ေယာလ အခန္းၾကီး(၂)


၁ဇိအုန္ေတာင္ေပၚမွာ တံပုိးကုိ မႈတ္ၾကေလာ့။ သန္႔ရွင္းေသာ ငါေတာင္ေပၚမွာ သတိေပးေသာအသံကုိ ျပဳၾကေလာ့။ ျပည္သူျပည္သားအေပါင္းတုိ႔သည္ တုန္လႈပ္ၾကေစ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရားဘုရား၏ ေန႔ရက္သည္ လာ၍နီးၿပီ။ ၂မုိက္မဲေသာေန႔၊ မိုဃ္းအုံ၍ ေမွာင္မုိက္ထူထပ္ေသာေန႔ျဖစ္၏။ ဓနအာရုန္သည္ ေတာင္ထိပ္တို႔ကို ႏွံ႔ျပားသကဲ့သို႔၊ အမ်ားျဖစ္၍ အားႀကီးေသာအမ်ဳိးသည္လာ၏။ ေရွးကာလ၌ ထုိသုိ႔မျဖစ္စဖူး။ ေနာင္ကာလအစဥ္ အဆက္၌လည္း မျဖစ္ရလတံ့။ ၃သူတို႔ေရွ႔မွာ မီးေလာင္၏။ ေနာင္၌လည္း မီးလွ်ံေတာက္၏။ ေရွ႔တြင္ရွိေသာျပည္သည္ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္ကဲ့သို႔ျဖစ္၏။ ေနာက္၌ကား၊ သုတ္သင္ပယ္ရွင္းေသာလႊင္ျပင္ျဖစ္၏။ အကယ္စင္စစ္သူတို႔လက္မွ အဘယ္အရာမွ်မလြတ္ရ။ ၄သူတို႔သည္ အဆင္းအားျဖင့္ ျမင္းႏွင့္တူ၍၊ ျမင္းစီးသူရဲကဲ့သို႔ ေျပးၾကလိမ့္မည္။ ၅ရထားျမည္းသံကဲ့သို႔၄င္း၊ အမိႈက္ကိုေလာင္ေသာ မီးျမည္သံကဲ့သို႔၄င္း အသံျမည္၍ ေတာင္ထိပ္တုိ႔အေပၚမွာ ခုန္ၾကလိမ့္မည္။ စစ္တုိက္ျခင္းငွါ ခင္းက်င္း၍ အားႀကီးေသာလူအလံုးအရင္း ကဲ့သို႔ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ ၆သူတို႔ေရွ႔မွာ လူတို႔သည္ အလြန္ပင္ပန္းေသာစိတ္ရွိ၍၊ ခပ္သိမ္းေသာသူတုိ႔သည္ မ်က္ႏွာမည္းၾကလိမ့္မည္။ ၇သူတို႔သည္ သူရဲကဲ့သို႔ေျပး၍ စစ္သူရဲကဲ့သို႔ ၿမိဳ႔ရုိးကိုတတ္ၾကလိမ့္မည္။ လမ္းမလႊဲဘဲ အသီးအသီး မိမိတို႔လမ္းသို႔တည့္တည့္ လုိက္ၾကလိမ့္မည္။ ၈တဦးကုိတဦးမတိုက္ဘဲ မိမိလမ္းသို႔ မိမိလုိက္ၾကလိမ့္မည္။ ထားသြားကိုထိေသာ္လည္း၊ ရွနျခင္းကိုမခံရၾက။ ၉ၿမိဳ႔ထဲမွာ တလည္လည္ေျပးလ်က္၊ ၿမိဳ႔ရုိးကိုေက်ာ္လ်က္၊ အိမ္ေပၚသို႔တတ္လ်က္၊ သူခုိးကဲ့သုိ႔ ျပတင္းေပါက္ထဲသို႔ ဝင္လ်က္ရွိၾကလိမ့္မည္။ ၁ဝသူတို႔ေရွ႔မွာ ေျမႀကီးလႈပ္လိမ့္မည္။ မိုဃ္းေကာင္းကင္လည္း တုန္ခိုက္လိမ့္မည္။ ေနႏွင့္လသည္ မိုက္၍၊ ၾကယ္တို႔သည္ မထြန္းလင္းဘဲ ေနၾကလိမ့္မည္။ ၁၁ထာဝရဘုရား သည္လည္းမိမိတပ္ေတာ္ေရွ႔မွာ အသံကိုလႊင္ေတာ္မူမည္။ တပ္ေတာ္သည္အလြန္ႀကီးမား၏။ စကားေတာ္အတုိင္း၊ ဆင္ယင္ေသာသူသည္ တန္ခိုးႀကီးေတာ္မူ၏။ ထာဝရဘုရား၏ ေန႔ရက္သည္ႀကီး၍ အလြန္ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာ ေန႔ရက္ျဖစ္၏။ အဘယ္သူခံႏုိင္ သနည္း။

