ေဟရွာယ အခန္းၾကီး (၁၀)


၁ငတ္မြတ္ေသာ သူတုိ႔ကုိ တရားရႈံးေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ၂ငါ၏လူမ်ဳိးတြင္ ဆင္းရဲသားတုိ႔၏ အခြင့္အရာကုိ ရုပ္သိမ္း ျခင္းငွါ၄င္း၊ မုတ္ဆုိးမတုိ႔ကုိ ညွဥ္းဆဲ၍၊ မိဘမရွိေသာသူတို႔၏ ဥစၥာကုိ လုယူျခင္းငွါ၄င္း၊ မတရားသျဖင့္ စီရင္ေသာသူ၊ က်ပ္တည္းစြာေသာမွတ္ခ်က္ကုိ မွတ္သားေသာ စာေရးတုိ႔သည္ အမဂၤလာရွိၾက၏၊၊ ၃ငါၾကည့္ရႈစီရင္သည္ကာလ၊ အေဝးက ေရာက္လတံ့ေသာ ဖ်က္ဆီးျခင္းျဖစ္သည္ကာလ၌၊ သင္တုိ႔သည္ ခ်မ္းသာရအ့ံေသာငွါ၊ အဘယ္သူထံသုိ႔  ေျပးၾကလိမ့္မည္နည္း၊၊ သင္တုိ႔စည္းစိမ္ဥစၥာကုိ အဘယ္မွာ သုိထားၾကလိမ့္မည္နည္း၊၊ ၄ငါ့ေက်းဇူးကုိ မခံရေသာသူတုိ႔ သည္၊ ခ်ဳပ္ထားလ်က္ရွိေသာ သူတုိ႔ေအာက္မွာ ဦးခ်ရၾကလိမ့္မည္၊၊ အေသသတ္ျခင္းကုိ ခံရေသာသူတုိ႔ေအာက္မွာ လဲရၾကလိမ့္မည္၊၊ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ အမ်က္ေတာ္သည္မၿငိမ္း၊ လက္ေတာ္သည္ဆန္႔လ်က္ရွိေသး၏၊၊

၅အာရႈရိလူသည္ အမဂၤလာရွိ၏၊၊ ငါ့အမ်က္၏ လွံတံျဖစ္၏၊၊ သူကုိင္ေသာေတာင္ေဝးသည္ ငါဒဏ္ေပးစရာ ဘုိ႔ျဖစ္၏၊၊ ၆အဓမၼလူမ်ဳိးရွိရာသုိ႔ သူ႔ကုိငါေစလႊတ္မည္၊၊ ငါ့အမ်က္ခံရာ လူစုကုိ လုယူဖ်က္ဆီး၍၊ လမ္း၌ ရႊံ႔ကုိကဲ့သုိ႔ ေက်ာ္နင္းေစျခင္းငွါ၊ သူ႔ကုိငါမွာထားမည္၊၊ ၇သုိ႔ေသာ္လည္း၊ သူသည္အျခားေသာအႀကံ၊ အျခားေသာအလုိရွိ၏၊၊ သူသည္ ဖ်က္ဆီး၍၊ မ်ားစြာေသာ လူမ်ဳိးတုိ႔ကုိ ပယ္ရွင္းျခင္းငွါ အလုိရွိ၏၊၊ ၈သူသည္အဘယ္သုိ႔ ဆုိသနည္းဟူမူကား၊ ငါ၏မွဴးမတ္တုိ႔သည္ မင္းႀကီးျဖစ္ၾကသည္မဟုတ္ေလာ၊၊ ၉ကာလေနာၿမိဳ႔သည္ ခါေခမိတ္ၿမိဳ႔ကဲ့ သုိ႔၄င္း၊ ဟာမတ္ၿမိဳ႔ သည္ အာပဒ္ၿမိဳ႔ကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ရွမာရိၿမိဳ႔သည္ ဒမာသက္ၿမိဳ႔ကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ျဖစ္သည္မဟုတ္ေလာ၊၊ ၁ဝရွာမာရိရုပ္တုႏွင့္ ေယရုရွလင္ရုပ္တုထက္သာ၍ျမတ္ေသာ ရုပ္တုဆင္းတုကုိကုိးကြယ္ေသာ တုိင္းႏုိင္ငံမ်ားကုိ ငါလုယူသကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ၁၁ရွမာရိၿမိဳ႔ႏွင့္ သူ၏ရုပ္တုတုိ႔ကုိ ငါျပဳသကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ႏွင့္သူ၏ရုပ္တုတုိ႔ကုိ ငါျပဳမည္မဟုတ္ေလာဟု ဆုိတတ္၏၊၊

