ေဟရွာယ အခန္းၾကီး (၁၁)


၁ေယရွဲအမ်ဳိးအငုတ္၌ အတက္ေပါက္လိမ့္မည္၊၊ သူ၏အျမစ္တုိ႔တြင္ အညြန္႔သည္ အသီးသီးလိ္မ့္မည္၊၊                         ၂ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ဥာဏ္ပညာကုိေပးေသာ ဝိညာဥ္၊ ၾကံစည္တတ္စြမ္းႏုိင္ေသာ သတိၱကုိ ေပးေသာဝိညာဥ္၊ ထာဝရဘုရားကိုသိ၍ ေၾကာက္ရြံ႔ေသာသေဘာကုိ ေပးေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ထုိသူအေပၚမွာ က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၃ထုိသူသည္ ထာဝရဘုရားကုိ ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္း၌ ေမြ႔ေလ်ာ္သည္ျဖစ္၍၊ မိမိမ်က္စိျမင္ သည္အတုိင္း တရားမစီရင္၊ မိမိနားၾကားသည္အတုိင္း မဆုံးျဖတ္ဘဲ၊  ၄ဆင္းရဲသားတုိ႔၏ အမႈကုိ တရားေတာ္အတုိင္း စီရင္၍၊ ႏွိမ့္ခ်ေသာ ေျမၾကီးသားတုိ႔ဘက္၌ ေနလ်က္၊ ေျဖာင့္မတ္စြာဆုံးျဖတ္လိမ့္မည္၊၊ ေျမႀကီးကုိ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ လွံတံႏွင့္ဒဏ္ခတ္၍၊ ဆုိးေသာသူကုိႏႈတ္ခမ္းထြက္သက္ႏွင့္ကြပ္မ်က္လိမ့္မည္၊၊ ၅တရားႏွင့္သစၥာသည္ သူ၏ ခါးပန္းခါးစည္းျဖစ္လိ္မ့္မည္၊၊

၆ေတာေခြးသည္ သိုးသငယ္ႏွင့္အတူေနလိမ့္မည္၊၊ က်ားသစ္သည္ ဆိတ္သငယ္ႏွင့္အတူ အိပ္လိမ့္မည္၊၊ ႏြားသငယ္၊ ျခေသၤ့သငယ္၊ ဆူေအာင္ေကြၽးေသာ အေကာင္တုိ႔သည္ အတူသြားလာၾက၍၊ လူသူငယ္သည္ သူတုိ႔ကုိ ပုိ႔ေဆာင္လိမ့္မည္၊၊ ၇ႏြားမႏွင့္ဝံမသည္ အတူက်က္စား၍၊ သူတုိ႔သားငယ္မ်ားသည္ အတူအိပ္ၾက လိမ့္မည္၊၊ ျခေသၤ့သည္ လည္း ႏြားကဲ့သုိ႔ျမက္ကုိ စားလိမ့္မည္၊၊ ၈ႏုိ႔စုိ႔သူငယ္သည္လည္း ေျမြဆုိးတြင္းေပၚမွာ ကစားလိမ့္မည္၊၊ ႏုိ႔ကြာေသာ သူငယ္သည္လည္း၊ ေျမြေဟာက္တြင္းဝ၌ မိမိလက္ကုိသြင္းလိမ့္မည္၊၊ ၉ငါ၏သန္႔ရွင္းေသာ ေတာင္တျပင္လုံး၌ အခ်င္းခ်င္းညွဥ္းဆဲျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းကုိမျပဳရၾက၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ပင္လယ္ေရသည္ မိမိေနရာကုိ လႊမ္းမုိးသကဲ့သုိ႔၊ ေျမႀကီး သည္ ထာဝရဘုရားကုိ သိကြၽမ္းျခင္းပညာ ႏွင့္ျပည့္စုံလိမ့္မည္၊၊

