ေယာရႈမွတ္စာ အခန္းၾကီး (၂၁)


၁ေလဝိသားအေဆြအမ်ဳိးသူႀကီးတုိ႔သည္၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ဧလာဇာ၊ ႏုန္၏သားေယာရႈ၊ ဣသေရလအမ်ဳိး တုိ႔တြင္ အေဆြအမ်ဳိးသူႀကီးတုိ႔ထံသို႔ခ်ဥ္းကပ္၍၊ ၂အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ေနစရာဘုိ႔ ၿမိဳ႔တုိ႔ကို၄င္း၊ တိရစာၦန္မ်ားတုိ႔ၿမိဳ႔နယ္တုိ႔ ကို၄င္း ေပးေစျခင္းငွာ ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွအားျဖင့္ မွာထားေတာ္မူၿပီဟု ခါနာန္ျပည္၊ ရွိေလာၿမိဳ႔၌ ေျပာဆုိၾကလွ်င္၊ ၃ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ ထာဝရဘုရားမွာထားေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ မိမိတုိ႔အေမြခံ ရေသာ ေျမထဲက။ ၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္တုိ႔ကို ေပးၾက၏။ ၄စာေရးတံျပဳ၍ ေကာဟတ္အေဆြအမ်ဳိးတုိ႔သည္ အေမြခံရာတြင္၊ ေလဝိသား ယဇ္ပုေရာဟိတ္အာရုန္၏ သားေျမးတုိ႔သည္ စာေရးတံျပဳေသာအားျဖင့္၊ ယုဒခရုိင္၊ ရွိေမာင္ခရုိင္၊ ဗယၤာမိန္ခရုိင္ထဲက ဆယ္သုံးၿမိဳ႔ကို ရၾက၏။ ၅ၾကြင္းေသာေကာဟတ္သားတုိ႔သည္ ဧဖရိမ္ခရုိင္၊ ဒန္ခရုိင္၊ မနာေရွခရုိင္ ဝက္ထဲကဆယ္ၿမိဳ႔ ကိုရၾက၏။ ၆ေဂရရႈံ  သားတို႔သည္ စာေရးတံျပဳေသာအားျဖင့္၊ ဣသခါခရုိင္၊ အာရွာခရုိင္၊ နႆလိခရုိင္၊ ဗာရွန္ျပည္၌ မနာေရွခရုိင္ဝက္ထဲက၊ ဆယ္သုံးၿမိဳ႔ကို ရၾက၏။ ၇ေမရာရိသားတုိ႔သည္ အေဆြအမ်ဳိးအလိုက္ ရုဗင္ခရုိင္၊ ဂဒ္ခရုိင္၊ ဇာဗုလုန္ခရုိင္ထဲက၊ ဆယ္ႏွစ္ၿမိဳ႔ကိုရၾက၏။ ၈ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွအားျဖင့္ မွာထားေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔သည္ စာေရးတံျပဳ၍ ထုိိၿမိဳ႔တုိ႔ကို ၿမိဳ႔နယ္ႏွင့္တကြ ေလဝိသားတုိ႔အားေပးၾက၏။

၉-၁ဝယုဒအမ်ဳိးသားခရုိင္၊ ရွိေမာင္အမ်ဳိးသားခရုိင္ ထဲကေပး၍ ေလဝိသားျဖစ္ေသာ ေကာဟတ္ အေဆြအမ်ဳိး၊ အာရုန္၏သားေျမးတုိ႔သည္ ပဌမစာေရးတံအားျဖင့္ ရေသာၿမိဳ႔တုိ႔၏ အမည္မ်ားဟူမူကား၊ ၁၁ယုဒခရုိင္ေတာင္ၾကား ၌ ေဟျဗဳန္ၿမိဳ႔တည္းဟူေသာ အာနကအဘ အာဘေနေသာ ၿမိဳ႔ကိုၿမိဳ႔နယ္ႏွင့္တကြ ေပးၾက၏။ ၁၂သို႔ရာတြင္ ၿမိဳ႔ႏွင့္ဆုိင္ ေသာလယ္မ်ား၊ ရြာမ်ားကို ေယဖုႏၷာ၏ သားကာလက္အား အပိုင္ေပးၾက၏။ ၁၃လူအသက္ကို သတ္မိေသာသူ မွီခုိရာၿမိဳ႔ျဖစ္ေစျခင္းငွာ၊ ေဟျဗဳန္ၿမိဳ႔ကို ၿမိဳ႔နယ္ႏွင့္တကြ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ အာရုန္၏ သားေျမးတုိ႔အားေပးၾက၏။ ၁၄ထုိမွတပါး လိဗနၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္၊ ယတၱိရၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္၊ ဧရွေတေမာၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္၊ ၁၅ေဟာလုန္ၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္၊ ေဒဗိရၿမိဳ႔ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္၊ ၁၆အဣနၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္၊ ယုတၱၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔ နယ္၊ ဗက္ေရွမက္ၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္၊ တည္းဟူေသာ ထုိခရုိင္ႏွစ္ခရုိင္ထဲက ကိုးၿမိဳ႔တုိ႔ကို၄င္း၊ ၁၇ဗယၤာမိန္ခရုိင္ထဲက ဂိေဗာင္ၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္၊ ေဂဗၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္၊ ၁၈အာနသုတ္ၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္၊ အာလမုန္ၿမိဳ႔ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္တည္းဟူေသာ ေလးၿမိဳ႔တုိ႔ကို၄င္း ေပးၾက၏။ ၁၉အာရုန္၏ သားေျမးယဇ္ပုေရာဟိတ္တုိ႔ရေသာ ၿမိဳ႔ေပါင္းကား၊ ၿမိဳ႔နယ္ပါေသာ ၿမိဳ႔ဆယ္သုံးၿမိဳ႔ရွိသတည္း။

