ေယာရႈမွတ္စာ အခန္းၾကီး (၇)


၁သို႔ရာတြင္ ယုဒအမ်ိဳး၊ ေဇရ၊ ဇာဗဒိ၊ ကာမတို႔မွဆင္းသက္ေသာ အာခန္သည္၊ က်ိန္အပ္ေသာအရာကို သိမ္းယူ၍ ထိုအရာအားျဖင့္ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔သည္ ျပစ္မွားေသာအျပစ္ရွိေသာေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရား သည္ သူတို႔၌ အမ်က္ထြက္ေတာ္မူ၏။ ၂ေယာရႈသည္လည္း၊ ေယရိေခါၿမိဳ႔မွလူတို႔ကိုေစလႊတ္၍၊ သင္တို႔သည္ ေဗသလၿမိဳ႔အေရွ႕၊ ေဗသဝင္ၿမိဳ႔အနားမွာရွိေသာအာဣၿမိဳ႔သို႔သြား၍ ထိုျပည္ကိုၾကည့္ရႈၾကေလာ့ဟု မွာထားသည္ အတိုင္း သူတို႔သည္ သြား၍၊ အာဣၿမိဳ႔ကို ၾကည့္ရႈၿပီးလွ်င္။ ၃ေယာရႈထံသို႔ျပန္လာ၍၊ ဤလူတို႔ကို အကုန္အစင္ မသြား ပါေစႏွင့္။ လူႏွစ္ ေထာင္ သံုးေထာင္ေလာက္သြား၍ အာဣၿမိဳ႔ကိုလုပ္ႀကံပါေစ။ ထိုၿမိဳ႔သို႔သြားရာတြင္ ဤလူအေပါင္းတို႔ကိုမပင္ပန္းပါ ေစႏွင့္။ ၿမိဳ႔သားတို႔သည္ မမ်ားပါဟု ေလွ်ာက္သည္ႏွင့္ အညီ၊ ၄လူသံုးေထာင္ခန္႔မွ် ခ်ီသြား၍အာဣၿမိဳ႔သားတို႔သည္ ေရွ႔မွာေျပးၾက၏။ ၅အာဣၿမိဳ႔သားတုိ႔သည္ လူသံုးဆယ္ေျခာက္ေယာက္တုိ႔ကို သတ္ၾက၏။ ၿမိဳ႔တံခါးမွသည္ ေရွဗရိပ္အရပ္ တိုင္ေအာင္လိုက္၍၊ ထိုအရပ္၌ဆင္းရာ တြင္လုပ္ႀကံၾကေသာေၾကာင့္၊ လူမ်ားတို႔၏ စိတ္ႏွလံုးသည္အရည္က်ိဳ၍ ေရကဲ့သို႔ျဖစ္ေလ၏။ ၆ထိုအခါေယာရႈသည္  မိမိအဝတ္ကိုဆုတ္၍ ဣသေရလအမ်ဳိး အသက္ႀကီးသူတုိ႔ႏွင့္တကြ၊ မိမိတုိ႔ေခါင္းေပၚ၌ ေျမမႈန္႔ကိုတင္၍ ထာဝ၇ဘုရား၏ ေသတၱာေတာ္ ေရွ႔မွာ ညဦးတုိင္ေအာင္ ဝပ္လွ်က္ေနၾက၏။ ၇ေယာရႈကလည္း၊ အုိအရွင္ ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဤလူအေပါင္းတုိ႔ကို အာေမာရိ လူတုိ႔လက္သို႔အပ္၍ ဖ်က္ဆီးေစျခင္းငွာ ေယာ္ဒန္ျမစ္တဘက္သို႔ အဘယ္ေၾကာင့္ ေဆာင္ခဲ့ေတာ္မူသနည္း။ အကြၽႏု္ပ္ တုိ႔သည္ ေရာင့္ရဲေသာစိတ္ရွိ၍ ေယာ္ဒန္ျမစ္အေရွ႔ဘက္၌ ေနၾကပါေစေသာ။ ၈အုိဘုရားရွင္၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသား တုိ႔သည္ ရန္သူတုိ႔ေရွ႔မွာ ေက်ာကိုလွည့္ရၾကသည္ျဖစ္၍ အကြၽႏု္ပ္သည္ အဘယ္သို႔ ေျပာရပါမည္နည္း။ ၉ခါနနိလူ အစရွိေသာ ဤျပည္သူျပည္သား အေပါင္းတုိ႔သည္ ထုိသိတင္းကိုၾကားလွ်င္၊ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကို ဝုိင္း၍ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ ၏နာမည္ကို ေျမႀကီးမွ ပယ္ရွင္းၾကပါလိမ့္မည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ႀကီးျမတ္ေသာ နာမေတာ္ အဘုိ႔အလုိငွာ အဘယ္သို႔ ျပဳေတာ္မူမည္နည္းဟု ေလွ်ာက္ဆုိ၏။

