ေယာရႈမွတ္စာ အခန္းၾကီး (၉)


၁ေယာ္ဒန္ျမစ္ အေနာက္ဘက္၊ ေတာင္ေပၚ၌၄င္း၊ ခ်ဳိင့္ထဲ၌၄င္း၊ ေလဗႏုန္ ေတာင္တဘက္၊ မဟာ ပင္လယ္ ကမ္းတေရွာက္လုံး၌၄င္း ေနေသာ ဟိတၱိ၊ အာေမာရိ၊ ခါနနိ၊ ေဖရဇိ၊ ဟိဝိ၊ ေယဗုသိအမ်ဳိးမင္းႀကီး အေပါင္းတုိ႔သည္  သိတင္းၾကားေသာ အခါ၊ ၂ေယာရႈႏွင့္ ဣသေရအမ်ဳိးသား တုိ႔ကို စစ္တုိက္ျခင္းငွာ တညီတၫြတ္တည္း စည္းေဝး ၾက၏။

၃ဂိေဗာင္ၿမိဳ႔သားတုိ႔သည္ ေယရိေခါၿမိဳ႔၊ အာဣၿမိဳ႔၌ ေယာရႈျပဳေသာအမႈကိုၾကားေသာအခါ၊ ၄ပရိယာယ္ျပဳ ၍၊ သံတမန္ လုပ္လ်က္၊ ျမည္း ေပၚမွာေဟာင္းႏြမ္းေသာအိတ္တို႔ကိုတင္၍၊ ေဟာင္းႏြမ္းစုတ္ကြဲဖါျပင္ေသာ စပ်စ္ရည္ သားေရဘူးတုိ႔ကိုယူၾက၏။ ၅ေဟာင္းႏြမ္းဖာျပင္ေသာေျခနင္းကိုစီး၍၊ ေဟာင္းႏြမ္းေသာ အဝတ္ကိုလည္း ဝတ္ၾက၏။  ေအာက္၍ မိႈတက္လ်က္ရွိေသာ ရိကၡာကိုသာေဆာင္ခဲ့လ်က္၊ ၆ေယာရႈရွိရာ ဂိလဂါလတပ္သို႔ ေရာက္လာလွ်င္၊ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ မိႆာဟာယဖြဲ႔ျခင္းငွာ၊ ေဝးေသာျပည္က လာၾကပါသည္ဟု ေယာရႈႏွင့္ ဣသေရလလူတုိ႔အား ဆုိၾက၏။ ၇ဣသေရလ အမ်ဳိးသားတုိ႔ကလည္း၊ သင္တုိ႔သည္ ငါတုိ႔အနားမွာေနသည္ မေနသည္ကိုမသိႏိုင္။ အဘယ္သို႔ မိႆဟာယဖြဲ႔ႏုိင္သနည္းဟု ဟိဝိလူတုိ႔အား ဆုိၾကလွ်င္၊ ၈သူတုိ႔က အကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ ကြၽန္ျဖစ္ပါ၏ဟု ေယာရႈအားေလွ်ာက္ဆုိၾက၏။ ေယာရႈကလည္း၊ သင္တုိ႔သည္အဘယ္သို႔ေသာသူနည္း။ အဘယ္အရပ္ကလာၾကသနည္းဟုေမးလွ်င္၊ ၉သူတုိ႔က၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၏ နာမ ေတာ္ေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္တုိ႔သည္ အလြန္ေဝးေသာျပည္ကလာပါၿပီ။ ထာဝရဘုရား၏ သိတင္းေတာ္ကို၄င္း၊ အဲဂုတၱဳျပည္၌ ျပဳေတာ္မူသမွ်ကို၄င္း၊ ၁ဝေယာ္ဒန္ျမစ္အေရွ႔ဘက္၌ေနေသာ  အာေမာရိမင္းႀကီး၊ ေဟရွဘုန္ရွင္ဘုရင္ ရွိဟုန္၊ အာရွတရုုတ္ၿမိဳ႔မွာေနေသာ ဗာရွန္ရွင္ဘုရင္ ၾသဃတုိ႔၌ ျပဳေတာ္မူသမွ်ကို၄င္း ၾကားပါၿပီ။ ၁၁ထုိေၾကာင့္ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔၌ အသက္ႀကီးေသာသူတုိ႔ႏွင့္ ျပည္သူႏွင့္ျပည္သား အေပါင္းတုိ႔က၊ လမ္းခရီးရိကၡာကိုယူ၍ သူတုိ႔ကို ခရီးဦးႀကဳိျပဳျခင္းငွာ သြားၾကေလာ့၊ ငါတုိ႔သည္ သူတုိ႔၏ ကြၽန္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မိႆာယဖြဲ႔ရပါမည္အေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ထားၾကေလာ့ဟု မွာလုိက္ပါၿပီ။ ၁၂ကုိယ္ေတာ္ ထံသို႔ ေရာက္အံံ့ေသာငွာ ထြက္လာေသာေန႔၌ ခရီးရကၡာဘုိ႔ ကိုယ္အိမ္မွေဆာင္ယူ ခဲ့ေသာ ဤမုန္႔သည္ပူေႏြးလ်က္ရွိပါ၏။ ယခုၾကည့္ပါ။ ေအာက္လ်က္ မႈိတက္လ်က္ရွိပါသည္။ ၁၃စပ်စ္ရည္ျပည့္ေသာ ဤသားေရဘူးတုိ႔သည္ အသစ္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ယခုၾကည့္ပါ စုတ္ကြဲလ်က္ရွိပါ၏။ ဤအဝတ္ ဤေျခနင္းတုိ႔ သည္လည္း အလြန္ခရီးေဝးေသာ ေၾကာင့္ ေဟာင္းႏြမ္းပါၿပီဟု ျပန္ေလွ်ာက္ၾက၏။ ၁၄ဣသေရလလူတုိ႔သည္ ထာဝရဘုရားထံေတာ္၌ အခြင့္မပန္ဘဲ ထုိသူတုိ႔၏ ရိကၡာကိုစားၾက၏။ ၁၅ေယာရႈသည္လည္း သူတုိ႔ကိုစစ္မႈႏွင့္ လြတ္ေစ၍၊ အသက္ခ်မ္းသာေစမည္ အေၾကာင္း မိႆဟာယဖြဲ႔၏။ ပရိသတ္မင္းတုိ႔သည္လည္း က်ိန္ဆုိျခင္း ကိုျပဳၾက၏။

၁၆မိႆဟာယဖြဲ႔၍ သုံးရက္လြန္ေသာအခါ၊ ထုိသူတုိ႔သည္ အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္၍၊ အနားမွာေနေၾကာင္းကို ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ ၾကားသိလွ်င္၊ ၁၇ခရီးသြား၍ သုံးရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ သူတုိ႔ၿမိဳ႔ရြာသို႔ ေရာက္ၾက၏။ သူတုိ႔ၿမိဳ႔ကား ဂိေဗာင္ၿမိဳ႔၊ ေခဖိရာၿမိဳ႔၊ ေဗရုတ္ၿမိဳ႔၊ ကိရယတ္ယာရိမ္ၿမိဳ႔တည္း။ ၁၈ပရိသတ္ အကဲအမွဴးတုိ႔သည္ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကိုတုိင္တည္၍ က်ိန္ဆုိျခင္းကိုျပဳေသာေၾကာင့္၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသား တုိ႔သည္ သူတုိ႔ကို မလုပ္ႀကံၾက။ ပရိသတ္အေပါင္းတုိ႔သည္ အကဲအမွဴးတုိ႔ကို အျပစ္တင္ၾက၏။ ၁၉အကဲအမွဴးတုိ႔ ကလည္း၊ ငါတုိ႔သည္ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကို တုိင္တည္၍ က်ိန္ဆုိျခင္းကိုျပဳေသာေၾကာင့္ သူတုိ႔ကို မထိမခုိက္ရ။ ၂ဝသူတုိ႔အားက်ိန္ဆုိမိေသာေၾကာင့္ အျပစ္ဒဏ္ေရာက္မည္ကို စိုးရိမ္၍၊ အသက္ခ်မ္းသာ ေပးသျဖင့္အဘယ္သို႔ ျပဳရမည္နည္းဟူမူကား၊ ၂၁အကဲအမွဴးမ်ား ဂတိရွိသည့္အတုိင္း အသက္ခ်မ္းသာေပး၍၊ ပရိသတ္အေပါင္းတုိ႔အဘို႔ ထင္းခုတ္ေသာသူ၊ ေရခပ္ေသာသူျဖစ္ေစရမည္ဟု ပရိသတ္အေပါင္းတုိ႔အားျပန္ေျပာၾက၏။ ၂၂ေယာရႈသည္လည္း သူတို႔ကိုေခၚ၍၊ သင္တုိ႔သည္ ငါတုိ႔အနားမွာေနလ်က္ပင္၊ ေဝးေသာအရပ္ကလာပါၿပီဟု ဆုိ၍ငါတုိ႔ကို အဘယ္ေၾကာင့္ လွည့္စားၾကသနည္း။ ၂၃ယခုမွာ သင္တုိ႔သည္ က်ိန္အပ္ေသာသူျဖစ္သျဖင့္၊ ကြၽန္ခံ၍ ငါ၏ ဘုရားသခင္အိမ္ေတာ္ အဘုိ႔ ထင္းခုတ္ျခင္း၊ ေရခပ္ျခင္းအမႈႏွင့္ တေယာက္မွ်မလြတ္ရဟုဆုိ၏။ ၂၄သူတုိ႔ကလည္း၊ ဤျပည္တေရွာက္ လုံးကို သင္တုိ႔အားေပး၍၊ ျပည္သူျပည္သားအေပါင္းတုိ႔ကိုသင္တုိ႔ေရွ႔မွ ပယ္ရွင္းျခင္းငွာ၊ကိုယ္ေတာ္၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ မိမိကြၽန္ေမာေရွအားမွာထားေတာ္မူေၾကာင္းကို ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္တုိ႔ သည္ဆက္ဆက္ၾကားသိ၍၊ သင္တုိ႔လက္၌ အသက္ဆုံးမည္ကို အလြန္ေၾကာက္ေသာေၾကာင့္၊ ဤအမႈကိုျပဳပါၿပီ။ ၂၅ယခုမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သည္ ကိုယ္ေတာ္လက္တြင္ရွိပါ၏။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔၌ ျပဳေကာင္းျပဳသင့္သည္ဟု စိတ္ေတာ္ ထင္သည္ အတုိင္းျပဳေတာ္မူပါဟု ေယာရႈအား ျပန္ေလွ်ာက္ၾက၏။ ၂၆ထုိသုိ႔ႏွင့္အညီ ေယာရႈသည္ျပဳ၍၊ သူတုိ႔ကို အသက္ခ်မ္းသာေစျခင္းငွာ ဣသေရလလူတုိ႔လက္မွကယ္ႏႈတ္သျဖင့္၊ ၂၇ထာဝရဘုရား ေရြးေကာက္ေတာ္မူေသာ အရပ္၌တည္ေသာ ယဇ္ပလႅင္ေတာ္အဘို႔ႏွင့္ ပရိသတ္ေတာ္အဘို႔ထိုသူတို႔သည္ယေန႔တိုင္ေအာင္ ထင္းခုတ္၍ ေရခပ္ရမည္အေၾကာင္း၊ ထိုေန႔၌စီရင္ေလ၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s