ျမည္တမ္း အခန္းၾကီး (၁)


၁စည္ပင္ခဲ့ေသာ ၿမိဳ႔သည္ လူဆိတ္ညံလ်က္ထိုင္ေလသည္တကား။ လူမ်ိဳးတို႔တြင္ ႀကီးျမတ္ဘူးေသာ သတို႔သမီးသည္ မုတ္ဆိုးမကဲ့သို႔ ျဖစ္၏။ အျပည္ျပည္တို႔၏ သခင္မသည္ အခြန္ေပးရ၏။ ၂ညဥ့္အခါ ျပင္းစြာငိုေၾကြး၍၊ သူ၏ပါးသည္ မ်က္ရည္ႏွင့္ စိုစြတ္ေလ၏။ ရည္းစားအေပါင္းတို႔တြင္ ႏွစ္သိမ့္ေစေသာ သူတစ္ေယာက္မွ်မရွိ။ အေဆြခင္ပြန္းအေပါင္းတို႔သည္ သစၥာပ်က္၍ ရန္သူျဖစ္ၾကၿပီ။ ၃ယုဒသတို႔သမီးသည္ ညွင္းဆဲျခင္း၊ ၾကမ္တမ္းစြာ ေစစားျခင္းကို ခံရေသာေၾကာင့္ ေျပာင္းသြားၿပီ။ သာသနာပ လူတို႔အထဲမွာေနလ်တ္ခ် ခ်မ္းသာမရ။ လိုက္ေသာသူအ ေပါင္းတို႔သည္ က်ဥ္းေျမာင္းရာ၌  မွီၾက၏။ ၄အဘယ္သူမွ် ပြဲသဘင္သို႔ မလာေသာေၾကာင့္၊ ဇိအုန္လမ္းတို႔သည္ ညည္းတြားၾက၏။ သူ၏ၿမိဳ႔တံတား ရွိသမွ်တို႔သည္ လူဆိတ္ညံလ်က္ ရွိၾက၏။ သူ၏ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္ လည္း ညည္းတြားၾက၏။ သူ၏သမီးကညာတို႔သည္လည္း နာၾကည္းေသာစိတ္ရွိ၍၊ သူသည္ ကိုယ္တိုင္ညွဳိးငယ္လ်က္ေန ရ၏။ ၅သူျပစ္မွားေသာ အျပစ္မ်ားျပားေသာေၾကာင့္ ထာဝရဘုရားသည္ ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူသျဖင့္၊ သူႏွင့္ဆန္႔က်င္ ဘက္ျပဳေသာ သူတို႔သည္ အစိုးရ၍၊ သူ၏ ရန္သူတို႔သည္ ေကာင္းစားၾကၿပီ။ သူ၏သားသမီးတို႔ကို လည္းရန္သူသိမ္း သြားၿပီ။ ၆ဇိအုန္သတို႔သမီး၏ ဂုဏ္အသေရ သည္အၾကြင္းမဲ့ ကြယ္ေပ်ာက္၏။ သူ၏မင္းသားတို႔သည္ က်က္စားရာကို ရွာ၍မေတြ႔ေသာ သမင္ဒရယ္ ကဲ့သို႔ ျဖစ္၍၊ လိုက္ေသာသူေရွ႔မွာ အားမရွိဘဲ ေျပးသြားၾကၿပီ။ ၇ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သည္ ဆင္းရဲၿငိဳၿငင္ ျခင္းကို ခံရစဥ္တြင္၊ အရင္ခံစားဘူေသာ စည္းစိမ္ကို ေအာက္ေမ့၏။ သူ၏ လူတို႔သည္ ရန္သူလက္သို႔ ေရာက္၍ မစေသာသူ မရွိေသာအခါ  ဆန္႔က်င္ဘက္ၿပဳေသာသူတို႔သည္ သူ၏ အမႈကို ျမင္၍၊ သူ၏ ဆံုးျခင္းကို ကဲ့ရဲ့ၾက၏။ ၈ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ပစ္မွားေသာ  အျပစ္သည္ အလြန္မ်ားေသာေၾကာင့္၊ ရြံရွာဖြယ္ျဖစ္ေလ၏။ သူကို ရိုေသဘူး ေသာ သူအေပါင္းတို႔သည္ သူ၌ အခ်ည္းစည္းရွိျခင္းကို ျမင္ေသာေၾကာင့္ မထီမဲ့ျမင္ ျပဳၾက၏။ သူသည္လည္း ညည္း တြား၍ ေနာက္သို႔ျပန္သြားေလ၏။ ၉သူ၌ မစင္ၾကယ္ေသာ လကၡဏာထင္ရွားေသာ္လည္း၊ ေနာက္ခံရေသာ အၿပစ္ကို မေအာက္ေမ့။ ထို႔ေၾကာင့္မ်က္ႏွာေပး ေသာသူမရွိဘဲ၊ အံ့ၾသဘြယ္ေသာ အျခင္းအရာႏွင့္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း သို႔ေရာက္ေလ၏။ အိုထာဝရဘုရား၊ အကြ်ႏု္ပ္ဆင္းရဲျခင္း ကို ၾကည့္ရႈေတာ္မူပါ။ ရန္သူသည္ ကိုယ္ကို ေျမွာက္ပါၿပီ။ ၁ဝရန္သူသည္ သူ၏စည္းစိမ္ကို လုယူပါၿပီ။ ပရိသတ္ေတာ္ထဲသို႔ မဝင္ရဟု ျမစ္တားေတာ္မူေသာ သာသနာပ လူတို႔သည္ သန္႔ရွင္းရာ ဌာနေတာ္ထဲသို႔ ဝင္ေၾကာင္းကို  သူျမင္ရပါ၏။ ၁၁သူ၏လူအေပါင္းတို႔သည္ ညည္းတြားလ်က္၊ မုန္႔ကို ရွာလ်က္ေန ၾက၏။ ေသေဘးႏွင့္လြတ္ျခင္းငွာ မိမိစည္းစိမ္ကို စားစရာဘို႔ စြန္႔ရ၏။ အိုထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏု္ပ ္သည္၊ ရႈတ္ခ်ျခင္းကို ခံရေသာေၾကာင့္ ၾကည့္ရႈဆင္ျခင္ ေတာ္မူပါ။

၁၂အုိခရီးသြားေသာသူ အေပါင္းတို႔၊ ၾကည့္ရႈဆင္ျခင္ၾကေလာ့။ ထာဝရဘုရားသည္ ျပင္းစြာအမ်က္ေတာ္ ထြက္ေသာေန႔၌ ငါ့ကို ညွဥ္းဆဲ၍၊ ျဖစ္ေစေတာ္မူေသာ ဒုကၡႏွင့္ တူေသာ ဒုကၡရွိသေလာ။ ၁၃အထက္မွ မီးကို ငါ့အရိုးထဲ သို႔ လႊတ္လိုက္၍ ေၾကမြေစေတာ္မူၿပီ။ ငါ့ေျခကို ေက်ာ့မိေစျခင္းငွာ ေက်ာ့ကြင္းေထာင္၍ ငါ့ကို ျပန္ေစေတာ္မူၿပီ။ တေန႔လံုး ၫ‡ိဳးငယ္ျခင္းအေၾကာင္း၊ စိတ္ပ်က္ျခင္းအေၾကာင္းကို ငါ၌ ျဖစ္ေစေတာ္မူ၏။ ၁၄ငါပစ္မွားေသာ အျပစ္ထမ္းဘိုး ကို လက္ေတာ္ႏွင့္ ငါ့လည္ပင္းေပၚ၌ တပ္၍ ခ်ည္ေႏွာင္ၿပီးမွ၊ ထာဝရဘုရားသည္ငါ့ကို အားေလ်ာ့ေစ၍၊ ငါမဆီးတားႏိုင္ ေသာ သူတို႔လက္သို႔ ေရာက္ေစေတာ္မူၿပီ။ ၁၅ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့၏သူရဲအေပါင္းတို႔ကို ငါ့အလယ္၌ ေက်ာ္နင္းေတာ္္ မူၿပီ။ ငါ၏ လူပ်ိဳတို႔ကို ႏွိပ္စက္ျခင္းငွာ လူအလံုးအရင္းကို ေခၚေတာ္မူၿပီ။ ထာဝရဘုရားသည္ ယုဒသတို႔သမီးကညာကို  စပ်စ္သီးနယ္ရာက်င္း၌ နင္းနယ္ေတာ္မူၿပီ။ ၁၆ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ ငါသည္ ငိုရ၏။ မ်က္ရည္က်လ်တ္ ရွိ၏။ ငါ့အ သက္ကို ေထာက္မ၍ ငါ့ကို ႏွစ္သိမ့္ေစေသာသူသည္ ငါႏွင့္ေဝးပါ၏။ရန္သူႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ငါ့သားသမီးတို႔သည္ ေပ်ာက္ပ်က္ၾကၿပီ။ ၁၇ဇိအုန္သတို႔သမီးသည္ မိမိလက္ဝါးတို႔ကို ျဖန္႔ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ႏွစ္သိမ့္ေစေသာသူမရွိ။ ထာဝရ ဘုရားသည္ ယာကုပ္ပတ္လည္၌ ရန္သူတို႔ကိုခန္႔ထားေတာ္မူၿပီ။ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သည္ သူတို႔တြင္ ရြံ႔ရွာဖြယ္ျဖစ္ေလ၏။  ၁၈ထာဝရဘုရားသည္ တရားသျဖင့္ စီရင္ေတာ္မူ၏။ ငါသည္ပညတ္ေတာ္ကို လြန္က်ဴးမိၿပီ။ လူမ်ိဳးခပ္သိမ္းတို႔ နားေထာင္၍ငါ၏ဒုကၡကို ဆင္ျခင္ၾကပါေလာ့။ ငါ၏လူပိ်ဳႏွင့္ အပ်ိဳတို႔ကို သိမ္းသြားၾကၿပီ။ ၁၉ငါသည္ရည္းစားတို႔ကို ေခၚသူတို႔သည္ သစၥာမရွိၾကၿပီ။ ငါ၏ယဇ္ပေရာဟိတ္တို႔ႏွင့္ငါ၏အသက္ႀကီးသူတို႔သည္ ကိုယ္အသက္ေမြးဖို႔စားစရာ ရွာစဥ္ပင္ ၿမိဳ႔ထဲ၌ အသက္ခ်ဳပ္ၾကၿပီ။ ၂ဝအိုထာဝရဘုရား၊ ၾကည့္ရႈေတာ္မူပါ။ အကြၽႏု္ပ္ပင္ပန္းပါ၏။ ဝမ္း၌ ဆူလႈိက္ျခင္းရွိပါ ၏။ ႏွလံုးေမွာက္လ်က္ရွိပါ၏။ အကြၽႏု္ပ္သည္ အလြန္ျပစ္မွားပါၿပီ။ ျပင္မွာ ထားေဘးမွာေတြ႔ရပါၿပီ။ အတြင္း၌လည္း   ေသမင္းေနသကဲ့သို႔ ရွိပါ၏။ ၂၁အကြၽႏု္ပ္ညည္းတြားသံကို ၾကားေသာ သူတို႔တြင္၊ ႏွစ္သိမ့္ေစေသာသူ တစ္ေယာက္မွ် မရွိပါ။ အကြၽႏု္ပ္ေရာက္ေသာအမႈကို အကြၽႏု္ပ္၏ ရန္သူ အေပါင္းတို႔ သည္ၾကားၾကပါၿပီ။ ကိုယ္ေတာ္ျပဳမူသည္ကို ဝမ္းေျမာက္ၾကပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္ခ်ိန္ခ်က္ေသာ ေန႔ရက္ကို ေရာက္ေစေတာ္မူေသာအခါ၊ သူတို႔သည္ အကြၽႏု္ပ္ ကဲ့သို႔ ပင္ျဖစ္ၾကပါေစေသာ။ ၂၂သူတို႔၏ဒုစရိုက္အလံုးစံုတို႔ကို စစ္ေၾကာေတာ္မူပါ။ အကြၽႏု္ပ္ျပစ္မွားမိသမွ်ေသာ အျပစ္တို႔ ေၾကာင့္၊ အကြၽႏု္ပ္ျပဳေတာ္မူသကဲ့သို႔ သူတို႔၌ ျပဳေတာ္မူပါ။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ညည္းတြားျခင္းမ်ားျပား၍ စိတ္ပ်က္လ်က္ ရွိပါ၏။