၁ဝထာဝရဘုရားကလည္း၊ ထေလာ့။ အဘယ္ေၾကာင့္ဝပ္၍ ေနသနည္း။ ၁၁ဣသေရလအမ်ဳိးသည္ ျပစ္မွားၿပီ။ ငါမွာထားေသာ ပဋိညာဥ္တရားကို ဖ်က္ေလၿပီ။ က်ိန္အပ္ေသာအရာကို ခုိးယူ၍ ပရိယာယ္ျပဳသျဖင့္ မိမိဥစၥာထဲမွာ ထားေလၿပီ။ ၁၂ထုိသို႔ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ က်ိန္အပ္ေသာ သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ရန္သူတုိ႔ ေရွ႔မွာ မခံမရပ္ႏုိင္၊ ေက်ာ္ကိုလွည့္ရၾက၏။ က်ိန္အပ္ေသာသူကို သင္တုိ႔အထဲက မပယ္မရွင္းလွ်င္ သင္တို႔ႏွင့္အတူ ငါမေန။ ၁၃ထ၍ လူမ်ားတုိ႔ကို သန္႔ရွင္းေစေလာ့။ နက္ျဖစ္ေန႔အဘို႔ ကိုယ္ကိုကိုယ္သန္႔ရွင္းေစၾကဟု ဆင့္ဆုိေလာ့။ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ အိုဣသေရလအမ်ဳိး၊ က်ိန္အပ္ေသာ အရာသည္ သင္တုိ႔အထဲ၌ရွိ၏။ ထုိအရာကို သင္တုိ႔အထဲက မပယ္မရွင္းမွီတုိင္ေအာင္ ရန္သူတုိ႔ေရွ႔မွာ မခံမရပ္ႏုိင္ၾက။ ၁၄နက္ျဖန္နံနက္၌ သင္တုိ႔သည္ အမ်ဳိးအႏြယ္အလုိက္ ခ်ဥ္းကပ္ရၾကမည္။ ထာဝရဘုရားမွတ္ေတာ္ မူေသာ အမ်ဳိးသည္၊ အေဆြအမ်ဳိးအလုိက္ ခ်ဥ္းကပ္ရၾကမည္။ ထာဝရဘုရားမွတ္ေတာ္မူေသာ အေဆြအမ်ဳိးအလိုက္ ခ်ဥ္းကပ္ရၾကမည္။ ထာဝရဘုရားမွတ္ေတာ္မူေသာ အေဆြအမ်ဳိးသည္၊ အိမ္ေထာင္စုံႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္ရၾကမည္။ ထာဝရဘုရားမွတ္ေတာ္မူေသာ အိမ္ေထာင္သည္ လူအသီးအသီးခ်ဥ္းကပ္ရၾကမည္။ ၁၅က်ိန္အပ္ေသာအရာပါလ်က္ မွတ္ေတာ္မူ ေသာ သူမွစ၍၊ သူ၌ရွိသမွ်တုိ႔ကို မီးရႈိ႔ရၾကမည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ သူသည္ထာဝရဘုရား၏ ပဋိညာဥ္ တရားကို ဖ်က္၍ ဣသေရလအမ်ဳိး၌ အဓမၼာအမႈကိုျပဳေလၿပီဟု ေယာရႈအားမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၆နံနက္ေစာေစာ ေယာရႈသည္ထ၍ ဣသေရလလူတုိ႔ကို အမ်ဳိးအႏြယ္အလုိက္ေဆာင္ခဲ့သျဖင့္ ယုဒအမ်ဳိး ကိုမွတ္ေတာ္မူ၏။ ၁၇ယုဒအမ်ဳိးကိုေဆာင္ခဲ့သျဖင့္၊ ေဇရိအေဆြအမ်ဳိးကို မွတ္ေတာ္မူ၏။ ေဇရိအေဆြအမ်ဳိး