ေယာရႈမွတ္စာ အခန္းၾကီး (၁)


၁ထာဝရဘုရား၏ကြၽန္ ေမာေရွသည္ အနိစၥေရာက္ေသာေနာက္၊ ေမာေရွလက္ေထာက္၊ ႏုန္၏သား ေယာရႈ အား ထာဝရဘုရားက၊ ၂ငါ၏ ကြၽန္ေမာေရွသည္ အနိစၥေရာက္ေလၿပီ၊ သို‹ျဖစ္၍ သင္ႏွင့္ သင္၌ပါေသာ ဤလူအေပါင္း တုိ‹ သည္ ယခုထ၍ ေယာ္ဒန္ျမစ္တဘက္သို‹ကူးၾကေလာ့။ ဣသေရလအမ်ိဳးတို‹အား ငါေပးေသာျပည္ကို ဝင္စား ၾကေလာ့။ ၃ေမာေရွအား ငါကတိရွိသည္အတိုင္း သင္တုိ‹နင္းသမွ်ေသာေျမကို သင္တုိ‹အား ငါေပးမည္၊ ၄ေတာႀကီးမွစ ၍ေလဗႏုန္ေတာင္တိုင္ေအာင္၄င္း၊ ဥဖရတ္ျမစ္ႀကီးမွစ၍ ဟိတၱိျပည္တေရွာက္လံုးပါလ်က္၊ ေနဝင္ရာဘက္ ပင္လယ္ႀကီးတုိင္ေအာင္လည္းေကာင္း၊ သင္တုိ႔နယ္အပိုင္းအျခား ျဖစ္ရမည္။ ၅သင့္အသက္တည္သည္ကာလ ပတ္လံုးသင့္ေရွ႔မွာအဘယ္သူမွ်မခံမရပ္ႏိုင္ရာ။ ေမာေရွႏွင့္အတူ ငါရိွသကဲ့သို႔ သင္ႏွင့္အတူ ငါရိွလိမ့္မည္။ ငါသည္ သင့္ကိုမစြန္႔၊ သင့္ကိုပစ္၍မထား။ ၆အားယူ၍ ရဲရင့္ျခင္းရိွေလာ့။ ဘိုးေဘးတုိ႔အားေပးမည္ဟု ငါက်ိန္ဆိုေသာျပည္ကို သင္သည္ ဤလူတုိ႔အားေဝ၍ အေမြေပးရမည္။ ၇သို႔ျဖစ္ျဖစ္၍ ငါ၏ကြၽန္ေမာေရွမွာထားေသာ တရားအတုိင္း က်င့္မည္ဟု ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းငွာ အားယူ၍အလြန္ရဲရင့္ျခင္း ရိိွေလာ့၊ ႀကံစည္ေလသမွ်တုိ႔၌ ေအာင္မည္အေၾကာင္း ထုိတရားလမ္းသုိ႔ လိုက္ေလာ့၊ လကၤ်ာဘက္၊ ဘက္ဝဲဘက္သို႔ မလႊဲႏွင့္။ ၈ထုိပညတၱိက်မ္းစာ၌ ေရးထားသမွ်အတုိင္း က်င့္မည္ဟု ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအလိုငွါ က်မ္းစာကိုမဘတ္မရြတ္ဘဲမေန၊ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ၾကည့္ရႈဘတ္ရြတ္ရမည္။ သုိ႔ျပဳလွ်င္ သင္သည္ အႀကံထေျမာက္၍ ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္။ ၉သင့္ကို ငါမွာထားသည္မဟုတ္ေလာ။ အားယူ၍ ရဲရင့္ျခင္းရိွေလာ့၊ မေၾကာက္ႏွင့္၊ စိတ္မပ်က္ႏွင့္။ သြားေလရာရာ၌ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားရိွသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁ဝထုိအခါ ေယာရႈသည္ ဗိုလ္မင္းမ်ားတုိ႔ကိုေခၚ၍ ၁၁တပ္တေရွာက္လံုးသို႔ သြားၾကေလာ့။ သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား အပိုင္ေပးေတာ္မူေသာျပည္ကို ဝင္စားျခင္းငွာ၊ သံုးရက္အတြင္းတြင္ ဤေယာ္ဒန္ျမစ္ တဘက္သို႔ ကူးရေသာေၾကာင့္ ရိကၡာကို ျပင္ဆင္ရၾကမည္အေၾကာင္း၊ လူမ်ားတုိ႔အားဆင့္ဆိုၾကေလာ့ဟု မွာထားေလ၏။

