ျမည္တမ္း အခန္းၾကီး (၃)


၁ငါသည္ ဘုရားသခင္၏ အမ်က္ေတာ္ႀကိမ္လံုးေအာက္၌ ဆင္းရဲျခင္းကို ခံရေသာသူျဖစ္၏။ ၂ငါ့ကို ေသြးေဆာင္၍ အလင္းသို႔ မပို႔၊ ေမွာင္မိုက္ထဲသို႔ ပို႔ေဆာင္ေတာ္မူ၏။ ၃အကယ္စင္စစ္ ငါ့ကို တေန႔လံုး အထပ္ထပ္ ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူ၏၊၊ ၄ငါ့အေရႏွင့္ အသားကို ေဆြးရိေစ၍၊ ငါ့အရုိးတို႔ကိုလည္း ခ်ိဳးေတာ္မူ၏၊၊ ၅ငါ့တဘက္၌ တပ္တည္၍ ခါးေသာအရာ၊  ပင္ပန္းစရာအေၾကာင္း တို႔ႏွင့္ ဝိုင္းေတာ္မူ၏။ ၆ေသလြန္ေသာသူတို႔ကို ျပဳတတ္သကဲ့သို႔၊ ငါ့ကို မိုက္ေသာ အရပ္သို႔ ထားေတာ္္မူ၏။ ၇ငါမထြက္ႏိုင္ေအာင္ ဝင္းခတ္၍ ေလးေသာသံႀကိဳးႏွင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ေတာ္္မူ၏၊၈ထိုမွ်မက ငါသည္ ေၾကြးေၾကာ္ေအာ္ဟစ္၍ ဆုေတာင္းေသာ္လည္း ျငင္းပယ္ေတာ္မူ၏။ ၉ငါသြားရာလမး္ကို ေက်ာက္ထရံႏွင့္ပိတ္၍ ေကာက္ေသာလမ္းျဖင့္ သြားေစေတာ္မူ၏။ ၁ဝငါ့ကို ေခ်ာင္းေျမာင္းေသာဝက္ဝံကဲ့သို႔၄င္း၊  မထင္ရွားေသာ အရပ္၌ေနေသာ ျခေသၤ့ကဲ့သို႔၄င္း ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ၁၁ငါ့ကိုလမ္းလဲြေစၿပီးလွ်င္ အပိုင္းပိုင္းျဖတ္၍ ဖ်က္ဆီး ေတာ္မူ၏၊၊ ၁၂ေလးေတာ္ကို တင္၍ ပစ္စရာ စက္အရာ၌ ငါ့ ကိုထားေတာ္မူ၏။ ၁၃ျမွားေတာ္တို႔ကိုလည္း ငါ့ေက်ာက္ ကပ္ကို ခြင္းေစေတာ္မူ၏။ ၁၄ ငါသည္ ငါ၏ လူတို႔တြင္ ကဲ့ ရဲ႕စရာအေၾကာင္းႏွင့္ တေန႔လံုး သီခ်င္းဆိုစရာအေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္တကား။ ၁၅ခါးေသာေဆးႏွင့္ငါ့ကိုျဖည့္၍၊ ေဒါနႏွင့္ ယဇ္မူးေစေတာ္မူ၏။ ၁၆ေက်ာက္စရစ္ကို ေကြၽး၍ ငါ့ သြားတို႔ကို ခ်ိဳးေတာ္မူ၏၊၊ မီးဖိုျပာႏွင့္ ဖံုးအုပ္ေတာ္မူ၏၊၊ ၁၇ငါ၏ ဝိညာဥ္ကို ခ်မ္းသာႏွင့္ေဝးစြာ ေရြ႔ေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ ငါသည္ မဂၤလာအေၾကာင္းကို ေမ့ေလ်ာ့၏။ ၁၈သို႔ျဖစ္၍ ငါသည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ အစြမ္းသတၱိ ႏွင့္ ေျမာ္လင့္ စရာအေၾကာင္းပ်က္ေလၿပီဟု ဆိုရ၏။

၁၉အကြၽႏ္ုပ္ခံရေသာ ဆင္းရဲၿငိဳျငင္ျခင္းကို၄င္း၊ ေဒါနႏွင့္ သည္းေျခအရည္ကို၄င္းေအာက္ေမ့ေတာ္မူပါ၊၊                             ၂ဝဧကန္အမွန္ ေအာက္ေမ့ေတာ္မူလိမ့္မည။ ၂၁ထိုသို႔ အကြၽႏ္ုပ္၏ စိတ္ႏွလံုးသည္ ဆင္ျခင္၍ သတိရိွေသာအခါ ေျမာ္လင့္စရာ အခြင့္ရွိပါ၏။ ၂၂ထာဝရဘုရားသနားေတာ္မူ၍ ကရုဏာေတာ္သည္ မကုန္ေသာေၾကာင့္၊ ငါတို႔သည္ ဆံုးရႈံးျခင္းသုိ႔ မေရာက္ဘဲ ေနၾက၏၊၊ ၂၃နံနက္တိုင္းကရုဏာေတာ္အသစ္ကုိ ခံရၾက၏၊၊ သစၥာေတာ္သည္ ႀကီးျမတ္ပါ၏။  ၂၄ငါ့ဝိညာဥ္၏ သေဘာဟူမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ ငါ၏အဘို႔ ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ထို႔ေၾကာင့္ကိုယ္ေတာ္ကို ငါေျမာ္လင့္ပါ၏၊၊ ၂၅ကိုယ္ေတာ္ကို ေျမာ္လင့္ေသာသူႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္ကို ရွာေသာသူ၏ စိတ္ဝိညာဥ္အား ထာဝရဘုရား ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူ၏၊၊ ၂၆ကယ္တင္ေတာ္မူ မည္ဟု ေျမာ္လင့္လ်က္ ၿငိမ္ဝပ္စြာေစာင့္၍ ေနေကာင္း၏၊၊ ၂၇လူသည္အသက္ပ်ိဳစဥ္အခါ ထမ္းဘိုးကို ထမ္းေကာင္း၏၊၊ ၂၈ထမ္းဘိုးကို တင္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ တေယာက္တည္း ထိုင္၍ ၿငိမ္ဝပ္စြာေနေစ၊၊ ၂၉ေျမာ္လင့္စရာအခြင့္ရွိေကာင္း ရွိလိမ့္မည္ဟု ထင္လ်က္၊ မိမိႏႈတ္ကိုေျမမႈန္႔၌ကပ္ေစ၊၊ ၃ဝရုိက္ေသာသူအား မိမိပါး ကိုေပး၍၊ ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္ဝေစ၊၊ ၃၁အေၾကာင္းမူကား ထာဝရဘုရားသည္ အစဥ္စြန္႔ပစ္ေတာ္မမူတတ္၊၊ ၃၂ဝမ္းနည္းေစေတာ္မူေသာ္လည္း၊ ကရုဏာေတာ္မ်ားျပားသည္ႏွင့္အညီ သနား ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၃၃ဆင္းရဲေစခ်င္ ေသာစိတ္ႏွင့္ လူသားတို႔ကို ညွဥ္းဆဲ၍၊ ဝမ္းနည္းေစေတာ္မူသည္မဟုတ္၊၊ ၃၄ခ်ဳပ္ထားေသာ ျပည္သား အေပါင္းတို႔ကို ေျခႏွင့္ နင္းႀကိတ္ျခင္းအမႈ၊  ၃၅လူခံထိုက္ေသာတရားကို အျမင့္ဆံုးေသာဘုရား မ်က္ေမွာက္၌ ဖ်က္ျခင္းအမႈ၊ ၃၆သူ တပါးကို မတရားသျဖင့္  ရႈံးေစျခင္းအမႈတို႔ကို