ေရွာလမုန္ အခန္းၾကီး(၁)


၁သီခ်င္းတကာတုိ႔တြင္ အထြဋိ္ျဖစ္ေသာ ေရွာလမုန္သီခ်င္း။

၂သခင္ႏႈတ္ဆက္ေသာ နမ္းျခင္းျဖင့္ကြၽန္မကိုနမ္းပါေစ၊၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ေမတၱာသည္ စပ်စ္ရည္ထက္ သာ၍ ေကာင္းပါ၏။ ၃ကိုယ္ေတာ္၌ ေမႊးႀကိဳင္ေသာ နံ႔သာဆီကဲ့သို႔၊ နာမေတာ္သည္ သြန္းေလာင္းေသာ နံ႔သာဆီျဖစ္ပါ၏။ ထုိေၾကာင့္သတို႔သမီးကညာ တို႔သည္ကိုယ္ေတာ္ကိုခ်စ္ၾကပါ၏။ ၄ကြၽန္မကို ေသြးေဆာင္ ေတာ္မူပါ။  ကြၽန္မတို႔သည္ ေနာက္ေတာ္သို႔ေျပး၍ လုိက္ၾကပါမည္။ အရွင္မင္းႀကီးသည္ အိမ္ေတာ္အတြင္း ခန္းထဲသို႔ ကြၽန္မကို ေဆာင္ခဲ့ေတာ္မူၿပီ။ ကြၽန္မတုိ႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ေၾကာင့္ ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းၾကမည္။ ေမတၱာေတာ္ကို စပ်စ္ရည္ထက္သာ၍ ခ်ီးမြမ္းၾက မည္။ သတို႔သမီးကညာတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကိုမွန္ကန္စြာ ခ်စ္ၾကပါ၏။

၅အုိေယရႈလင္ၿမိဳ႔ သမီးတို႔၊ ငါသည္ေကဒတဲကဲ့သို႔ မည္းေသာအဆင္းရွိေသာ္လည္း၊ ေရွာလမုန္မင္း၏ ကုလားကာကဲ့သို႔ တင့္တယ္ေသး၏။ ၆ငါသည္ေနပူကိုခံ၍ မည္းေသာအဆင္းရွိေသာေၾကာင့္၊ ငါ့ကိုမၾကည့္ရႈၾကပါႏွင့္။ ငါ့မိခင္၏ သားသမီးတို႔သည္ ငါ့ကိုမနာလုိေသာ စိတ္ရွိ၍၊ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္တို႔ကို ေစာင့္ေစၾက၏။ ကိုယ္ဥယ်ာဥ္ကို မေစာင့္ရပါ။

၇ကြၽန္မႏွစ္သက္ ႏွစ္လုိရာအရွင္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ သိုးမ်ားကိုအဘယ္မွာထိန္းေတာ္မူသည္ကို၄င္း၊ မြန္း တည့္အခ်ိန္၌ အဘယ္မွာအိမ္ရိပ္ခိုေစေတာ္မူသည္ကို၄င္း ျပေတာ္မူပါ။ ကြၽန္မသည္ အျခားတပါးေသာ သိုးထိန္းေနာက္ သို႔ အဘယ္ေၾကာင့္လမ္းလႊဲ၍ လုိက္ရပါအံ့နည္း။

၈မိန္းမတကာတုိ႔ထက္ အဆင္းလွေသာအစ္မ၊ သင္သည္မသိလွ်င္၊ သိုးမ်ားေျခရာသို႔လုိက္ သြား၍၊ သုိးထိန္း တဲမ်ားအနားမွာ သင္၏သုိးသငယ္တုိ႔ကုိ ေကြၽးေမြးပါေလာ့၊၊

၉ငါခ်စ္ေသာႏွမ၊ သင့္ကုိဖာေရာမင္းရထား၌ ကေသာျမင္းႏွင့္ ငါပုံျပမည္။ ၁ဝသင္၏ပါးသြယ္၌ မုတ္ပုတီး တန္ဆာဆင္လ်က္၊ လည္ပင္း၌ ပုလဲအသြယ္သြယ္ဆြဲလ်က္၊ သင္သည္ တင့္တယ္လွ၏၊၊ ၁၁ေငြႏွင့္ အေျပာက္ခ်ယ္ေသာ ေရႊပုတီးအသြယ္သြယ္ကုိလည္း လုပ္၍ေပးဦးမည္၊၊

၁၂အရွင္မင္းႀကီးသည္ စားပြဲေတာ္နားမွာ ထုိင္ေနစဥ္၊ ငါထုံေသာနာဒု ဆီေမႊးအနံ႔သည္ တပ်ံ႔ပ်ံ႔ တလိႈင္လိႈင္ ျဖစ္ေလ၏၊၊ ၁၃ငါခ်စ္ရာသခင္သည္ ငါ၌ မုရန္နံ႔သာပုံျဖစ္၍၊ ငါ့ရင္အုံၾကားမွာတညဥ့္လုံးအိပ္ရမည္။ ၁၄ငါခ်စ္ရာသခင္သည္ အေဂၤဒိဥယ်ာဥ္မွျဖစ္ေသာ ဟနၤာခက္ရြက္စည္းကဲ့သုိ႔ျဖစ္ပါ၏၊၊

၁၅ငါခ်စ္ေသာႏွမ၊ သင္သည္ အဆင္းလွေပ၏၊၊ အလြန္လွေပ၏၊၊ ခ်ဳိးမ်က္စိႏွင့္ျပည့္စုံ၏၊၊

၁၆ငါခ်စ္ရာသခင္သည္ အဆင္းလွ၍၊ ခ်စ္ဘြယ္ေသာလကၡဏာႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူ၏၊၊ ငါတုိ႔အိပ္ရာခင္း သည္ စိမ္းေသာ အဆင္းရွိ၏၊၊ ၁၇ငါတ႔ုိဗိမာန္တုိင္တုိ႔သည္ အာရဇ္ပင္၊ အမုိးသည္ထင္းရူးပင္ျဖင့္ ၿပီးသတည္း။