ေယာရႈမွတ္စာ အခန္းၾကီး (၂၂)


၁တဖန္ေယာရႈသည္ ရုဗင္အမ်ဳိး၊ ဂဒ္အမ်ဳိး၊ မနာေရွအမ်ဳိးတဝက္တုိ႔ကို ေခၚ၍၊ ၂ထာဝရဘုရား၏ ကြၽန္ေမာေရွ မွာထားသမွ်အတုိင္း၊ သင္တုိ႔သည္ျပဳ၍၊ ငါမွာထားသမွ်ေသာ စကားကိုလည္း နားေထာင္ၾကၿပီ။ ၃ယေန႔တုိင္ေအာင္ ၾကာျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လုံး သင္တုိ႔သည္ ညီအစ္ကိုမ်ားကို မစြန္႔ဘဲေန၍၊ သင္တုိ႔ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား စီရင္မွာထားေတာ္မူသမွ်ကို ေစာင့္ေရွာက္ၾက၏။ ၄ယခုမွာ သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝ၇ဘုရား ဂတိေတာ္ရွိသည္ အတုိင္း၊ ညီအစ္ကိုတုိ႔အား ၿငိမ္သက္ျခင္း အခြင့္ကို ေပးေတာ္မူေသာ ေၾကာင့္၊ သင္တုိ႔ျပန္၍ ကိုယ္ေနရာ အိမ္သို႔၄င္း၊ ေယာ္ဒန္ျမစ္တဘက္၌ ထာဝရဘုရား၏ ကြၽန္ေမာေရွေပးသည္ အတုိင္း၊ ကိုယ္ပိုင္ေသာ ေျမသို႔၄င္းသြားၾကေလာ့။ ၅သို႔ရာတြင္ ထာဝရဘုရား၏ ကြၽန္ေမာေရွမွာထားေသာ ပညတ္တရားအတုိင္းက်င့္၍၊ သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကို စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမဲ့ခ်စ္ျခင္း၊ လမ္းေတာ္အလုံးစုံတုိ႔၌ လုိက္သြားျခင္း၊ ပညတ္ေတာ္တုိ႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ကုိယ္ေတာ္၌ ဆည္းကပ္ျခင္း၊ အမႈေတာ္ကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းငွာႀကိဳးစား၍ သတိျပဳၾကေလာ့ဟု မွာထားလ်က္၊ ၆ေကာင္းႀကီးေပး၍ လႊတ္လုိက္ေလ၏။ သူတုိ႔သည္ ကိုယ္ေနရာအိမ္သို႔သြားၾက၏။ ၇မနာေရွအမ်ဳိး တဝက္အား ေမာေရွသည္ ဗာရွန္ျပည္၌ ေျမကိုေပးႏွင့္ၿပီ။ အမ်ဳိးတဝက္ အားေယာရႈသည္ ေယာ္ဒန္ျမစ္ အေနာက္ဘက္၌ သူတုိ႔ညီအစ္ကိုမ်ားႏွင့္ အတူေျမကို ေပး၏။ ၈ေယာရႈကလည္း၊ သင္တုိ႔သည္ အလြန္ဥစၥာရတတ္၍ မ်ားစြာေသာ တိရစာၦန္၊ ေရႊ၊ ေငြ၊ ေၾကးဝါ၊ သံ၊ အဝတ္တန္ဆာမ်ားတုိ႔ကို ယူေဆာင္လ်က္ သင္တုိ႔ေနရာ အိမ္သို႔ ျပန္သြားၾကေလာ့။ ရန္သူတုိ႔၌ လုယူ၍ ရေသာဥစၥာကို သင္တုိ႔ညီအစ္ကိုမ်ား၌ ေဝဖန္ၾကေလာ့ဟု မွာထားလ်က္၊ ေကာင္းႀကီးေပး၍ သူတုိ႔ေနရာအိမ္သို႔ လႊတ္လုိက္ေလ၏။ ၉ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွအားျဖင့္ မိန္႔ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ ရုဗင္အမ်ဳိး၊ ဂဒ္အမ်ဳိး၊ မနာေရွအမ်ဳိးတဝက္တုိ႔သည္ ပိုင္ထုိက္ေသာေျမ၊ ဂိလဒ္ျပည္သို႔ သြားျခငး္ငွာ၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားရွိရာ ခါနာန္ျပည္၊ ရွိေလာၿမိဳ႔မွထြက္သြားၾက၏။

