ေယာရႈမွတ္စာ အခန္းၾကီး (၂၄)


၁တဖန္ေယာရႈသည္ ဣသေရလအမ်ဳိးအေပါင္းတုိ႔ကို ေရွခင္ၿမိဳ႔၌ စည္းေဝး၍ ၊ ဣသေရလအမ်ဳိး အသက္ႀကီးသူ၊ အကဲအမွဴး၊ တရားသူႀကီး၊ အရာရွိေသာ သူတုိ႔ကို ေခၚသျဖင့္၊ သူတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ ေရွ႔ေတာ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾက၏။ ၂ထုိအခါ ေယာရႈသည္ လူအေပါင္းတုိ႔အား ေဟာေျပာေလသည္မွာ၊ ဣသေရလ အမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ အာျဗဟံႏွင့္ နာေခၚတုိ႔၏ အဘေတရ မွစ၍ သင္တုိ႔ ဘုိးေဘးတုိ႔သည္ ေရွးကာလ၌ ျမစ္ႀကီးတဘက္မွာ ေန၍ အျခားတပါးေသာ ဘုရားတုိ႔ကို ဝတ္ျပဳၾက၏။ ၃သင္တုိ႔အဘ အာျဗဟံကို ျမစ္ႀကီးတဘက္မွ ငါေခၚၿပီးလွ်င္၊ ခါနာန္ျပည္အရပ္ရပ္သို႔ ပို႔ေဆာင္၍ သူ၏ အမ်ဳိးအႏႊယ္ကို မ်ားျပားေစ လ်က္၊ ဣဇာက္ကို ေပး၏။ ၄ဣဇာက္အားလည္း၊ ယာကုပ္ႏွင့္ ဧေသာကို ငါေပး၍၊ ဧေသာအားလည္း စိရ ေတာင္ကို အပိုင္ေပး၏။ ယာကုပ္ႏွင့္ သူ၏သားတုိ႔သည္ အဲဂုတၱဳျပည္သို႔သြားၾက၏။ ၅ေမာေရွႏွင့္အာရုန္ကို ငါေစလႊတ္၍ အဲဂုတၱဳလူတုိ႔၌ ျပဳသည္အတုိင္း၊ အဲဂုတၱဳျပည္ကို ဆုံးမေသာေနာက္၊ သင္တုိ႔ကို ႏႈတ္ေဆာင္သျဖင့္၊ သူတုိ႔သည္ ဧဒုံပင္လယ္သို႔ ေရာက္၍၊ အဲဂုတၱဳလူတုိ႔သည္ ရထားႏွင့္ျမင္းစီးသူရဲပါလ်က္ ထုိပင္လယ္တုိင္ေအာင္ လုိက္ၾက၏။ ၇ထာဝရဘုရားကို ေအာ္ဟစ္ေသာအခါ၊ သင္တုို႔ႏွင့္ အဲဂုတၱဳလူတုိ႔စပ္ၾကားမွာ ေမွာင္မုိက္ကို ငါထား၍ သူတို႔ကို ပင္လယ္ေရလႊမ္းမုိးေစ၏။ အဲဂုတၱဳျပည္၌ ငါျပဳေသာ အမႈကိုသင္တုိ႔သည္ ကိုယ္တုိင္ျမင္ၾကၿပီ။ ေတာ၌လည္း ကာလၾကာျမင့္စြာ ေနရၾက၏။ ၈ေနာက္တဖန္ ေယာ္ဒန္ျမစ္အေရွ႔ဘက္၌ ေနေသာ အာေမာရိလူတုိ႔ျပည္သို႔ သင္တုိ႔ကို ငါပို႔ေဆာင္၍၊ သူတုိ႔သည္ စစ္တုိက္ေသာအခါ သူတုိ႔ကို သင္တုိ႔လက္၌ ငါအပ္၍ သူတုိ႔ေျမကို သင္တုိ႔သည္ သိမ္းယူ ၾက၏။ သူတုိ႔ကို သင္တုိ႔ေရွ႔မွ ငါသုတ္သင္ပယ္ရွင္းေလ၏။ ၉ေမာဘရွင္ဘုရင္ ဇိေဖၚ၏ သားဗာလက္သည္ထ၍ ဣသေရလအမ်ဳိးကို စစ္တုိက္သျဖင့္၊ သင္တုိ႔ကို က်ိန္ဆဲေစျခင္းငွာ၊ ေဗာရ၏ သားဗာလမ္ကို ေခၚေသာအခါ၊ ၁ဝဗာလမ္၏ စကားကို ငါနားမေထာင္ေသာေၾကာင့္၊ သူသည္ အထပ္ထပ္ေကာင္းႀကီးေပး၍ သူ႔လက္မွ သင္တုုိ႔ကို ငါကယ္လႊတ္ေလ၏။ ၁၁တဖန္သင္တုိ႔သည္ ေယာ္ဒန္ျမစ္ကို ကူး၍ ေယရိေခါၿမိဳ႔သို႔ ေရာက္ၾကေသာအခါ၊ ေယရိေခါလူ၊ အာေမာရိလူ၊ ေဖရဇိလူ၊ ခါနိလူ၊ ဟိတၱိလူ၊ ဂိရဂါရွိလူ၊ ဟိဝိလူ၊ ေယဗုသိလူတုိ႔သည္ သင္တုိ႔ကို စစ္တုိက္ ၍ သူတို႔ကို သင္တုိ႔လက္၌ ငါအပ္ေလ၏။ ၁၂သင္တုိ႔၌ ထားႏွင့္ေလးမပါဘဲ၊ သင္တုိ႔ေရွ႔မွာ ပ်ားတူကို ငါေစလႊတ္၍၊ အာေမာရိမင္းႀကီးနွစ္ပါးကို သင္တုိ႔ေရွ႔မွ ငါႏွင္ထုတ္ေလ၏။ ၁၃သင္တို႔ မလုပ္ေသာေျမ၊ မတည္ေသာၿမိဳ႔တုိ႔ကို ငါေပး၍ သင္တုိ႔သည္ ေနရၾက၏။ ကိုယ္တုိင္မစိုက္ေသာ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္၊ သံလြင္ဥယ်ာဥ္၊ တုိ႔ကိုစားရၾကသည္ဟု ထာဝရဘုရား အမိန္႔ေတာ္ရွိ၏။

