ေရွာလမုန္ အခန္းၾကီး(၄)


၁သင္သည္ အဆင္းလွေပ၏၊၊ ငါခ်စ္ေသာႏွမ၊ အလြန္လွ၏၊၊ ဗ်ာပါဆံၾကားမွာခ်ဳိးမ်က္စိႏွင့္ ျပည့္စုံ၏၊၊ ဆံပင္သည္ လည္း ဂိလဒ္ေတာင္ေပၚမွဆင္းလာေသာဆိတ္စုကဲ့သို႔ျဖစ္ၾက၏၊၊ ၂သင္၏သြားတို႔သည္လည္း အေမြးၫွပ္၍၊ ေရခ်ိဳးရာမွတက္လာေသာ သိုးစုကဲ့သို႔ျဖစ္ၾက၏။ တေကာင္မွ် မေလ်ာ့၊၊ အမႊာသာ ဘြားတတ္ၾက၏။ ၃ႏႈတ္ခမ္းသည္လည္း နီေတြးေသာ ႀကိဳးႏွင့္တူ၏။စကားသံလည္းသာယာေပ၏။ နားပန္းဆံၾကားမွာ ပါးတို႔သည္ သလဲသီးရွက္ႏွင့္ တူၾက၏။ ၄လည္ပင္းသည္လည္း၊ သူရဲတုိ႔သာသုံးေဆာင္ တတ္ေသာ ဒုိင္းလႊားတေထာင္ဆြဲထား ေသာ လက္နက္စုံဘ႑ာတုိက္ တည္းဟူေသာ ဒါဝိဒ္မင္း၏ ရဲတုိက္ႏွင့္ တူ၏၊၊ ၅ရင္သား ႏွစ္ဘက္တုိ႔သည္ ႏွင္းေတာ၌ က်က္စားေသာ ဒရယ္သငယ္ အမႊာႏွင့္တူၾက၏၊၊ ၆မုိဃ္းမေသာက္၊ ေမွာင္မုိက္ အရိပ္ မေျပးမွီ၊ ငါသည္မုရန္ေတာင္ ႏွင့္ေလာဗန္ကုန္းသုိ႔သြားမည္၊၊ ၇ငါခ်စ္ေသာႏွမ၊ သင္သည္ အျပစ္တစုံ တခုမွ်မရွိ၊၊ ကုိယ္လုံးလွေပ၏။

၈ငါႏွင့္အတူ ေလဗႏုန္ေတာင္က လာပါအပယ္၊၊ ငါႏွင့္အတူေလဗႏုန္ေတာင္က လာပါ၊၊ အာမန ေတာင္ထိပ္၊ ရွနိရေတာင္၊ ေဟရမုန္ေတာင္ထိပ္၊ ျခေသၤ့တြင္းမ်ား၊ က်ားသစ္ေနရာေတာင္မ်ားအေပၚက ၾကည့္ရႈပါ၊၊ ၉ငါ့ႏွမ၊ ငါ့ခင္ပြန္း၊ သင္သည္ ငါ့ႏွလုံးကုိ လုယူၿပီ၊၊ သင္၏ မ်က္စိတၾကည့္၊ လည္ပင္းတလွည့္ျဖင့္ ငါႏွလုံးကုိလုယူၿပီ၊၊ ၁ဝငါ့ႏွမ၊ ငါခင္ပြန္း၊ သင္၏ ေမတၱာသည္အလြန္ခ်ိဳေပ၏။ သင္၏ေမတၱာသည္  စပ်စ္ရည္ထက္ အထူးသျဖင့္ ေကာင္းေပ၏။ သင္းထံုေသာနံ႔သာဆီသည္ နံ႔သာမ်ိဳးတကာတို႔ထက္ အထူးသျဖင့္ ေမႊးႀကိဳင္ေပ၏၊၊ ၁၁ငါခင္ပြန္း၊ သင္၏ ႏႈတ္ခမ္းသည္ ပ်ားလပုိ႔ကဲ့သုိ႔ ယိုတတ္၏၊၊ လွ်ာေအာက္မွာ ႏို႔ႏွင့္ပ်ား ရည္ရွိ၏၊၊ အဝတ္တန္ဆာသည္လည္း ေလဗႏုန္အေမႊးအႀကိဳင္ကဲ့သုိ႔ ေမႊးႀကိဳင္လ်က္ရွိ၏၊၊ ၁၂ငါ့ႏွမ၊ ငါ့ခင္ပြန္းသည္ ဝင္းကာ ေသာဥယ်ာဥ္၊ ပိတ္ထားေသာ ေရကန္၊ တံဆိပ္ခတ္ေသာေရတြင္းျဖစ္ေပ၏၊၊ ၁၃သင္၏ပ်ဳိးပင္တုိ႔ကား၊ ခ်ဳိေသာအသီးကုိ သီးတက္ေသာသလဲေတာ၊ နာဒုပင္ႏွင့္ေရာေသာဟနၤာေတာ၊ ၁၄နာဒုပင္၊ ကုရကုမပင္၊ ႀကံပင္၊ သစ္ႀကံပုိးပင္၊ ေလာဗန္ပင္မ်ဳိး၊ မုရန္ပင္၊ အေက်ာ္ပင္၊ အျမတ္ဆုံးေသာ နံ႔သာပင္မ်ဳိးပါၾက၏၊၊ ၁၅ဥယ်ာဥ္မ်ားကုိ ေရေလာင္းစရာ ေရကန္၊ စမ္းေရတြင္း၊ ေလဗႏုန္ေတာင္က စီးထြက္ေသာ ျမစ္ေရလည္း ပါသတည္း၊၊

၁၆ေျမာက္ေလ၊ ႏုိးပါ၊၊ ေတာင္ေလ၊ လာပါ၊၊ ငါ့ဥယ်ာဥ္အေပၚသုိ႔ လာၾကပါ၊၊ ေမႊးႀကိဳင္ေသာအနံ႔သည္ ပ်ံ႔လိႈင္ ပါေစ၊၊ ငါခ်စ္ရာ သခင္သည္ ဥယ်ာဥ္ ေတာ္သို႔ဝင္၍၊ ခ်ဳိေသာ အသီးကုိ စားေတာ္မူပါေစ၊၊