ေယာရႈမွတ္စာ အခန္းၾကီး (၁၈)


၁ဣသေရလအမ်ိဳး ပရိသတ္ အေပါင္းတို႔သည္၊ ရွိေလာၿမိဳ႔မွာစည္းေဝး၍ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္ကိုတည္ေထာင္ၾက၏။ သူတို႔ေရွ႕မွာ တျပည္လံုးႏွိမ့္ခ်လ်က္ရွိ၏။ ၂ထိုအခါ ဣသေရလအမ်ိဳးခုႏွစ္မ်ဳိး တုိ႔သည္၊ အေမြေျမကိုမခံရေသးသည္ျဖစ္၍၊ ၃ေယာရႈက၊ သင္တုိ႔ဘုိးေဘးမ်ား၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား ေပးေတာ္ မူေသာေျမကို သင္တုိ႔သည္ မသိမ္းမယူဘဲ အဘယ္မွ်ကာလပတ္လုံး ေနၾကလိမ့္မည္နည္း။ ၄သင္တုိ႔တြင္ အမ်ဳိးတမ်ဳိးလွ်င္ လူသုံးေယာက္စီ ေရြးေကာက္၍ ငါေစလႊတ္သျဖင့္၊ သူတုိ႔သည္ တျပည္လုံးသို႔ထသြား၍ အေမြခံသင့္သည္အတုိင္းေရးသားၿပီးမွ ငါ့ထံသို႔ ျပန္လာရၾကမည္။ ၅သူတုိ႔သည္ ျပည္ကိုခုႏွစ္ပိုင္းပိုင္းျခားရၾကမည္။ ယုဒအမ်ုဳိးသည္ ေတာင္ဘက္မိမိေနရာ၌ ေနရမည္။ ေယာသပ္အမ်ဳိးသည္ ေျမာက္ဘက္မိမိေနရာ၌ ေနရမည္။ ၆ျပည္ကို ခုႏွစ္ပိုင္း ပုိင္းျခားၿပီးမွ ျပည္ပံုကို ငါ့ထံသို႔ေဆာင္ခဲ့၍၊ ငါတို႔ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားေရွ႕ေတာ္၌ သင္တို႔အဘုိ႔စာေရးတံျပဳမည္။ ၇ေလဝိ သားတို႔သည္ သင္တို႔ႏွင့္ေရာ၍ အဘို႔ကိုမယူရ။ ထာဝရဘုရား၏ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အရာသည္ သူတို႔အေမြျဖစ္၏။ ဂဒ္အမ်ိဳး၊ ရုဗင္အမ်ိဳး၊ မနာေရွအမ်ိဳးတ ဝက္တို႔သည္ ေယာ္ဒန္ျမစ္ အေရွ႕ဘက္ ထာဝရဘုရား၏ကြၽန္ေမာေရွေပးသည္အတိုင္း၊ အေမြေျမကိုခံယူၾကၿပီဟုဣသ ေရလလူတို႔ အားေျပာဆို၏။ ၈ထိုလူတို႔သည္ထ၍သြားသျဖင့္၊ ေယာရႈကလည္း၊ တျပည္လံုးသို႔ေရွာက္၍ေရးသားၿပီး လွ်င္ငါ့ထံ သို႔ျပန္လာၾကေလာ့။ ရွိေလာၿမိဳ႔မွာထာဝရဘုရားေရွ႕ေတာ္၌သင္တို႔အဘို႔စာေရးတံျပဳမည္ဟု ျပည္ပံုကိုေရး သားျခင္းငွါ သြားေသာသူတို႔ကိုမွာထားသည္ႏွင့္အညီ၊ ၉သူတို႔သည္ တျပည္လံုးသို႔ ေရွာက္္သြားသျဖင့္၊ ၿမိဳ႔ရြာရွိသည္ အတိုင္း စာ၌ခုနစ္ပိုင္းပိုင္း၍ေရးသားၿပီးမွ ေယာရႈေနရာ ရွိေလာတပ္သို႔ ေရာက္လာၾက၏။ ၁ဝေယာရႈသည္ ရွိေလာၿမိဳ႔မွာ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ စာေရးတံျပဳ၍ ဣသေရလအမ်ဳိးသား အသီးသီးတုိ႔အား ေျမကို ပုိင္းျခား ေလ၏။

