ေယာရႈမွတ္စာ အခန္းၾကီး (၁၆)


၁ေယာသပ္ အမ်ိဳးသားတို႔သည္ စာေရးတံျပဳ၍အေမြခံရေသာေျမ အပိုင္းအျခားသည္ေယာ္ဒန္ျမစ္နား၊ ေယရိေခါၿမိဳ႔ အေရွ႕၊ ေယရိေခါအိုင္မွထြက္၍ေတာလမ္းသို႔လိုက္လ်က္၊ ေဗသလေတာင္တေရွာက္လံုးသြားသျဖင့္၊ ၂ေဗသလလုဇၿမိဳ႔သို႔၄င္း၊ အာခိအတရုတ္ ၿမိဳ႔သို႔၄င္း၊ အေနာက္မ်က္ႏွာ၌ ယာဖေလတိၿမိဳ႔သို႔၄င္း၊ ေအာက္ဗက္ေဟာရုန္ ၿမိဳ႔သို႔၄င္း၊ ေဂဇာၿမိဳ႔သို႔၄င္းေရာက္၍ ပင္လယ္၌ဆံုးေလ၏။ ၃ထိုသို႔ေယာသပ္၏သား မနာေရွႏွင့္ ဧဖရိမ္တို႔သည္အေမြ ခံရၾက၏။ ၄ဧဖရိမ္အမ်ိဳးသားတို႔သည္ အေဆြအမ်ိဳးအလိုက္ေနေသာ ေျမအပိုင္းအျခားသည္၊ အေရွ႕ဘက္၌ အတရုတ္အဒၵါၿမိဳ႔မွ အထက္ဗက္ေဟာရုန္ၿမိဳ႔သို႔လိုက္၍၊ ၅ေျမာက္မ်က္ႏွာ၌ ပင္လယ္နား၊ မိတ္ေမသၿမိဳ႔သို႔ ထြက္၏။ တဖန္အေရွ႕သို႔ မ်က္ႏွာျပဳ၍တာနက္ရွိေလာၿမိဳ႔အေရွ႕မွာ ေရွာက္လ်က္၊ ၆ယေနာဟၿမိဳ႔သို႔၄င္း၊ ယေနာဟၿမိဳ႔မွ အတ ရုတ္ၿမိဳ႔၊ နာရတ္ၿမိဳ႔၊ ေယရိေခါၿမိဳ႔သို႔၄င္းေရာက္၍ ေယာ္ဒန္ျမစ္၌ဆံုးေလ၏။ ၇တာပြါၿမိဳ႔မွ အေနာက္သို႔သြား၍ကာနျမစ္ သို႔လုိက္လ်က္ ပင္လယ္၌ ဆံုးေလ၏။ ၈ဤေရြ႕ကား၊ မနာေရွအမ်ိဳးသားတို႔ အေမြခံရေသာေျမ၌ ဧဖရိမ္အမ်ိဳးသားတို႔ အဘို႔ ခြဲထားေသာ ၿမိဳ႔မ်ားႏွင့္တကြ ဧဖရိမ္အမ်ိဳးသား အေဆြအမ်ိဳးအလိုက္အေမြခံရေသာ ၿမိဳ႔ရြာမ်ားျဖစ္သတည္း။ ၉ေဂဇာျမိဳ႔၌ေနေသာခါနနိလူတို႔ကို မႏွင္ထုတ္ဘဲ သူတို႔သည္ ယေန႔တိုင္ေအာင္ ဧဖရိမ္အမ်ိဳးသားတို႔ႏွင့္ အတူေန၍အ ခြန္ေပးရၾက၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s