၁၂သို႔ျဖစ္၍၊ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ယခုတြင္ အစာေရွာင္ျခင္း၊ ငိုေၾကြးျမည္တမ္းျခင္းႏွင့္ တကြ၊ စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့၊ ငါ့ထံသို႔ျပန္လာၾကေလာ့။ ၁၃အဝတ္ကုိမဆုတ္ဘဲ ႏွလံုးကိုဆုတ္လ်က္၊ သင္တို႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားထံေတာ္သို႔ ျပန္လာၾကေလာ့။ ခ်စ္သနားျခင္း ေမတၱာကရုဏာႏွင့္ ျပည့္၍ စိတ္ရွည္ေသာသေဘာ၊ အလြန္ေက်းဇူးျပဳခ်င္ေသာ သေဘာ၊ အျပစ္ေပးျခင္းကို ေနာင္တရတတ္ေသာ သေဘာရွိေတာ္မူ၏။ ၁၄သင္တို႔သည္ သင္တို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားအား ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာႏွင့္ သြန္းေလာင္ရာပူေဇာ္သကၠာကုိ ဆက္ကပ္ ရန္ျဖစ္ေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္သည္ တဖန္ျပန္လာ၍ ေနာင္တရၿပီးလွ်င္၊ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကို ထားရစ္ေစေတာ္မူ မည္မမူမည္။ အဘယ္သူသိႏုိင္သနည္း။

၁၅ဇိအုန္ေတာင္ေပၚမွာ တံပိုးကုိမႈတ္ၾကေလာ့။ အစာေရွာင္ရေသာအခ်ိန္ကို ခန္႔ထား၍၊ ၿခိဳးျခံစြာက်င့္ရေသာ အခ်ိန္ ကုိေၾကာ္ျငာၾကေလာ့။ ၁၆လူမ်ားတို႔ကုိေခၚ၍၊ စုေဝးေသာပရိသတ္တို႔ကို သန္႔ရွင္းေစၾကေလာ့။ အသက္ႀကီး ေသာသူတုိ႔ကို၄င္း၊ ငယ္ေသာသူႏွင့္ ႏို႔စိုေသာသူတုိ႔ကို၄င္း စုေဝးေစၾကေလာ့။ မဂၤလာေဆာင္လုလင္သည္ မိမိ အခန္းထဲက၄င္း၊ မဂၤလာေဆာင္သတို႔သမီးသည္ မိမိကြယ္၍ေနေသာ ကုလားကာတြင္းက၄င္းထြက္ေစ။ ၁၇ထာဝရဘုရား၏ အမႈေတာ္ေစာင့္၊ ယဇ္ပုေရာ ဟိတ္တို႔သည္ အိမ္ေတာ္ဦးႏွင့္ ယဇ္ပလႅင္ စပ္ၾကားမွာ ငိုေၾကြးလ်က္၊အိုထာဝရဘုရား၊ ကုိယ္ေတာ္၏ လူမ်ားကုိ သနားေတာ္မူပါ။ တပါးအမ်ဳိးသားတို႔သည္ အစိုးရ၍၊ အေမြေတာ္လူ တို႔ကုိ ကဲ့ရဲ႔ေစျခင္းငွါ အပ္ႏွံေတာ္မမူပါႏွင့္။ သူတို႔ဘုရားသခင္ကား၊ အဘယ္မွရွိသနည္းဟု တပါးအမ်ဳိးသား တို႔သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိရၾကပါသနည္းဟု ေလွ်ာက္ၾကေစ။ ၁၈သုိ႔ျပဳလွ်င္၊ ထာဝရဘုရားသည္ ျပည္ေတာ္ကုိ မစခ်င္ေသာစိတ္အားႀကီး၍ မိမိလူတို႔ကို ကယ္မသနားေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၁၉အကယ္စင္စစ္ ထာဝရဘုရားသည္ ထူးေတာ္မူလ်က္၊ ငါသည္ဆန္စပါး၊ စပ်စ္ရည္၊ ဆီကုိေပးလုိက္၍ သင္တို႔သည္ ဝၾကလိမ့္မည္။ ေနာက္တဖန္ တပါးအမ်ဳိးသားကဲ့ရဲ႔ရာ ျဖစ္ေစျခင္းငွါ ငါမျပဳ။ ၂ဝေျမာက္မ်က္ႏွာ တပ္သားတို႔ကုိ သင္တို႔ေနရာမွ ငါပယ္ရွားမည္။ အဘယ္သူမွ်မရွိ၊ ေသြ႔ေျခာက္ေသာအရပ္သို႔ ႏွင္ထုပ္မည္။ အေရွ႔ပင္လယ္ကို မ်က္ႏွာျပဳလ်က္၊ အေနာက္ပင္လယ္ကို ေက်ာခုိင္းလ်က္ ခ်ီသြားလိမ့္မည္။ ပုပ္စပ္နံေစာ္ေသာ အနံ႔ထြက္လိမ့္မည္။ ထာဝရဘုရားသည္ ႀကီးေသာအမႈတို႔ကို ျပဳေတာ္မူမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူလိမ့္မည္။

