ေရွာလမုန္ အခန္းၾကီး(၇)


၁အုိမင္းသမီး၊ ေျခနင္းစီးလ်က္၊ သင္၏ေျခတုိ႔သည္ အလြန္တင့္တယ္ပါ၏၊၊ သင္၏ခါးဆစ္တုိ႔သည္ လိမၼာေသာသူျပဳျပင္ေသာ ေက်ာက္ေကာင္းရတနာကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ၾကပါ၏၊၊ ၂သင္၏ခါးသည္ အရည္ႏွင့္ျပည့္ေသာ ဖလားလုံးျဖစ္ပါ၏၊၊ ဝမ္းသည္လည္း ႏွင္းပန္းစီခ်ယ္ေသာ စပါးပုံျဖစ္ပါ၏၊၊ ၃သင္၏ရင္သားႏွစ္ဘက္တုိ႔သည္ ဒရယ္သငယ္အမႊာႏွင့္ တူၾကပါ၏၊၊ ၄လည္ပင္းသည္ ဆင္စြယ္ရဲတုိက္ကဲ့သုိ႔၄င္း၊ မ်က္စိတုိ႔သည္ ေဟရွဘုန္ၿမိဳ႔၊ ဗာသရ ဗိၺမ္တံခါးနားမွာ ရွိေသာ ေရကန္ကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ႏွာေခါင္းသည္ဒမာသက္ၿမိဳ႔သုိ႔ မ်က္ႏွာျပဳေသာ ေလဗႏုန္ရဲတုိက္ကဲ့သုိ႔ ၄င္းျဖစ္ပါ၏၊၊ ၅သင္၏ဦးေခါင္းသည္ ကရေမလေတာင္ႏွင့္တူ၍၊ ဆံပင္သည္လည္း နီေမာင္းေသာ တန္ဆာဆင္ပါ၏၊၊ မင္းႀကီးသည္ က်စ္ေသာဆံပင္ႏွင့္ေႏွာင္ဖြဲ႔လ်က္ရွိေတာ္မူ၏၊၊

၆ငါခ်စ္ေသာႏွမ၊ ငါေပ်ာ္ေမြ႔တုိ႔ရာ သင္သည္ အလြန္လွေပ၏၊၊ အလြန္ခ်စ္ဘြယ္ေသာ လကၡဏာႏွင့္ ျပည့္စုံ၏။ ၇သင့္၏အရပ္သည္ စြန္ပလြံပင္ကဲ့သို႔ျဖစ္၍၊ သင္၏ရင္သားတို႔သည္ စြန္ပလြံ သီးျပြတ္ႏွင့္တူၾက၏၊၊ ၈စြန္ပလြံပင္ကုိ ငါတက္မည္။ အကုိင္းအခက္တုိ႔ကုိ ကုိင္မည္ဟု ငါဆုိေသာ္၊ တဖန္သင္၏ ရင္သားတုိ႔သည္ စပ်စ္သီးျပြတ္ကဲ့သုိ႔၄င္း၊ သင္ရႈေသာ အသက္အနံ႔သည္ ေရွာက္ခ်ဳိသီး အနံ႔ကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ၉သင္၏ႏႈတ္သည္ လည္း အေကာင္းဆုံးေသာ စပ်စ္ရည္ ကဲ့သုိ႔၄င္းျဖစ္၏၊၊

ထုိစပ်စ္ရွည္သည္ ငါခ်စ္ရာ သခင္ အဘုိ႔ေျဖာင့္စြာစီးတတ္ပါ၏၊၊ အိပ္ေပ်ာ္ေသာ သူတုိ႔၏ ႏႈတ္ခမ္းသုိ႔ အမွတ္ တမဲ့ေရာက္တတ္ပါ၏၊၊ ၁ဝငါခ်စ္ရာ သခင္သည္ ငါ့ကုိဆုိင္ေတာ္မူ၏၊၊ ငါ့အလုိသုိ႔လည္း လုိက္ေတာ္မူတတ္၏၊၊

၁၁ၾကြလာေတာ္မူပါ။ ငါခ်စ္ရာသခင္။ ၾကြလာေတာ္မူပါ၊ ေတာအရပ္သုိ႔ ထြက္သြား၍ ရြာတုိ႔၌ ညဥ့္ကုိ လြန္ေစ ၾကကုန္အံ့၊၊ ၁၂နံနက္ေစာေစာထ၍ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္သုိ႔ သြားၾကကုန္အ့ံ၊၊ စပ်စ္ႏြယ္ပင္၊ သန္သည္မသန္သည္ကုိ၄င္း၊ အပြင့္မ်ားသည္ မမ်ားသည္ကုိ၄င္း၊ သလဲပင္ ပြင့္သည္ မပြင့္သည္ကုိ၄င္း၊ ၾကည့္ရႈၾကကုန္အ့ံ၊၊ ထုိအရပ္၌ ကြၽန္မ၏ ေမတၱာကုိ ကိုယ္ေတာ္၌ ေပးအပ္ပါမည္။ ၁၃အႏုေဆးပင္တုိ႔သည္ ေမြးႀကိဳင္ၾကပါ၏၊၊ ငါတုိ႔တံခါးနားမွာ ခ်ဳိေသာအသီး မ်ဳိးအသစ္ အေဟာင္းတုိ႔ကုိ ကုိယ္ေတာ္ဘုိ႔ ကြၽန္မသုိထားပါၿပီ၊ ငါခ်စ္ရာ သခင္၊၊