၁၂တဖန္ေယာရႈသည္ ရုဗင္အမ်ုဳိးသား၊ ဂဒ္အမ်ဳိးသား။ မနာေရွအမ်ဳိးသားတဝက္တုိ႔ကို ေခၚ၍ ၁၃ထာဝရ ဘုရား၏ ကြၽန္ေမာေရွသည္၊ သင္တုိ႔အားမွာထားေသာ စကာဟူမူကား၊ သင္တုိ႔၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ သင္တုိ႔ကို ဤျပည္၌ေနရာခ်ေတာ္မူၿပီ။ ၁၄သင္တုိ႔သားမယား၊ သူငယ္မ်ားႏွင့္ တိရိစျၧြာန္မ်ားတုိ႔သည္ ေယာ္ဒန္ျမစ္ အေရွ႔ဘက္ေမာေရွေပးေသာျပည္၌ ေနရစ္ရၾကမည္။ ၁၅ထာဝရဘုရားသည္ သင္တို႔အား ေနရာခ်သည္အတုိင္း၊ ညီအစ္ကိုတုိ႔အား ေနရာခ်ေတာ္မမူမွီ သင္တို႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားေပးေတာ္မူေသာျပည္ကို သူတုိ႔သည္ မသိမ္းမယူမွီတုိင္ေအာင္၊ သင္တုိ႔တြင္ ခြန္အားႀကီးေသာ စစ္သူရဲအေပါင္းတုိ႔သည္ လက္နက္ကိုင္လ်က္၊ သင္တုိ႔ ညီအစ္ကိုမ်ားေရွ႔မွာ ကူး၍မစၾကရမည္ဟူေသာ စကားကိုေအာက္ေမ့ၾကေလာ့။ ထုိ႔ေနာက္မွ ထာဝရဘုရား၏ ကြၽန္ေမာေရွသည္ ေယာ္ဒန္ျမစ္ေနထြက္ရာဘက္၌ေပး၍၊ သင္တုိ႔ပိုင္ေသာျပည္သုိ‹ ျပန္၍ဝင္စားရၾကမည္ဟု ေျပာဆုိ၏။ ၁၆ထုိသူတုိ‹ကလည္း ကိုယ္ေတာ္မွာထားေတာ္မူသမွ်ကို ကြၽန္ေတာ္တို‹ျပဳပါမည္၊ ေစလႊတ္ေတာ္မူသမွ် ေသာ အရပ္သို႔သြားပါမည္၊ ၁၇အရာရာတို႔၌ ေမာေရွ၏ စကားကို နားေထာင္သည္ နည္းတူ ကိုယ္ေတာ္စကားကို လည္း နားေထာင္ပါမည္၊ သို႔ျဖစ္၍ ကိုယ္ေတာ္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွႏွင့္အတူရွိသကဲ့သို႔ ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္ အတူရွိေတာ္မူပါေစေသာ၊ ၁၈အာဏာေတာ္ကိုဆန္၍ မွာထားေတာ္မူသမွ်ေသာစကားကို နားမေထာင္သူ မည္သည္ကား အေသသတ္ျခင္းကိုခံရေစမည္။ သို႔ျဖစ္၍ အားယူေတာ္မူပါ၊ ရဲရင့္ျခင္း ရွိေတာ္မူပါဟု ေယာရႈ အားျပန္ေလွ်ာက္ၾက၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s