ေယာရႈမွတ္စာ အခန္းၾကီး (၂၃)


၁ထာဝရဘုရားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ေနေသာရန္သူအေပါင္းတုိ႔လက္မွ ဣသေရလအမ်ဳိးကို ကယ္လႊတ္၍၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းအခြင့္ကို ၾကာျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လုံးေပးေတာ္မူၿပီးမွ၊ ေယာရႈသည္ အသက္ႀကီး၍ အုိမင္းေသာ အခါ၊ ၂ဣသေရလအမ်ဳိး အသက္ႀကီးသူ၊ အကဲအမွဴး၊ တရားသူႀကီး၊ အရာရွိေသာ သူမ်ားႏွင့္တကြ အမ်ဳိးသား အေပါင္းတုိ႔ကုိေခၚၿပီးလွ်င္ ငါသည္ အသက္ႀကီးရင့္၍ အုိမင္းၿပီ။ ၃သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ သင္တုိ႔အတြက္ ဤလူမ်ုဳိးအေပါင္းတုိ႔၌ ျပဳေတာ္မူသမွ်ကို သင္တုိ႔သည္ သိျမင္ၾကၿပီ။ သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရ ဘုရားသည္ သင္တုိ႔ဘက္၌ စစ္တုိက္ေတာ္မူၿပီ။ ၄ေယာ္ဒန္ျမစ္မွစ၍ အေနာက္ပင္လယ္ႀကီး တုိင္ေအာင္၊ ငါပယ္ရွင္း သမွ်ေသာ လူမ်ဳိးတုိ႔ႏွင့္တကြ ၾကြင္းေသးေသာဤလူမ်ဳိးေနေသာျပည္ကို သင္တုိ႔အမ်ဳိးမ်ား အေမြခံစရာဘုိ႔ စာေရးတံ ခ်၍ ငါေဝဖန္ၿပီ။ ၅သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား ဂတိေတာ္ရွိသည္အတုိင္း၊ ဤလူမ်ဳိးတုိ႔ကို ႏွင္ထုတ္၍ သင္တုိ႔ မျမင္ရေအာင္ သုတ္သင္ပယ္ရွင္းေတာ္မူသျဖင့္၊ သူတုိ႔၏ေျမကို သင္တုိ႔သည္ အပိုင္ရၾကလိမ့္မည္။ ၆သို႔ျဖစ္၍ သင္တုိ႔သည္ ေမာေရွ၏ ပညပတၱိက်မ္းစာ လမ္းမွ လက်္ာဘက္ လက္ဝဲဘက္သို႔ မလႊဲဘဲ၊ ပါသမွ်အတုိင္းက်င့္ေစာင့္ျခင္း ငွာ၄င္း၊ ၇သင္တုိ႔တြင္ ၾကြင္းေသးေသာ ဤလူမ်ဳိးႏွင့္ မေပါင္းေဘာ္၊ သူတုိ႔ဘုရား၏ နာမကို ျမြက္၍ မက်ိန္ဆုိ၊ ဝတ္မျပဳဦး မၫႊတ္ဘဲ၊ ၈ယေန႔တုိင္ေအာင္က်င့္သကဲ့သို႔၊ သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၌ ဆည္းကပ္မွီဝဲျခင္းငွာ၄င္း၊ အလြန္ရဲရင့္ေသာစိတ္ရွိၾကေလာ့။ ၉အေၾကာင္းမူကား၊ ႀကီးမား၍ ခြန္အားႏွင့္ျပည့္စုံေသာ လူမ်ဳိးတုိ႔ကို ထာဝရဘုရား သည္ သင္တုိ႔ေရွ႔မွာ ႏွင္ထုတ္ေတာ္မူသျဖင့္၊ ယေန႔တုိင္ေအာင္ သင္တုိ႔ေရွ႔၌ အဘယ္သူမွ် မရပ္ႏုိင္။ ၁ဝသင္တုိ႔ တေယာက္ေသာ္လည္း အျခားေသာ သူတေထာင္ကို ေျပးေစလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ ဂတိေတာ္ရွိသည္အတုိင္း သင္တုိ႔ဘက္၌ စစ္တုိက္ေတာ္မူ၏။ ၁၁သို႔ျဖစ္၍ သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကို ခ်စ္ျခင္းငွာ ကိုယ္စိတ္ႏွလုံးကို သတိျပဳၾကေလာ့။

၁၂သို႔မဟုတ္ သင္တုိ႔သည္ ေရြ႔ေလ်ာ့၍၊ သင္တုိ႔တြင္က်န္ၾကြင္းေသးေသာ ဤလူမ်ုဳိးတုိ႔၌ မွီဝဲလ်က္၊ ထိမ္းျမားေပးစား၍ ေပါင္းေဘာ္ဆက္ဆံျခင္းရွိလွ်င္၊ ၁၃သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ ေနာက္တဖန္ ဤလူမ်ဳိးတုိ႔ကို သင္တုိ႔ေရွ႔မွ ႏွင္ထုတ္ေတာ္မမူ။ သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားေပးေတာ္မူ၍ ေကာင္းမြန္ေသာ ဤျပည္၌ သင္တုိ႔သည္ မေပ်ာက္မပ်က္မွီတုိင္ေအာင္ သူတုိ႔သည္ သင္တုိ႔၌ ေက်ာ့ကြင္း၊ ေထာင္ေခ်ာက္၊ သင္တုိ႔  နံေစာင္၌ ႏွင္တံ၊ သင္တုိ႔မ်က္စိ၌ ဆူးျဖစ္ၾကလိမ့္မည္ အေၾကာင္းကို ဧကန္အမွန္ သိမွတ္ၾကေလာ့။ ၁၄ငါေသာ္ကား၊ ေျမသားအေပါင္းတုိ႔သြားရာလမ္းသို႔ယေန႔သြားလုၿပီ။ သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ သင္တုိ႔အဘို႔ မိန္႔ေတာ္မူေသာ ေကာင္းက်ိဳးတစုံတပါးမွ် မယုတ္မေလ်ာ့၊ အကုန္အစင္ ျပည့္စုံေၾကာင္းကို သင္တုိ႔သည္ စိတ္ႏွလုံးထဲမွာ သိၾက၏။ ၁၅သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား ဂတိေတာ္ရွိသည္အတုိင္း၊ ေကာင္းက်ဳိးအေပါင္း တုိ႔သည္ သင္တုိ႔အေပၚ၌ ေရာက္သကဲ့သို႔၊ ထုိအတူသင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားေပးေတာ္မူေသာ ဤေကာင္းမြန္ေသာျပည္မွ သင္တုိ႔ကို သုတ္သင္ပယ္ရွင္းေတာ္မမူမွီ တုိင္ေအာင္၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္တုိ႔အေပၚ၌ ေဘးဥပါဒ္အေပါင္းတုိ႔ကို ေရာက္ေစေတာ္မူမည္။ ၁၆သင္တုိ႔သည္ သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားထားေတာ္မူေသာ ပဋိညာဥ္တရားကို ျပစ္မွားလ်က္၊ အျခားတပါးေသာ ဘုရားတုိ႔ထံသြား၍ ဦးၫႊတ္ဝတ္ျပဳလွ်င္၊ ထာဝရ ဘုရားသည္ အမ်က္ထြက္၍၊ အရင္ေပးေတာ္မူေသာ ဤေကာင္းမြန္ေသာျပည္၌ သင္တုိ႔သည္ အလ်င္အျမန္ ေပ်ာက္ပ်က္ၾကလိမ့္မည္ဟု ေဟာေျပာ၏။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s