၁၂သုိ႔ေသာ္လည္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ ဇိအုန္ေတာင္ႏွင့္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ အမႈေတာ္ကုိ လက္စသတ္ေတာ္မူ ၿပီးမွ၊ အာရႈရိရွင္ဘုရင္၏ မာနေထာင္လႊားျခင္း၊ ေမာ္ေသာမ်က္ႏွာႏွင့္ ေစာ္ကားျခင္းကို ငါၾကည္႔ရႈ၍ စီရင္မည္။ ၁၃ထိုမင္းက၊ ငါသည္ ကိုယ္လက္ရုံးသတိၱႏွင့္ ကိုယ္ဉာဏ္အားျဖင့္ ငါတတ္ႏိုင္၏။ ပညာသတိႏွင့္ ငါျပည္စံု၏။ လူမ်ိဳး ေနရာအပိုင္းအျခားတို႔ကိုငါေရႊ႔ၿပီ။ သူတို႔၏ဘ႑ာကိုလုယူၿပီး။ ဘုရင္တို႔ကို သူရဲကဲ့သို႔ႏွိမ့္ခ်ၿပီ၊၊ ၁၄ငါလက္သည္ ငွက္သုိက္ကုိ ေတြ႔သကဲ့သုိ႔၊ လူတုိ႔၏ ဥစၥာပစၥည္းကိုေတြ႔ၿပီ၊၊ စြန္႔ပစ္ေသာ ငွက္ဥတုိ႔ကုိ သိမ္းယူသကဲ့သုိ႔၊ ေျမႀကီး တန္ဆာရွိသမွ် တုိ႔ကုိ ငါသိမ္းယူၿပီ၊၊ အဘယ္သူမွ်အေတာင္ကုိမလႈပ္၊ ႏႈတ္သီးကုိမဖြင့္၊ မျမည္မတြန္ဟုဆုိသည္ ျဖစ္၍၊ ၁၅ႀကိမ္လုံးသည္ ကုိင္ေသာသူကုိလႈပ္သကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ေတာင္ေဝးသည္မိမိသခင္ကုိ ခ်ီၾကြသကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ပုဆိန္သည္ ခုတ္ေသာ သူကုိ ေစာကားရမည္ေလာ၊၊ လႊသည္ တုိက္ေသာ သူကုိ ရန္ျပဳ၍ ေထာင္လႊားရမည္ေလာ၊၊ ၁၆ထုိေၾကာင့္၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ ေျခသခင္အရွင္ ထာဝရဘုရားသည္ ထုိမင္း၏ ဆူဝေသာသူတုိ႔၌ ပိန္က်ဳံျခင္းကုိ သြင္းေပးေတာ္မူမည္။ သူ၏ ဘုန္း ေအာက္၌လည္း မီးေလာင္သကဲ့သုိ႔ ေလာင္ေစျခင္းငွါရႈိ႔ေတာ္မူမည္၊၊ ၁၇ဣသေရလအမ်ဳိး၏ အလင္းသည္ မီးျဖစ္ေတာ္ မူမည္၊၊ သန္႔ရွင္းေသာ ဘုရားသည္မီးလွ်ံျဖစ္ေတာ္မူမည္၊၊ တေန႔ျခင္းတြင္၊ ထုိမင္း၏ဆူးပင္အမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔ကုိ မီးရိႈ႔၍၊ ကြၽမ္းေစေတာ္မူမည္၊၊ ၁၈ေတာ၏ဘုန္းကုိ၄င္း၊ အသီးအႏွံထြက္ေသာ လယ္၏ဘုန္းကုိ၄င္း၊ သူ၏ကုိယ္ခႏၾၶြာနံ ဝိညာဥ္ႏွင့္တကြ ကုန္ေစေတာ္မူသျဖင့္၊ ထုိမင္းသည္နာေသာသူကဲ့သုိ႔ အားေလ်ာ့လိမ့္မည္၊၊ ၁၉ၾကြင္းေသာေတာပင္ တုိ႔ကုိ သူငယ္သည္ စာရင္းယူႏုိင္ေအာင္၊ အနည္းငယ္မွ်သာျဖစ္လိမ့္မည္၊၊

၂ဝထုိအခါမွစ၍၊ ေဘးလြတ္လ်က္ၾကြင္းေသာ ဣသေရလအမ်ဳိးႏွင့္ ယာကုပ္အမ်ဳိးသားတုိ႔သည္၊ မိမိတုိ႔ ကုိညွဥ္းဆဲေသာသူ၌ ေနာက္တဖန္မကုိးစားဘဲ၊ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ သန္႔ရွင္းေသာအရွင္ထာဝရဘုရား၌ အမွန္ကုိး စားၾကလိမ့္မည္၊၊ ၂၁ၾကြင္းေသာသူတည္းဟူေသာ၊ ယာကုပ္အမ်ဳိး၌ ၾကြင္းေသာသူတုိ႔သည္ တန္ခုိးႀကီး ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင့္ထံသုိ႔ ျပန္လာၾကလိမ့္မည္၊၊ ၂၂အုိဣသေရလအမ်ဳိး၊ သင္၏အမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ သမုဒၵရာ သဲလုံးႏွင့္အမွ် မ်ားေသာ္လည္း၊ ၾကြင္းေသာသူတုိ႔သာလွ်င္ ျပန္လာၾကလိမ့္မည္၊၊ စီရင္ဆုံးျဖတ္ေသာ သုတ္သင္ပယ္ ရွင္းျခင္းသည္ တရားသျဖင့္ လႊမ္းမုိးရလိမ့္မည္၊၊ ၂၃ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားသည္ ေျမတျပင္လုံး အလယ္၌ စီရင္ ဆုံးျဖတ္ေသာ၊ သုတ္သင္ပယ္ရွင္းျခင္းကုိ ျပဳေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊

