ေရွာလမုန္ အခန္းၾကီး(၆)


၁မိန္းမတကာတုိ႔ထက္ အဆင္းလွေသာအစ္မ၊ သင္ခ်စ္ရာသခင္သည္ အဘယ္အရပ္သုိ႔ ၾကႊေတာ္မူသနည္း၊ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ သင္ႏွင့္အတူသူ႔ကုိရွာရမည္အေၾကာင္း၊ သင္ခ်စ္ရာသခင္သည္ အဘယ္အရပ္သုိ႔ လႊဲသြားေတာ္မူ သည္ကုိေျပာပါ၊၊

၂ငါခ်စ္ရာသခင္သည္ ဥယ်ာဥ္၌သစ္သီးကုိစား၍၊ ႏွင္းပြင့္ကုိဆြတ္ယူမည္ဟု၊ ဥယ်ာဥ္ေတာ္တြင္ နံ႔သာေတာသုိ႔ ဆင္းသြားေတာ္မူ၏၊၊  ၃ငါခ်စ္ရာသခင္သည္ ငါ့ကုိဆုိင္ေတာ္မူ၏၊၊ ငါသည္လည္းသခင္ကို ဆုိင္ေပ၏၊၊ ႏွင္းေတာ၌ က်က္စားေတာ္မူ၏၊၊

၄ငါခ်စ္ေသာႏွမ၊ သင္သည္ တိရဇၿမိဳ႔ကဲ့သုိ႔လွ၏၊၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကဲ့သုိ႔ တင့္တယ္၏၊၊ စစ္မ်က္ႏွာကဲ့သုိ႔ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ျဖစ္၏၊၊ ၅သင္၏ မ်က္စိတုိ႔ကုိ ငါမွလႊဲပါ၊၊ သူတုိ႔သည္ ငါ့ကုိေအာင္ၿပီ၊၊ သင္၏ ဆံပင္သည္လည္၊ ဂိလဒ္ေတာင္ေပၚမွဆင္းလာေသာ ဆိတ္စုကဲ့သုိ႔ျဖစ္၏၊၊ ၆သင္၏ သြားတုိ႔သည္လည္း၊ ေရခ်ဳိးရာမွ တက္လာေသာသိုး စုကဲ့သုိ႔ျဖစ္ၾက၏၊၊ တေကာင္မွ်မေလ်ာ့၊ အမႊာသာ ဘြားတတ္ၾက၏၊၊ ၇နားပန္းဆံၾကားမွာပါးတုိ႔သည္ သလဲသီးရွက္ႏွင့္ တူၾက၏၊၊ ၈မိဖုရားေျခာက္က်ိပ္၊ ေမာင္းမမိႆံရွစ္က်ိပ္၊ အပ်ိဳေတာ္အတိုင္းမသိရွိၾက၏။ ၉ငါ့ခ်ိဳး၊ ငါ၏စံုလင္သူသည္ ငါ၌တပါးတည္းရွိ၏။ ဘြားျမင္ေသာမိခင္၌ အခ်စ္ဆံုးေသာသမီးျဖစ္၏။ လူမ်ိဳးသမီးတို႔သည္ သူ႔ကိုျမင္၍ ေကာင္းႀကီးေပးၾက၏။ မိဖုရားမ်ားႏွင့္ ေမာင္းမမိႆံမ်ားတုိ႔သည္ ခ်ီးမြမ္းၾက၏၊၊

၁ဝလကဲ့သုိ႔ တင့္တယ္လ်က္၊ ေနကဲ့သုိ႔ ထြန္းလင္းလ်က္၊ စစ္မ်က္ႏွာကဲ့သုိ႔ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ ျဖစ္လ်က္၊ နံနက္ ကဲ့သုိ႔ေမွ်ာ္ရႈေသာ သတုိ႔သမီးကား၊ အဘယ္သူနည္း၊၊

၁၁ခ်ဳိင့္ထဲမွာ သစ္သီးမ်ားကုိ ၾကည့္ရႈ၍၊ စပ်စ္ႏြယ္ပင္သန္သည္ မသန္သည္ကုိ၄င္း၊ သလဲပင္ပြင့္သည္ မပြင့္သည္ ကုိ၄င္း၊ သိျခင္းငွါ၊ ငါျပဳစုေသာ ဥယ်ာဥ္သုိ႔ ငါဆင္းသြား၏၊၊ ၁၂သတိမရမွီငါ့ဝိညာဥ္သည္ အမိနဒိပ္ရထားကုိ စီးသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္၏၊၊

၁၃အုိရႈလမိတ္၊ ျပန္လာပါ၊၊ ျပန္လာပါ၊၊ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ သင့္ကုိရႈျမင္ရမည္အေၾကာင္း၊ ျပန္လာပါ၊၊ ျပန္လာပါ၊

ရႈလမိတ္၌ အဘယ္သုိ႔ေသာအရာကုိ ေတြ႔ျမင္ၾကလိမ့္မည္နည္း၊၊ စစ္တပ္ႏွစ္တပ္ကဲ့သုိ႔ ေတြ႔ျမင္ၾကပါမည္၊၊