ေယာရႈမွတ္စာ အခန္းၾကီး (၁၉)


၁ဒုတိယတႀကိမ္ စာေရးတံျပဳ၍၊ ရွိေမာင္အမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ အေဆြအမ်ဳိးအလိုက္ ယုဒအေမြေျမအတြင္း၌ အေမြခံရၾက၏။ ၂သူတို႔အေမြေျမ၌ ရွိေသာၿမိဳ႔မ်ားဟူမူကား၊ ေဗရေရွဘၿမိဳ႔၊ ေမာလဒါၿမိဳ႔၊ ၃၊၄ဟာဇာရြာလၿမိဳ႔၊ ဗာလာၿမိဳ႔၊ အာဇင္ၿမိဳ႔၊ ဧလေတာလဒ္ၿမိဳ႔၊ ေဗသုလၿမိဳ႔၊ ေဟာမာၿမိဳ႔၊ ၅ဇိကလတ္ၿမိဳ႔၊ ဗက္မာကဗုတ္ၿမိဳ႔၊ ဟာဇာသုသၿမိဳ႔၊ ၆ဗက္ေလေဗာက္ၿမိဳ႔၊ ရွရုဟင္ၿမိဳ႔၊ ရြာႏွင့္တကြ ဆယ္သုံးၿမိဳ႔တည္း။ ၇ထုိမွတပါး၊ အင္ရိမၼဳန္ၿမိဳ႔၊ ေတာခင္ၿမိဳ႔၊ ဧသာၿမိဳ႔၊ အာရွန္ၿမိဳ႔၊ ရြာႏွင့္တကြေလးၿမိဳ႔တည္း။ ၈ထုိမွတပါး ေတာင္မ်က္ႏွာ၌ ဗာလတ္ေဗရရာမတ္ ၿမိဳ႔တိုင္ေအာင္  အထက္ဆုိခဲ့ၿပီးေသာ ၿမိဳ႔ပတ္ဝန္းက်င္ ရြာရွိသမွ်ပါသတည္း။ ဤေရြ႔ကား ရွိေမာင္အမ်ဳိးသား တုိ႔သည္ အေဆြအမ်ဳိး အလုိက္ခံရေသာ အေမြတည္း။ ၉ရွိေမာင္အေမြေျမသည္ ယုဒအမ်ဳိးသားခံေသာ အဘို႔ထဲက ႏႈတ္ရ၏။ ယုဒအမ်ဳိးသား တုိ႔အဘို႔သည္ ႀကီးက်ယ္ေသာေၾကာင့္၊ သူတုိ႔အေမြေျမအတြင္း၌ ရွိေမာင္အမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ အေမြခံရၾက၏။

၁ဝတတိယႀကိမ္စာေရးတံျပဳ၍ ဇာဗုလုန္အမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ အေဆြအမ်ဳိးအလိုက္ အေမြခံရၾက၏။ သူတုိ႔ အေမြေျမအပိုင္းအျခားသည္ စာရိဒ္ၿမိဳ႔မွထြက္၍၊ ၁၁အေနာက္သို႔ သြားလ်က္ မရာလၿမိဳ႔၊ ဒဗၺရွက္ၿမိဳ႔သို႔၄င္း၊ ေယာကနံၿမိဳ႔ေရွ႔မွာရွိေသာ ျမစ္သို႔၄င္း မွီေလ၏။ ၁၂တဖန္ စာရိဒ္ၿမိဳ႔မွေနထြက္ရာ အေရွ႔မ်က္နွာသို႔လွည့္သျဖင့္၊ ခိသလုတၱာေဗာ္ၿမိဳ႔၊ ဒါဗရတ္ၿမိဳ႔သို႔ေရာက္ၿပီးလွ်င္၊ ယာဖ်ာၿမိဳ႔သို႔တက္ ေလ၏။ ၁၃ထုိၿမိဳ႔မွစ၍ အေရွ႔ဘက္နား မွာလုိက္လ်က္၊ ဂိတၱေဟဖါၿမိဳ႔၊ အိတၱကာဇိန္ၿမိဳ႔၊ ရိမၼဳန္ေမေသာရေနအာ ၿမိဳ႔သို႔ေရာက္ေလ၏။ ၁၄ေျမာက္ဘက္၌လည္း ဝိုင္းသျဖင့္၊ ဟႏၷသုန္ၿမိဳ႔သို႔ ေရာက္၍ ယိဖေသလခ်ဳိင့္၌ ဆုံးေလ၏။ ၁၅ထုိမွတပါး၊ ကတၱတ္ၿမိဳ႔၊ နဟာလာလၿမိဳ႔၊ ရွိမရုန္ၿမိဳ႔၊ ဣဒလၿမိဳ႔၊ ဗက္လင္ၿမိဳ႔ တည္းဟူေသာရြာႏွင့္တကြ ဆယ္ႏွစ္ၿမိဳ႔ ရွိသတည္း။ ၁၆ဤေရြ႔ကား ၿမိဳ႔ရြာပါလ်က္ ဇာဗုလုန္ အမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ အေဆြအမ်ဳိးအလုိက္ခံရေသာ အေမြတည္း။ ၁၇စတုတၳႀကိမ္ စာေရးတံျပဳ၍ ဣသခါ အမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ အေဆြအမ်ဳိးအလိုက္ အေမြခံရၾက၏။ ၁၈သူတုိ႔အပိုင္း အျခားသည္ ေယဇေရလၿမိဳ႔၊ ေခသုလုတ္ၿမိဳ႔၊ ရႈနင္ၿမိဳ႔၊ ၁၉ဟာဖရိမ္ၿမိဳ႔၊ အာနဟာရတ္ၿမိဳ႔၊ ၂ဝရိဗိၺတ္ၿမိဳ႔၊ ကိရႈန္ၿမိဳ႔၊ အာဗက္ၿမိဳ႔၊  ၂၁ေရမက္ၿမိဳ႔၊ အဂၤႏိၷမ္ၿမိဳ႔၊ အဟံဒၵါၿမိဳ႔၊ ဗက္ပေဇၨက္ၿမိဳ႔ပါလ်က္၊ ၂၂တာေဗာ္ၿမိဳ႔၊ ရာဟဇိမၿမိဳ႔၊ ဗက္ေရွမက္ၿမိဳ႔၊ သို႔ေရာက္၍ ေယာ္ဒန္ျမစ္၌ ဆုံးေလ၏။ ရြာႏွင့္တကြ ဆယ္ေျခာက္ၿမိဳ႔ရွိသတည္း။ ၂၃ဤေရြ႔ကားၿမိဳ႔ရြာပါလ်က္ ဣသခါ အမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ အေဆြအမ်ဳိးအလိုက္ ခံရေသာအေမြတည္း။

၂၄ပဥၥမတႀကိမ္ စာေရးတံျပဳ၍ အာရွာအမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ အေဆြအမ်ဳိးအလိုက္ အေမြခံရၾက၏။ ၂၅သူတုိ႔ အပိုင္းအျခားသည္ ေဟလကတ္ၿမိဳ႔၊ ဟာလိၿမိဳ႔၊ ေဗတင္ၿမိဳ႔၊ အာခရွပ္ၿမိဳ႔၊ ၂၆အာလေမၼလက္ၿမိဳ႔၊ အာမဒ္ၿမိဳ႔၊ မိရွာလၿမိဳ႔ ပါလ်က္၊ အေနာက္မ်က္ႏွာ၌ ကရေမလၿမိဳ႔၊ ရွိေဟာရလိဗနတ္ၿမိဳ႔သို႔ ေရာက္ေလ၏။ ၂၇တဖန္ေနထြက္ရာဘက္သို႔ လွည့္၍ ဗက္ဒါဂုန္ၿမိဳ႔၊ ဇာဗုလုန္ခရုိင္၊ ယိဖေသလခ်ဳိင့္ကို ေရွာက္သျဖင့္၊ ေျမာက္မ်က္နွာသို႔သြား၍ ေဗသမက္ၿမိဳ႔၊ နေယလၿမိဳ႔၊ ကာဗုလၿမိဳ႔၊ ၂၈ေဟျဗဳန္ၿမိဳ႔၊ ရေဟာဘၿမိဳ႔၊ ဟမၼဳန္ၿမိဳ႔၊ ကာနၿမိဳ႔၊ ဇိဒုန္ၿမိဳ႔ႀကီးတုိင္ေအာင္ ေရာက္ၿပီးလွ်င္၊ ၂၉ရာမၿမိဳ႔၊ ခုိင္ခံ့ေသာ တုရုၿမိဳ႔၊ ေဟာသၿမိဳ႔သို႔လွည့္လ်က္၊ ပင္လယ္ကမ္းပါးမွစ၍ အာခဇိပ္ၿမိဳ႔တုိင္ေအာင္ပင္လယ္၌ ဆုံးေလ၏။ ၃ဝအုမၼၿမိဳ႔၊ အာဖက္ၿမိဳ႔၊ ရေဟာဘၿမိဳ႔ႏွင့္တကြ ရြာပါလ်က္ႏွစ္ဆယ္ႏွစ္ၿမိဳ႔ရွိသတည္း။ ၃၁ဤေရြ႔ကား ၿမိဳ႔ရြာပါလ်က္ အာရွအမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ အေဆြအမ်ဳိး အလိုက္ခံရေသာ အေမြတည္း။

၃၂ဆဌမတႀကိမ္ စာေရးတံျပဳ၍ နႆလိ အမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ အေဆြအမ်ဳိးအလိုက္ အေမြခံရၾက၏။ ၃၃သူတုိ႔အပိုင္းအျခားသည္ ေဟလပ္ၿမိဳ႔၊ အာလုန္ၿမိဳ႔၊ ဇာနႏၷိမ္ၿမိဳ႔၊ အာဒမိၿမိဳ႔၊ ေနကပ္ၿမိဳ႔၊ ယာဗေနလၿမိဳ႔၊ လာကုံၿမိဳ႔ပါလ်က္ ေယာ္ဒန္ျမစ္၌ ဆုံးေလ၏။ ၃၄တဖန္အေနာက္မ်က္ႏွာသို႔လွည့္သျဖင့္အာဇႏုတၱာေဘာ္ၿမိဳ႔၊ ဟုကုတ္ ၿမိဳ႔သို႔ေရာက္၍၊ ေတာင္ဘက္၌ဇာဗုလုန္ခရိုင္၊ အေနာက္ဘက္၌ အာရွာခရိုင္၊ ေနထြက္ရာဘက္၌ ေယာ္ဒန္ျမစ္ အပိုင္း အျခားရွိ၏။ ၃၅ခိုင္ခံ့ေသာၿမိဳ႔မ်ား ဟူမူကား၊ ဇိဒၵိမ္ၿမိဳ႔၊ ေဇရၿမိဳ႔၊ ဟမၼတ္ၿမိဳ႔၊ ရကၠတ္ၿမိဳ႔၊ ဂေနၤသရက္ၿမိဳ႔၊ ၃၆အာဒမာၿမိဳ႔၊ ရာမၿမိဳ႔၊ ဟာေဇာ္ၿမိဳ႔၊ ၃၇ေကေဒရွၿမိဳ႔၊ အင္ဟာေဇာ္ၿမိဳ႔၊ ဧၿဒိၿမိဳ႔၊ ၃၈ဣရုန္ၿမိဳ႔၊ မိဂဒေလလၿမိဳ႔၊ ေဟာရင္ၿမိဳ႔၊ ေဗသနတ္ၿမိဳ႔၊ ဗက္ေရွမက္ၿမိဳ႔၊ ရြာႏွင့္တကြဆယ္ကိုးၿမိဳ႔တည္း။ ၃၉ဤေရြ႕ကားၿမိဳ႔ရြာ ပါလ်က္၊ နႆလိ အမ်ိဳးသားတို႔သည္ အေဆြအမ်ိဳး အလိုက္ခံရေသာအေမြတည္း။ ၄ဝသတၱမအႀကိမ္စာ ေရးတံျပဳ၍ ဒန္အမ်ိဳးသားတို႔သည္ အေဆြအမ်ိဳးအလိုက္အေမြခံ ရၾက၏။ ၄၁သူတို႔အေမြခံရေသာ ၿမိဳ႔မ်ားဟူမူကား၊ ေဇာရာၿမိဳ႔၊ ဧရွေတာလၿမိဳ႔၊ ဣရေရွမက္ၿမိဳ႔၊ ၄၂ရွာလဗၺိန္ၿမိဳ႔၊ အာ ယလုန္ၿမိဳ႔၊ ေယသလၿမိဳ႔၊ ၄၃ဧလုန္ၿမိဳ႔၊ သိမနာသၿမိဳ႔၊ ဧၾကဳန္ၿမိဳ႔၊ ၄၄ဧလေတကၿမိဳ႔၊ ဂိဗၺသုန္ၿမိဳ႔၊ ဗာလပ္ၿမိဳ႔၊ ၄၅-၄၆ေယဟုတ္ၿမိဳ႔၊ ေဗနေဗရက္ၿမိဳ႔၊ ဂါသရိမၼဳန္ၿမိဳ႔၊ ေမယာကုန္ၿမိဳ႔၊ ရကၠဳန္ၿမိဳ႔၊ ယာေဖါၿမိဳ႔ေရွ႕မွာရွိေသာေျမပါတည္း။ ၄၇ဒန္အမ်ိဳးသားရ ေသာေျမသည္က်ဥ္းေျမာင္း ေသာေၾကာင့္၊ လဲရွၿမိဳ႔ကိုစစ္ခ်ီ၍တိုက္ယူလုပ္ႀကံသျဖင့္ ေနရာခ်ၾက၏။ လဲရွၿမိဳ႔ကိုစစ္ခ်ီ၍ တိုက္ယူလုပ္ႀကံသျဖင့္ ေနရာခ်ၾက၏။ လဲရွၿမိဳ႔ကို အမ်ိဳး၏အဘဒန္ကိုအစြဲျပဳ၍၊ ဒန္ၿမိဳ႔ဟူေသာ အမည္ျဖင့္မွည့္ၾက၏။  ၄၈ဤေရြ႕ကားၿမိဳ႔ရြာပါလ်က္၊ ဒန္အမ်ိဳးသားတို႔သည္အေဆြအမ်ိဳးအလိုက္ ခံရေသာ အေမြတည္း။

၄၉ထိုသို႔ဣသေရ အမ်ိဳးသားတို႔သည္ ေျမတျပင္လံုးကိုအပိုင္းအျခားႏွင့္တကြ ေဝဖန္၍ေမြခံၿပီးမွ ႏုန္၏သား ေယာရႈအား အေမြေျမကိုေပး ၾက၏။ ၅ဝသူေတာင္းေသာၿမိဳ႔ ဧဖရိမ္ ေတာင္ေပၚမွာ တိမနေႆရၿမိဳ႔ကို ထာဝရဘုရား အမိန္႔ေတာ္အတိုင္းေပးသျဖင့္၊ သူသည္ ၿမိဳ႔ကိုတည္ေထာင္၍ ေနေလ၏။ ၅၁ဤေရြ႕ကား ယဇ္ပုေရာဟိတ္ဧလာဇာ၊ ႏုန္၏သားေယာရႈ၊ူ ဣသေရလအ မ်ိဳးသားတို႔တြင္ အေဆြအမ်ိဳးသူႀကီးတုိ႔သည္၊ ရွိေလာၿမိဳ႔မွာ ထာဝရဘုရားေရွ႕ ပရိသတ္စည္းေဝးရာတဲေတာ္တံခါးနား ၌ေပးေသာ အေမြခံစရာေျမ အသီးအသီးေပးတည္း။ ဤေရြ႕ကား၊ ျပည္ကိုေဝဖန္ေသာအမႈ ၿပီးေလ၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s