ေယာလ အခန္းၾကီး(၁)


၁ေပေသြလ၏သား ေယာလသို႔ေရာက္လာေသာ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ဟူမူကား၊ ၂အသက္ ႀကီးေသာသူတို႔၊ ၾကားၾကေလာ့။ ျပည္သူျပည္သားအေပါင္းတို႔၊ နားေထာင္ၾကေလာ့။ ဤသို႔ေသာအမႈသည္ သင္တို႔လက္ထက္၌ျဖစ္ဘူးသေလာ့။ ဘိုးေဘးတို႔လက္ထက္၌ ျဖစ္ဘူးသေလာ။ ၃ကုိယ္သားတို႔အားေျပာၾကေလာ့။ သူတို႔သည္ သူတို႔သားတို႔အားေျပာၾကေစ။ သူတို႔သားတို႔သည္လည္း ဆက္ႏႊယ္ေသာအျခားသူတို႔အား ေျပာၾကေစ။ ၄ဂါဇံက်ဳိင္း ျခြင္းထားေသာအရာကုိ အရာဘက်ဳိင္းစား၏။ အရာဘက်ဳိင္းျခြင္းထားေသာ အရာကုိ ယာလက္က်ဳိင္းစား၏။ ယာလက္က်ဳိင္းျခြင္းထားေသာအရာကို ခါသိလက်ဳိင္းစား၏။ ၅ေသေသာက္က်ဴးတို႔၊ ႏုိး၍ ငိုေၾကြးၾကေလာ့။ စပ်စ္ရည္ကို ေသာက္ၾကဴးေသာသူတို႔၊ သင္တုိ႔ေသာက္ရန္ခ်ဳိေသာစပ်စ္ရည္ ျပတ္ေသာေၾကာင့္ ငိုေၾကြးျမည္းတမ္းၾကေလာ့။ ၆အေၾကာင္းမူကား၊ အားႀကီး၍ မေရတြက္ႏုိင္ေအာင္ မ်ားျပားေသာအမ်ဳိးသည္ ငါ့ျပည္ေပၚသုိ႔ တတ္လာၿပီ။ ထုိအမ်ဳိး၏ သြားသည္ ျခေသ့ၤသြားကဲ့သို႔၄င္း၊ အံသြားသည္လည္း ျခေသၤ့မအံသြား ကဲ့သုိ႔၄င္း ျဖစ္၏။ ၇ငါ့စပ်စ္ႏြယ္ပင္ကို ဖ်က္စီး၍ ငါ့သေဘၤာသဖန္းပင္ကုိ က်ဳိးပဲ့ေစၿပီ။ သုတ္သင္ပယ္ရွင္း၍ ပစ္လုိက္ ေလၿပီ။ အခက္အလက္တို႔သည္ ျဖဴၾက၏။

၈-၉အသက္ငယ္စဥ္လက္ထပ္ေသာ ခင္ပြန္းအတြက္ ေလွ်ာ္ေတအဝတ္ကုိဝတ္ေသာ သတို႔သမီးကဲ့သို႔ ငိုေၾကြး ျမည္းတမ္းေလာ့။ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာႏွင့္ သြန္းေလာင္းရာပူေဇာ္သကၠာသည္ ထာဝရဘုရား၏ အိမ္ေတာ္၌ ျပတ္၏။ ထာဝရဘုရား၏ အမႈေတာ္ေစာင့္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တုိ႔သည္ ငိုေၾကြးျမည္းတမ္းၾက၏။ ၁ဝလယ္သည္ ျပတ္၏။ ေျမသည္ ညွဳိးငယ္၏။ စပါးလည္း ပ်က္၏။ ခ်ဳိေသာစပ်စ္ရည္ကုန္ၿပီ။ ဆီလည္းေလ်ာ့ၿပီ။ ၁၁လယ္လုပ္ေသာသူတို႔၊ လယ္၌ရိတ္ရေသာအသီးအႏွံ ပ်က္ေသာေၾကာင့္၊ ဂ်ဳံစပါးႏွင့္ မုေယာစပါးအတြက္ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းရွိေလာ့။ ဥယ်ာဥ္ကုိျပဳစုေသာ သူတို႔၊ ျမည္းတမ္းၾကေလာ့။ ၁၂စပ်စ္ႏြယ္ပင္သည္ ညိ‡ဳးႏြမ္း၏။ သေဘာၤသဖန္းပင္လည္း ေသြ႔ေျခာက္၏။ သလဲပင္၊ စြန္ပလြံပင္၊ ေရွာက္ခ်ဳိပင္မွစ၍ ေတာသစ္ပင္ရွိသမွ် တုိ႔သည္ ညွိဳးႏြမ္းၾက၏။ အကယ္စင္စစ္ လူသားတို႔၌ ဝမ္းေျမာက္စရာအေၾကာင္းသည္ ေသြ႔ေျခာက္၏။

