ေယာရႈမွတ္စာ အခန္းၾကီး (၄)


၁လူအပါင္းတို႔သည္ တေယာက္မွ်မၾကြင္းေယာ္ဒန္ျမစ္ကို ကူးၾကၿပီးမွ ထာဝရဘုရားက၊ ၂လူမ်ားတို႔တြင္ တမ်ဳိးတေယာက္စီ၊ လူတဆယ္ႏွစ္ေယာက္ကို ေရႊးေကာက္၍၊ ၃သူတို႔သည္ ေယာ္ဒန္ျမစ္အလယ္၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ တို႔ျမဲျမံစြာနင္းရာ၊ ဤအရပ္ထဲက ေက်ာက္တဆယ္ႏွစ္လုံးကို ယူျပီးလွ်င္ ထမ္းသြား၍၊ ယေန႔ညဥ့္စားခန္းခ်ရာ အရပ္၌ထားရမည္ အေၾကာင္းဆင့္ဆိုေလာ့ဟု ေယာရႈအားမိန္႔ေတာ္မႈသည္အတုိင္း၊ ၄ေယာရႈသညခန္႔ထား ႏွင့္ေသာ ဣသေရလအမ်ဳိး တမ်ဳိးတေယာက္စီ၊ လူတဆယ္ႏွစ္ေယာက္ကို ေခၚ၍၊ ၅သင္တို႔ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏ ေသတၱာေတာ္ေရွ႔၊ ေယာ္ဒန္ျမစ္အလယ္သို႔ကူးသြား၍၊ ဣသရလအမ်ဳိးအေရအတြက္အတိုင္း၊ လူတေယာက္ ေက်ာက္တလံုးစီယူ၍ ထမ္းသြားၾကေလာ့။  ၆သို႔ျပဳလွ်င္သက္ေသကိုရၾကလိမ့္မည္။ ေနာင္ကာလ၌ သင္တို႔၏ သားသမီးတို႔က၊ ဤေက်ာက္တို႔သည္ အဘယ္သို႔ဆိုလိုသနညး္ဟုေမးျမန္းလွ်င္၊ ၇သင္တ္ို႔က၊ ထာဝရဘုရား၏ ေသတၱာေတာ္သည္ ေယာ္ဒန္ျမစ္ကို ကူးေသာအခါ၊ ေသတၱာေတာ္ ေရွ႔မွာျမစ္ေရျပတ္ ေလသည္ဟု ျပန္ေျပာရၾကမည္။ ထိုသို႔ဤေက်ာက္တို႔သည္ အစဥ္မျပက္ဣသေရလအမ်ဳိးသား ေအာက္ေမ့ စရာဘို႔ ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္ဟု ေယာရႈမွာထားသည္အတိုင္း၊ ၈ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္ျပဳၾက၏။ ထာဝရဘုရားသည္ ေယာရႈအားမိန္႔ေတာ္မႈ သည္ႏွင့္အညီ၊ ဣသေရလအမ်ဳိးအေရအတြက္အတိုင္း၊ ေယာ္ဒန္ျမစ္ထဲကေက်ာက္တဆယ္ႏွစ္လံုးကို ယူျပၤးမွ၊ စားခန္းခ်ရာအရပ္သို႔ထမ္းသြား၍ ထားၾက၏။ ၉တဖန္တံု၊ ပဋိိညာဥ္ေသတၱာေတာ္ကို ထမ္းေသာ ယဇ္ပုရာဟိတ္ တို႔နင္းရာအရပ္ ေယာ္ဒန္ျမစ္အလယ္၌ ေက်ာက္တဆယ္ ႏွစ္လံုးကိုေယာရႈသည္ စိုက္ထား၍ ယေန႔တိုင္ေအာင္ ရွိၾက၏။