၂၄ထုိေၾကာင့္၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခသခင္အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ဇိအုန္ၿမိဳ႔၌ ေနေသာ ငါ၏လူမ်ဳိး၊ အာရႈရိမင္းေၾကာင့္ မေၾကာက္ႏွင့္၊၊ သူ၏ႀကိမ္လုံးႏွင့္သင့္ကုိရုိက္မည္၊၊ အဲဂုတၱဳမင္းျပဳသည္နည္းတူ သူ၏လွံတံကုိ သင္၏အေပၚမွာမုိးလိမ့္မည္၊၊ ၂၅သုိ႔ေသာ္လည္း၊ ခဏၾကာၿပီးမွ သူတုိ႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းသုိ႔ ေရာက္ေသာ အားျဖင့္၊ ငါ့အမ်က္သည္ၿငိမ္း၍၊ ငါ့စိတ္လည္းေျပလိမ့္မည္၊၊ ၂၆ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရားသည္ ၾသရဘေက်ာက္နားမွာ မိဒ်န္အမ်ိဳးသားတို႔ကို ဒဏ္ခတ္သကဲ့သို႔၄င္း၊ ပင္လယ္ကို လွံတံေတာ္ႏွင့္ မိုးသကဲ့သို႔၄င္း၊ ထိုမင္း အဘို႔ေဘးဥပဒ္ကို ျပင္ဆင္၍၊ အဲဂုတၴဳလက္ထက္၌ ကဲ့သို႔တစ္ဖန္ လွံတံေတာ္ကို ခ်ီေတာ္မူမည္။ ၂၇ထိုကာလ၌ သူ၏ဝန္ကို သင္၏ပခံုးေပၚက၄င္း၊ သူ၏ထမ္းဘိုးကို သင္၏လည္ပင္းေပၚက၄င္း ခ်ရ၏။ ဆူဝျခင္းေက်းဇူးေၾကာင့္ ထမ္းဘိုးပ်က္စီးရ၏။

၂၈အာရပ္ၿမိဳ႔သို႔ ေရာက္ေလၿပီ။ မိဂရုန္ၿမိဳ႔တိုင္ ေအာင္လြန္သြားၿပီ၊၊ မိတ္မတ္ၿမိဳ႔၌လွည္း မ်ားကို ခ်ထားၿပီ။ ၂၉ေတာင္ၾကားကို လြန္ၾကၿပီ။ ေဂဗၿမိဳ႔၌ စားခန္းခ်ၾကၿပီ။ ရာမၿမိဳ႔သည္ ေၾကာက္လန္႔လ်က္ရွိ၏။ ေရွာလုေနရာ ဂိဗာၿမိဳ႔ သည္  ေျပး၏။ ၃ဝအိုဂလိႅမ္ၿမိဳ႔သမီး၊ ေၾကြးေၾကာ္ေလာ့။ အိုလဲရွၿမိဳ႔၊နားေထာင္ေလာ့။  အာနသုတ္ၿမိဳ႔သည္ မဂၤလာရွိ၏။ ၃၁မာဒေမနၿမိဳ႔သည္ ေျပာင္းသြားၿပီ၊၊ ေဂဗိမ္ၿမိဳ႔သားတုိ႔သည္ လြတ္ေအာင္ေျပးၾက၏၊၊ ၃၂ေနာဘၿမိဳ႔၌ တရက္ေနၿပီးမွ ဇိအုန္သတုိ႔သမီး၏ ေတာင္တည္းဟူေသာ ေယရုရွလင္ေတာင္ကုိရြယ္၍၊ မိမိလက္ကုိ လႈပ္လိမ့္မည္၊၊ ၃၃ေကာင္းကင္ ဗုိလ္ေျခ သခင္အရွင္ထာဝရဘုရားသည္ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာ အျခင္းအရာႏွင့္ သစ္ပင္အထြဋိ္ကုိ ပယ္ရွင္း ေတာ္မူမည္၊၊ အရပ္ျမင့္ေသာအခက္တုိ႔ကုိ ခုတ္လဲွ၍၊ ႀကီးမားေသာ အခက္တုိ႔ကုိ ႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူမည္၊၊ ၃၄ေတာအုပ္ကုိ ပုဆိန္ႏွင့္ခုတ္ပယ္ေတာ္မူ၍၊ ေလဗႏုန္ေတာသည္ တန္ခုိးႀကီးေသာ သူ၏လက္အားျဖင့္ လဲလ်က္ေနလိမ့္သတည္း၊၊