ျမည္တမ္း အခန္းၾကီး (၅)


၁အိုထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔၌ ေရာက္ေသာအမႈကို ေအာက္ေမ့ေတာ္မူပါ။ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ ခံရေသာ ကဲ့ရဲ႕ျခင္းကို ၾကည့္ရႈ၍ ဆင္ျခင္ေတာ္မူပါ။ ၂အကြၽႏ္ုပ္တို႔ အေမြခံရာေျမသည္ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔လက္သို႔၄င္း၊ ေနရာအိမ္တို႔သည္လည္း တကြၽန္းတႏိုင္ငံသား တို႔လက္သို႔၄င္းေရာက္ပါၿပီ။ ၃အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ မိဘမရွိေသာ သူငယ္ ျဖစ္ၾကပါ၏။ အဘဆံုးပါၿပီ။ အမိသည္ မုတ္ဆိုးမကဲ့သို႔ ေနရပါ၏။ ၄ေငြေပးမွေရကိုေသာက္ရပါ၏။ ထင္းကိုလည္း ဝယ္ရပါ၏။ ၅ထမ္းဘိုးကို အစဥ္ထမ္းရပါ၏။ မရပ္မေန လုပ္ကိုင္ရပါ၏။ ၆စားစရာကို ရျခင္းငွါ အဲဂုတၱဳျပည္သား အာရႈရိျပည္သားတို႔၌ ကြၽန္ခံရပါ၏။ ၇ဘိုးေဘးတုိ႔ သည္ ျပစ္မွား၍ ေသၿပီးမွ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ သူတို႔အျပစ္မ်ားကို ခံရပါ၏၊၊ ၈သူ႔ကြၽန္တို႔သည္ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို အုပ္စိုး ၾကပါ၏။ သူတို႔လက္မွ အဘယ္သူမွ် မကယ္မႏႈတ္ပါ၊၊ ၉ေတာ၌ ထားေဘးႏွင့္ ေတြ႔၍ အေသခံလ်က္ စားစရာကို ရွာၾကရပါ၏။ ၁ဝမြတ္သိပ္ျခင္းအရွိန္ေၾကာင့္ အကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အေရသည္ မီးဖိုကဲ့သိုု႔ မည္းပါ၏။

၁၁ဇိအုန္ၿမိဳ႔၌ မိန္းမမ်ားကို၄င္း၊ ယုဒၿမိဳ႔ရြာတို႔၌ မိန္းမပ်ိဳကို၄င္း အဓမၼျပဳၾကပါ၏၊၊ ၁၂မႉးမတ္တို႔ကို လက္ျဖင့္ ဆဲြထားၾကပါ၏။ အသက္ႀကီးေသာသူတို႔ကိုလည္း မရုိေသၾကပါ။ ၁၃လူပ်ိဳတို႔သည္ ႀကိတ္ဆုကို ထမ္းရၾကပါ၏၊၊ သူငယ္တို႔သည္လည္း ထင္းေအာက္မွာ လဲရၾကပါ၏။ ၁၄အသက္ႀကီးသူတို႔သည္ ၿမိဳ႔တံခါးဝ၌၄င္း လူပ်ိဳတို႔သည္ ပဲြသဘင္၌၄င္း ကြယ္ေပ်ာက္ၾကပါ၏။ ၁၅အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ႏွလံုးရႊင္လန္း ျခင္းျပတ္၍၊ ကျခင္းအရာ၌ညည္းတြားျခင္း ရွိၾကပါ၏၊၊ ၁၆အကြၽႏု္ပ္တို႔ေဆာင္းေသာသရဖူသည္က်ပါၿပီၤ။ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ျပစ္မွားေသာေၾကာင့္ အမဂၤလာရွိၾကပါ၏။ ၁၇ထိုေၾကာ့င္ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ စိတ္ပ်က္ ၾကပါၿပီ။ ထိုအျပစ္ေၾကာင့္ မ်က္စိတို႔သည္လည္း မဲြၾကပါၿပီ။ ၁၈လူသူဆိတ္ညံလ်က္ရွိေသာ ဇိုအုန္ ေတာင္ေပၚမွာ ေျမေခြးတို႔သည္ သြားလာၾကပါ၏။ ၁၉အိုထာဝရဘုရား  ကိုယ္ေတာ္သည္ နိစၥအၿမဲတည္ ေတာ္မူ၏။ ပလႅင္ေတာ္သည္လည္း ထာဝရပလႅင္ျဖစ္ပါ၏။ ၂ဝကိုယ္ေတာ္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ အကြၽႏ္ုပ္ တို႔ကို အစဥ္မျပတ္ ေမေလ်ာ့ေတာ္မူသနည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ ကာလၾကာျမင့္စြာ စြန္႔ပစ္ေတာ္မူသနည္း။ ၂၁အို ထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ျပန္၍ လာၾကပါမည္။ ေရွးကာလကဲ့သို႔ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ ျပန္၍လာၾကပါမည္။ ေရွးကာလ ကဲ့သို႔ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ကာလကို အသစ္ျပန္ျပဳျပင္ေတာ္မူပါ၊၊ ၂၂အကယ္၍ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ရွင္းရွင္းပယ္ ေတာ္မူမည္ေလာ။ ျပင္းစြာအမ်က္ ထြက္ေတာ္္မူ မည္ေလာ။

 

ပေရာဖက္ေယရမိျမည္တမ္းေသာ စကားၿပီး၏။