ေယာရႈမွတ္စာ အခန္းၾကီး (၈)


၁တဖန္ထာဝရဘုရားကလည္း၊ သင္သည္ မေၾကာက္ႏွင့္၊ စိတ္မပ်က္ႏွင့္။ သင္၌ပါေသာ စစ္သူရဲအေပါင္း တုိ႔ကိုေခၚ၍ အာဣၿမိဳ႔သုိ႔ထသြားေလာ့။ အာဣမင္းႀကီးႏွင့္သူ႔လူမ်ား၊ သူ႔ၿမိဳ႔၊ သူ႔ေျမကို သင့္လက္၌ ငါအပ္မည္။ ၂ေယရိေခါၿမိဳ႔ႏွင့္ မင္းႀကီးအားျပဳသကဲ့သုိ႔ အာဣၿမိဳ႔ႏွင့္ မင္းႀကီးအားျပဳရမည္။ သုိ႔ရာတြင္ လုယူေသာ ဥစၥာ၊ တိရစာၦန္ မ်ားကို ကိုယ္အဘုိ႔သိမ္းရမည္။ ၿမိဳ႔ေနာက္မွာ ကင္းတပ္ကို ထားရမည္ဟု ေယာရႈအား မိန္႔ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ ၃ေယာရႈႏွင့္ စစ္သူရဲအေပါင္းတုိ႔သည္ အာဣၿမိဳ႔ကို တုိက္ျခင္းငွာထၾက၏။ ေယာရႈသည္ ခြန္အားႀကီးေသာ စစ္သူရဲ သုံးေသာင္းတုိ႔ကို ေရြးခ်ယ္၍ ညဥ့္အခါေစလႊတ္လ်က္၊ ၄သင္တုိ႔သည္ ထုိၿမိဳ႔ကိုတိုက္ျခင္းငွာ ၿမိဳ႔ေနာက္မွာ ကင္္းထုိး လ်က္ေနၾကေလာ့။ ၿမိဳ႔ႏွင့္ေဝးေဝးခြာ၍ မသြားၾကႏွင့္၊ တညီတၫြတ္တည္း အသင့္ေနၾကေလာ့။ ၅ငါႏွင့္တကြ ငါ၌ပါေသာ သူအေပါင္းတုိ႔သည္ ၿမိဳ႔အနီးသို႔ခ်ဥ္းကပ္မည္။ သူတုိ႔သည္ ယမန္ကဲ့သို႔ တုိက္ျခင္းငွာ ထြက္လာၾက ေသာအခါ၊ ငါတုိ႔သည္ သူတုိ႔ေရွ႔မွာ ေျပးရၾကမည္။ ၆သူတုိ႔လည္း လုိက္ျခင္းငွာ ၿမိဳ႔ထဲကထြက္၍၊ ၿမိဳ႔ႏွင့္ကြာမွန္းကို မသိဘဲခြာ၍လုိက္ၾကလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ သူတုိ႔ေရွ႔မွာ ငါတုိ႔သည္ ေျပးေသာအခါ၊ ယမန္ကဲ့သို႔ ငါတုိ႔ေရွ႔မွာ ေျပးႀကီးၿပီဟု သူတုိ႔ဆုိၾကလိမ့္မည္။ ၇ထုိအခါ သင္တုိ႔သည္ ကင္းထုိးလ်က္ ေနရာအရပ္မွထ၍ ၿမိဳ႔ကိုတုိက္လွ်င္၊ သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ သင္တုိ႔လက္၌ အပ္ေတာ္မူမည္။ ၈တုိက္၍ ေအာင္ေသာအခါ ၿမိဳ႔ကို မီးရႈိ႔ရၾကမည္။ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္အတုိင္း ျပဳရၾကမည္။ ထုိသုိ႔ငါဆင့္ဆုိသည္ဟု  ထုိသူတုိ႔အား မွာထားေလ၏။ ၉ေယာရႈေစလႊတ္ သည္အတုိင္း၊ ထုိသူတို႔သည္ ကင္းထုိးျခင္းငွာသြား၍၊ ေဗသလၿမိဳ႔ႏွင့္ အာဣၿမိဳ႔စပ္ၾကားတြင္ အာဣၿမိဳ႔ အေနာက္ဘက္မွာ ေနၾက၏။ ေယာရႈသည္ ထုိညဥ့္တြင္ လူမ်ားထဲမွာေနေသး၏။ ၁ဝနံနက္ေစာေစာထ၍ လူမ်ားတုိ႔ကိုေရတြက္ၿပီးမွ၊ ဣသေရလအမ်ဳိး အသက္ႀကီးသူတုိ႔ႏွင့္အတူ အာဣၿမိဳ႔သို႔ အဦးခ်ီသြားေလ၏။ ၁၁ေယာရႈ၌ပါေသာ စစ္သူရဲအေပါင္းတုိ႔သည္ လုိက္၍ ၿမိဳ႔အနီးသို႔ေရာက္ၿပီးလွ်င္၊ ၿမိဳ႔ေျမာက္ဘက္၌ တပ္ခ်ၾက၏။ သူတုိ႔ႏွင့္ ၿမိဳ႔စပ္ၾကားမွာ ခ်ဳိင့္တခုရွိ၏။ ၁၂တဖန္ အာဣၿမိဳ႔ေနာက္၊ ထုိၿမိဳ႔ႏွွင့္ ေဗသလၿမိဳ႔စပ္ၾကားမွာ ကင္းထုိးေစျခင္းငွာ လူငါးေထာင္ခန္႔မွ်ထား၏။ ၁၃ထုိသို႔လွ်င္၊ ၿမိဳ႔ေျမာက္ဘက္မွာ ဗုိလ္ေျခအ ေပါင္းခင္းက်င္းလ်က္၊ အေနာက္ဘက္မွာလည္း ကင္းထုိးလ်က္၊ အသီးသီးေနရာက်ၾကေသာအခါ၊ ေယာရႈသည္ ထုိညဥ့္တြင္ ခ်ဳိင့္အလယ္သို႔ သြားေလ၏။ ၁၄ထုိအျခင္းအရာကို အာဣမင္းႀကီးသည္ျမင္လွ်င္၊ ၿမိဳ႔သား ေယာက္်ားတုိ႔သည္ ေစာေစာထ၍ အလ်င္အျမန္ျပင္ဆင္ၿပီးမွ၊ မင္းႀကီးသည္ လူအေပါင္းတုိ႔ႏွင့္တကြ ဣသေရလအမ်ုဳိးသားတုိ႔ကို တုိက္ျခင္းငွာ၊ ခ်ိန္းခ်က္ေသာ အခ်ိန္၌ လြင္ျပင္သို႔ခ်ီသြားေလ၏။ သို႔ရာတြင္ ၿမိဳ႔ေနာက္မွာ ကင္းတပ္ရွိမွန္းကိုမသိ။ ၁၅ေယာရႈႏွင့္ ဣသေရလ အမ်ဳိးသား အေပါင္းတုိ႔သည္ ရႈံးဟန္ျပဳလ်က္ ေတာလမ္းျဖင့္ ေျပးၾက၏။ ၁၆သူတုိ႔ကိုလုိက္ျခင္းငွာ၊ အာဣမင္းႀကီးသည္ ၿမိဳ႔၌ရွိသမွ်ေသာ ေယာက္်ားတုိ႔ကို ႏႈိးေဆာ္ၿပီးလွ်င္၊ ၿမိဳ႔သားတုိ႔သည္ ေယာရႈကိုလုိက္၍၊ ၿမိဳ႔ႏွင့္ကြာမွန္းမသိ ခြာသြားၾက၏။ ၁၇ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔ကို မလိုက္ဘဲ၊ အာဣၿမိဳ႔ႏွင့္ ေဗသလၿမိဳ႔၌ ေယာက္်ားတေယာက္မွ်မေန၊ ၿမိဳ႔ကိုလွပ္ထားလ်က္ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔ကို လုိက္ၾက၏။ ၁၈ထာဝရဘုရားကလည္း၊ သင္ကိုင္ေဆာင္ေသာလွံကို အာဣၿမိဳ႔ သို႔ရြယ္ေလာ့။ ထုိၿမိဳ႔ကို သင့္လက္သို႔ ငါအပ္မည္ဟု ေယာရႈအားမိန္႔ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ ေယာရႈသည္ မိမိကိုင္ေသာလွံကို ထုိၿမိဳ႔သို႔ရြယ္ေလ၏။ ၁၉ရြယ္ေသာအခါ၊ ကင္းတပ္သား တုိ႔သည္ခ်က္ျခင္းထ၍ အလ်င္အျမန္ေျပးလ်က္ ၿမိဳ႔ထဲသို႔ဝင္မိလွ်င္၊ ႀကိဳးစား၍ သိမ္းယူၿပီးမွ မီးရႈိ႔ၾက၏။ ၂ဝအာဣၿမိဳ႔သားတုိ႔သည္ ျပန္ၾကည့္၍၊ ၿမိဳ႔ကိုေလာင္ေသာ မီး၏အခုိးသည္ မိုဃ္းေကာင္းကင္သို႔တက္လွ်င္ ရွိသည္ကိုျမင္ေသာခါ ၊ အဘယ္အရပ္ကိုမွ် ေျပးျခင္းငွာ မတတ္စြမ္း ႏုိင္ၾက။ ေတာသို႔ေျပးေသာ သူတုိ႔သည္လည္း လုိက္ေသာသူတုိ႔ကို ျပန္လွန္၍တုိက္ၾက၏။ ၂၁ကင္းတပ္သား တုိ႔သည္ ၿမိဳ႔ကိုရ၍ ၿမိဳ႔၌ မီးခိုးတက္လ်က္ရွိသည္ကို ေယာရႈႏွင့္ ဣသေရလအမ်ဳိးသားအေပါင္းတုိ႔သည္ျမင္လ်င္၊ တဖန္ျပန္လွည့္၍ အာဣၿမိဳ႔သားတုိ႔ကို တုိက္သတ္ၾက၏။ ၂၂အျခားေသာ သူတုိ႔သည္လည္း ၿမိဳ႔ထဲကထြက္၍ တုိက္ေသာေၾကာင့္ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ အာဣလူတုိ႔ကို ညႇပ္၍ တုိက္သျဖင့္ တေယာက္ကိုမွ် မလႊတ္မက်န္ၾကြင္းေစျခင္းငွာ လုပ္ႀကံၾက၏။ ၂၃အာဣမင္းႀကီးကို အရွင္ဘမ္း၍ ေယာရႈထံသို႔ေဆာင္ခဲ့ၾက၏။ ၂၄ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ လြင္ျပင္၌၄င္း၊ လုိက္ရွာရာ ေတာ၌၄င္း၊ အာဣၿမိဳ႔သား အေပါင္းတုိ႔ကို လုပ္ႀကံ၍ ထားျဖင့္အကုန္အစင္ သုတ္သင္ၿပီးမွာ၊ တဖန္ၿမိဳ႔သို႔ျပန္လာ၍ ထားျဖင့္လုပ္ႀကံၾက၏။ ၂၅ထုိေန႔၌ တေသာင္းႏွစ္ေထာင္ခန္႔မွ်ရွိေသာ အာဣၿမိဳ႔သား ေယာက္်ား မိန္းမအေပါင္းတုိ႔သည္ ေသၾက၏။ ၂၆အာဣၿမိဳ႔သူ ၿမိဳ႔သား အေပါင္းတုိ႔ကို အကုန္အစင္ မဖ်က္ဆီးမွီတုိင္ေအာင္ ေယာရႈသည္ လွံကိုင္ေသာလက္ကို မသိမ္းမရုပ္။ ၂၇သို႔ရာတြင္ ထာဝရဘုရားသည္ ေယာရႈ အားမွာထားေတာ္မူေသာ စကားအတုိင္း၊ တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ လက္ရဥစၥာမ်ားကို၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ ကိုယ့္အဘို႔ သိမ္းယူၾက၏။ ၂၈ေယာရႈသည္လည္း အာဣၿမိဳ႔ကို မီးရႈိ႔၍၊ ယေန႔တုိင္ေအာင္ ထာဝရဖ်က္ဆီးရာအမႈိက္ပုံ ျဖစ္ေစ၏။ ၂၉အာဣမင္းႀကီးကို ညဦးတုိင္ေအာင္ သစ္ပင္တြင္ဆြဲထား၍၊ မိုဃ္းခ်ဳပ္ေသာအခါ၊ ေယာရႈ စီရင္သည္အတုိင္း၊ အေသေကာင္ကို သစ္ပင္ကခ်ၿပီးလွ်င္ ၿမိဳ႔တံခါးဝ၌ ပစ္ထား၍၊ အေသေကာင္အေပၚ၌ မ်ားစြာေသာ ေက်ာက္တုိ႔ကို စုပုံၾက၏။ ထုိေက်ာက္ပုံသည္ ယေန႔တုိင္ေအာင္ရွိ၏။

၃ဝထုိအခါ ေယာရႈသည္၊ ဧလေတာင္ေပၚမွာ ဣသေရလအမ်ုဳိး၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား အဘို႔၊ ယဇ္ပလႅင္ကိုတည္ေလ၏။ ၃၁ထာဝရဘုရား၏ ကြၽန္ေမာေရွသည္၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔ကို မွာထား၍ ေမာေရွ၏ ပညတၱိက်မ္း၌ ေရးမွတ္လ်က္ရွိသည္အတုိ္င္း၊ သံတန္ဆာမပါမသုံးဘဲ မကြဲမျပတ္ေသာ ေက်ာက္တုိ႔ျဖင့္ ယဇ္ပလႅင္ကို တည္၍၊ ထာဝရဘုရားအဘုိ႔ မီးရႈိ႔ရာယဇ္၊ မိႆဟာယယဇ္တုိ႔ကို ပူေဇာ္ၾက၏။ ၃၂ေယာရႈသည္လည္း၊ ထုိေက်ာက္ေပၚ၌ ေမာေရွ၏ ပညတ္တရားကို ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔ေရွ႔မွာ ေရးကူးေလ၏။ ၃၃ဣသေရလအမ်ုဳိးသားတုိ႔ကို ေကာင္းႀကီးေပးျခင္းအလုိငွာ၊ ထာဝရဘုရား၏ ကြၽန္ေမာေရွမွာ ထားခဲ့သည္အတုိင္း၊ ဣသေရလအမ်ုဳိးအသက္ႀကီး၊ ဗုိလ္မင္း၊ တရားသူႀကီး အမ်ဳိးသားအေပါင္းတုိ႔သည္၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ေလဝိသားထမ္းေသာ ထာဝရဘုရား၏ ပဋိညာဥ္ ေသတၱာႏွစ္ဘက္၌ ရပ္၍၊ အမ်ုဳိးသားစစ္ႏွင့္ တကြၽန္းတႏုိင္ငံသားပါလ်က္၊ ေဂရဇိမ္ေတာင္ေပၚမွာ လူတဝက္၊ ဧဗလေတာင္ေပၚမွာ တဝက္တုိ႔သည္ ေနၾကလွ်င္၊ ၃၄ပညတၱိက်မ္း၌ ေရးထားသမွ်ေသာ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာစကားႏွင့္  က်ိန္ျခင္းအမဂၤလာစကားတည္းဟူေသာ  တရားစကား အလုံးစုံကို ဘတ္ရြတ္ေလ၏။ ၃၅ေယာရႈသည္ ေမာေရွမွာထားေသာ စကားတခြန္းကိုမွ် မခ်န္မထား၊ မိန္းမ၊ သူငယ္၊ တကြၽန္းတႏုိ္င္ငံသားပါေသာ ဣသေရလအမ်ုဳိးသား ပရိတ္သတ္အေပါင္းတုိ႔ ေရွ႔မွာအကုန္ အစင္ဘတ္ရြတ္ေလ၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s