ေယာရႈမွတ္စာ အခန္းၾကီး (၆)


၁ထုိအခါ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔ေၾကာင့္၊ ေယရိေခါၿမိဳ႔သည္ က်ပ္တည္းစြာ ပိတ္ထားလ်က္ရွိ၍၊ ထြက္ေသာသူ၊ ဝင္ေသာသူ တစုံတေယာက္မွ်မရွိသည္ႏွင့္ အညီ၊ ၂ထာဝရဘုရားက၊ ၾကည့္ရႈေလာ့။ ေယရိခါၿမိဳ႔၊ ေယရိေခါမင္းႀကီးႏွင့္တကြ ခြန္အားႀကီးေသာ စစ္သူရဲတုိ႔ကို သင့္လက္၌ ငါအပ္ေလၿပီ။ ၃သုိ႔ျဖစ္၍ ၿမိဳ႔ကိုလွည့္ပတ္ ရၾကမည္။ ဣသေရလ စစ္သူရဲအေပါင္းတုိ႔သည္ ေျခာက္ရက္ပတ္လုံးလွည့္ပတ္ျခင္းအမႈကို ျပဳရၾကမည္။ ၄ယဇ္ပုေရာဟိတ္ခုႏွစ္ေယာက္တုိ႔သည္ ေသတၱာေတာ္ေရွ႔မွာ ယုဘိလတံပိုးခုႏွစ္လုံးကို ေဆာင္ရၾကမည္။ သတၱမ ေန႔ရပ္၌ ခုနစ္ႀကိမ္တိုင္ေအာင္ ၿမိဳ႔ကိုလွည့္ပတ္၍ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္ တံပိုးကိုမႈတ္ရၾကမည္။ ၅ယုဘိလတံပိုးတုိ႔ကို ရွည္ေသာအသံႏွင့္မႈတ္၍၊ တံပုိးသံကိုၾကားလွ်င္ လူအေပါင္းတို႔သည္က်ယ္ေသာအသံႏွင့္ ေၾကြးေၾကာ္၍၊ ၿမိဳ႕ရုိးသည္အကုန္အစင္ ၿပိဳလဲရလိမ့္မည္။ ထိုအခါလူမ်ားတို႔သည္ တည့္တည့္တက္ရၾကမည္ဟု ေယာရႈအားမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၆ႏုန္၏သား ေယာရႈသည္ ယဇ္ပုရာဟိတ္တို႔ကိုေခၚ၍။ သင္တို႔သည္ ပဋိညာဥ္ ေသတၱာေတာ္ကို ထမ္းသြား သျဖင့္၊ ထာဝရဘုရား၏ ေသတၱာေတာ္ေရွ႔မွာ ခုနွစ္ေယာက္တုိ႔သည္ ယုဘိလတံပိုး ခုနွစ္လုံးကို ေဆာင္သြားၾကေလာ့ ဟူ၍၄င္း၊ ၇လူမ်ားတုိ႔အားလည္း၊ သင္တုိ႔သြား၍ ၿမိဳ႔ကိုလွည့္ပတ္ၾကေလာ့။ လက္နက္ကိုင္ တုိ႔သည္ ထာဝရဘုရား ၏ ေသတၱာေတာ္ေရွ႔မွာ သြားၾကေလာ့ ဟူ၍၄င္းမွာထားေလ၏။ ၈ေယာရႈသည္ လူမ်ားတုိ႔အား မွာထားၿပီးမွ၊ ယုဘိလတံပိုး ခုႏွစ္လုံးကို ေဆာင္ေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ခုနွစ္ေယာက္တုိ႔သည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌တံပိုးမႈတ္ လ်က္သြားၾက၏။ ထာဝရဘုရား၏ ပဋိညာဥ္ေသတၱာေတာ္သည္ သူတုိ႔ေနာက္သို႔လုိက္ေလ၏။ ၉တံပိုးမႈတ္ေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တုိ႔ေရွ႔မွာ လက္နက္ကိုင္တုိ႔သည္ သြား၍၊ ယဇ္ပုေရဟိတ္မ်ား