ေယာလ အခန္းၾကီး(၃)


၁ထုိေန႔ရက္ကာလ၌ အထက္ကသိမ္းသြားျခင္းကို ခံရေသာယုဒျပည္သူ၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သားတို႔ကုိ ငါေဆာင္ခဲ့ျပန္ေသာအခါ၊ ၂ခပ္သိမ္းေသာလူမ်ဳိးတကာတို႔ကုိ ငါသည္စုေဝးေစ၍ ေယာရွဖတ္ခ်ဳိင့္သုိ႔ ေခၚခဲ့မည္။ သူတို႔သည္ငါ့ျပည္ကို ေဝဖန္၍ အတိုင္းတုိင္း အျပည္ျပည္တို႔တြင္ ကြဲျပားေစေသာ ငါ၏အေမြလူ ဣသေရလအမ်ဳိး ဘက္မွာ ငါသည္တရားစီရင္မည္။ ၃သူတို႔သည္ ငါ၏လူတို႔အဘုိ႔ စာေရးတံခ်ၾကမည္။ လူကေလးကို ျပည္တန္ဆာ ႏွင့္၄င္း၊ မိန္းမကေလးကုိ မိမိေသာက္စရာ စပ်စ္ရည္ႏွင့္၄င္း ဖယ္လွယ္ၾကၿပီတကား။ ၄အိုတုရုၿမိဳ႔၊ ဇိဒုန္ၿမိဳ႔၊ ပါေလတၱိန ျပည္ႏွင့္ နီးစပ္ေသာအရပ္ရွိသမွ်တုိ႔၊ သင္တို႔သည္ ငါႏွင့္အဘယ္သို႔ဆုိင္ၾကသနည္း။ ငါ့ကုိရန္တုံ႔ျပဳၾကမည္ေလာ။ ငါ့ကုိရန္တံု႔ျပဳၾကလွ်င္၊ ထုိရန္ကုိ သင္တို႔ေခါင္းေပၚသို႔ အလွ်င္အျမန္ငါျပန္ေရာက္ေစမည္။ ၅သင္တုိ႔သည္ ငါ့ေရႊေငြကို ယူ၍၊ ငါႏွစ္သက္ဘြယ္ေသာ ဥစၥာျမတ္တို႔ကို သင္တို႔ဘံုဗိမာန္ထဲသို႔ သြင္းေသာေၾကာင့္၄င္း၊ ၆ယုဒျပည္သူ၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သားတို႔ကုိ ေနရင္းျပည္မွ အေဝးသို႔ ေျပာင္းေစလိုေသာငွါ၊ ေဟလသအမ်ဳိးသားတို႔အား ေရာင္းလုိက္ေသာေၾကာင့္၄င္း၊ ၇သင္တို႔ေရာင္းလုိက္ရာအရပ္မွ ငါသည္ ထေျမာက္၍၊ သင္တို႔ရန္တံု႔ျပဳျခင္းကို သင္တို႔ေခါင္းေပၚသို႔ ျပန္ေရာက္ေစမည္။ ၈သင္တုိ႔သားသမီးမ်ားကိုလည္း ယုဒအမ်ဳိးသား တို႔၌ငါေရာင္း၍၊ သူတို႔သည္ တဖန္ေဝးေသာ အမ်ဳိး၊ ေရွဘျပည္သားတုိ႔၌ ေရာင္းလုိက္ၾကလိမ့္မည္။ ထုိသုိ႔ ထာဝရမိန္႔ေတာ္မူၿပီ။

၉ဤအမႈကို တပါးအမ်ဳိးသားတို႔အား ၾကားေျပာၾကေလာ့။ စစ္တုိက္ျခင္းငွါ ျပင္ဆင္၍၊ စစ္သူရဲတုိ႔ကုိ ႏႈိးေဆာ္ၾကေလာ့။ စစ္သူရဲအေပါင္းတို႔သည္ ခ်ဥ္းကပ္၍ တက္လာၾကေစ။ ၁ဝသံထြန္သြားမ်ားကုိ ထားျဖစ္ေစျခင္းငွါ ၄င္း၊ တံစဥ္မ်ားကုိ လံွျဖစ္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ထုလုပ္ၾကေလာ့။ အားနည္းေသာသူက၊ ငါအားႀကီးသည္ဟု ေျပာဆုိစဥ္။ ၁၁ပတ္လည္၌ေနေသာ တပါးအမ်ဳိးအေပါင္းတို႔၊ စုေဝး၍လာၾကေလာ့။ သင္းဖဲြ႔ၾကေလာ့။ စုေဝးရာအရပ္၌ သင္တုိ႔ သူရဲမ်ားကုိ ထာဝရဘုရား ႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူမည္။ ၁၂တပါးအမ်ဳိးသားတို႔သည္ ထ၍ ေယာရွဖတ္ခ်ဳိင့္သို႔ တတ္လာၾကေစ။ ပတ္လည္၌ေနေသာတပါးအမ်ဳိးသား အေပါင္းတုိ႔ကို စစ္ေၾကာစီရင္ျခင္းငွါ၊ ထုိအရပ္၌ ငါထုိင္မည္။ ၁၃ရိတ္စရာစပါးမွည့္ေသာေၾကာင့္ တံစဥ္ကိုလႊတ္ၾကေလာ့။ စပ်စ္သီးနယ္ရာတန္ဆာျပည္၍၊ စပ်စ္ရည္က်င္း တို႔သည္  လွ်ံေသာေၾကာင့္လာၾက။ ဆင္းၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ သူတို႔ျပဳေသာဒုစရုိက္အျပစ္သည္ ႀကီးလွ၏။ ၁၄ကြပ္မ်က္ရာခ်ဳိင့္၌ လူမ်ားစည္းေဝးလ်က္၊ လူမ်ားစည္းေဝးလ်က္ရွိၾက၏။ ကြပ္မ်က္ရာခ်ဳိင့္၌ ထာဝရဘုရား၏ ခ်ဳိင့္တို႔သည္ေရာက္လုနီးၿပီ။ ၁၅ေနႏွင့္လသည္ မိုက္လိမ့္မည္။ ၾကယ္တုိ႔သည္လည္း မထြန္းလင္းဘဲ ေနၾကလိမ့္မည္။ ၁၆ထာဝရဘုရားသည္လည္း ဇိအုန္ေတာင္ေပၚက ေၾကြးေၾကာ္၍၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ထဲက အသံကိုလႊင့္ေတာ္မူသျဖင့္၊ မိုဃ္းေကာင္းကင္ႏွင့္ ေျမႀကီးသည္ တုန္လႈပ္လိမ့္မည္။ သို႔ရာတြင္ ထာဝရဘုရားသည္ မိမိလူတို႔၏ ခိုလႈံရာ၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္ အစြမ္းသတၱိ ျဖစ္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ငါသည္လည္း ငါ၏သန္႔ရွင္းေသာ ဇိအုန္ေတာင္ ေပၚမွာ ေနေသာသင္တို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းကို သင္တို႔သိရၾကလိမ့္မည္။ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သည္ လည္း သန္႔ရွင္းလိမ့္မည္။ ေနာက္တဖန္ ထုိၿမိဳ႔ကုိ တပါးအမ်ဳိးသားမနင္းရ။

၁၈ထုိကာလ၌ ခ်ဳိေသာစပ်စ္ရည္သည္ ေတာင္တို႔မွ ယိုလိမ့္မည္။ ႏို႔ရည္သည္ ကုန္းတို႔မွ ထြက္လိမ့္မည္။ ယုဒျမစ္ရွိသမွ်တုိ႔သည္ ေရစီးၾကလိမ့္မည္။ ထာဝရဘုရား၏ အိမ္ေတာ္ထဲက စမ္းေရထြက္၍ ရွိတိၱမ္ခ်ဳိင့္ကုိ စိုေစလိမ့္မည္။ ၁၉ယုဒျပည္၌ အျပစ္မရွိေသာသူတို႔ကို သတ္၍ ယုဒအမ်ဳိးသားတို႔ကို ညွဥ္းဆဲေသာေၾကာင့္၊ အဲဂုတၱဳျပည္သည္ လူဆိတ္ညံလ်က္ရွိလိမ့္မည္။ ဧဒံုျပည္သည္လည္း လူဆိတ္ညံေသာေတာျဖစ္လိမ့္မည္။ ၂ဝယုဒျပည္မူကား၊ ထာဝရျပည္၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔မူကား၊ ကာလအစဥ္အဆက္တည္ေသာ ၿမိဳ႔ျဖစ္လိမ့္မည္။ ၂၁ထုိၿမိဳ႔သား တို႔သည္ အေသသတ္ျခင္းကို ခံရေသာအျပစ္ေၾကာင့္ ငါသည္မေပးေသးေသာဒဏ္ကို တဖန္ေပးဦးမည္။ ထာဝရဘုရားဇိအုန္ေတာင္ေပၚမွာ က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူသတည္း။

 

ပေရာဖက္ ေယာလစီရင္ေရးထားေသာ အနာဂတၱိက်မ္းၿပီး၏။