ေယာရႈမွတ္စာ အခန္းၾကီး (၅)


၁ထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔ကူးေစျခင္းငွာ၊ ေယာဒန္ျမစ္ေရကို ခန္းေျခာက္ေစေတာ္ မူသည္ အေၾကာင္းကို၊ ေယာ္ဒန္ျမစ္ အေနာက္ဘက္၌ေနေသာ အာေမာရိမင္းႀကီးအေပါင္း၊ ပင္လယ္နားမွာ ေနေသာ ခါနနိမင္းႀကီးအေပါင္း တုိ႔သည္ ၾကားသိေသာ အခါ၊ ရဲရင့္ျခင္း သတၱိအလွ်င္းမၾကြင္း၊ ဣသေရလ အမ်ဳိးသား တုိ႔ ေၾကာင့္စိတ္ပ်က္ၾက၏။

၂ထုိအခါ ထာဝရဘုရားသည္ ေယာရႈကိုေခၚ၍၊ သင္သည္ ေက်ာက္ထားမ်ားကို လုပ္ၿပီးလွ်င္၊ ဣသေရလ အမ်ဳိးသားတုိ႔အား အေရဖ်ားလီွးမဂၤလာကို တဖန္ေပးေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ ၃ေယာရႈသည္ ေက်ာက္ထားမ်ားကိုလုပ္၍ ဂိဘာရာလုတ္အရပ္၌ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔အား အေရဖ်ားလွီးမဂၤလာကို ေပးေလ၏။ ၄ထုိသုိ႔အေရဖ်ားလွီးမဂၤလာကို ေပးရေသာအေၾကာင္း ဟူမူကား၊ အဲဂုတၱဳျပည္မွထြက္လာေသာ စစ္သူရဲေယာက်္ားအေပါင္းတုိ႔သည္ ေတာ၌ေသၾက၏။ ၅ထုိျပည္မွထြက္လာေသာသူ အေပါင္းတုိ႔သည္ အေရဖ်ားလွီး မဂၤလာကိုခံႏွင့္ၾကၿပီ။ ေတာ၌ ခရီးသြားရာတြင္ ဘြားျမင္ေသာ သူအေပါင္းတုိ႔မူကား အေရဖ်ားလွီးမဂၤလာကို မခံရၾကေသး။ ၆အဲဂုတၱဳျပည္မွထြက္လာေသာ စစသူရဲအေပါင္းတုိ႔သည္ ထာဝရဘုရား၏ စကားေတာ္ကို နားမေထာင္ ဘဲေန၍၊ မေသမေပ်ာက္မွီတုိင္ေအာင္ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ အႏွစ္ေလးဆယ္ပတ္လုံး ေတာ၌လွည့္လည္ ရၾက၏။ ထာဝရဘုရားသည္၊ ငါေပးမည္ဟု ဘုိးေဘးတုိ႔အား က်ိန္ဆုိေတာ္မူေသာျပည္၊ ႏို႔ႏွင့္ပ်ားရည္စီးေသာျပည္ကို ထုိသူတုိ႔သည္ မျမင္ရၾကဟု က်ိန္ဆုိေတာ္မူ၏။ ၇သူတုိ႔ကိုယ္စားျဖစ္ေစေတာ္မူေသာ သူတုိ႔၏သားမ်ားတုိ႔သည္၊ လမ္း၌အေရဖ်ားလွီးမဂၤလာကို မခံရေသးေသာ ေၾကာင့္၊ ေယာရႈသည္ အေရဖ်ားလွီးမဂၤလာကို ေပးေလ၏။ ၈လူအေပါင္းတုိ႔သည္ အေရဖ်ားလွီးမဂၤလာကိုခံၿပီးမွ၊ အနာမေပ်ာက္မွီတုိင္ေအာင္ တပ္ထဲ၌ေနၾက၏။ ၉ထာဝရဘုရား ကလည္း၊ အဲဂုတၱဳျပည္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ကဲ့ရဲ႔စရာအေၾကာင္းကို သင္တုိ႔မွ ယေန႔ငါပယ္ရွင္းၿပီဟု ေယာရႈအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ သို႔ျဖစ္၍ ထုိအရပ္ကို ဂိလဂါလဟု ယေန႔တုိင္ေအာင္ ေခၚေဝၚသတည္း။

၁ဝဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ ဂိလဂါလအရပ္တြင္ တပ္ခ်၍၊ ထုိလတဆယ္ေလးရက္ေန႔၊ ညဦးယံ၌ ေယရိေခါလြင္ျပင္မွာ ပသခါပြဲကိုခံၾက၏။ ၁၁ပသခါပြဲကိုခံၿပီးမွ၊ နက္ျဖန္ေန႔၌ ခါနာန္စပါးျဖင့္လုပ္ေသာ တေဆးမဲ့မုန္႔ႏွင့္ ေပါက္ေပါက္ကို တေန႔ျခင္းတြင္ စားရၾက၏။ ၁၂ခါနာန္ျပည္စပါးကို စား၍၊ နက္ျဖန္ေန႔၌ မႏၷျပတ္ေလ၏။ ေနာက္တဖန္ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္ မႏၷကိုမရၾက။ ထုိႏွစ္တြင္ ခါနာန္ျပည္၌ျဖစ္ေသာ အသီးအနွံကို စားရၾက၏။

၁၃ေယာရႈသည္ ေယရိေခါၿမိဳ႔အနားမွာ ရွိေနစဥ္ေျမာ္ၾကည့္၍၊ လူတေယာက္သည္ ထားကိုထား အိမ္မွ ထုတ္ကိုင္လွ်က္၊ ကန္႔လန္႔ရပ္ေနသည္ကိုျမင္လွ်င္၊ သူ႔ထံသို႔သြား၍ သင္သည္ငါတုိ႔ဘက္၌ေနေသာသူေလာ၊ ငါတုိ႔ရန္သူဘက္၌ ေနေသာသူေလာဟုေမးေသာ္၊ ၁၄ထုိသူက၊ ထုိသုိ႔မဟုတ္၊ ထာဝရဘုရား၏ ဗိုလ္ေျခကို အုပ္စိုးေသာ ဗုိလ္မွဴးျဖစ္၍ ယခုငါလာသည္ဟုဆုိ၏။ ေယာရႈသည္လည္းေျမေပၚမွာ ျပပ္ဝပ္ကိုးကြယ္လ်က္၊ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္အား အဘယ္သို႔ မိန္႔ေတာ္မူမည္နည္းဟု ေမးေလွ်ာက္ေသာ္၊ ၁၅ထာဝရဘုရား၏ ဗုိလ္ေျခကိုအုပ္စိုးေသာ ဗုိလ္မွဴးက၊ သင္၏ ေျခနင္းကို ခြၽတ္ေလာ့။ သင္နင္းေသာအရပ္ကား ေျမျမတ္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္အတုိင္း ေယာရႈျပဳေလ၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s