ထာဝရဘုရား ႏွစ္သက္ေတာ္မမူ၊၊   ၃၇ထာဝရဘုရားမွာ ထားေတာ္မမူဘဲ၊ အဘယ္သူသည္ ေျပာ၍ တစံုတခုကို ျဖစ္ေစႏိုင္သနည္း၊ ၃၈အျမင့္ဆံုးေသာဘုရား၏ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္ရွိ သည္အတိုင္း၊ မဂၤလာႏွင့္ အမဂၤလာ ျဖစ္တတ္သည္ မဟုတ္ေလာ၊၊ ၃၉အသက္ရွင္ေသာ လူသတၱဝါသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ျမည္တမ္း ရမည္နည္း။ မိမိဒုစရုိက္အျပစ္ေၾကာင့္ ျမည္တမ္းရမည္ ေလာ၊၊ ၄ဝငါတို႔သည္ ကိုယ္လိုက္ေသာလမ္းတို႔ကို စစ္ေၾကာစံု စမ္း၍၊ ထာဝရဘုရားထံေတာ္သို႔ ျပန္သြားၾကကုန္အံ့။ ၄၁ေကာင္းကင္ဘံု၌ ရွိေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ထံေတာ္သုိ႔ ႏွလံုးႏွင့္လက္တို႔ကို ခ်ီၾကြၾကကုန္အ့ံ၊၊

၄၂အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အျပစ္္မွားပုန္ကန္မိပါၿပီ၊၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အျပစ္လႊတ္ေတာ္မမူပါ၊၊ ၄၃အမ်က္ေတာ္ ထြက္၍ မ်က္ႏွာလဲႊေတာ္မူ၏၊၊ တဖန္အကြၽႏ္ုပ္တို႔ကိုလိုက္၍ ကရုဏာမရွိဘဲ ကြက္မ်က္ေတာ္မူ၏၊၊ ၄၄အကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ ပဌနာ စကားသည္ အထံေတာ္သို႔ မေပါက္ႏိုင္ေအာင္ မုိဃ္းတိမ္ျဖင့္ ကိုယ္ကို ကြယ္ကာေတာ္မူ၏၊၊ ၄၅အကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို လူမ်ိဳးတို႔တြင္ လွည္းပစ္ေသာ တန္ျမက္ေခ်းအမႈိက္ကဲ့သို႔၄င္း၊ ရြံစရာအရာကဲ့သို႔၄င္းျဖစ္ေစေတာ္မူ၏၊၊ ၄၆ရန္သူအေပါင္း တို႔သည္ အကြၽႏ္ုပ္တို႔တဘက္၌ ႏႈတ္ကို ဖြင့္ၾကပါ၏၊၊ ၄၇အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ေၾကာက္လန္႔ဘြယ္ေသာအရာထဲသို႔၄င္း၊ တြင္းထဲသို႔၄င္း၊ သုတ္သင္ပယ္ရွားဖ်က္ဆီး ျခင္းထဲသို႔၄င္း ေရာက္ၾကပါၿပီ၊၊

၄၈ငါ၏ လူမ်ိဳးသတို႔သမီး ပ်က္စီးေသာေၾကာင့္၊ ငါ့မ်က္စိသည္ ျမစ္ေရျဖစ္၍ စီးလ်က္ရွိ၏၊၊ ၄၉-၅ဝထာဝရဘုရား သည္ ေကာင္းကင္ကငုံ႕ၾကည့္၍ ရႈမွတ္ေတာ္မမူမီွတိုင္ေအာင္၊ ငါ့မ်က္ရည္သည္ က်၍ အစဥ္မျပတ္ ယိုုစီးလ်က္ရွိ၏၊ ၅၁ငါ၏ ၿမိဳ႔သမီးအေပါင္းတို႔အတြက္ေၾကာင့္ ငါ့မ်က္စိသည္ ငါ့ႏွလံုးကို ပူေစတတ္၏၊၊