တံပိုးမႈတ္လ်က္ သြားၾကစဥ္၊ ေနာက္တပ္သားတုိ႔သည္ ေသတၱာေတာ္ေနာက္သို႔လုိက္ၾက၏။ ၁ဝေယာရႈကလည္း၊ သင္တုိ႔သည္ ေၾကြးေၾကာ္ ေစျခင္းငွာ ငါမွာထားေသာ ေန႔မေရာက္မွီတြင္ မေၾကြးေၾကာ္ရ၊ အသံတစုံတခုကိုမွ် မျပဳရ၊ စကားတစ္ခြန္းကိုမွ် မေျပာရ၊ ထုိေန႔ေရာက္မွ ေၾကြးေၾကာ္ရၾကမည္ဟု လူမ်ားတုိ႔အား မွာနွင့္ေလၿပီ။ ၁၁ထုိသို႔ထာဝရဘုရား၏ ေသတၱာေတာ္သည္ ၿမိဳ႔ကိုတႀကိမ္ လွည့္ပတ္ဝုိင္းသြားၿပီးလွ်င္၊ တပ္ထဲသို႔ဝင္ျပန္၍ ညဥ့္ကိုလြန္ေစၾက၏။

၁၂နံနက္ေစာေစာ ေယာရႈသည္ထ၍ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တုိ႔သည္ ထာဝရဘုရား၏ ေသတၱေတာ္ကိုထမ္းယူ ၾက၏။ ၁၃ထာဝရဘုရား၏ ေသတၱေတာ္ေရွ႔မွာ ယုဘိ္လတံပိုးခုနွစ္လုံးကိုေဆာင္ေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ခုႏွစ္ေယာက္သည္ သြားၿမဲသြား၍ တံပိုးမႈတ္ၾက၏။ လက္နက္ကိုင္တုိ႔သည္ သူတို႔ေရွ႔မွသြား၍ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ား တံပိုးမႈတ္ လ်က္သြားၾကစဥ္၊ ေနာက္တပ္သားတုိ႔သည္ ထာဝရဘုရား၏ ေသတၱာေတာ္ ေနာက္သို႔ လုိက္ၾက၏။ ၁၄ဒုတိယေန႔၌ ၿမိဳ႔ကိုတႀကိမ္လွည့္ပတ္ၿပီးမွ တပ္ထဲသုိ႔ျပန္လာၾက၏။ ထုိသို႔ ေျခာက္ရက္ပတ္လုံး ျပဳၾက၏။ ၁၅သတၱမေန႔ နံနက္ေစာေစာ မုိဃ္းလင္းစကထ၍ အရင္နည္းတူ၊ ခုႏွစ္ႀကိမ္တုိင္ေအာင္ ၿမိဳ႔ကိုလွည့္ပတ္ၾက၏။ ထုိေန႔၌သာ ခုႏွစ္ႀကိမ္တုိင္ေအာင္ ၿမိဳ႔ကိုလွည့္ပတ္ရၾက၏။ ၁၆သတၱမအႀကိမ္တြင္ ယဇ္ပုေရာဟိိတ္တုိ႔သည္ တံပိုးမႈတ္ ေသာအခါ၊ ေယာရႈက၊ ေၾကြးေၾကာ္ၾကေလာ့။ ထာဝရဘုရားသည္ သင္တုိ႔အား ၿမိဳ႔ကိုေပးေတာ္မူမည္။ ၁၇ၿမိဳ႔ႏွင့္တကြ ၿမိဳ႔၌ ရွိသမွ်တုိ႔ကိုက်ိန္၍ ထာဝရဘုရား၌ အပ္ရမည္။ သို႔ရာတြင္ ျပည္တန္ဆာရာခပ္သည္ ငါတုိ႔ေစလႊတ္ေသာ တမန္တုိ႔ကို ဝွက္ထားေသာေၾကာင့္၊ သူႏွင့္တကြ သူ၏အိမ္၌ ရွိသမွ်တုိ႔အား အသက္ခ်မ္းသာေပးရမည္။ ၁၈သင္တုိ႔သည္ က်ိန္အပ္ေသာအရာကို သတိႏွင့္ေရွာင္ၾကဥ္ေလာ့။ သုိ႔မဟုတ္ ထုိအရာကို သိမ္းယူလွ်င္ မိမိတုိ႔ကို၄င္း၊ ဣသေရလ တပ္ကို၄င္း အက်ိန္ခံေစ၍၊ ေနွာင့္ရွက္မည္ကို စုိးရိမ္စရာရွိ၏။ ၁၉ေရႊေငြကို၄င္း၊ ေၾကးဝါတန္ဆာ၊ သံတန္ဆာ ရွိသမွ်တုိ႔ကို၄င္း၊ ထာဝရဘုရား အဘုိ႔သန္႔ရွင္းေစ၍၊ ဘ႑ာေတာ္ထဲသို႔ သြင္းထားရၾကမည္ဟု လူမ်ားတို႔အား ေယာရႈသည္မွာထားေလ၏။