၁၃အိုယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔၊ ေလွ်ာ္ေတအဝတ္ကုိဝတ္၍ ငိုေၾကြးၾကေလာ့။ ယဇ္ပလႅင္ေတာ္ အမႈေစာင့္တုိ႔၊ ျမည္းတမ္းၾကေလာ့။ ငါ၏ဘုရားသခင့္အမႈေတာ္ေစာင့္တို႔၊ လာၾက။ ေလွ်ာ္ေတအဝတ္ကုိ ဝတ္လ်က္၊ တညဥ့္လံုး အိပ္ၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာ၊ သြန္းေလာင္းရာ ပူေဇာ္သကၠာကုိ သင္တုိ႔ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္၌ မဆက္ကပ္ဘဲေနၾကၿပီတကား။ ၁၄အစာေရွာင္ေသာ အခ်ိန္ကို ခန္႔ထားၾကေလာ့။ ၿခိဳးျခံစြာက်င့္ရေသာ အခ်ိန္ကုိ ေၾကာ္ျငာၾကေလာ့။ အသက္ႀကီးသူမွစ၍ ျပည္သူျပည္သားမ်ား အေပါင္းတို႔ကုိ သင္တုိ႔ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏ အိမ္ေတာ္၌ စည္းေဝး၍ ထာဝရဘုရားအား ဟစ္ေၾကာ္ၾကေလာ့။ ၁၅ထုိေန႔ရက္ေၾကာင့္ အမဂၤလာရွိ၏။ ထာဝရဘုရား၏ ေန႔ရက္နီးၿပီး။ အနႏၱတန္ခိုးရွင္ဖ်က္ဆီးျခင္းေဘးကဲ့သို႔ ေရာက္လာလိမ့္မည္။ ၁၆ငါတုိ႔စား စရာသည္ ငါတုိ႔မ်က္ေမွာက္၌ ျပတ္သည္ မဟုတ္ေလာ။ ငါတို႔ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္၌ ဝမ္ေျမာက္ရႊင္လန္းျခင္း အေၾကာင္းလည္း ျပတ္သည္မဟုတ္ေလာ။ ၁၇မ်ဳိးေစ့တို႔သည္ ေျမစိုင္ေအာက္မွာ ပုပ္ၾက၏။ စပါးျပတ္ေသာေၾကာင့္ စပါးက်ီတို႔သည္ ပ်က္ၾက၏။ ဘ႑ာတုိက္တို႔သည္ ၿပိဳၾက၏။ ၁၈တိရစာၦန္တို႔သည္ အလြန္ျမည္းတမ္းၾက၏။ ႏြားစုတို႔သည္ က်က္စားရာအရပ္မရွိေသာေၾကာင့္ ပင္ပန္းၾက၏။ သိုးစုတို႔သည္လည္း ေသၾက၏။ ၁၉အုိထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္ကုိ အကြၽႏု္ပ္ဟစ္ေၾကာ္ပါ၏။ ေတာ၌က်က္စားရာအရပ္တို႔ကို မီးရႈိ႔ပါၿပီ။ ေတာသစ္ပင္ရွိသမွ်တုိ႔ကုိ မီးလွ်ံေလာင္ပါၿပီ။ ၂ဝေတာသားရဲတို႔သည္လည္း ကိုယ္ေတာ္ကို ဟစ္ေၾကာ္ၾကပါ၏။ ျမစ္ေရခန္းေျခာက္ပါၿပီ။ ေတာ၌က်က္စားရာအရပ္တုိ႔ကိုလည္း မီးေလာင္ပါၿပီ။