၁ဝခါနာန္ျပည္၊ ေယာ္ဒန္ျမစ္နားသို႔ေရာက္ေသာအခါ၊ ရုဗင္အမ်ဳိး၊ ဂဒ္အမ်ဳိး၊ မနာေရွအမ်ဳိးတဝက္ တုိ႔သည္ ေယာ္ဒန္ျမစ္နားမွာ ထင္ရွားစြာေသာ ယဇ္ပလႅင္ႀကီးကိုတည္ၾက၏။ ၁၁ထုိသို႔ ရုဗင္အမ်ဳိး၊ ဂဒ္အမ်ဳိး၊ မနာေရွအမ်ဳိး တဝက္တုိ႔သည္ ခါနာန္ျပည္တဘက္၊ ေယာ္ဒန္ျမစ္နား၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားကူးရာအရပ္၌ ယဇ္ပလႅင္ ကိုတည္ၾကၿပီဟု ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ သိတင္းၾကားၾက၏။ ၁၂ထုိသီတင္းၾကားေသာအခါ၊ ဣသေရလ အမ်ဳိးသား ပရိသတ္အေပါင္းတုိ႔သည္ စစ္ခ်ီျခင္းငွာ၊ ရွိေလာၿမိဳ႔၌ စည္းေဝးၾက၏။ ၁၃၊ ၁၄ဣသေရလအမ်ဳိးသား တုိ႔သည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ဧလာဇာသားဖိနဟတ္ႏွင့္တကြ၊ ဣသေရလအမ်ုဳိး အသီးအသီးတုိ႔အထဲက ေရြးေကာက္၍၊ လူတေထာင္ကို အုပ္ေသာအေဆြအမ်ဳိး သူႀကီးဆယ္ပါးတုိ႔ကို ရုဗင္အမ်ဳိး၊ ဂဒ္အမ်ဳိး၊ မနာေရွအမ်ဳိး တဝက္ရွိရာ ဂိလဒ္ျပည္သုိ႔ေစလႊတ္ၾက၏။  ၁၅ထုိမင္းတုိ႔သည္ ရုဗင္အမ်ဳိး၊ ဂဒ္အမ်ဳိး၊ မနာေရွအမ်ဳိးတဝက္ရွိရာ ဂိလဒ္ျပည္သို႔ ေရာက္၍၊ ၁၆ထာဝရဘုရား၏ ပရိသတ္အေပါင္းတုိ႔ မွာလိုက္သည္ကား၊ သင္တို႔သည္ ထာဝရဘုရားကို ယေန႔ ပုန္ကန္၍ ယဇ္ပလႅင္ကိုတည္သျဖင့္၊ ထာဝရဘုရားးေနာက္ေတာ္သို႔မလိုက္၊ ယေန႔လႊဲသြားျခင္းငွာ ဣသေရလအမ်ဳိး ၏ ဘုရားသခင္ကိုျပစ္မွားေသာ အျပစ္ကား အဘယ္သို႔နည္း။ ၁၇သင္တုိ႔သည္ ထာဝရဘုရားေနာက္ေတာ္သို႔မလုိက္ လႊဲသြားရမည္အေၾကာင္း၊ ေပဂုရအျပစ္သည္ ငါတုိ႔အဘို႔ မေလာက္သေလာ။ ထာဝရဘုရား၏ ပရိသတ္ေတာ္၌ ေဘးႀကီးေရာက္ေသာ္လည္း၊ ယေန႔တုိင္ေအာင္ ထုိအျပစ္မရွင္းလင္းေသး။ ၁၈သင္တုိ႔သည္ ထာဝရဘုရားကို ယေန႔ပုန္ကန္၍ နက္ျဖန္ေန႔ ဣသေရလအမ်ဳိး ပရိသတ္အေပါင္းတုိ႔ကို အမ်က္ထြက္ေတာ္မူမည္။ ၁၉သို႔ေသာ္လည္း သင္တုိ႔အပိုင္ရေသာ ေျမသည္ မစင္ၾကယ္လွ်င္၊ ထာဝရဘုရားအပိုင္ယူေတာ္မူ၍၊ တဲေတာ္ရွိရာေျမကို ကူးသျဖင့္ ငါတုိ႔ႏွင့္အတူ အပိုင္ယူၾကေလာ့။ ငါတို႔ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏ ယဇ္ပလႅင္ေတာ္မွ တပါး၊ အျခားေသာ ယဇ္ပလႅင္ကို ကုိယ္အဘုိ႔တည္၍ ထာဝရဘုရားကို မပုန္ကန္ၾကႏွင့္။ ငါတုိ႔ကိုလည္း မပုန္ကန္ၾကႏွင့္။ ၂ဝေဇရသားအာခန္သည္ က်ိန္အပ္ေသာ အရာ၌ ျပစ္မွား၍ အမ်က္ေတာ္သည္ ဣသေရလအမ်ဳိး ပရိသတ္အေပါင္း တုိ႔အေပၚမွာေရာက္သည္ မဟုတ္ေလာ။ ထုိသူသည္ ျပစ္မွားေသာအျပစ္ေၾကာင့္ တေယာက္တည္းသာ ေသရသည္မဟုတ္ဟု ဆုိၾက၏။

