ေရွာလမုန္ အခန္းၾကီး(၃)


၁ငါ့ဝိညာဥ္ခ်စ္ေသာသူကို ညဥ့္အခါအိပ္ရာေပၚမွာငါရွာ၏၊၊ ရွာေသာ္လည္းမေတြ႔၊၊ ၂ငါထမည္၊၊ ၿမိဳ႔လမ္းတုိ႔တြင္ လည္မည္၊၊ ငါ့ဝိညာဥ္ခ်စ္ေသာသူကို လမ္းမတုိ႔တြင္ရွာမည္ဟု ဆုိလ်က္ရွာေသာ္လည္းမေတြ႔၊၊  ၃ၿမိဳ႔ကိုလည္ေသာ ကင္းေစာင့္တုိ႔သည္ငါ့ကုိေတြ႔ၾကေသာ္၊ ငါ့ဝိညာဥ္ခ်စ္ေသာ သူကုိျမင္ၾကသေလာ ဟုငါေမး၏၊၊ ၄သူတုိ႔မွအနည္းငယ္လြန္ ျပန္လွ်င္၊ ငါ့ဝိညာဥ္ ခ်စ္ေသာသူကုိေတြ႔၏၊၊ ငါသည္သူ႔ကုိမလႊတ္၊၊ အၿမဲကုိင္၍ ငါ့ကုိဘြားျမင္ေသာ မိခင္၏အိမ္၌ အိပ္ရာအခန္းထဲသို႔ ေဆာင္ခဲ့၏၊၊

၅ေယရုရွင္ၿမိဳ႔သမီးတုိ႔၊ ငါခ်စ္ေသာ သတုိ႔သမီးသည္ အလုိလုိ မႏုိးမွီတုိင္ေအာင္၊ မလႈပ္မႏိႈးမည္ အေၾကာင္း၊ ေတာ၌က်င္လည္ေသာ သမင္ဒရယ္မ်ားကုိ တုိင္တည္၍၊ သင္တုိ႔ကုိငါမွာထား၏၊၊

၆မုရန္၊ ေလာဗန္အစရွိေသာ ကုန္သည္ေရာင္းတတ္ေသာ နံ႔သာမႈန္႔မ်ဳိးကုိ မီးရိႈ႔၍၊ ထေသာမီးခုိးတုိင္ သ႑ာန္ ရွိလ်က္၊ ေတာထဲကလာေသာ ထုိသူကား၊ အဘယ္သူျဖစ္ပါလိမ့္မည္နည္း၊၊

ေရွာလမုန္မင္း၏ ယာဥ္ပ်ံေတာ္ကုိၾကည့္ၾကေလာ့၊၊ သူရဲေျခာက္က်ိပ္၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားသူရဲ အေျခြအရံ ရွိၾက၏၊၊ ၇ထုိသူအေပါင္းတုိ႔သည္ ထားကုိင္လ်က္၊ စစ္မႈစစ္ေရး၌ ေလ့က်က္ဝေသာသူ ျဖစ္ၾက၏၊၊ ၈ညဥ့္အခါ စုိးရိမ္စရာရွိ ေသာေၾကာင့္၊ လူတုိင္းမိမိေပါင္၌ မိမိထားကုိ ေျမႇာင္ထားလ်က္ရွိ၏၊၊ ၉ေလဗႏုန္ သစ္သားျဖင့္ ေရွာလမုန္မင္းႀကီး လုပ္ေတာ္မူေသာယာဥ္ပ်ံေတာ္ျဖစ္၏၊၊ ၁ဝကြန္းစင္တုိင္တုိ႔ကို ေငြျဖင့္၄င္း၊ ေအာက္ပုိင္းကုိ ေရႊျဖင့္၄င္း၊ ထုိင္ရန္ ဖုံကုိ နီေမာင္း ေသာ ကမၸလာျဖင့္၄င္း ၿပီးေစေတာ္မူ၏၊၊ အတြင္းကုိမူကား၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သမီးတုိ႔သည္ ေမတၱာႏွင့္ခ်ယ္လွယ္ ၾကၿပီ။

၁၁ဇိအုန္ သတို႔သမီးတုိ႔၊ လက္ထပ္မဂၤလာေဆာင္ေသာေန႔၊ ႏွလုံးသားေတာ္ရႊင္လန္းေသာ ေန႔၌မယ္ ေတာ္တင္ ေသာ ဦးရစ္သရဖူကုိ ေဆာင္းေတာ္မူေသာ ေရွာလမုန္မင္းႀကီးကုိ သြား၍ဖူးျမင္ၾကေလာ့၊၊