ေရွာလမုန္ အခန္းၾကီး(၈)


၁ကုိယ္ေတာ္သည္ ကြၽန္မ၏ မိခင္ႏို႔ကုိ စို႔ေသာ ေမာင္ရင္းကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေစခ်င္ပါ၏၊၊ သုိ႔ျဖစ္လွ်င္၊ ကြၽန္မသည္   အျပင္မွာ ေတြ႔၍ နမ္းပါလိမ့္မည္၊၊ သူတပါးမကဲ့ရဲ႔ရ။ ၂ကုိ္ယ္ေတာ္ကုိ လက္ဆြဲ၍၊ မိခင္၏ အိပ္ခန္းထဲသုိ႔ ေဆာင္သြား ပါလိမ့္မည္၊၊ သူသည္လည္း ကြၽန္မကုိ သြန္သင္သျဖင့္ ကြၽန္မသည္ ေဆးေရာေသာ စပ်စ္ရည္ႏွင့္ ကြၽန္မ သလဲရည္ကုိ ကုိယ္ေတာ္အား ေသာက္ေတာ္မူပါေစမည္၊၊ ၃သခင္၏ လက္ဝဲလက္သည္ ငါ့ေခါင္းကုိ ေထာက္မလ်က္   လက္ယာ လက္သည္ ငါ့ကုိ ဘတ္လ်က္ေနေတာ္မူပါေစ၊၊

၄ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ သမီးတုိ႔၊ ငါခ်စ္ေသာ သတုိးမီးသည္ အလုိလုိ မႏိုးမွီတုိင္ေအာင္ မလႈပ္မႏိႈးမည္အေၾကာင္း၊ ေတာ၌ က်င္လည္ေသာ သမင္ဒရယ္မ်ားကုိ တုိင္တည္၍ သင္တုိ႔ကုိ ငါမွာထား၏၊၊

၅မိမိခ်စ္ရာသခင္၌ ေျမွာင္၍ေတာထဲကလာေသာ ထုိသူကား၊ အဘယ္သူျဖစ္ပါလိမ့္မည္နည္း၊၊

ငါသည္ ေရွာက္ခ်ဳိပင္ေအာက္မွာ သင္ကုိႏိႈးေဆာ္ခဲ့ၿပီ၊ ထုိအရပ္၌ သင္၏မိခင္သည္ သင္ကုိေပးစား ခဲ့ၿပီ၊ ထုိအရပ္၌ သင့္ကုိ ဘြားျမင္ေသာ သူသည္ သင့္ကုိ ေပးစားခဲ့ၿပီ၊၊

၆ကြၽန္မကုိ ကုိယ္ေတာ္၏ ႏွလုံးေပၚမွာ တံဆိပ္ခတ္ေတာ္မူပါ၊၊ လက္ရုံးေတာ္ေပၚမွာ တံဆိပ္ခတ္ေတာ္ မူပါ၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ေမတၱာသည္ ေသျခင္းႏွင့္အမွ် တန္ခုိးႀကီးပါ၏၊၊ ခင္ပြန္းကုိ မယုံေသာ စိတ္သေဘာသည္ မရဏာ ႏုိင္ငံႏွင့္အမွ် ခက္ထန္ပါ၏၊၊ သူ၏အရွိန္သည္ မီးအရွိန္၊ လွ်ပ္စစ္အရွိန္ျဖစ္ပါ၏၊၊

၇သုိ႔ရာတြင္ ေရမ်ားတုိ႔သည္ ေမတၱာကုိ မသတ္ႏုိင္၊၊ ျမစ္ေရတုိ႔သည္ မလႊမ္းမုိးႏုိင္။ လူသည္ မိမိတုိ႔အိမ္၌ ရွိသမွ်ေသာ ပစၥည္းဥစၥာတုိ႔ကုိ ေမတၱာဘုိ႔ေပးခ်င္ေသာ္ လည္း အလြန္တရားမထိမဲ့ျမင္ ျပဳခ်င္ကုိခံရလိမ့္မည္၊၊ ၈ငါတုိ႔၌ ညီမတစ္ေယာက္ရွိ၏၊၊ သားျမတ္မေပၚေသး၊၊ ထုိညီမကုိ ေတာင္းေသာအခါ၌ သူအဘုိ႔ အဘယ္သုိ႔ျပဳရပါမည္နည္း၊၊

၉သူသည္ ၿမိဳ႔ရုိးျဖစ္လွ်င္၊ သူ႔အေပၚမွာ ေငြျပအုိးေဆာက္မည္၊၊ တံခါးျဖစ္လွ်င္ အာရဇ္ပ်ဥ္ျပားျဖင့္ ခုိင္ခ့ံေစမည္၊

၁ဝငါသည္ ၿမိဳ႔ရုိးျဖစ္၏၊၊ ငါ့သားျမတ္တုိ႔သည္ ျပအုိးကဲ့သုိ႔ျဖစ္ၾက၏၊၊ သုိ႔ျဖစ္၍၊ ေရွ႔ေတာ္၌ မ်က္ႏွာရေသာ ေက်းဇူးရွိ၏၊၊

၁၁ဗာလဟာမုန္ျပည္၌ ေရွာလမုန္မင္း၏ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္ေတာ္ တစ္ဆူရွိ၏၊၊ ဥယ်ာဥ္ေစာင္းတုိ႔၌ ငွားသျဖင့္ သူတုိ႔သည္ အသီးကုိ စားရသည့္အတြက္ ေငြတစ္ေထာင္စီဆက္ရၾက၏၊၊

၁၂ငါပုိင္ ေတာ္ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္သည္ ငါေရွ႔မွာရွိ၏၊၊ အိုေရွာလမုန္၊ ေငြတစ္ေထာင္ကုိ ကုိယ္ေတာ္အား ဆက္၍ အသီးကုိေစာင့္ ေသာသူတုိ႔သည္ ႏွစ္ရာကုိ ယူရၾက၏၊၊

၁၃ဥယ်ာဥ္တုိ႔၌ ေနေသာသူ သင္၏စကားသံကုိ သင္၏အေပါင္း အေဘာ္တုိ႔သည္ နားေထာင္ တတ္ၾက၏။ ငါသည္လည္း ၾကားပါရေစ၊၊

၁၄အလ်င္အျမန္ ၾကြလာေတာ္မူပါ ငါခ်စ္ရာ သခင္၊၊ နံ႔သာေတာင္ ေပၚမွာ သမင္ဒရယ္ သငယ္ကဲ့သုိ႔ ျပဳေတာ္မူပါ၊၊