ေယာရႈမွတ္စာ အခန္းၾကီး (၂)


၁ႏုန္၏သား ေယာရႈသည္ သူလွ်ိဳႏွစ္ေယာက္ကို ရွိတၱိမ္ၿမိဳ႔မွ တိတ္ဆိတ္စြာေစလႊတ္လ်က္၊ ခါနန္ျပည္ ေယရိ ေခါၿမိဳ႔ကို သြား၍ၾကည့္ရႈၾကေလာ့ဟု မွာထားလုိက္သည့္အတုိင္း သူတုိ႔သည္သြားၿပီးလွ်င္ ရာခပ္အမည္ရွိေသာ ျပည္တန္ဆာမိန္းမအိမ္သို႔ ဝင္၍ေနေလ၏၊ ၂ျပည္သားအခ်ိဳ႔တို႔ကလည္း ဤျပည္ကုိစူးစမ္း ျခင္းငွါ ဣသေရလအမ်ိဳးသားအခ်ိဳ႔တို႔သည္ ယေန႔ညမွာ ၿမိဳ႔တြင္းသို႔ဝင္ပါၿပီဟု ေယရိေခါမင္းႀကီးအား ေလွ်ာက္ၾကားၾက သည္ရွိေသာ္၊ ၃ေယရိေခါမင္းႀကီးသည္ ရာခပ္အားသင့္ဆီသို႔ေရာက္လာ၍ သင့္အိမ္သို႔ ဝင္ေသာသူတို႔ကိုအပ္ေလာ့၊ သူတုိ႔သည္ တစ္ျပည္လံုးကိုစူးစမ္းျခင္းငွါ ေရာက္လာၿပီဟု အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္ ေစလႊတ္ေလ၏၊ ၄ရာခပ္သည္ ထုိသူႏွစ္ေယာက္တို႔ကို ဝွက္ထားႏွင့္ၿပီးမွ ကြၽန္မဆီသို႔ လူေရာက္သည္မွန္ပါ၏။ သို႔ရာတြင္ အဘယ္အရပ္က လာသည္ကိုမသိပါ၊ ၅မုိဃ္းခ်ဳပ္၍ တံခါးပိတ္ခ်ိန္ရွိေသာအခါ သူတုိ႔သည္ထြက္ သြားၾကပါ၏၊ အဘယ္အရပ္သုိ႔ ထြက္သြားၾကသည္ကို မသိပါ၊ အလ်င္အျမန္လုိက္ၾကေလာ့၊ မွီေကာင္း မွီပါလိမ့္မည္ဟု ျပန္ေျပာ၏၊ ၆သို႔ဆိုေသာ္လည္း ထုိသူတို႔ကို အိမ္ေပၚသို႔တက္ေစ၍ အမိုးေပၚမွာ ျဖန္႔ထားေသာ ပုိက္ဆန္ရိုးထဲ၌ ဝွက္ထားႏွင့္ၿပီ၊ ၇မင္းလုလင္တုိ႔သည္ ေယာ္ဒန္ျမစ္ကူးရာလမ္းသို႔ လိုက္ၾက၏၊ ၿမိဳ႔ျပင္သို႔ေရာက္ၾကၿပီးမွ ၿမိဳ႔တံခါးမ်ားကိုပိတ္ၾက၏၊

၈သူလွ်ိဳတုိ႔သည္မအိပ္မွီ မိန္းမသည္ သူတုိ႔ရွိရာအိမ္မိုးေပၚသို႔တက္၍၊ ၉ထာဝရဘုရားသည္ သင္တုိ႔အား ဤျပည္ကိုေပးေတာ္မူေၾကာင္းကို၄င္း၊ သင္တုိ႔ကုိ ငါတုိ႔ေၾကာက္လန္႔အားႀကီး၍ သင္တုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္သူျပည္သား အေပါင္းတို႔သည္ စိတ္ပ်က္ေၾကာင္းကို၄င္း ကြၽန္မသိပါ၏၊ ၁ဝသင္တုိ႔သည္ အဲဂုတဳၱျပည္မွထြက္လာေသာအခါ ဧဒံုပင္လယ္ေရကို ထာဝရဘုရား ခမ္းေျခာက္ေစေတာ္မူေၾကာင္းကို၄င္း၊ ေယာ္ဒန္ျမစ္တဘက္၌ေန၍ သင္တုိ႔ရွင္းရွင္းဖ်က္ဆီးေသာ အာေမာရိရွင္ဘုရင္ရွိဟုန္ႏွင့္ ၾသဃတုိ႔၌ သင္တုိ႔ျပဳေသာအမႈကို၄င္း အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ ၾကားရၾကၿပီ၊ ၁၁ထုိသတင္းကိုၾကား ေသာအခါ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ စိတ္ပ်က္၍ သင္တုိ႔ေၾကာင့္တစ္စံု တစ္ေယာက္ေသာ သူ၌မွ် ရဲရင့္ျခင္းသတၱိအလ်ဥ္းမ က်န္ၾကြင္းပါ၊ အေၾကာင္းမူကား သင္တုိ႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ အထက္ေကာင္းကင္ဘံု၌၄င္း၊ ေအာက္အ ရပ္ေျမႀကီး၌၄င္း၊ အစိုးရေသာဘုရားသခင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊ ၁၂သို႔ျဖစ္၍ သင္တုိ႔၌ ကြၽန္မသည္ေက်းဇူးျပဳေသာေၾကာင့္ သင္တုိ႔သည္ ကြၽန္မ ေပါက္ေဘာ္တုိ႔၌ ေက်းဇူးျပဳ၍၊ ၁၃ကြၽန္မ မိဘ၊ ညီအစ္မ၊ ေမာင္ အစရွိေသာ သူတုိ႔ႏွင့္ဆုိင္ သမွ်ေသာသူတုိ႔ကို မသတ္ဘဲ အသက္ခ်မ္းသာေပးမည္ဟု ထာဝရဘုရားကို တိုင္တည္၍ က်ိန္ဆုိၾကပါ၊ မွန္ေသာ လကၡဏာသက္ေသကို လည္းေပးခဲ့ၾကပါဟုဆုိလွ်င္၊ ၁၄ထုိသူတုိ႔က သင္သည္ငါတုိ႔အမႈကို မေဘာ္မျပလွ်င္ သင့္အ သက္အတြက္ ငါတုိ႔အသက္သည္ အာမခံျဖစ္ေစေတာ့၊ ဤျပည္ကို ထာဝရဘုရားေပးေတာ္မူေသာအခါ သင္၌ သစၥာေစာင့္၍ ေက်းဇူးျပဳမည္ဟု ဝန္ခံၾက၏၊ ၁၅ထိုမိန္းမေနရာအိမ္သည္ၿမိဳ႔ရိုးနားမွာရွိေသာေၾကာင့္ ထုိသူတုိ႔ကို ျပတင္းေပါက္က ႀကိဳးႏွင့္ေလွ်ာ့ခ်လ်က္၊ ၁၆သင္တုိ႔သည္လုိက္၍ရွာေသာ သူတုိ႔ႏွင့္လြတ္မည္အေၾကာင္း ေတာင္ေပၚ သို႔ေျပး၍ သံုးရက္ပုန္းေနၾကပါ၊ ရွာေသာသူတုိ႔သည္ျပန္ေသာ ေနာက္မွသြားၾကပါဟုဆုိလွ်င္၊ ၁၇ထိုသူတုိ႔က သင္သည္ က်ိန္ဆိုေစေသာအက်ိန္ေၾကာင့္ ငါတုိ႔၌ အျပစ္မေရာက္ပါေစႏွင့္၊ ဤျပည္သို႔ ငါတုိ႔ေရာက္လာေသာအခါ ယခုေလ်ာ့ခ်ေသာ ျပတင္းေပါက္၌ ဤႀကိဳးနီကို ခ်ည္ထား၍ သင့္မိဘ၊ သင့္ေမာင္မ်ားႏွင့္ ေပါက္ေဘာ္မ်ား အေပါင္းတို႔ကို သင့္အိမ္၌ ေခၚထားရမည္၊ ၁၉ထုိအခါ သင့္အိမ္ထဲက လမ္းသို႔ထြက္သြားေသာသူမည္သည္ကား ေသလွ်င္ေသျပစ္ကို ကိုယ္တိုင္ခံေစ၊ ငါတုိ႔သည္ အျပစ္လြတ္ေစ၊ သင့္အိမ္၌ ရွိေသာသူမည္သည္ကို အေသသတ္လွ်င္ ေသျပစ္ကို ငါတုိ႔သည္ခံေစ၊ ၂ဝငါတုိ႔အမႈကိုလည္း သင္သည္ ေဘာ္ျပလွ်င္၊ သင္ယခုက်ိန္ဆုိေစေသာအက်ိန္ႏွင့္ ငါတုိ႔သည္ လြတ္ေစဟုဆုိလွ်င္၊ ၂၁မိန္းမက သင္တုိ႔စကား ရွိသည့္အတုိင္း ျဖစ္ပါေစေတာ့ဟုဝန္ခံလ်က္ လႊတ္လိုက္၍ သူတုိ႔သည္သြားၾက၏၊ မိန္းမသည္လည္း ထုိႀကိဳးနီကုိ ျပတင္းေပါက္၌ ခ်ည္ထားေလ၏၊ ၂၂ထုိသူတုိ႔သည္ ေတာင္ေပၚသို႔ေရာက္ေအာင္သြား၍ လုိက္ရွာေသာသူတုိ႔ မျပန္မွီတုိင္ေအာင္ သံုးရက္ေနၾက၏၊ ရွာေသာသူတုိ႔ သည္လည္း လမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးရွာ၍ မေတြ႔ၾက၊ ၂၃ထိုလူႏွစ္ ေယာက္တို႔သည္လွည့္၍ ေတာင္ေပၚက ဆင္းျပီးမွ ျမစ္ကိုကူးသျဖင့္၊ ႏုန္၏သား ေယာရႈထံသို႔ေရာက္၍၊ မိမိတို႔၌ျဖစ္သမွ်တို႔ကို ျပန္ႀကားလွ်က္၊ ၂၄အကယ္စင္စစ္ ထာဝရဘုရားသည္ ထိုျပည္တေရွာက္လံုးကို ငါတို႔လက္သို႔အပ္ေတာ္မႈျပီ။ ငါတို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူျပည္သား အေပါင္းတို႔သည္ စိတ္ပ်က္လ်က္ ရွိၾကပါ၏ဟု ေယာရႈအားေလွ်ာက္ဆို၏။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s