၂၁ထုိအခါ ရုဗင္အမ်ဳိး၊ ဂဒ္အမ်ဳိး၊ မနာေရွအမ်ဳိး တဝက္တုိ႔သည္ ဣသေရလအမ်ဳိးတြင္ လူတေထာင္စီ အုပ္ေသာ အကဲအမွဴးတုိ႔အားျပန္ေျပာေလသည္မွာ၊ ၂၂ျမတ္စြာဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ ကိုယ္ေတာ္တုိင္သိေတာ္မူ၏။ ဣသေရလအမ်ဳိးလည္း ကိုယ္တုိင္သိရလိမ့္မည္။ ပုန္ကန္မည္ အႀကံ၊ ထာဝရဘုရားကိုျပစ္မွားမည္ အႀကံရွိ၍၊ ထာဝရဘုရားေနာက္ေတာ္သို႔မလုိက္ဘဲ လႊဲသြားျခင္းငွာ၊  ငါတို႔သည္ ယဇ္ပလႅင္ကို တည္သည္မွန္လွ်င္၊ ယေန႔ေဘးမလြတ္ပါေစႏွင့္။ ၂၃ထုိပလႅင္ေပၚမွာ မီးရႈိ႔ရာယဇ္၊ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာ၊ မိႆဟာယ ပူေဇာ္သကၠာကို ပူေဇာ္မည္အႀကံရွိလွ်င္လည္း ထာဝရဘုရားသည္ ကိုယ္ေတာ္တုိင္ စစ္ေၾကာေတာ္ မူပါေစ။ ၂၄ေနာင္ကာလ၌ သင္တုိ႔သားေျမးတုိ႔က၊ အုိရုဗင္ အမ်ဳိးသား၊ ဂဒ္အမ်ုဳိးသားတုိ႔၊ သင္တုိ႔သည္ ဣသေရလ အမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားႏွင့္ အဘယ္သို႔ဆုိင္ၾကသနည္း။ ၂၅ထာဝရဘုရားသည္ ငါတုိ႔ႏွင့္ သင္တုိ႔စပ္ၾကား ၌ပိုင္းျခားလ်က္ ေယာ္ဒန္ျမစ္ကို ထားေတာ္မူၿပီ။ သင္တုိ႔သည္ ထာဝရဘုရားႏွင့္ အလွ်င္းမဆုိင္ၾကဟု ငါတုိ႔သားေျမး တုိ႔အား ေျပာဆုိသျဖင့္၊ ငါတုိ႔သားေျမးတုိ႔သည္ ထာဝရဘုရားကို မေၾကာက္ရြံ႔ဘဲ ေနေစမည္အေၾကာင္း၊ သင္တုိ႔ သားေျမးတုိ႔သည္ ျပဳၾကမည္ဟု စိုးရိမ္၍ ဤအမႈကို ျပဳၿပီမဟုတ္ေလာ။ ၂၆သုိ႔ျဖစ္၍ ငါတုိ႔သည္ ယဇ္ပလႅင္ကို တည္ျခင္းငွာ ျပင္ၾကကုန္အ့ံဟု ဆုိၾကေသာအခါ၊ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ အစရွိေသာ ယဇ္မ်ဳိးကို ပူေဇာ္မည္အႀကံရွိသည္ မဟုတ္။ ၂၇ငါတုိ႔သည္ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ အစရွိေသာ ယဇ္မ်ဳိး၊ မိႆဟာယ ပူေဇာ္သကၠာအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ျပဳသျဖင့္၊ ထာဝရဘုရားအမႈကို ေရွ႔ေတာ္၌ ေဆာင္ရြက္ျခင္းငွာ၄င္း၊ ေနာင္ကာလ၌ သင္တုိ႔သားေျမးတုိ႔က၊ သင္တုိ႔သည္ ထာဝရဘုရားႏွင့္ အလ်င္းမဆုိင္ၾကဟု ငါတုိ႔သားေျမးတုိ႔အား မေျပာေစျခင္းငွာ၄င္း၊ ဤယဇ္ပလႅင္သည္ ငါတို႔ႏွင့္ သင္တုိ႔စပ္ၾကား၊ ငါတုိ႔သားေျမးႏွင့္ သင္တုိ႔သားေျမးစပ္ၾကားမွာ သက္ေသျဖစ္ေစျခင္းငွာ တည္ၾကပါၿပီ။ ၂၈ေနာင္ကာလ၌ သူတုိ႔သည္ ငါတုိ႔ႏွင့္ ငါတုိ႔သားေျမးတုိ႔အား ထုိသို႔ေျပာဆုိလွ်င္၊ ငါတုိ႔က ငါတုိ႔အဘတုိ႔သည္ မီးရႈိ႔ရာယဇ္အစရွိေသာ ယဇ္မ်ဳိးကို ပူေဇာ္ျခင္းငွာမဟုတ္၊ ငါတုိ႔ႏွင့္ သင္တုိ႔စပ္ၾကားမွာ သက္ေသျဖစ္ေစျခင္းငွာ တည္ေသာ ထာဝရဘုရား၏ ယဇ္ပလႅင္ပုံကို ၾကည့္ၾကေလာ့ဟု ျပန္ေျပာစရာ အေၾကာင္းရိွေစျခင္းငွာ ငါတုိ႔သည္ တုိင္ပင္ၾကၿပီ။ ၂၉တဲေတာ္ေရွ႔၌ ရွိေသာ ငါတုိ႔ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏ ယဇ္ပလႅင္ေတာ္မွတပါး အျခားေသာ ယဇ္ပလႅင္ကိုတည္၍ မီးရႈိ႔ရာယဇ္အစရွိေသာ ယဇ္မ်ဳိး၊ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာမ်ဳိးကို ျပဳသျဖင့္၊ ထာဝရဘုရားကို ပုန္ကန္၍ ေနာက္ေတာ္သို႔မလုိက္ လႊဲသြားျခင္းအမႈသည္ ငါတုိ႔ႏွင့္ ေဝးပါေစေသာဟု ျပန္ေျပာၾက၏။

၃ဝယဇ္ပုေရာဟိတ္ ဖိနဟတ္ႏွင့္ ပရိသတ္မင္းမ်ား၊ ဣသေရလအမ်ဳိး၌ လူတေထာင္စီအုပ္ေသာအကဲ အမွဴးမ်ားတုိ႔သည္ ရုဗင္အမ်ဳိး၊ ဂဒ္အမ်ဳိး၊ မနာေရွအမ်ဳိးသားတုိ႔ ေျပာေသာစကားကို ၾကားရေသာအခါ အားရၾက၏။ ၃၁ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ဧလာဇာသား ဖိနဟတ္ကလည္း၊ သင္တုိ႔သည္ ထာဝရဘုရားကို မျပစ္မွားေသာေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရားသည္ ငါတုိ႔တြင္ ရွိေတာ္မူေၾကာင္းကို ယေန႔ငါတုိ႔သိျမင္ၾက၏။ သင္တုိ႔သည္ ဣသေရလအမ်ဳိးသား တုိ႔ကို ထာဝရဘုရားလက္ေတာ္မွ ယခုကယ္လႊတ္ၾကၿပီဟု ရုဗင္အမ်ဳိး၊ ဂဒ္အမ်ဳိး၊ မနာေရွအမ်ဳိးသား တုိ႔အား ေျပာဆုိၾက၏။  ၃၂ထုိအခါ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ဧလာဇာသား ဖိနဟတ္ႏွင့္ မင္းမ်ားတုိ႔သည္ ရုဗင္အမ်ဳိး၊ ဂဒ္အမ်ဳိး၊ သားတုိ႔ေနရာ ဂိလဒ္ျပည္မွ ဣသေရလအမ်ဳိးသားေနရာ ခါနာန္ျပည္သို႔ျပန္လာ၍ သိတင္းၾကားေျပာသျဖင့္၊ ၃၃ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းရွိ၍ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾက၏။ ေနာက္တဖန္ ရုဗင္အမ်ဳိး၊ ဂဒ္အမ်ဳိးသားတုိ႔ေနေသာျပည္ကို လုပ္ႀကံအံ့ေသာငွာ စစ္ခ်ီမည္ဟု အႀကံမရွိၾက။ ၃၄ရုဗင္အမ်ဳိး၊ ဂဒ္အမ်ဳိးသားတုိ႔ကလည္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္းကို ဤယဇ္ပလႅင္သည္ ငါတုိ႔စပ္ၾကားမွာ သက္ေသခံပါေစေသာဟုဆုိလ်က္ ထုိပလႅင္ကို ဧဒအမည္ျဖင့္မွည့္ၾက၏။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s