ေယာရႈမွတ္စာ အခန္းၾကီး (၁၇)


၁ေယာသက္၏သားဦး မနာေရွ အမ်ိဳးသားတို႔သည္စာေရးတံျပဳ၍ အေမြခံရေသာေျမဟူကား၊ မနာေရွ၏သားတည္း ဟူေသာ ဂိလဒ္၏အဘ မာခိရသည္စစ္သူရဲျဖစ္၍၊ ဂိလဒ္ျပည္ႏွင့္ ဗာရွန္ျပည္ကိုရ၏။ ၂ေယာသပ္၏ သားမနာေရွ၏ သားေယာက်္ားအျခားတည္းဟူေသာအေဗ်ဇာသား၊ ေဟလက္သား၊ အသေရလ သား၊ ေရွခင္သား၊ ေဟဖါသား၊ ရွမိဒသားတို႔သည္ အေဆြအမ်ိဳးအလိုက္ စာေရးတံျပဳ၍ရၾကေသး၏။ ၃သို႔ရာတြင္မနာေရွ၊ မာခိရ၊ ဂိလဒ္၊ ေဟဖါတို႔မွ ဆင္းသက္ေသာဇေလာဖဒ္၌သားေယာက်္ားမရွိ၊ သမီးသက္ သက္သာရွိ၏။ သူ၏သမီးတို႔အမည္ကား၊ မာလာ၊ ေနာအာ၊ ေဟာဂလာ၊ မိလကာ၊ တိရဇာတည္း။ ၄ထုိမိန္းမတို႔သည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ဧလာဇာ၊ ႏုန္၏သားေယာရႈမင္း မ်ားေရွ႕သို႔ခ်ဥ္းကပ္၍ အကြၽႏု္ပ္တို႔ ေပါက္ေဘာ္ႏွင့္အတူ အေမြခံရေသာအခြင့္ကိုအကြၽႏု္ပ္အားေပးေစျခင္းငွါ ထာဝရ ဘုရားသည္ေမာေရွကို မွာထားေတာ္မူၿပီဟုေလွ်ာက္၍၊ ထာဝရဘုရား မွာထားေတာ္မူသည္အတိုင္း သူတို႔အဘ၏ ညီအစ္ကိုတို႔ႏွင့္အတူ အေမြခံရေသာ အခြင့္ကိုေပး၏။ ၅၊ ၆ထိုသို႔မနာေရွ၏သမီးတို႔သည္ သားတို႔ႏွင့္အတူ အေမြကိုခံရ ၍၊ မနာေရွ၏သားအခ်ိဳ႔တို႔သည္ ဂိလဒ္ျပည္ကိုရ ေသာေၾကာင့္၊ ေယာဒန္ျမစ္အေရွ႕ဘက္ ဂိလဒ္ျပည္ႏွင့္ဗာရွန္ျပည္ မွတ ပါး၊ မနာေရွအမ်ိဳးသည္ ဆယ္ဘို႔ကိုရေသး၏။

