ေရွာလမုန္ အခန္းၾကီး(၅)


၁ငါ့ႏွမ၊ ငါ့ခင္ပြန္း၊ ငါ့ဥယ်ာဥ္ထဲ့သို႔ ငါဝင္လာၿပီ။ ငါ့မုရန္ႏွင့္ န႔ံသားမ်ဳိးကုိ ခံယူၿပီ၊၊ ငါ့ပ်ားရည္ႏွင့္ ပ်ားလပုိ႔ကုိ စားရၿပီ၊၊ ငါ့ႏုိ႔ႏွင့္ စပ်စ္ရည္ကုိ ေသာက္ရၿပီ၊၊ ငါ့အေဆြတုိ႔၊ စားၾကေလာ့၊၊ ငါ့မိတ္ေဆြတုိ႔၊ ေသာက္ၾက၊၊ ဝစြာ ေသာက္ၾက ေလာ့၊၊

၂ငါသည္ အိပ္ေပ်ာ္စဥ္၊ ႏွလုံးႏုိးလ်က္ရွိ၏၊၊ ငါခ်စ္ရာသခင္၏ စကားသံေပ၊၊ ငါ့ႏွမ၊ ငါခ်စ္ေသာအမိ၊ ငါ့ခ်ဳိး၊ ငါ၏စုံလင္သူ၊ ငါအားဖြင့္ပါ၊၊ ငါ့ေခါင္းသည္ႏွင္းႏွင့္၄င္း၊ ငါ့ဆံပင္သည္ညဥ့္၌ က်တတ္ေသာ ႏွင္းစက္မ်ားႏွင့္၄င္း စုိၿပီဟု  ဆုိလ်က္၊ ေခါက္၍ ေနေတာ္မူ၏၊၊ ၃ကြၽန္မသည္အဝတ္ကုိ ခြၽတ္ပါၿပီ၊၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ဝတ္ျပန္ရမည္နည္း၊၊ ေျခကုိလည္းေဆးပါၿပီ၊၊ တဖန္ညစ္ေအာင္ အဘယ္ေၾကာင့္ ျပဳရပါမည္နည္း၊၊ ၄ငါခ်စ္ရာသခင္သည္ လက္ေတာ္ကို တံခါး ေပါက္အထဲသို႔ သြင္းေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ သူ႔ကုိခ်စ္သနားေသာစိတ္ အားႀကီးသျဖင့္၊ ၅ငါခ်စ္ရာသခင္အား တံခါးကုိ ဖြင့္အံ့ေသာ ငါွထေသာအခါ၊ ငါ့လက္မွမုရန္ဆီ၊ ငါ့လက္ေခ်ာင္းတုိ႔မွပကတိမုရန္ဆီသည္ တံခါးက်င္တုိင္ေပၚမွာ စက္စက္ က်ေလ၏၊၊ ၆ငါခ်စ္ရာ သခင္အား ငါဖြင့္သည္ ရွိေသာ္၊ ငါခ်စ္ရာ သခင္သည္ ထြက္သြားႏွင့္ၿပီ၊၊ စကားသံ ေတာ္ကုိ ေစ့ေစ့နားေထာင္လ်က္၊ သခင္ကုိ ငါရွာေသာ္လည္းမေတြ႔၊၊ ေခၚေသာ္လည္းထူးေတာ္မမူ၊၊ ၇ ၿမိဳ႔တြင္လည္ေသာ ကင္းေစာင့္တုိ႔သည္ ငါ့ကုိေတြ႔ေသာ္၊ နာက်င္စြာ ရုိက္ၾက၏၊၊ ၿမိဳ႔ရိုးေစာင့္တုိ႔သည္ ငါ့မ်က္ႏွာဖုံးကုိ လုယူၾက၏၊၊ ၈အုိေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သမီးတုိ႔၊ သင္တုိ႔သည္ ငါခ်စ္ရာသခင္ကုိေတြ႔လွ်င္၊ သူ႔ကုိငါခ်စ္၍ နာေနေၾကာင္းကုိ ၾကားေျပာ ၾကပါဟု၊ ငါမွာထားေတာင္းပန္ပါ၏၊၊

၉မိန္းမတကာတုိ႔ထက္ အဆင္းလွေသာအစ္မ၊ သင္ခ်စ္ရာသခင္သည္ အျခားတပါးေသာ ခ်စ္ရာသခင္ထက္ အဘယ္သုိ႔သာသနည္း၊၊ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ထိုသုိ႔မွာထားေတာင္းပန္ရမည္အေၾကာင္း၊ သင္ခ်စ္ရာသခင္သည္ အျခား တပါးေသာ ခ်စ္ရာသခင္ထက္ အဘယ္သုိ႔ သာသနည္း၊၊

၁ဝငါခ်စ္ရာ သခင္သည္ ျဖဴေသာအဆင္း၊ နီေသာအဆင္းႏွင့္ျပည့္စုံ၍ လူတေသာင္းတုိ႔တြင္ အထြဋ္အျမတ္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ၁၁ဦးေခါင္းေတာ္သည္ ေရႊစင္ႏွင့္တူ၏၊၊ ဆံပင္ေတာ္သည္ ထူထပ္၍ က်ီးအဆင္းကဲ့သုိ႔နက္၏၊၊  ၁၂မ်က္စိေတာ္တုိ႔ သည္ႏုိ႔၌ခ်ဳိးလ်က္ ျမစ္ေရေပၚမွာ ပုံ႔ပုံ႔ၾကြၾကြဝပ္ေသာ ခ်ဳိးႏွင့္ တူၾက၏၊၊ ၁၃ပါးေတာ္တုိ႔သည္ နံ႔သာေတာ၊ ေမႊးႀကိဳင္ေသာ ပန္းေတာကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ႏႈတ္ခမ္းေတာ္တုိ႔သည္ ပကတိမုရန္ဆီယိုေသာ ႏွင္းပြင့္ ကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ျဖစ္ၾက၏၊၊ ၁၄လက္ေတာ္တုိ႔သည္ မ်က္ရြဲစီေသာလက္စြပ္ကဲ့သို႔၄င္း၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ နီလာေက်ာက္ျဖင့္ စီခ်ယ္ေသာ ဆင္စြယ္ ျဖဴကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ျဖစ္၏၊၊ ၁၅ေျခေထာက္ေတာ္တုိ႔သည္ ေရႊစင္ဘိနပ္ေပၚ၌ တည္ေသာ ေက်ာက္ျဖဴတုိင္ႏွင့္ တူၾက၏၊၊ မ်က္ႏွာေတာ္ သည္ ေလဗႏုန္ေတာင္ကဲ့သို႔ျဖစ္၍၊ အာရဇ္ပင္ကဲ့သုိ႔ ထူးျမတ္ေပ၏၊၊ ၁၆ႏႈတ္ေတာ္သည္ အလြန္ခ်ဳိေပ၏။ တကိုယ္လုံး၌ ခ်စ္ဘြယ္ေသာဂုဏ္ေတာ္ အေပါင္းတုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူ၏၊၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သမီးတို႔၊ ဤသူသည္ ငါခ်စ္ရာသခင္၊ ငါ့မိတ္ေဆြျဖစ္ေတာ္မူသတည္း၊၊