၂ဝၾကြင္းေသာ ေကာဟတ္သား အေဆြအမ်ဳိးျဖစ္ေသာ ေလဝိသားတုိ႔သည္ စာေရးတံျပဳ၍ ဧဖရိမ္ခရုိင္ထဲက ရသည္အတုိင္း၊ ၂၁လူအသက္ကိုသတ္မိေသာ သူမွီခုိရာၿမိဳ႔ျဖစ္ေစျခင္းငွာ၊ ဧဖရိမ္ေတာင္ေပၚမွာ ေရွခင္ၿမိဳ႔ကိုၿမိဳ႔နယ္ ႏွင့္တကြေပးၾက၏။ ၂၂ထုိမွတပါး ေဂဇာၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္၊ ကိဗဇိမ္ၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္၊ ေဗေသာရုန္ၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္ တည္းဟူေသာ ေလးၿမိဳ႔တုိ႔ကို ၄င္း၊ ၂၃ဒန္ခရုိင္ထဲက ဧလေတကၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္၊ ဂိဗၺိသုန္ၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္၊ ၂၄အာဇလုန္ၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္၊ ဂါသရိ မၼဳန္ၿမိဳ႔ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္တည္းဟူေသာ ေလးၿမိဳ႔တုိ႔ကို၄င္း၊ ၂၅မနာေရွ ခရုိင္ဝက္ထဲက တာနက္ၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္၊ ဂါသရိမၼဳန္ၿမိဳ႔ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္တည္းဟူေသာ ႏွစ္ၿမိဳ႔တုိ႔ကို၄င္း ေပးၾက၏။ ၂၆ၾကြင္းေသာ ေကာဟတ္သား အေဆြအမ်ဳိးတုိ႔သည္ ရေသာၿမိဳ႔နယ္ႏွင့္တကြ ၿမိဳ႔ေပါင္းကား ဆယ္ၿမိဳ႔တည္း။

၂၇ေလဝိအေဆြအမ်ဳိး၊ ေဂရရႈံသားတုိ႔အားလည္း၊ မနာေရွခရုိင္ ဝက္ထဲက လူအသက္ကို သတ္မိေသာသူ မွီခုိရာၿမိဳ႔၊ ဗာရုန္ျပည္၌ ေဂါလန္ၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္၊ ေဗရွေတရၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္တည္းဟူေသာ ႏွစ္ၿမိဳ႔တုိ႔ကို၄င္း၊ ၂၈ဣသခါ ခရုိင္ထဲက ကိရႈန္ၿမိဳ႔ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္၊ ဒါဗေရၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္၊ ၂၉ယာမုတ္ၿမိဳ႔ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္၊ အဂၤႏၷမ္ၿမိဳ႔ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္ တည္းဟူေသာ ေလးၿမိဳ႔တုိ႔ကို၄င္း၊ ၃ဝအာရွာခရုိင္ထဲက မိရွလၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္၊ အာဗဒုန္ၿမိဳ႔ႏွင့္ျမိဳ႔နယ္၊ ၃၁ေဟလကတ္ၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္၊ ရေဟာဘၿမိဳ႔ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္၊ တည္းဟူေသာ ေလးၿမိဳ႔တုိ႔ကို၄င္း၊ ၃၂နႆလိခရုိင္ထဲက၊ လူအသက္ကိုသတ္မိေသာ သူမွီခုိရာၿမိဳ႔၊ ဂါလိလဲျပည္၌ ေကေဒရွၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္၊ ဟမၼဳေဒၵါၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္၊ ကာတံၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္တည္းဟူေသာ သုံးၿမိဳ႔တုိ႔ကို ၄င္းေပးၾက၏။ ၃၃ေဂရရႈံသားတုိ႔သည္၊ အေဆြအမ်ဳိးအလုိက္ ရေသာ ၿမိဳ႔နယ္ႏွင့္တကြ ၿမိဳ႔ေပါင္းကား ဆယ္သုံးၿမိဳ႔တည္း။