၁ဝထုိကာလ၌ ေယရွဲ၏အျမစ္သည္ေပါက္၍၊ လူမ်ားအဘုိ႔ထူေသာ အလံျဖစ္လိမ့္မည္၊၊ ထုိအလံ၌ တပါး အမ်ဳိး သားတုိ႔သည္ ဆည္းကပ္ၾကလိမ့္မည္၊၊ က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူရာအရပ္သည္လည္း ဘုန္းႀကီးလိမ့္မည္၊၊ ၁၁ထုိကာလ၌ ထာဝရ ဘုရားသည္ လက္ေတာ္ကုိ ဆန္႔၍၊ က်န္ၾကြင္းေသာ ကုိယ္ေတာ္၏လူတို႔ကုိအာရႈရိျပည္၊ အဲဂုတၱဳျပည္၊ ပါသရုျပည္၊ ကုရွျပည္၊ ဧလံျပည္၊ ရွိနာျပည္၊ ဟာမတ္ျပည္၊ ပင္လယ္ဘတက္၌ ရွိေသာျပည္မ်ားတုိ႔မွ ကယ္ယူျခင္းငွါ တဖန္ ျပဳေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၁၂တပါးအမ်ဳိးသားတုိ႔အဘုိ႔အလံကုိ ထူေတာ္မူသျဖင့္၊ ႏွင္ထုတ္ေသာ ဣသေရလ အမ်ဳိး သားႏွင့္၊ အရပ္ရပ္ကြဲျပားေသာ ယုဒအမ်ဳိးသားတုိ႔ကုိ ေျမႀကီးေလးမ်က္ႏွာတုိ႔မွေခၚ၍ စုေဝးေစေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၁၃ဧဖရိမ္အမ်ဳိးသည္ ျငဳစူေသာ စိတ္ၿငိမ္းလိမ့္မည္၊၊ ရန္ျပဳတတ္ေသာ ယုဒအမ်ဳိးသား တုိ႔သည္လည္း၊ ရန္ေျပၾကလိမ့္မည္။ ဧဖရိမ္အမ်ဳိးသည္ ယုဒအမ်ဳိးကုိမျငဴစူရ၊၊ ယုဒအမ်ဳိးလည္းဧဖရိမ္အမ်ဳိးကုိ ရန္မျပဳရ၊၊ ၁၄သူတုိ႔သည္ အေနာက္ဘက္၌ ဖိလိတိၱလူမ်ားကုိ လုိက္၍ တုိက္ၾကလိမ့္မည္၊၊ အေရွ႔ျပည္သားတုိ႔၏ ဥစၥာကုိအတူလုယူၾကလိမ့္မည္၊၊ ဧဒုံအမ်ဳိးႏွင့္ ေမာဘအမ်ဳိးကုိလည္း လုပ္ၾကံၾကလိမ့္မည္၊၊ အမၼဳန္အမ်ဳိးသား တုိ႔သည္ သူတုိ႔၏အုပ္စုိးျခင္းကုိ ခံရၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၅ထာဝရဘုရားသည္လည္း၊ အဲဂုတၱဳ ပင္လယ္၏လွ်ာကုိ ေဖ်ာက္ဖ်က္ေတာ္မူမည္၊ ျပင္းစြာေသာ ေလေတာ္ႏွင့္ တကြလက္ေတာ္ကုိ ျမစ္ေပၚမွာလႈပ္၍၊ ေခ်ာင္းခုႏွစ္သြယ္ျဖစ္ေစျခင္းငွါ ရုိက္ခတ္ေတာ္မူသျဖင့္ လူတုိ႔သည္ ေျခနင္းစီးလ်က္ ေက်ာ္သြားၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၆ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ အဲဂုတၱဳျပည္မွ ထြက္သြားေသာအခါ၌ ျဖစ္သကဲ့သုိ႔၊ အာရႈရိျပည္မွ က်န္ၾကြင္းေသာ ကုိယ္ေတာ္၏လူတုိ႔သြားရာ လမ္းႀကီးျဖစ္ရလိမ့္မည္၊၊