၁၁ဗယၤာမိန္အမ်ုိဳးသားတုိ႔သည္ စာေရးတံျပဳ၍ အေဆြအမ်ဳိးအလုိက္ ခံရေသာေျမသည္ ယုဒအမ်ဳိးသား တုိ႔ႏွင့္ ေယာသပ္အမ်ဳိးသားတုိ႔ စပ္ၾကားမွာ က်၏။ ၁၂ေျမအပိုင္းအျခားသည္ ေျမာက္မ်က္ႏွာ၌ ေယာ္ဒန္ျမစ္မွ ထြက္၍ ေယရိေခါၿမိဳ႔ေျမာက္ဘက္နား၌၄င္း၊ အေနာက္ဘက္ ေတာင္ေပၚ၌၄င္း၊ ေရွာက္လ်က္ ေဗသဝင္ေတာသို႔ ထြက္သြား၏။ ၁၃တဖန္ေတာင္မ်က္ႏွာသို႔သြား၍ ေဗသလလုဇၿမိဳ႔နား၌ေရွာက္သျဖင့္၊ ေအာက္ဗက္ေဟာရုန္ၿမိဳ႔ ေတာင္ဘက္မွာရွိေသာ ေတာင္ေျခရင္း အတရုတ္အဒၵါၿမိဳ႔သို႔ ေရာက္ၿပီးလွ်င္၊ ၁၄ထုိေတာင္မွထြက္၍ အုိင္ေတာင္ေကြ႔ ကိုဝုိင္းသျဖင့္၊ ယုဒအမ်ဳိးသားေနေသာ ကိရယတ္ယာရိမ္ၿမိဳ႔တည္းဟူေသာ ကိရယတ္ဗာလၿမိဳ႔သို႔ ထြက္သြား၏။ ဤေရြ႔ကား အေနာက္ဘက္အပိုင္းအျခားတည္း။ ၁၅ေတာင္ဘက္အပိုင္းအျခားသည္ ကိရယတ္ယာရိမ္ၿမိဳ႔စြန္းမွ အေနာက္ ဘက္နား၌ ေနဖေတာေရတြင္းသို႔ေရာက္ၿပီးလွ်င္၊ ၁၆ဟိႏၷံဳသား၏ ခ်ဳိင့္ေရွ႔မွာ၊ ေရဖိမ္ခ်ဳိင့္ေျမာက္ဘက္၌ရွိေသာ ေတာင္ေျခရင္းသုိ႔လာ၍ ေယဗုသိၿမိဳ႔ေတာင္ဘက္ ဟိႏၷံဳခ်ဳိင့္သို႔၄င္း၊ အေရၤာေဂလရြာ သို႔၄င္း၊ ၁၇ေျမာက္ဘက္ နား၌ အင္ေရွမက္ရြာသို႔၄င္း၊ အဒုမိၼမ္ကုန္းတဘက္ ေဂလိလုတ္ရြာသို႔၄င္း၊ ရုဗင္သားေဗာဟန္၏ ေက်ာက္သို႔၄င္း ေရာက္ေလ၏။ ၁၈တဖန္အရာဗၿမိဳ႔ ေျမာက္မ်က္ႏွာတဘက္ လြင္ျပင္နားမွာ ေရွာက္၍ အရာဗၿမိဳ႔သို႔ေရာက္သျဖင့္၊ ၁၉ဗက္ေဟာဂလၿမိဳ႔ေျမာက္ဘက္နားမွာေရွာက္၍ ေသာဒုံအုိင္ ေျမာက္ေကြ႔၊ ေယာ္ဒန္ျမစ္ဝ၌ ဆုံးေလ၏။ ဤေရြ႔ကား ေတာင္ဘက္အပိုင္းအျခားတည္း။ ၂ဝေယာ္ဒန္ျမစ္သည္ အေရွ႔ဘက္ပိုင္းျခားလ်က္ရွိ၏။ ဤေရြ႔ကား ဗယၤာမိန္ အမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ အေဆြအမ်ဳိးအလိုက္ အေမြခံရေသာ ေျမနယ္ျဖစ္သတည္း။

၂၁ဗယၤာမိန္အမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ အေဆြအမ်ဳိးအလိုက္ရေသာ ၿမိဳ႔မ်ားဟူမူကား၊ ေယရိေခါၿမိဳ႔၊ ေဗေသာဂလၿမိဳ႔၊ ဧမေကၠဇဇ္ၿမိဳ႔၊ ၂၂ေဗသရာၿမိဳ႔၊ ေဇမရိပ္ၿမိဳ႔၊ ေဗသလၿမိဳ႔၊ ၂၃အာဝိမ္ၿမိဳ႔၊ ပါရၿမိဳ႔၊ ၾသဖရာၿမိဳ႔၊ ၂၄ေခဖါဟာေမာနဲၿမိဳ႔၊ ၾသဖနိၿမိဳ႔၊ ဂါဘၿမိဳ႔၊ ရြာႏွင့္တကြဆယ္ႏွစ္ၿမိဳ႔တည္း။ ၂၅ထုိမွတပါး၊ ဂိေဗာင္ၿမိဳ႔၊ ရာမၿမိဳ႔၊ ေဗရုတ္ၿမိဳ႔၊  ၂၆၊ ၂၇မိဇပါၿမိဳ႔၊ ေခဖိရၿမိဳ႔၊ ေမာဇၿမိဳ႔၊ ေရကင္ၿမိဳ႔၊ ဣရေပလၿမိဳ႔၊ တာရလၿမိဳ႔၊ ၂၈ေဇလၿမိဳ႔၊ ဧလပ္ၿမိဳ႔၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔တည္းဟူေသာ ေယဗုသိၿမိဳ႔၊ ဂိဗက္ၿမိဳ႔၊ ကိရယတ္ၿမိဳ႔၊ ရြာႏွင့္တကြ ဆယ္ေလးၿမိဳ႔တည္း။ ဤေရြ႔ကား ဗယၤာမိန္အမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ အေဆြအမ်ဳိး အလုိက္ခံရေသာ အေမြတည္း။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s