ျမည္တမ္း အခန္းၾကီး (၂)


၁ထာဝရဘုရားသည္ ဇိအုန္သတို႔သမီးကို အမ်က္ေတာ္ မိုဃ္းတိမ္ျဖင့္ ဖံုးလႊမ္းေတာ္မူၿပီ။ ဣသေရအမ်ိဳး၏ ဂုဏ္အသေရကို ေကာင္းကင္မွ ေျမႀကီးတိုင္ေအာင္ ခ်ေတာ္မူၿပီ။ အမ်က္ေတာ္ထြက္ခ်ိန္၌  ေျခေတာ္တင္ရာခံုကိုမ ေအာက္ေမ့ဘဲ ေနေတာ္မူပါၿပီတကား။ ၂ထာဝရဘုရားသည္ သနားျခင္းမရွိဘဲ၊ ယာကုပ္အမ်ိဳး၏ ေနရာအရပ္ရွိသမွ် တို႔ကို မိ်ဳေတာ္မူၿပီ။  အမ်က္ေတာ္ထြက္သျဖင့္ ယုဒသတို႔သမီး ၏ရဲတိုက္တို႔ကို ေျမတိုင္ေအာင္ၿဖိဳဖ်က္၍၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ မင္းသားတို႔ကို ရႈတ္ခ်ေတာ္မူၿပီ။ ၃ျပင္းစြာ အမ်က္ေတာ္ထြက္၍ ဣသေရလ၏ ဦးခ်ိဳရွိသမွ်တို႔ကို ျဖတ္ေတာ္မူၿပီ။ ရန္သူေရွ႔မွာ လက္ရံုးေတာ္ကို ရုပ္သိမ္းေတာ္မူၿပီ။ အရပ္ရပ္ေလာင္ေသာ မီးေတာက္ကဲ့သို႔ ယာကုပ္အမ်ိဳးကို ေလာက္ေစေတာ္မူၿပီ။ ၄ရန္သူကဲ့သို႔ ေလးကို တင္လ်က္၊ ရန္ဘက္ျပဳေသာသူကဲ့သို႔ လက်္ာလက္ကို ခ်ီၾကြလ်က္၊ တင့္တယ္ျခင္းအသေရရွိေသာ၊ သူအေပါင္းတို႔ကို သတ္ေတာ္မူၿပီ။ ဇိအုန္သတို႔သမီး၏ ေနရာတဲေပၚမွာ မီးကဲ့သို႔ေသာ အမ်က္ကို သြန္းေလာင္းေတာ္မူၿပီ၊၊ ၅ထာဝရဘုရားသည္ ရန္ဘက္ျပဳ၍ ဣသေရလအမ်ိဳးကို၄င္း၊ ဘံုဗိမာန္အေပါင္းတို႔ ကို၄င္း ဝါးမ်ိဳေတာ္မူၿပီ။ ရဲတိုက္တို႔ကိုၿဖိဳဖ်က္ေတာ္မူၿပီ။ ယုဒသတို႔သမီး ငိုေၾကြးျမည္တမ္းေသာ အေၾကာင္းတုိ႔ကို မ်ားျပားေစေတာ္မူၿပီ။ ၆ဝင္းေတာ္ကို ေတာင္ယာၿခံကဲ့သို႔ အမွတ္ျပဳ၍ ခ်ိဳးဖ်က္ေတာ္မူၿပီ။ မိမိပဲြသဘင္ေတာ္ကို ဖ်က္ဆီး ေတာ္မူၿပီ။ ဇိအုန္ၿမိဳ႔၌ ခံေသာ ဓမၼပဲြေန႔၊ ဥပုသ္ေန႔ တို႔ကို ထာဝရဘုရား ေမ့ေစေတာ္မူၿပီ။ အမ်က္ေတာ္အရွိန္ျပင္း၍ ရွင္ဘုရင္ႏွင့္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ကို မရႈမမွတ္ျပဳေတာ္မူၿပီ။ ၇ထာဝရဘုရားသည္ မိမိယဇ္ပလႅင္ေတာ္ကို ပယ္ေတာ္မူၿပီ၊မိမိသန္႔ရွင္းရာ ဌာနေတာ္ကို စက္ဆုပ္ေတာ္မူၿပီ။ ဘံုဗိမာန္ေတာ္ကို ရန္သူလက္သို႔ အပ္ေတာ္မူသျဖင့္ ပဲြသဘင္ခံ ေသာေန႔၌ အသံျပဳသကဲ့သို႔၊  ရန္သူတို႔သည္ ထာဝရဘုရား၏ အိမ္ေတာ္၌ အသံျပဳၾကၿပ။ ၈ထာဝရဘုရားသည္ ဇိအုန္သတို႔သမီး၏ ၿမိဳ႔ရုိးကိုၿဖိဳဖ်က္မည္ဟု