ေယာရႈမွတ္စာ အခန္းၾကီး (၂၀)


၁တဖန္ထာဝရဘုရားသည္ေယာရႈကိုေခၚေတာ္မူ၍၊ ၂သင္သည္ ဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို႔အား ဆင့္ဆိုရမည္္မွာ၊ ငါ သည္ ေမာေရွအားျဖင့္ မွာထားသည္အတိုင္း၊ ၃လူအသက္ကို သတ္မည္ဟုအႀကံမရွိဘဲ အမွတ္တမဲ့သတ္မိေသာသူ သည္ေျပး၍ မွီခိုရာၿမိဳ႔တို႔ကိုေရြးထားၾကေလာ့။ ေသစားေသေစေသာသူလက္ႏွင့္ လြတ္၍ မွီခိုရာၿမိဳ႔ျဖစ္ရသတည္း။ ၄ထိုၿမိဳ႔တစံုတၿမိဳ႔သို႔ ေျပးေသာသူသည္ ၿမိဳ႔တံခါးဝ၌ရပ္၍၊ ထိုၿမိဳ႔၌အသက္ႀကီးသူတို႔အား မိမိအမႈကိုၾကားေျပာေသာအခါ၊ သူတို႔သည္ၿမိဳ႔ထဲသို႔ေခၚ၍ သူတို႔ထံမွာ ေနရာခ်ရၾကမည္။ ၅ေသစားေသေစေသာသူ သည္ လိုက္လာလွ်င္၊ သူ႔လက္သို႔သတ္မိေသာသူကိုမအပ္ရ။ အေၾကာင္းမူကား၊ထိုသူသည္ မိမိအေဘာ္ကိုအၿငိဳးမထားဘဲ အမွတ္တမဲ့သတ္မိိ၏။ ၆ထိုသူသည္ ပရိသတ္ေရွ႕ သို႔ေရာက္၍တရားစီရင္ ျခင္းကို မခံမွီေသာ္၄င္း၊ ထိုကာလယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း မေသမွီေသာ္၄င္း ထိုၿမိဳ႔၌ေနရမည္။ ထို႔ေနာက္မွျပန္လာ၍အထက္ ေျပးရေသာၿမိဳ႔၊ မိမိေနရင္းအိမ္၌ ေနရေသာအခြင့္ ရွိရမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ၇သူတို႔သည္ ဂါလိလဲျပည္၊ နႆလိေတာင္ေပၚမွာ ေကေဒရွၿမိဳ႔၊ ဧဖရိမ္ေတာင္ေပၚမွာ ေရွခင္ၿမိဳ႔၊ ယုဒေတာင္ေပၚမွာ ေဟျဗဳန္ွၿမိဳ႔တည္းဟူေသာ ကိရယသာဘၿမိဳ႔တုိ႔ကို၄င္း၊ ၈ေယာ္ဒန္ျမစ္တဘက္၊ ေယရိေခါၿမိဳ႔အေရွ႔ဘက္မွာ ရုဗင္ခရုိင္၊ ေတာလြင္ျပင္၌ ေဗဇာၿမိဳ႔၊ ဂဒ္ခရုိင္၊ ဂိလဒ္ျပည္၌ ရာမုတ္ၿမိဳ႔၊ မနာေရွခရုိင္၊ ဗာရွန္ျပည္၌ ေဂါလန္ၿမိဳ႔တုိ႔ကို၄င္း ေရြးထားၾက၏။ ၉ဤၿမိဳ႔တို႔ကား၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားျဖစ္ေစ၊  သူတို႔တြင္တည္းခိုေသာ တပါးအမ်ိဳးသားျဖစ္ေစ၊ အမွတ္တမဲ့လူအသက္ကို သတ္မိေသာသူသည္ ေသစားေသေစေသာ သူလက္ႏွင့္လြတ္၍ ပရိသတ္ေရွ႔သို႔မေရာက္မွီတုိင္ေအာင္ ေျပးရေသာအခြင့္ ရွိေစျခင္းငွာ ေရြးထားေသာၿမိဳ႔ျဖစ္သတည္း။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s