အိမ္ေထာင္စုံအသီးသီးတုိ႔ကို ေဆာင္ခဲ့သျဖင့္ ဇာဗဒိအိမ္ေထာင္ကို မွတ္ေတာ္မူ၏။ ၁၈ထုိအိမ္ေထာင္လူအသီး အသီး တုိ႔ကိုေဆာင္ခဲ့သျဖင့္ ယုဒအမ်ဳိး၊ ေဇရ၊ ဇာဗဒိ၊ ကာမိတုိ႔မွ ဆင္းသက္ေသာအာခန္ကို မွတ္ေတာ္မူ၏။ ၁၉ေယာရႈကလည္း၊ ငါ့သား၊  ဣသေရလ အမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကို ခ်ီးမြမ္း၍ ေရွ႔ေတာ္၌ ကိုယ္အျပစ္ကို ေဘာ္ျပေတာင္းပန္ပါေလာ့။ သင္ျပဳမိေသာ အမႈကို ငါ့အားေျပာပါေလာ့။ ဝွက္၍မထား ငါနွင့္ဟု အာခန္အားဆုိလွ်င္ ၂ဝအာခန္က၊ ဟုတ္ပါ၏။ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကို ကြၽန္ေတာ္ျပစ္မွားပါၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္ျပဳမိ ေသာအမႈဟူမူကား၊ ၂၁လုယူေသာ ဥစၥတုိ႔တြင္ ျမတ္ေသာဗာဗုလုန္ဝတ္လုံ၊ ေငြႏွစ္ပိႆာ၊ ေရႊတုံးအက်ပ္ငါးဆယ္ ကို ကြၽန္ေတာ္ျမင္သျဖင့္၊ တပ္မက္၍ သိမ္းယူမိပါၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တဲအတြင္း ေျမ၌ျမွဳပ္လ်က္ ေငြသည္ေအာက္ဆုံးရွိပါ သည္ဟု ေယာရႈအားျပန္ေလွ်ာက္ေလ၏။ ၂၂ထုိအခါ ေယာရႈ ေစလႊတ္ေသာ သူတုိ႔သည္ တဲသုိ႔ေျပး၍ ထုိဥစၥာသည္ တဲအတြင္းေျမ၌ျမႇဳပ္လ်က္၊ ေငြသည္ ေအာက္ဆုံး ရွိသည္ကိုေတြ႔ေသာ္၊ ၂၃တဲထဲကထုတ္၍ ေယာရႈထံ ဣသေရလအမ်ဳိး သားမ်ားေရွ႔သို႔ ေဆာင္သြားသျဖင့္၊ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ထားၾက၏။ ၂၄ေယာရႈႏွင့္ ဣသေရလအမ်ဳိးသား အေပါင္းတုိ႔သည္၊ ေဇရသားအခန္းမွစ၍ ထုိေငြ၊ ဝတ္လုံ၊ ေရႊတုံး၊ သားသမီး၊ သိုးႏြားျမည္း၊ တဲႏွင့္တကြ သူ၌ရွိသမွ် တုိ႔ကို အာေခၚခ်ဳိင့္သို႔ ေဆာင္သြားၿပီးမွ၊ ၂၅ေယာရႈက၊ ငါတုိ႔ကို အဘယ္ေၾကာင့္ ေႏွာင့္ရွက္သနည္း။ ယေန႔ ထာဝရဘုရားသည္ သင့္ကိုေႏွာင့္ရွက္ ေတာ္မူမည္ဟု ဆုိသျဖင့္၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားအေပါင္းတုိ႔သည္ ေက်ာက္ခဲႏွင့္ ပစ္ၾက၏။ ၂၆ေက်ာက္ခဲႏွင့္ပစ္ၾကၿပီးမွ၊ မီးရႈိ႔ၾက၏။ သူ႔အေပၚ၌ မ်ားစြာေသာ ေက်ာက္တုိ႔ကို ပုံထားၾက၍ ယေန႔တုိင္ ေအာင္ရွိ၏။ ထာဝရဘုရားသည္လည္း အမ်က္ေတာ္အရွိန္ကို ၿငိမ္းေစေတာ္မူ၏။ ထုိအမႈကိုအစြဲျပဳ၍ ထုိခ်ဳိင့္ကို ယေန႔တိုင္ေအာင္ အာေခၚခ်ဳိင့္ဟုေခၚေဝၚၾကသတည္း။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s