အႀကံေတာ္ရွိသည္အတိုင္း ႀကိဳးကိုတန္း၍ အစဥ္ၿဖိဳဖ်က္ေတာ္မူသျဖင့္ အတြင္းၿမိဳ႔ရုိးႏွင့္ ျပင္ၿမိဳ႔ရုိးတို႔သည္ အတူညည္းတြား၍ ငိုေၾကြးျမည္တမ္းရမည္ အေၾကာင္းျပဳေတာ္မူၿပ။ ၉တံခါးရြက္တို႔ သည္ ေျမ၌ ျမဳပ္လ်က္ရွိၾက၏။ ကန္႔လန္က်င္တို႔ကို ခ်ိဳးဖဲ့ေတာ္္မူၿပီ။ ရွင္ဘုရင္ႏွင့္ မင္းသားတို႔သည္ သာသနာပလူတို႔ တြင္ ေနရၾက၏။ တရားေတာ္မရ။ ပေရာဖက္တို႔သည္ ထာဝရဘုရား၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကို မခံမရၾက။ ၁ဝဇိအုန္သတို႔ သမီး၏ အသက္ႀကီးေသာသူတုိ႔သည္ ေျမမႈန္႔ကို မိမိတို႔ ေခါင္းေပၚမွာ ပစ္တင္လ်က္ ေလွ်ာ္ေတအဝတ္ကို ဝတ္စည္း လ်က္ ေျမေပၚမွာ ထိုင္၍ တိတ္ဆိတ္စြာ ေနၾက၏။ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သူကညာတို႔သည္ ေခါင္းကိုငိုုက္ဆိုက္ၫႊတ္လ်က္ ေနၾက၏။ ၁၁ငါ၏ လူမ်ိဳးသတို႔သမီးပ်က္စီးေသာေၾကာင့္၊ ငါသည္ မ်က္ရည္က်၍ မ်က္စိပ်က္ေလၿပီ။ ဝမ္း၌ ဆူလိႈိက္ျခင္း ရိွ၍ အသည္းလည္း ေျမေပၚမွာ သြန္းလ်က္ရွိ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ သူငယ္ႏွင့္ ႏို႔စို႔ကေလးတို႔သည္ ၿမိဳ႔လမ္း၌ အားပ်က္လ်က္ ေနၾက၏၊၊ ၁၂သူတို႔ကလည္း ဆန္စပါးႏွင့္စပ်စ္ရည္သည္ အဘယ္မွာ ရွိသနည္းဟု ရန္သူညဥ္းဆဲေသာ သူကဲ့သို႔ ၿမိဳ႔လမ္း၌ အားပ်က္လ်က္၊ အမိရင္ခြင္၌ မိမိအသက္ကိုသြန္းလ်က္၊ အမိကို ေမးတတ္ၾကသည္တကား။

၁၃အိုေယရုရွလင္သတို႔သမီး၊ သင္၏အမႈ၌အဘယ္သက္ေသကို ငါျပရမည္နည္း။ အိုဇိအုန္ သတို႔သမီးကညာ သင့္ကို ႏွစ္သိမ့္ေစျခင္းငွါ၊ သင္ႏွင့္အဘယ္သူကိုငါခိုင္းႏႈိင္းရမည္နည္း။ သင္၏ ၿပိဳပ်က္ရာသည္ သမုဒၵရာကဲ့သို႔ က်ယ္ေသာေၾကာင့္ အဘယ္သူျပဳျပင္ႏိုင္သနည္း၊၊ ၁၄သင္၏ ပေရာဖက္တို႔သည္ အခ်ည္းႏွီးေသာအရာ မိုက္ေသာအရာတို႔ ကို သင့္အဘို႔ျမင္ၾကၿပီ။ သိမ္းသြားခ်ဳပ္ထား ေသာအမႈကိုေျပေစျခင္းငွါ၊ သင္၏အျပစ္ကို မေဘာ္ျပဘဲ မွားေသာရႈပါရုံ၊လမ္းလဲြစရာအရာကို သင့္အဘို႔ျမင္ၾကၿပီ၊၊ ၁၅လမ္း၌ ေရွာက္သြားသမွ်ေသာသူတို႔က ဂုဏ္သေရအထြဋိ္ ေျမတျပင္လံုး ရႊင္လန္းရာ ဘဲြ႔ရွိေသာ ၿမိဳ႔ကား ဤၿမိဳ႔ေလာဟု ေယရုရွလင္သတို႔သမီးးကို လက္ခုတ္တီးလ်က္၊ ကဲ့ရဲ႕သံကိုျပဳလ်က္၊  