျခားသည္ ေယာ္ဒန္ျမစ္သို႔ဆင္းရာ ေသာဒံုအိုင္ေကြ႔မွ ထြက္၍၊ ၆ေဗေသာဂလ ရြာသို႔၄င္း၊ ေဗသရာဗရြာ ေျမာက္နားမွာေရွာက္လ်က္ ရုဗင္သားေဗာဟန္ ၏ ေက်ာက္သို႔၄င္း ေရာက္ေလ၏။  ၇အာေခၚခ်ဳိင့္ ေျမာက္ဘက္မွထြက္၍ ေဒဗိရရြာသို႔၄င္း၊ ျမစ္ေတာင္ဘက္ အဒုမၼိမ္ ကုန္းေရွ႔၌ရွိေသာ ဂိလဂါလၿမိဳ႔သို႔၄င္းေရာက္ၿပီးမွ၊ အင္ေရွမက္အုိင္၊ အေရၤာေဂလရြာ လမ္းသို႔ လုိက္လ်က္၊ ၈ဟိႏၷဳံသား၏ ခ်ဳိင့္နား ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ရာ ေယဗုသိအရပ္ ေတာင္ဘက္နားမွာေရွာက္၍ ဟိႏၷဳံခ်ဳိင့္အေနာက္၊ ေရဖိမ္ခ်ဳိင့္ေျမာက္ဘက္၌ ရွိေသာ ေတာင္ေပၚသို႔တက္ေလ၏။ ၉ထုိေတာင္ေပၚမွဆင္းျပန္၍၊ ေနဖေတာစမ္းေရတြင္းကို ေရွာက္သျဖင့္ ဧဖရုန္ေတာင္ႏွင့္ ဆုိင္ေသာ ၿမိဳ႔မ်ားသို႔၄င္း၊ ကိရယတ္ယာရိမ္ၿမိဳ႔ ရာဗာလာၿမိဳ႔သို႔၄င္း၊ ၁ဝဗာလာၿမိဳ႔အေနာက္ဘက္ နားမွာေရွာက္လ်က္ စိရေတာ္သို႔၄င္း၊ ေခသလုန္ ေတာင္တည္းဟူေသာ ယာရိမ္ေတာင္ေျမာက္ဘက္နားမွာ ေရွာက္လ်က္ ဗက္ေရွမက္ၿမိဳ႔၊ တိမနာၿမိဳ႔သို႔၄င္း၊ ၁၁ဧၾကဳန္ၿမိဳ႔ေျမာက္ဘက္နားမွာ ေရွာက္လ်က္ရွိၾကဳန္ရြာသို႔၄င္း၊ ဗာလာေတာင္သို႔၄င္း၊ ယာဗေနလရြာသို႔၄င္း၊ ေရာက္၍ ပင္လယ္၌ ဆုံးေလ၏။ ၁၂အေနာက္ဘက္၌ ပင္လယ္ႀကီးႏွင့္ ပင္လယ္ကမ္းပါးသည္ အေနာက္အပိုင္း အျခားျဖစ္၏။ ဤေရြ႔ကား ယုဒအမ်ဳိးသား အေဆြအမ်ဳိးအလုိက္ ေနရာျပည္နယ္အပိုင္းအျခားျဖစ္သတည္း။