၁ဝေယာရႈသည္ ေမာေရွမွာထားသည္အတိုင္း၊ လူမ်ားတို႔အား ဆင့္ဆိုေစျခင္းငွာ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ သမွ်တို႔ကို အကုန္အစင္ျပဳသည္ တိုင္ေအာင္ေသတၱာေတာ္ကို ထမ္းေသာယဇ္ပုေရာ ဟိတ္တို႔သည္၊ ေယာ္ဒန္ျမစ္ အလယ္၌ ရပ္ေနၾက၏။ လူမ်ားတို႔သည္ ႀကိဳးစား၍ကူးၾက၏။ ၁၁လူမ်ားအေပါင္းတို႔သည္ အကုန္စင္ကူးၾကၿပီးမွ၊ ထာဝရဘုရား၏ေသတၱာေတာ္ႏွင့္တကြ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္ လူမ်ားမ်က္ေမွာက္တြင္ ကူးၾက၏။ ၁၂ရုဗင္အမ်ိဳးသား၊ ဂဒ္အမ်ဳိးသား၊ မနာေရွအမ်ဳိးသားတဝက္တို႔သည္ေမာေရွမွာခဲ့သည္အတိုင္း လက္နက္ကို စြဲကိုင္၍၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔ေရွ႔မွာကူးသြားၾက၏။ ၁၃ထိုအမ်ိဳးသားတို႔သည္ အေရအတြက္ အားျဖင့္ ေလးေသာင္း ခန္႔မွ်ရွိ၍၊ စစ္တိုက္ျခင္းငွါ  ျပင္ဆင္လ်က္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ေယရိေခါလြင္ ျပင္သို႔ကူးသြားၾက၏၊ ၁၄ထုိေန႔၌ ထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရလအမ်ဳိးသားအေပါင္းတုိ႔ေရွ႔မွာ ေယာရႈကို ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူ၍၊ သူတုိ႔သည္ ေမာေရွကို ေၾကာက္ရြံ႔သကဲ့သို႔ ေယာရႈကိုလည္း သူ၏အသက္တည္သည့္ ကာလပတ္လုံး ေၾကာက္ရြံ႔ၾက၏။

၁၅တဖန္ထာဝရဘုရားက၊ သက္ေသခံခ်က္ ေသတၱာေတာ္ကိုထမ္းေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္၊ ေယာ္ဒန္ျမစ္ထဲကတက္လာရမည္ အေၾကာင္းဆင့္ဆိုေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ၁၇ေယာ္ဒန္ျမစ္ထဲက တက္လာၾကေလာ့ဟု ယဇ္ပုေရာတိတ္တို႔အား ေယာရႈသည္ဆင့္ဆိုေလ၏။ ၁၈ထာဝရဘုရား၏ ပဋိိညာဥ္ ေသတၱာကို ထမ္းေသာ ယဇ္ပုရာဟိတ္တို႔သည္၊ ေယာ္ဒန္ျမစ္အလယ္ထဲကတက္လာ၍ ေျခဘဝါးတို႔သည္ ကုန္းကို နင္းမိၾကေသာအခါ၊ ေယာ္ဒန္ျမစ္ေရသည္ မိမိေနရာသို႔ ျပန္လာ၍၊ အရင္ကဲ့သို႔ကမ္းတေရွာက္လံုး ကိုလွ်ံလ်က္ေန၏။ ၁၉ပဌမလ၊ ဒသမေန႔ရက္တြင္၊ လူမ်ားတို႔သည္ ေယာ္ဒန္ျမစ္ထဲကတက္လာ၍၊ ေယရိေခါၿမိဳ႔ အေရွ႕ဘက္နားမွာ၊ ဂိလဂါလအရပ္၌ တပ္ခ်ၾက၏။ ၂ဝေယာ္ဒန္ျမစ္ထဲက ထုတ္ယူေသာ ေက်ာက္တဆယ္ႏွစ္လံုးကို ေယာရႈသည္ ဂိလဂါလအရပ္၌ စိုက္ထား၏။ ၂၁ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔အားလည္း၊ ေနာင္ကာလ၌ သင္တို႔၏သားသမီးတုိ႔က၊ ဤေက်ာက္တုိ႔သည္ အဘယ္သို႔ ဆုိလုိသနည္းဟု အဘတုိ႔အားေမးျမန္းလွ်င္၊ ၂၂သင္တုိ႔က၊ ဣသရလလူတုိ႔သည္ ေျမေပၚမွာ ေရွာက္သကဲ့သို႔  ဤေယာက္ဒန္ျမစ္ကို ကူးလာၾကသည္ဟု သားသမီးကိုအား ၾကားေျပာရၾကမည္။ ၂၃ထာဝရဘုရားသည္ တန္ခုိးႀကီးေတာ္မူသည္ကို ေျမႀကီးသား အေပါင္းတုိ႔သည္ သိၾကမည္အေၾကာင္းႏွင့္ သင္တုိ႔၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကို သင္တုိ႔သည္ အစဥ္အၿမဲ ေၾကာက္ရြံ႔ရမည္အေၾကာင္း၊ ငါတုိ႔သည္ ဧဒုံပင္လယ္ကိုကူး၍ ကမ္းတဘက္သို႔ မေရာက္မွီ တုိင္ေအာင္၊ သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ ငါတုိ႔ေရွ႔မွာ ပင္လယ္ေရကို ခန္းေျခာက္ေစေတာ္မူသည္နည္းတူ၊ သင္တုိ႔သည္ ေယာ္ဒန္ျမစ္ကိုကူး၍ ကမ္းတဘက္သို႔ မေရာက္ မီွတုိင္ေအာင္၊ သင္တုိ႔ေရွ႔မွာ ျမစ္ေရကို ခန္းေျခာက္ ေစေတာ္မူသည္ဟု ေယာရႈမွာထားေလ၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s