၁၄ယခုမွာ ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြ႔ံ၍ ၾကည္ျဖဴျခင္း၊ သစၥာေစာင့္ျခင္းႏွင့္တကြ ဝတ္ျပဳဳၾကေလာ့။ ျမစ္ႀကီး တဘက္၌၄င္း၊ အဲဂုတၱဳျပည္၌၄င္း၊ ဘုိးေဘးတုိ႔ဝတ္ျပဳေသာ ဘုရားမ်ားကိုပယ္၍ ထာဝရဘုရားကိုသာ ဝတ္ျပဳၾကေလာ့။ ၁၅သို႔မဟုတ္ထာဝရဘုရားအား  ဝတ္မျပဳေကာင္းဟု သင္တုိ႔ထင္လွ်င္၊ ျမစ္ႀကီးတဘက္၌ ဘုိးေဘးတုိ႔ဝတ္ျပဳေသာ ဘုရား၊ သင္တုိ႔ေနရာ အာေမာရိျပည္သားတုိ႔၏ ဘုရားမ်ားတြင္၊ အဘယ္မည္ေသာ ဘုရားတုိ႔အား ဝတ္ျပဳမည္အရာ ကို ယေန႔ေရြးၾကေလာ့။ ငါႏွင့္ငါ့အိမ္သား ျဖစ္လွ်င္ ထာဝရဘုရားကိုသာ ဝတ္ျပဳမည္ဟု ဆုိေလေသာ္၊ ၁၆လူမ်ားတုိ႔က အျခားတပါးေသာ ဘုရားတုိ႔ကို ဝတ္ျပဳျခင္းငွာ ထာဝရဘုရားကို စြန္႔ေသာအမႈသည္ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ ေဝးပါေစေသာ။ ၁၇ငါတုိ႔ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္၊ ကြၽန္ခံေနရာ အဲဂုတၱဳျပည္မွ အဘတို႔ႏွင့္ ငါတုိ႔ကို ႏႈတ္ေဆာင္၍ ႀကီးစြာေသာ နိမိတ္လကၡဏာတုိ႔ကို ငါတို႔မ်က္ေမွာက္၌ ျပေတာ္မူၿပီ။ ငါတုိ႔သြားေလရာရာအရပ္၊ ေရွာက္ေလရာရာ လူမ်ဳိးုတုိ႔တြင္ ေစာင့္ေတာ္မူၿပီ။ ၁၈ထာဝရဘုရားသည္လည္း၊ ဤျပည္၌ ေနေသာသူ အာေမာရိလူအေပါင္းတုိ႔ကို ငါတို႔ေရွ႔မွ ႏွင္ထုတ္ေတာ္မူၿပီ။ ထာဝရဘုရားအား ဝတ္ျပဳပါမည္။ ထာဝရဘုရားသည္ ငါတုိ႔ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူသည္ဟု ျပန္ေျပာၾက၏။ ၁၉ေယာရႈကလည္း၊ သင္တုိ႔သည္ ထာဝရဘုရားအား ဝတ္မျပဳႏို္င္။ ထုိဘုရားသည္ သန္႔ရွင္းေသာ ဘုရား၊ အျပစ္ရွိသည္ဟု ထင္လြယ္ေသာဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏။ သင္တုိ႔လြန္က်ဴးျပစ္မွားေသာ အျပစ္တုိ႔ကို သည္းခံေတာ္ မမူ။ ၂ဝသင္တုိ႔သည္ ထာဝရဘုရားကို စြန္႔၍ တကြၽန္းတႏုိင္ငံ ဘုရားတုိ႔ကိုဝတ္ျပဳလွ်င္၊ သင္တုိ႔၌ ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူၿပီးမွ တဖန္လွည့္၍ ညွင္းဆဲဖ်က္ဆီးေတာ္မူမည္ဟုဆုိလွ်င္၊ ၂၁လူမ်ားတုိ႔က ၊ မဟုတ္ပါ။ ထာဝရ ဘုရားကိုသာ ဝတ္ျပဳပါမည္ဟု ျပန္ေလွ်ာက္ၾက၏။ ၂၂ေယာရႈကလည္း၊ သင္တုိ႔သည္ ထာဝရဘုရားကိုဝတ္ျပဳျခင္း ငွာ ထုိဘုရားကိုေရြးၾကၿပီဟု ကိုယ္အမႈ၌ ကိုယ္သက္ေသ ခံၾကသည္ဟုဆုိလွ်င္ သူတုိ႔က၊ သက္ေသခံၾကပါ၏ ဟုေလွ်ာက္ၾကေသာ္၊ ၂၃ေယာရႈက၊ သို႔ျဖစ္လွ်င္၊ သင္တုိ႔တြင္ရွိေသာ တကြၽန္းတႏုိင္ငံ ဘုရားတို႔ကိုပယ္၍ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားဘက္သို႔ စိတ္ႏွလံုးကို ၫႊတ္ၾကေလာ့ဟု ဆုိေလ၏။ ၂၄လူမ်ားတုိ႔ကလည္း၊ ငါတို႔ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကို ဝတ္ျပဳပါမည္။ စကားေတာ္ကို နားေထာင္ပါမည္ဟု ဝန္ခံၿပီးမွ၊ ၂၅ေယာရႈသည္ ထုိေန႔၌ လူမ်ားတုိ႔ႏွင့္ ပဋိညာဥ္ျပဳ၍ ေရွခင္ၿမိဳ႔မွာ စီရင္ထုံးဖြဲ႔ခ်က္ကို ထားေလ၏။ ၂၆ထုိစကား ကိုလည္းဘုရားသခင္၏ ဓမၼက်မ္းစာ၌ ေရးထား၍၊ ထာဝရဘုရား၏ သန္႔ရွင္းရာဌာနေတာ္နားမွာ ရွိေသာ သပိ္တ္ပင္ေအာက္၌ ေက်ာက္ႀကီးကို ေထာင္လွ်က္၊ ၂၇ဤေက်ာက္သည္ ငါတုိ႔အား သက္ေသျဖစ္ရလိမ့္ မည္။ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူေသာစကားအလုံးစုံကို ၾကားရၿပီ။ သို႔ျဖစ္၍ သင္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ ျငင္းပယ္ျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္မည္အေၾကာင္း သင္တုိ႔အား သက္ေသျဖစ္ရလိမ့္မည္ဟု လူအေပါင္းတို႔အား ေျပာဆုိၿပီးမွ၊ ၂၈အသီးအသီး မိမိတို႔အေမြခံရာ အရပ္သို႔ ျပန္သြားရေသာ အခြင့္ကိုေပးေလ၏။