၂ဝထုိသို႔ႏွင့္အညီ တံပိုးကိုမႈတ္၍၊ လူမ်ားတုိ႔သည္ ေၾကြးေၾကာ္ၾက၏။ တံပိုးသံကိုၾကား၍ က်ယ္ေသာ အသံႏွင့္ ေၾကြးေၾကာ္ၾကေသာအခါ၊ ၿမိဳ႔ရုိးသည္ အကုန္အစင္ၿပိဳလဲ၍၊ လူမ်ားအေပါင္းတုိ႔သည္ ၿမိဳ႔ထဲသို႔ တည့္တည့္ ဝင္ၿပီးလွ်င္၊ သိမ္းယူၾက၏။ ၿမိဳ႔ထဲ၌ ရွိသမွ်ေသာ ေယာက်္ား၊ မိန္းမ၊ အႀကီးအငယ္၊ သုိး၊ ႏြား၊ ျမည္းရွိသမွ်တုိ႔ကို ထားႏွင့္ ရွင္းရွင္းဖ်က္ဆီးၾက၏။ ၂၂ထုိျပည္ကို စူးစမ္းေသာ လူႏွစ္ေယာက္တုိ႔အား ေယာရႈက၊ သင္တုိ႔သည္ က်ိန္ဆုိ သည္အတုိင္း၊ ျပည္တန္ဆာမိန္းမအိမ္သုိ႔သြား၍၊ သူႏွင့္တကြ သူ၌ ရွိသမွ်တုိ႔ကို ေဆာင္ခဲ့ၾကေလာ့ဟု မွာလုိက္ သည္အတုိင္း၊ ၂၃တံလွ်ဳိလုပ္ေသာ လုလင္တုိ႔သည္ဝင္၍၊ ရာခပ္ႏွင့္သူ႔မိဘ၊ သူ႔ေမာင္မ်ား၊ သူ၌ရွိသမွ်တို႔ကို၄င္း၊ သူ႔ေပါက္ေဘာ္အေပါင္းတုိ႔ကုိ၄င္း ထုတ္ေဆာင္ခဲ့၍၊ ဣသေရလတပ္ျပင္မွာ ထားၿပီးလွ်င္၊ ၂၄ၿမိဳ႔နွင့္တကြ ၿမိဳ႔၌ရွိသမွ်တုိ႔ကို မီးရႈိ႔ၾက၏။ သုိ႔ရာတြင္ ေရႊေငြကို၄င္း၊ ေၾကးဝါတန္ဆာ၊ သံတန္ဆာတုိ႔ကို၄င္း၊ ထာဝရဘုရား၏ ဘ႑ာေတာ္ထဲသို႔သြင္းထားၾက၏။ ၂၅ေယာရႈသည္လည္း ျပည္တန္ဆာရာခပ္ႏွင့္သူေပါက္ေဘာ္၊ သူ၌ရွိသမွ်တုိ႔ကို အသက္ခ်မ္းသာေပး၍၊ သူသည္ ဣသေရလ အမ်ဳိးသားတုိ႔တြင္ ယေန႔တုိင္ေအာင္ေနရေလ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေယရိေခါၿမိဳ႔ကို စူးစမ္းေစျခင္းငွာ၊ ေယာရႈေစလႊတ္ေသာတမန္တုိ႔ကို သူသည္ဝွက္ထားေသာေၾကာင့္တည္း။ ၂၆ထုိအခါ ေယာရႈက၊ အၾကင္သူသည္ ထ၍ ေယရိေခါၿမိဳ႔ကိုတည္ျပန္၏၊ ထိုသူသည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ က်ိန္အပ္ေသာသူျဖစ္ပါေစ။ သူသည္ သားဦးလက္ထက္၌ ၿမိဳ႔ရိုးအျမစ္ကိုတည္၍ သားေထြးလက္ထက္၌ ၿမိဳ႔တံခါးတို႔ကိုေထာင္ပါေစဟုက်ိန္ဆုိ၏။ ၂၇ထိုသို႔ထာဝရဘုရားသည္ ေယာရႈႏွင့္အတူ ရွိေတာ္မူ၍၊ သူ၏သိတင္းသည္ တျပည္လံုး၌ ႏွံ႔ျပားေက်ာ္ေစာ ေလ၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s