၃၄ၾကြင္းေသာေလဝိသား၊ ေမရာရိအေဆြအမ်ဳိးတုိ႔အား ဇာဗုလုန္ခရုိင္ထဲက ေယာကနံၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္၊ ကာတၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္၊ ၃၅ဒိမနၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္၊ နဟာလာလၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္ တည္းဟူေသာ ေလးၿမိဳ႔တုိ႔ကို၄င္း၊ ၃၆ရုဗင္ခရိုင္ထဲက လူအသက္ကို သတ္မိေသာ သူမွီခုိရာၿမိဳ႔၊ ေတာ၌ ေဗဇာၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္၊ ယဟာဇၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္၊ ၃၇ေကဒမုတ္ၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္၊ ေမဖတ္ၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္ တည္းဟူေသာ ေလးၿမိဳ႔တုိ႔ကို၄င္း၊ ၃၈ဂဒ္ခရုိင္ထဲက၊ လူအသက္ကိုသတ္မိေသာ သူမွီခုိရာၿမိဳ႔၊  ဂိလဒ္ျပည္၌ ရာမုတ္ၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္၊ မဟာနိမ္ၿမိဳ႔ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္၊ ၃၉ေဟရွဘုန္ၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္၊ ယာဇာၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္တည္းဟူေသာ ေလးၿမိဳ႔တုိ႔ကို၄င္းေပးၾက၏။ ၄ဝၾကြင္းေသာေလဝိ အေဆြအမ်ဳိး ေမရာရိသားတုိ႔သည္ စာေရးတံျပဳ၍အေဆြအမ်ဳိး အလိုက္ရေသာ ၿမိဳ႔နယ္ႏွင့္တကြ ၿမိဳ႔ေပါင္းကား ဆယ္ႏွစ္ၿမိဳ႔တည္း။ ၄၁ဣသေရလအမ်ဳိးသားေနရာႏုိင္ငံအဝင္၊ ေလဝိသား ေနေသာ ၿမိဳ႔ေပါင္းကား၊ ၿမိဳ႔နယ္ႏွင့္တကြ ေလးဆယ္ရွစ္ၿမိဳ႔တည္း။ ၄၂ထုိၿမိဳ႔ရွိသမွ်တုိ႔သည္ ပတ္ဝန္းက်င္နယ္ႏွင့္ ျပည့္စုံလွ်က္ရွိသတည္း။

၄၃ထာဝရဘုရားကလည္း၊ ငါေပးမည္ဟု ဘုိးေဘးတုိ႔အား က်ိန္ဆုိေတာ္မူေသာ ျပည္ရွိသမွ်ကို ဣသေရလ အမ်ဳိးသားတုိ႔အား ေပးေတာ္မူသျဖင့္၊ သူတုိ႔သည္ သိမ္းယူ၍ေနရာက်ၾက၏။ ၄၄ဘုိးေဘးတုိ႔အား က်ိန္ဆုိေတာ္ မူသမွ်အတုိင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္အရပ္၌ ၿငိမ္ဝပ္ရာအခြင့္ကို ေပးေတာ္မူသျဖင့္၊ သူတုိ႔ေရွ႔မွာ အဘယ္ရန္သူမွ်မရပ္ႏုိင္။ ရန္သူအေပါင္းတုိ႔ကို သူတုိ႔လက္သို႔ အပ္ေတာ္မူ၏။ ၄၅ထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရလအမ်ဳိးအဘို႔ မိန္႔ေတာ္မူေသာ ေကာင္းက်ဳိးတစုံတပါးမွ် မေလ်ာ့ ရွိသမွ်တုိ႔သည္ျပည့္စုံၾက၏။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s