ေရွာလမုန္ အခန္းၾကီး(၂)


၁ကြၽန္မသည္ ရွာရုန္အရပ္ႏွင္းဆီပြင့္၊ ကြင္းျပင္၌ ေပါက္ေသာ ႏွင္းပြင့္မွ်သာျဖစ္ပါ၏၊၊

၂ဆူးေတာထဲမွာ ႏွင္းပြင့္ထင္သကဲ့သို႔၊ ငါခ်စ္ေသာသတို႔သမီးသည္ လူမ်ဳိးသမီးစုထဲမွာ ထင္ေပ၏၊၊                       ၃ေတာပင္စုထဲမွာ ေရွာက္ခ်ဳိပင္ကဲ့သုိ႔ ငါခ်စ္ရာသခင္သည္ လူမ်ဳိးသားစုထဲမွာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ငါသည္ သူ၏အရိပ္ဝယ္ ေပ်ာ္ေမြ႔ေနထုိင္၍ ၿမိန္စြာေသာအသီးကုိ  စားရ၏၊၊ ၄ပြဲခံရာအိမ္သုိ႔ ငါ့ကုိေဆာင္သြား၍၊ ေမတၱာေတာ္ အလံကုိ ငါ့အေပၚမွာ မုိးေတာ္မူၿပီ၊၊ ၅ငါသည္ ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္  ၾကင္နာသည္ျဖစ္၍၊ ငါ့ကုိ စပ်စ္သီးပ်ဥ္ႏွင့္ အားျဖည့္ၾကပါ။ ေရွာက္ခ်ဳိသီးကုိ ေကြၽး၍သက္သာေစၾကပါ။ ၆သခင္၏လက္ဝဲလက္သည္ ငါ့ေခါင္းကုိေထာက္မလ်က္၊ လက္်ာလက္သည္ ငါ့ကုိဘက္လ်က္ေနေတာ္မူပါေစ။

၇ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သမီးတုိ႔၊ ငါခ်စ္ေသာ သတုိ႔သမီးသည္အလုိလို မႏုိးမွီတုိင္ေအာင္၊ မလႈပ္မႏိႈးမည္ အေၾကာင္း၊ ေတာ၌က်င္လည္ေသာသမင္ဒရယ္မ်ားကုိ တုိင္တည္၍ သင္တုိ႔ကုိ ငါမွာထား၏၊၊

၈ငါခ်စ္ရာသခင္၏ စကားသံေပ၊၊ ၾကည့္ပါ၊၊ ေတာင္ႀကီးေတာင္ငယ္တုိ႔ကုိ ခုန္ေက်ာ္လ်က္ၾကႊလာ၏၊၊ ၉ငါခ်စ္ရာ သခင္သည္ သမင္ဒရယ္သငယ္ႏွင့္တူ၏၊၊ ၾကည့္ပါ၊၊ အုတ္ရုိးျပင္မွာ ရပ္ေတာ္မူ၏၊၊ ျပတင္းေပါက္ဝတြင္ ၾကည့္လ်က္၊ ျပတင္းရြက္ၾကားမွာကုိယ္ကုိ ျပလ်က္ေနေတာ္မူ၏၊၊ ၁ဝငါခ်စ္ရာသခင္သည္ ေခၚ၍ေျပာသည္ကား၊ ငါခ်စ္ေသာ ႏွမ၊ ငါ၏ မိန္းမလွ၊ ထ၍ လာခဲ့ပါ။ ၁၁ေဆာင္းကာလလြန္ၿပီ၊၊ မိုဃ္းလည္းၾကည္လင္ၿပီ၊၊ ၁၂ေျမႀကီးေပၚမွာပန္းမ်ားပြင့္ၾကၿပီ၊၊ ငွက္တုိ႔ျမည္တြန္ခ်ိန္လည္း ေရာက္ေလၿပီ၊၊ ငါတုိ႔ေျမ၌ ခ်ဳိးငွက္တြန္သံကုိလည္း ၾကားရ၏၊၊ ၁၃သေဘၤာသဖန္းပင္သည္ စိမ္းေသာ အသီးကုိ မွည့္ေစ၏၊၊ စပ်စ္ႏြယ္ပင္လည္း ပြင့္လ်က္ ေမႊးႀကိဳင္၏၊၊ ငါခ်စ္ေသာႏွမ၊ ငါ၏မိန္းမလွ၊ ထ၍လာခဲ့ပါ၊   ၁၄ေတာင္ေပၚ၌ ခုိလႈံရာေက်ာက္ၾကားတြင္ရွိေသာ ငါ၏ခ်ိဳးငွက္၊ သင္၏မ်က္ႏွာကိုျမင္ပါရေစ။ သင္၏စကားသံ ကိုၾကားပါရေစ။ သင္၏ စကားသံသည္ခ်ဳိ၏၊၊ သင္၏မ်က္ႏွာလည္း လွ၏၊၊ ၁၅စပ်စ္ႏြယ္ပင္ တုိ႔ကို ဖ်က္လတံ့ေသာ ေျမေခြးမ်ားႏွင့္ ေျမေခြးကေလးမ်ားကုိ ငါတုိ႔ဘုိ႔ဘမ္းၾကေလာ့၊၊ ငါတုိ႔စပ်စ္ႏြယ္ပင္တုိ႔သည္ အပြင့္ပြင့္လ်က္ရွိၾက၏၊၊

၁၆ငါခ်စ္ရာသခင္ကုိ ငါဆုိင္ေပ၏၊၊ ငါ့ကုိလည္း သခင္ဆုိင္ေပ၏၊၊ ႏွင္းေတာ၌က်က္စားေတာ္မူ၏၊၊ ၁၇မုိဃ္းမ ေသာက္၊ ေမွာင္မုိက္အရိပ္မေျပးမွီ၊ ငါခ်စ္ရာသခင္၊ ေဗသာေတာင္ေပၚမွာသမင္ဒရယ္ ငယ္ကဲ့သုိ႔ တဖန္ျပဳေတာ္မူပါ၊၊