၁၃ထာဝရဘုရား မွာထားေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ ေယာရႈသည္ ယုဒအမ်ဳိးသားတုိ႔တြင္ ေယဖုႏၷာ၏သား ကာလက္အဘုိ႔ ေဟျဗဳန္ၿမိဳ႔တည္းဟူေသာ အာနကအဘအာဘ၏ ၿမိဳ႔ကိုခ်ေပးေလ၏။ ၁၄ထုိၿမိဳ႔ထဲက ကာလက္သည္ အာနကသားသုံးေယာက္၊ ေရွရွဲ၊ အဟိမန္၊ တာလမဲတုိ႔ကို ႏွင္ထုတ္ေသာေနာက္၊ ၁၅ကိရယေႆဖါအမည္ေဟာင္းရွိ ေသာ ေဒဗိရၿမိဳ႔သားတုိ႔ ရွိရာသို႔ တဖန္ခ်ီသြား၍၊ ၁၆ကိရယေႆဖါၿမိဳ႔ကို တုိက္ယူလုပ္ႀကံေသာသူအား ငါသည္ သမီးအာခသကိုေပးစားမည္ဟု ဆုိလွ်င္၊ ၁၇ကာလက္ညီ ေကနတ္၏သား  ၾသသံေယလသည္ ထုိၿမိဳ႔ကိုတုိက္ယူ၍ ကာလက္သည္ သမီးအာခသကို သူ႔အားေပးစားေလ၏။ ၁၈ထုိမိန္းမသည္ ခရီးသြားစဥ္အခါ၊ လယ္တကြက္ကို အဘ၌ ေတာင္းျခင္းငွာ လင္ႏွင့္တုိင္ပင္ၿပီးမွျမည္းေပၚက ဆင္းေလ၏။ အဘကာလက္က အဘယ္အလုိရွိသနည္းဟု ေမးလွ်င္၊ ၁၉သမီးက ေကာင္းႀကီးေပးေစခ်င္ပါ၏၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေတာင္မ်က္နွာအရပ္ကို ေပးပါၿပီ၊ စမ္းေရတြင္းတုိ႔ ကိုလည္း ေပးေတာ္မူပါ ဦးဟု ေတာင္းသည္အတုိင္း အဘသည္ အထက္စမ္းေရတြင္း၊ ေအာက္စမ္းေရတြင္းတုိ႔ကို ေပးေလ၏။ ၂ဝဤေရြ႔ကား၊ ယုဒအမ်ဳိးသားအေဆြအမ်ဳိးအလုိက္ ခံရေသာအေမြေျမျဖစ္သတည္း။

၂၁ယုဒအမ်ဳိးသားပိုင္ေသာ ၿမိဳ႔မ်ားဟူမူကား၊ ဧဒုံျပည္ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ ေတာင္ပိုင္း၌ ကပ္ေဇလၿမိဳ႔၊ ဧေဒရၿမိဳ႔၊ ယာဂုရၿမိဳ႔၊ ၂၂ကိနၿမိဳ႔၊ ဒိေမာနၿမိဳ႔၊ အာဒဒါၿမိဳ႔၊ ၂၃၊ ၂၄ေကေဒရွၿမိဳ႔၊ ဟာေဇာ္ၿမိဳ႔၊ ဣသနန္ၿမိဳ႔၊ ၂၅ဇိဖၿမိဳ႔၊ ေတလင္ၿမိဳ႔၊ ဗာလုတ္ၿမိဳ႔၊ ဟာေဇာ္ၿမိဳ႔သစ္၊ ဟာေဇာ္ၿမိဳ႔ေဟာင္းတည္းဟူေသာ ေဟဇရုန္ၿမိဳ႔၊ ၂၆၊ ၂၇အာမန္ၿမိဳ႔၊ ေရွမၿမိဳ႔၊ ေမာလဒၿမိဳ႔၊ဟာဇာဂဒၵၿမိဳ႔၊ ေဟရွမုန္ၿမိဳ႔၊ ဗက္ပါလၿမိဳ႔၊ ၂၈ဟာဇာရြာလၿမိဳ႔၊ ေဗရေရွဘၿမိဳ႔၊ ဗိေဇၨာသယာၿမိဳ႔၊ ၂၉ဗာလာၿမိဳ႔၊ ဣအိမ္ၿမိဳ႔၊ အာဇင္ၿမိဳ႔၊ ၃ဝဧလေတာလဒ္ၿမိဳ႔၊ ေခသိလၿမိဳ႔၊ ေဟာမာၿမိဳ႔၊ ၃၁ဇိကလက္ၿမိဳ႔၊ မာဒမႏၷာၿမိဳ႔၊ သံသႏၷာၿမိဳ႔၊ ၃၂ေလေဗာက္ၿမိဳ႔၊ ရိွလဟိမ္ၿမိဳ႔၊ အအိန္ၿမိဳ႔၊ ရိမၼဳန္ၿမိဳ႔၊ ရြာႏွင့္တကြ ၿမိဳ႔ေပါင္းကား သံုးဆယ္ေျခာက္ၿမိဳ႔တည္း။ ၃၃ခ်ဳိင္၌လည္းဧေရွေတာလၿမိဳ႔၊  ေဇာရာၿမိဳ႔၊ အာရွနာၿမိဳ႔၊ ၃၄ဇာေနာၿမိဳ႔၊ အဂၤႏၷိမ္ၿမိဳ႔၊ တာပြာၿမိဳ႔၊ ဧနံၿမိဳ႔၊ ၃၅ယာမုတ္ၿမိဳ႔၊ အဒုလံၿမိဳ႔၊ ေစာေခါၿမိဳ႔၊ အေဇကာၿမိဳ႔၊ ၃၆ရွာရိမ္ၿမိဳ႔၊ အဒိသိမ္ၿမိဳ႔၊ ဂေဒရၿမိဳ႔၊ ဂေဒရာသိမ္ၿမိဳ႔၊  ရြာႏွင့္တကြၿမိဳ႔ေပါင္းကား ဆယ္ငါးၿမိဳ႔တည္း။ ၃၇ထုိမွတပါး၊ ေဇနန္ၿမိဳ႔၊ ဟဒါရွၿမိဳ႔၊ မိဂဒလဂဒ္ၿမိဳ႔၊ ၃၈ဒိလန္ၿမိဳ႔၊ မိဇပါၿမိဳ႔၊ ေယာကေသလၿမိဳ႔၊ ၃၉လာခိရွၿမိဳ႔၊ ေဗာဇကတ္ၿမိဳ႔၊ ဧကလုန္ၿမိဳ႔၊ ၄ဝကဗၺဳန္ၿမိဳ႔၊လာမံၿမိဳ႔၊ ကိသလိတ္ၿမိဳ႔၊ ၄၁ဂေဒရုတ္ၿမိဳ႔၊ ဗက္ဒါဂုန္ၿမိဳ႔၊ ေနမၿမိဳ႔၊ မကၠဒါၿမိဳ႔၊ ရြာႏွင့္တကြဆယ့္ေျခာက္ၿမိဳ႔တည္း။ ၄၂ထုိမွတပါး၊ လိဗနၿမိဳ႔၊ ဧသာၿမိဳ႔၊ အာရွန္ၿမိဳ႔၊ ၄၃ယိဖတၿမိဳ႔၊ အာရွနာၿမိဳ႔၊ ေနဇိပ္ၿမိဳ႔။ ၄၄ကိလၿမိဳ႔၊ ေအာခဇိပ္ၿမိဳ႔၊ မမရရွၿမိဳ႔၊ ရြာႏွင့္တကြကိုးၿမိဳ႔တည္း။ ၄၅ထုိမွပါး၊ ဧၾကဳန္ၿမိဳ႔ႏွင့္ သူဆိုင္ေသာ ၿမိဳ႔ရြာမ်ား၊ ၄၆ဧၾကဳန္ၿမိဳ႔မွစ၍ ပင္လယ္တုိင္ေအာင္၊ အာဇုတ္ၿမိဳ႔ႏွင့္နီးစပ္ေသာ ၿမိဳ႔ရြာမ်ား၊ ၄၇အာဇုတ္ၿမိဳ႔ႏွင့္ သူဆုိင္ေသာၿမိဳ႔ရြာမ်ား၊ အဲဂုတၱဳျမစ္၊ ပင္လယ္ႀကီး၊ ပင္လယ္ကမ္းပါးတုိင္ေအာင္၊ ဝါဇၿမိဳ႔ႏွင့္ သူဆုိင္ေသာၿမိဳ႔ရြာမ်ား၊ ၄၈ေတာင္ေပၚ၌လည္း၊ ရွမိရၿမိဳ႔၊ ယတၱိရၿမိဳ႔၊ ေစာေခါၿမိဳ႔၊ ၄၉ဒႏၷၿမိဳ႔၊ ေဒဗိရၿမိဳ႔တည္း ဟူေသာ၊ ကိရယႆႏၷၿမိဳ႔၊ ၅ဝအာနပ္ၿမိဳ႔၊ ဧရွတေမာၿမိဳ႔၊ အာနိမ္ၿမိဳ႔၊ ၅၁ေဂါရွင္ၿမိဳ႔၊ ေဟာလုန္ၿမိဳ႔၊ ဂိေလာၿမိဳ႔၊ ရြာႏွင့္တကြ ဆယ္တၿမိဳ႔တည္း။ ၅၂အာရပ္ၿမိဳ႔၊ ဒုမာၿမိဳ႔၊ ဧရွန္ၿမိဳ႔၊ ၅၃ယာႏုံၿမိဳ႔၊ ဗက္တာပြာၿမိဳ႔၊ အာဖက္ၿမိဳ႔၊ ၅၄ဟုႏၱၿမိဳ႔ေဟျဗဳန္ၿမိဳ႔ တည္းဟူေသာ ကိရယသာဘၿမိဳ႔၊ ဇိေအာရၿမိဳ႔၊ ရြာႏွင့္တကြကိုးၿမိဳ႔တည္း။ ၅၅ေမာင္ၿမိဳ႔၊ ကာရေမလၿမိဳ႔၊ ဇိဖၿမိဳ႔၊ ယုတၱၿမိဳ႔၊ ၅၆ေယဇေရလၿမိဳ႔၊ ေယာကဒံၿမိဳ႔၊ ဇာေနာၿမိဳ႔၊ ၅၇ကဣနၿမိဳ႔၊ ဂိဘာၿမိဳ႔၊ တိမနၿမိဳ႔၊ ရြာႏွင့္တကြဆယ္ၿမိဳ႔တည္း။ ၅၈ဟာလဟု လၿမိဳ႔၊ ဗက္ဇရၿမိဳ႔၊ ေဂေဒၚၿမိဳ႔၊ ၅၉မာရပ္ၿမိဳ႔၊ ေဗသႏုတ္ၿမိဳ႔၊ ဧလေတကုန္ၿမိဳ႔၊ ရြာႏွင့္တကြေျခာက္ၿမိဳ႔တည္း။ ၆ဝကိရယတ္ယာရိမ္ၿမိဳ႔ တည္းဟူေသာ ကိရယတ္ဗာလၿမိဳ႔၊ ရဗၺာၿမိဳ႔၊ ရြာႏွင့္တ ကြႏွစ္ၿမိဳ႔တည္း။ ၆၁ေတာ၌လည္းေဗသရာဗၿမိဳ႔၊ မိဒၵိန္ၿမိဳ႔၊ ေသကာကၿမိဳ႔၊ ၆၂နိဗရွန္ၿမိဳ႔၊ ေမလက္ၿမိဳ႔၊ အေဂၤဒိၿမိဳ႔၊ ရြာႏွင့္တကြ ေျခာက္ၿမိဳ႔တည္း။ ၆၃ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ေနေသာေယဗုသိလူတို႔ကိုကား၊ ယုဒအမ်ိဳးသားတို႔သည္ မႏွင္ထုတ္ႏိုင္ဘဲ သူတို႔သည္ယေန႔တိုင္ေအာင္ ယုဒအမ်ိဳးသားတို႔ႏွင့္အတူေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ေနၾကသတည္း။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s