၅၂အေၾကာင္းမရွိဘဲ ငါ့ကို ရန္ျပဳေသာသူတို႔သည္ ငွက္ကို လိုက္၍ ရွာသကဲ့သို႔ ငါ့ကို လိုက္၍ ရွာၾက၏၊၊   ၅၃ေျမႀကီးတြင္း၌ ငါ့အသက္ကိုျဖတ္၍ ငါအေပၚမွာ ေက်ာက္ကို တင္ထားၾက၏၊၊ ၅၄ငါ့ေခါင္းကိုေရလႊမ္းမိုးသည္ျဖစ္၍၊ ငါသည္ ဆံုးရႈံးၿပီဟု ဆုိရ၏၊ ၅၅အိုထာဝရဘုရား နက္ေသာေျမတြင္းထဲက အကြၽႏ္ုပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ နာမကိုေခၚပါ၏၊၊ ၅၆အကြၽႏ္ုပ္ေခၚသံကို ၾကားေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ ၊ အကြၽႏ္ုပ္ ညည္းတြားေအာ္ဟစ္ေသာအခါ နားေတာ္ကို လႊဲေတာ္ မမူပါနွင့္၊၊ ၅၇အကြၽႏ္ုပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ဟစ္ေအာ္ေသာအခါ၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ခ်ဥ္းကပ္ေတာ္မူ၍ မေၾကာက္ႏွင့္ ဟုမိန္႔ေတာ္မူၿပီ၊၊ ၅၈အိုထာဝရဘုရား၊  ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္အသက္ႏွင့္ဆိုင္ေသာအမႈကို ေစာင့္၍ ေရြးႏႈတ္ေတာ္ မူၿပီ၊၊ ၅၉အိုထာဝရဘုရား ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္ခံရေသာ ၫ‡ဥ္းဆဲျခင္းကိုျမင္ေတာ္မူၿပီ၊၊ အကြၽႏု္ပ္အဘို႔ တရားစီရင္ ေတာ္မူပါ။ ၆ဝသူတို႔သည္ အကြၽႏု္ပ္ကို ရန္ၿငိဳးဖဲြ႔သမွ် ႏွင့္ မေကာင္းေသာ အႀကံရွိသမွ်ကို ကိုယ္ေတာ္ျမင္ေတာ္မူၿပီ။ ၆၁အိုထာဝရဘုရား သူတုိ႔ကဲ့ရဲ႕ေသာအေၾကာင္းႏွင့္ မေကာင္းေသာ အႀကံရွိ သမွ်ကို၄င္း၊ ၆၂အကြၽႏ္ုပ္တဘက္၌ ထေသာသူတို႔၏အျပစ္တင္ျခင္း၊ အကြၽႏု္ပ္တဘက္၌ တေန႔လံုးႀကံစည္ ျခင္းကို၄င္း ကိုယ္ေတာ္ၾကားေတာ္မူၿပီ။ ၆၃သူတို႔ထိုင္ျခင္း၊ ထျခင္းကို ၾကည့္ရႈေတာ္မူပါ။ အကြၽႏ္ုပ္သည္ သူတို႔သီခ်င္းဆိုစရာ အေၾကာင္းျဖစ္ပါ၏၊၊ ၆၄အိုထာဝရဘုရား သူတို႔က်င့္ေသာအက်င့္ႏွင့္အေလ်ာက္ အက်ိဳးအျပစ္ ကို ဆပ္ေပးေတာ္မူပါ၊၊ ၆၅သူတို႔စိတ္ႏွလံုးကို ခိုင္မာေစ၍ က်ိန္ေတာ္မူပါ။ ၆၆အမ်က္ေတာ္ထြက္၍ သူတို႔ကို ညဥ္းဆဲသျဖင့္၊ ထာဝရဘုရား၏ မုိဃ္းေကာင္းကင္ ေအာက္မွ သုတ္သင္ပယ္ရွားေတာ္မူပါ။