ေခါင္းကိုညိတ္လ်က္ ေမးတတ္ၾက၏။ ၁၆သင္၏ ရန္သူအေပါင္းတို႔သည္ သင့္တဘက္၌ ႏႈတ္ကို ဖြင့္ၾက၏။ ငါတို႔သည္ သူ႔ကို မ်ိဳၿပီ၊၊ အကယ္စင္စစ္ ဤသည္ေန႔ကား၊ ငါတို႔ေျမာ္လင့္ခဲ့ၿပီးေသာေန႔ ျဖစ္၏၊၊ ငါတို႔ေတြ႔ျမင္ရၿပီဟု ကဲ့ရဲ႕သံကို ျပဳလ်က္ အံ့သြားကို ခဲႀကိတ္လ်က္ ဆိုၾက၏၊၊ ၁၇ထာဝရဘုရားသည္ ႀကံစည္ေသာအမႈကို ျပဳေတာ္မူၿပီ။ ေရွးကာလ၌ မိန္႔ေတာ္မူေသာ စကားေတာ္ကို ျပည့္စံုေစေတာ္မူၿပီ၊၊ မႏွေျမာဘဲ ၿဖိဳဖ်က္ေတာ္မူၿပီ။ ရန္သူသည္ သင္၏အေပၚမွာ ဝမ္းေျမာက္ရေသာအခြင့္ကို ေပး၍၊ ရန္သူ၏ ဦးခ်ိဳကို ခ်ီးျမွင့္ေတာ္မူၿပီ။ ၁၈သူတို႔သည္ စိတ္ႏွလံုးထဲက ထာဝရဘုရား ကို ေအာ္ဟစ္ၾက၏။  အိုဇိအုန္သတို႔သမီး၏  ၿမိဳ႔ရုိး၊ သင္၏ မ်က္ရည္သည္ ျမစ္ေရစီးသကဲ့သို႔ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ စီးေစ ေလာ့။ ကိုယ္ကို မၿငိမ္းေစႏွင္။ သင္၏ မ်က္ဆန္ကိုလည္း မၿငိမ္းေစႏွင္။ ၁၉ညဦးယံအခ်ိန္၌ ထ၍ ေအာ္ဟစ္ေလာ။ ထာဝရဘုရား၏ မ်က္ႏွာေတာ္ေရွ႔မွာ သင္၏ ႏွလံုးကို ေရကဲ့သို႔ သြန္းေလာင္းေလာ့။ ငတ္မြတ္၍ ခပ္သိမ္းေသာ လမ္းဝမွာ အားပ်က္ လ်က္ေနေသာသင္၏ သူငယ္တို႔ကို အသက္ခ်မ္းသာေစျခင္းငွါ၊ အထံေတာ္သို႔ သင္၏ လက္ကို ခ်ီဆန္႔ေလာ့။ ၂ဝအို ထာဝရဘုရား ကိုယ္ေတာ္သည္ အဘယ္သူ၌ ဤသို႔စီရင္ေတာ္မူသည္ကို ၾကည့္ရႈဆင္ျခင္ ေတာ္မူပါလာ။ မိန္းမ သည္ မိမိရင္ေသြး၊ မိမိခ်ီပိုက္ေသာ သားကုိ စားရပါမည္ေလာ။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ႏွင့္ ပေရာဖက္ သည္ ထာဝရဘုရား၏ သန္႔ရွင္းရာဌာနေတာ္၌ အေသသတ္ျခင္းကို ခံရပါမည္ေလာ။ ၂၁လူအႀကီးအငယ္တို႔သည္ လမ္း၌ ေျမေပၚမွာ တံုးလံုး ေနရၾကပါ၏၊၊ အကြၽႏ္ုပ္၏ လူပ်ိဳႏွင့္အပ်ိဳတို႔သည္ ထားျဖင့္ ေသရၾကပါၿပီ။ ကိုယ္ေတာ္သည္ အမ်က္ေတာ္ထြက္ေသာေန႔၌၊ သူတို႔ကို မသနားဘဲ ကြပ္မ်က္ေတာ္္မူၿပီ။ ၂၂ပဲြသဘင္ေန႔၌ လူတို႔ကို ေခၚဘိတ္သကဲ့သုို႔ အကြၽႏ္ုပ္ပတ္လည္၌ ေၾကာက္ မက္ဘြယ္ေသာ အရာတို႔ကို ေခၚဘိတ္ေတာ္္မူၿပီ။ ထာဝရဘုရား အမ်က္ ေတာ္ထြက္ ေသာေန႔၌ အဘယ္သူမွ် မလြတ္၊ မက်န္ၾကြင္းပါ။ အကြၽန္ုပ္ခ်ီပိုက္ေကြၽးေမြးေသာ သူတို႔ကို အကြၽႏ္ုပ္၏ ရန္သူသည္ ဖ်က္ဆီးပါၿပီ။