၂၉ထုိေနာက္မွ ထာဝရဘုရား၏ ကြၽန္၊ ႏုန္၏သား ေယာရႈသည္ အသက္တရာတဆယ္ရွိေသာ္ အနိစၥေရာက္ ေလ၏။ ၃ဝဧဖရိမ္ ေတာင္ေပၚ၊ ဂါရွကုန္းေျမာက္မွာ ရွိေသာသူ၏ အေမြခံရာ တိမနေႆာရၿမိဳ႔နယ္ ေျမ၌ သၿဂိဳလ္ၾက၏။ ၃၁ေယာရႈလက္ထက္ ကာလပတ္လုံး ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ ထာဝရဘုရားကို ဝတ္ျပဳၾက၏။ ထာဝရဘုရား သည္ ဣသေရလအမ်ဳိးအဘုိ႔ ျပဳေတာ္မူသမွ်တုိ႔ကို သိ၍ ေယာရႈမရွိသည္ေနာက္ အသက္ရွင္ေသးေသာ အသက္ႀကီး သူတို႔ လက္ထက္၌လည္း ထာဝရ ဘုရားကိုဝတ္ျပဳၾက၏။

၃၂ဣသေရလ အမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ အဲဂုတၱဳျပည္မွ ေဆာင္ခဲ့ေသာ ေယာသပ္၏ အရုိးတုိ႔ကို၊ ေရွခင္၏အဘ ဟာေမာ္၏ သားတုိ႔တြင္ ေငြတပိႆာႏွင့္ ယာကုပ္ဝယ္ေသာ ေရွခင္ၿမိဳ႔နယ္ ေျမအကြက္၌ သၿဂႋဳဟ္ၾက၏။ ထုိေျမအကြက္သည္ ေယာသပ္သားတုိ႔ အေမြေျမျဖစ္သတည္း။ ၃၃အာရုန္သား ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ဧလာဇာ သည္လည္း အနိစၥေရာက္ေလ၏။ သူ၏သား ဖိနဟတ္အား လူမ်ားေပးခဲ့ေသာ ဧဖရိမ္ေတာင္ေပၚ၊  ဖိနဟတ္ကုန္း၌ သၿဂႋဳဟ္ၾက၏။

ေယာရႈမွတ္စာၿပီး၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s