၇မနာေရွခရိုင္အပိုင္းအျခားသည္ အာရွာခရိုင္မွေရွခင္ၿမိဳ႔ေရွ႕တြင္ရွိေသာ မိတ္ေမသၿမိဳ႔သို႔သြား၍ လက်္ာဘက္၌ အင္တာပြါၿမိဳ႔သုိ႔ လိုက္ေလ၏။ ၈တာပြါၿမိဳ႔နယ္ကို မနာေရွပိုင္ေသာ္လည္း၊ မနာေရွခရိုင္စြန္း မွာရွိေသာ တာပြါၿမိဳ႔ကို ဧဖရိမ္သားတို႔သည္ပိုင္ၾက၏။ ၉တဖန္အပိုင္းျခားသည္ ကာနျမစ္ေတာင္ဘက္သို႔လိုက္၍၊ မနာေရွၿမိဳ႔ တို႔တြင္ ဧဖရိမ္ၿမိဳ႔အခ်ဳိ႔ပါေသာ္လည္း၊ ျမစ္ေျမာက္ဘက္ေျမသည္ မနာေရွေျမျဖစ္၍ ပင္လယ္၌ဆံုး ေလ၏။ ၁ဝေတာင္ဘက္၌ ဧဖရိမ္ေျမ၊ ေျမာက္ဘက္၌မနာေရွေျမျဖစ္လ်က္၊ ပင္လယ္ကန္႔ကြက္၍ ေျမာက္ဘက္၌ အာရွာခရုိင္၊ အေရွ႔ဘက္၌ ဣသခါခရုိင္ရွိ၏။ ၁၁ထိုခရိုင္၌ မနာေရွအမ်ဳိးရေသာ ျပည္သံုးျပည္ဟူမူကား၊ ဗက္ရွန္ၿမိဳ႔ႏွင့္သူ႔ၿမိဳ႔ရြာမ်ား၊ ဣဗလံၿမိဳ႔ႏွင့္သူၿမိဳ႔ရြာမ်ား၊ ေဒါရၿမိဳ႔ႏွင့္ ၿမိဳ႔သူၿမိဳ႔ရြာမ်ား၊ အေဒၤါရၿမဳိ႔ႏွင့္ သူ႔ၿမိဳ႔ရြာမ်ား၊ တာနက္ၿမိဳ႔ႏွင့္သူ႔ၿမိဳ႔ရြာမ်ား၊ ေမဂိေဒၵါၿမိဳ႔ႏွင့္သူ႔ၿမိဳ႔ရြာမ်ားတို႔ကိုရေသး၏။ ၁၂သုို႔ရာတြင္ မနာေရွအမ်ဳိးသားတို႔သည္ ထိုၿမိဳ႔တို႔ကို မသိမ္းမယူႏုိင္ဘဲ၊ ခါနနိလူတို႔သည္ ထိုအရပ္၌ အႏုိင္ေနၾက၏။ ၁၃ဣသေရလလူတို႔သည္ အားတိုးပြါးေသာအခါ၊ ထိုခါနနိလူ တို႔ကိုအကုန္အစင္မႏွင္ ထုတ္ဘဲ အခြန္ေပးေစၾက၏။

၁၄ေယာသပ္ အမ်ဳိးသားတို႔ကလည္း၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ထာဝရဘုရားေပးေတာ္မူေသာ ေကာင္းႀကီးမဂၤ လာကိုခံရသျဖင့္အမ်ဳိးႀကီးျဖစ္၍၊ကိုယ္ေတာ္သည္တဘို႔တခရိုင္တည္းကိုသာ အဘယ္ေၾကာင္းေပးပါသနည္းဟုေယာရႈ အားေမးေလွ်ာက္ၾကေသာ္၊ ၁၅ေယာရႈက၊ သင္တို႔သည္ အမ်ဳိးႀကီးျဖစ္၍ ဧဖရိမ္ေတာင္ က်ဥ္းေျမာင္းလွ်င္၊ ေတာအရပ္သို႔သြား၍ ေဖရဇိျပည္၊ ေရဖိမ္ျပည္၌ ခုတ္လွဲၾကေလာ့ဟု ျပန္ေျပာ၏။ ၁၆ေယာသပ္အမ်ိဳးသားတို႔ကလည္း၊ ဧဖရိမ္ေတာင္ သည္ အကြၽႏု္ပ္တို႔အဘို႔မေလာက္ပါ။ ခ်ိဳင့္အရပ္ဗက္ရွန္ၿမိဳ႔ရြာ တုိ႔၌၄င္း၊ ေယဇေရလခ်ိဳင့္၌၄င္း ေနေသာ ခါနနိလူအေပါင္း တို႔သည္ သံရထားႏွင့္ ျပည့္စံုပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ျပန္လွ်င္၊ ၁၇ေယာရႈက၊ သင္တို႔သည္ အမ်ိဳးႀကီးျဖစ္၍ ခြန္အား ႀကီးေသာေၾကာင့္၊ တဘို႔တည္းကိုသာ မယူရ။ ၁၈ေတာင္သည္လည္းသင္တို႔အဘို႔ ျဖစ္လိမ့္မည္။ သစ္ပင္မ်ား လွ်င္ခုတ္လွဲရမည္။ ထြက္ရာလမ္း တို႔သည္လည္း သင္တို႔အဘို႔ျဖစ္လိမ့္မည္။ ခါနနိလူတို႔သည္ ခြန္အားႀကီး၍ သံရထားႏွင့္ျပည့္စံုေသာ္လည္း၊ သူတို႔ကိုႏွင္ထုတ္ၾကလိမ့္ဟု ဧဖရိမ္အမ်ိဳး၊ မနာေရွအမ်ိဳးတည္းဟူေသာ ေယာသပ္အမ်ိဳးသားတို႔ အားေျပာဆို၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s