ေယာရႈမွတ္စာ အခန္းၾကီး (၃)


၁ေယာရႈသည္ နံနက္ေစာေစာထ၍ ဣသေရလ အမ်ဳိးသားအေပါင္းတုိ႔ႏွင့္တကြ ရိွတၱိမ္ၿမိဳ႔မွ ေျပာင္း၍ ေယာ္ဒန္ျမစ္ကို မကူးမီ ျမစ္နားတြင္ စားခန္းခ်ၾက၏။ ၂သံုးရက္ေစ့ေသာအခါ၊ တပ္မွဴးတို႔သည္ တပ္တေလွ်ာက္လံုးသို႔ သြား၍၊ ၃သင္တုိ႔ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၏ ပဋိိိညာဥ္ ေသတၱာကို၄င္း၊ ေသတၱာထမ္းေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ေလဝိသားတုိ႔ကို၄င္းျမင္လွ်င္၊ သင္တုိ႔သည္ ေနရာေျပာင္း၍ လိုက္ရၾကမည္။ ၄ေသတၱာေတာ္ႏွင့္ သင္တုိ႔ စပ္ၾကားကို အေတာင္ႏွစ္ေထာင္ျခား ခရီးကြာေစရမည္။ လုိက္ရေသာလမ္းကို သိမည္အေၾကာင္း၊ ေသတၱာေတာ္အနီးကို မခ်ဥ္းဘဲ လိုက္ရမည္။ ဤလမ္းသို႔ သင္တုိ႔သည္ တခါမွ်မလိုက္ၾက ေသးဟု လူအေပါင္းတုိ႔အားမွာထားၾက၏။ ၅ေယာရႈက လည္း၊ သင္တို႔သည္ကိုယ္ကိုက္ိုယ္သန္႔ရွင္းေစၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမႈကား၊ နက္ျဖန္ေန႔၌ ထာဝရဘုရား သည္ အံ့ဘြယ္ေသာအမႈတို႔ကို သင္တို႔တြင္ ျပဳေတာ္မႈမည္ဟု လူမ်ားတို႔အားမွာထားေလ၏။

၆တဖန္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔ကို ေခၚ၍ သင္တို႔သည္ ပဋိိညာဥ္ေသတၱာေတာ္ကိုထမ္းလ်က္၊ လူမ်ားရွ႔သို႔ ကူးသြားၾကေလာ့ဟု ေယာရႈ ဆိုသည့္အတိုင္း သူတို႔သည္ ပဋိိညာဥ္ ေသတၱာေတာ္ကိုထမ္း၍ လူမ်ားေရွ႔သို႔ သြားၾက၏။ ၇ထာဝရဘုရားကလည္း၊ ေယာရႈကိုေခၚ၍ ငါသည္ ေမာေရွ႔ႏွင့္အတူရွိသကဲ့သို႔သင္ႏွင့္အတူရွိသည္ကို ဣသေရလအမ်ိဳးသား အေပါင္း တို႔သည္ သိၾကမည္ အၾကာင္း၊ သူတို႔မ်က္ေမွာက္၌ သင္ကိုယေန႔ငါ ခ်ီးျမွင့္စျပဳမည္။  ၈ပဋိိညာဥ္ေသတၱာကိုု ထမ္းေသာယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္၊ ေယာ္ဒန္ျမစ္ေရနားသို႔ ေရာက္ေသာ အခါ ေယာ္ဒန္ျမစ္ ၌ရပ္ေနရမည္အေၾကာင္းကို ဆင့္ဆိုေလာ့ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၉ေယာရႈကလည္းလာၾကေလာ့။ သင္တို႔ဘုရား သခင္ထာဝရဘုရား၏  စကားေတာ္ကိုနားေထာင္ၾကေလာဟု ဣသေရလအမ်ဳိးသားအေပါင္းတို႔ကို ေခၚလွ်က္၊ ၁ဝအသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္သည္ သင္တို႔တြင္ရွိ၍၊ သင္တို႔ေရွ႔မွ ခါနနိလူ၊ ဟိတၱိလူ၊ ဟိဝိလူ၊ ေဖရဇိလူ၊ ဂိရဂါရွိလူ၊ အာေမာရိလူ၊ေယဗုသိ လူတို႔ကို စင္စင္ႏွင္ထုတ္ေတာ္မူမည္အေၾကာင္းကို အဘယ္သို႔ သိရမည္ နည္းဟူမႈကား၊ ၁၁ေျမႀကီးတျပင္လုံးကို အစိုးရေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရား၏ပဋိိၫာဥ္ေသတၱာသည္ သင္တို႔ေရွ႔မွာ၊ ေယာ္ဒန္ျမစ္ထဲသို႔ကူးသြားလိမ့္မည္။ ၁၂သို႔ျဖစ္၍ ဣသေရလအမ်ိဳးမ်ားထဲကတမ်ိဳးတေယာက္စီ၊ လူတဆယ္ ႏွစ္ေယာက္တို႔ကိုေရြးေကာက္ၾကေလာ့။ ၁၃ေျမႀကီးတျပင္လံုးကို အစိုးရေတာ္မူေသာ အရွင္ထာဝရ ဘုရား၏ ေသတၱာေတာ္ကိုထမ္းေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ေျခဘဝါးတို႔သည္၊ ေယာ္ဒန္ျမစ္ေရကိုနင္းေသာ ခဏျခင္းတြင္၊ ျမစ္ညာေရသည္ျပတ္၍ ပံု႔ပံု႔ၾကြလ်က္ ေနလိမ့္မည္ဟုဆိုေလ၏။

၁၄လူမ်ားတို႔သည္ ေယာ္ဒန္ျမစ္ကို ကူးအံ့ ေသာငွါ၊ တဲတို႔မွေျပာင္း၍ ပဋိိညာဥ္ေသတၱာကို ထမ္းေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္ လူမ်ားေရွ႔မွာသြားလ်က္။ ၁၅ေယာ္ဒန္ျမစ္နားသို႔ေရာက္၍ ေျခဘဝါးတို႔သည္ လွ်ံေသာ ေရကိုနင္းေသာအခါ၊ စပါးရိတ္ရာကာလ၌ ထိုျမစ္ေရသည္ကမ္းတေရွာက္လံုးကို လွ်ံေလ့ရွိေသာ္လည္း၊ ၁၆ျမစ္ညာကစီးလာေသာေရသည္ တန္႔ရပ္၍ ေဝးေသာအရပ္၊ ဇာရတန္ၿမိဳ႔နားမွာရွိေသာ အာဒံၿမိဳ႔ တိုင္ေအာင္ ပံု႔ပံု႔ၾကြလ်က္ေန၏။ လြင္ျပင္အိုင္တည္းဟူေသာဒံုအိုင္သို႔စီးသြားေသာေရသည္လည္း အကုန္အစင္ျပတ္၍၊ လူမ်ားအေပါင္းတို႔သည္ ေယရိေခါၿမိဳ႔သို႔ ေရွ႔ရႈကူးၾက၏။ ၁၇လူမ်ားအေပါင္းတို႔သည္ ေယာ္ဒန္ျမစ္တဘက္သို႔ မေရာက္မွီတိုင္ေအာင္ ထာဝရဘုရား၏ ပဋိိညာဥ္ေသတၱာကို ထမ္းေသာယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္၊ ျမစ္အလယ္တြင္  ေျမေပၚ၏ ျမဲျမံစြာနင္း၍၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားအေပါင္းတို႔သည္ ေျမေပၚ၏ေရွာက္သြားရၾက၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s