၂၁အိုျပည္ေတာ္၊ မစိုးရိမ္ႏွင့္။ ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းျခင္းရွိေလာ့။ ထာဝရဘုရားသည္ ႀကီးေသာ အမႈတို႔ကုိ ျပဳေတာ္မူမည္။ ၂၂အိုေတာသားရဲတို႔၊ မစိုးရိမ္ၾကႏွင့္။ ေတာျမက္ပင္ေပါက္လ်က္၊ သစ္ပင္တုိ႔သည္ အသီးကုိသီးလ်က္၊ သေဘၤာသဖန္းပင္ႏွင့္ စပ်စ္ႏြယ္ပင္တို႔လည္း အားထုတ္လ်က္ရွိၾက၏။ ၂၃အုိဇိအုန္ၿမိဳ႔သားတို႔၊ ဝမ္းေျမာက္၍ သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကုိ အမွီျပဳလ်က္၊ ရႊင္လန္းၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဓမၼဆရာကုိ ေပးေတာ္မူ၍ အစအဦး၌လည္း အရင္မိုဃ္းႏွင့္ ေနာက္မိုဃ္းကို သင္တို႔အေပၚမွာ ရြာေစေတာ္မူမည္။ ၂၄ေကာက္နယ္တလင္းတုိ႔ သည္ စပါးႏွင့္ျပည့္၍၊ အသီးနယ္ရာ က်င္းတုိ႔၌လည္း စပ်စ္ရည္ႏွင့္ ဆီလွ်ံၾကလိမ့္မည္။ အရာဘက်ဳိင္း၊ ယာလက္ က်ဳိင္း၊ ခါသိလက်ဳိင္း၊ ဂါဇံက်ဳိင္းတည္းဟူေသာ ငါေစလႊတ္ေသာ ငါ၏မဟာဗုိလ္ေျခတို႔ကုိ ကုိက္စားေသာ ႏွစ္ေပါင္း ကာလကုိ ငါျပန္ေပးမည္။ ၂၆သင္တို႔သည္ ဝစြာစားရၾကလိမ့္မည္။ အံ့ၾသဘြယ္ေသာအမႈတို႔ကုိ သင္တုိ႔၌ ျပဳေသာ သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းၾကလိမ့္မည္။ ေနာက္တဖန္ ငါ၏လူတုိ႔သည္လည္း ရွက္ေၾကာက္ျခင္းမရွိရၾက။ ၂၇ငါသည္ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ အလယ္၌ ရွိေၾကာင္းကို၄င္း အျခားေသာဘုရားမရွိ၊ ငါထာဝရဘုရားသည္ သင္တို႔၏ဘုရားသခင္ျဖစ္ေၾကာင္းကို၄င္း သင္တုိ႔သိရၾက လိမ့္မည္။ ေနာက္တဖန္ ငါ၏လူတို႔သည္ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းမရွိရၾက။

၂၈ထုိေနာက္မွ လူမ်ဳိးတကာတို႔အေပၚသုိ႔ ငါ၏ဝိညာဥ္ေတာ္အကုိ ငါသြန္းေလာင္းမည္။ သင္တုိ႔၏ သားသမီးတုိ႔သည္ ပေရာဖက္ဥာဏ္ႏွင့္ ေဟာေျပာရၾကလိမ့္မည္။ အသက္ႀကီးေသာ သူတို႔သည္ နိမိတ္အိပ္မက္ တို႔ကို ျမင္မက္ရၾကလိမ့္မည္။ အသက္ငယ္ေသာသူတို႔သည္လည္း ဗ်ာဒိတ္ရူပါရုံတို႔ကိုလည္း ျမင္ရၾကလိမ့္မည္။ ၂၉ငါ၏အမႈကို ေဆာင္ရြက္ေသာ ေယာက္်ားမိန္းမတို႔သို႔ ငါ၏ဝိညာဥ္ေတာ္အေပၚကို ငါသြန္းေလာင္၍၊ သူတို႔သည္ပေရာဖက္ဥာဏ္ႏွင့္ ေဟာေျပာရၾကလိမ့္မည္။ ၃ဝမိုဃ္းေကာင္ကင္၌၄င္း၊ ေျမႀကီးေပၚ၌၄င္း၊ အံ့ဘြယ္ ေသာအရာတည္းဟူေသာ ေသြး၊ မီးလွ်ံ၊ မီးခိုးတိုင္တို႔ကုိငါျပမည္။ ၃၁ထာဝရဘုရား၏ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာ  ေန႔ႀကီးမတိုင္မွီ၊ ေနသည္ ေမွာင္မုိက္အတိျဖစ္လိမ့္မည္။ လသည္လည္း ေသြးျဖစ္လိမ့္မည္။ ၃၂ထုိအခါ ထာဝရဘုရား ကိုပဌနာျပဳေသာသူ ရွိသမွ်တုိ႔သည္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသို႔ ေရာက္ရၾကလတ့ံ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္အတုိင္း ဇိအုန္ေတာင္၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌၊ ထာဝရဘုရားေခၚေတာ္မူေသာ အက်န္အၾကြင္းတို႔အဘုိ႔ ကယ္တင္ျခင္း အခြင့္ရွိရလတ့ံ။