ေဟရွာယ အခန္းၾကီး (၁၂)


၁ထုိကာလ၌ သင္ျမြက္ဆုိရမည္ကား၊ အုိထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းပါမည္၊အကြၽႏု္ပ္ကုိ အမ်က္ထြက္ေတာ္မူေသာ္လည္း၊ တဖန္အမ်က္ေတာ္ၿငိမ္း၍၊ အကြၽႏု္ပ္ကုိ ႏွစ္သိမ့္ေစေတာ္မူ၏၊၊ ၂ဘုရား သခင္သည္ ငါ့ကုိ ကယ္တင္ေသာ အရွင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ေၾကာက္လန္႔ေသာ စိတ္မရွိဘဲ ရဲရင့္မည္၊၊ ထာဝရဘုရား သည္ ငါခ်ီးမြမ္းရာ၊ ငါသီခ်င္းဆုိရာ၊ ငါ့ကုိကယ္တင္ေတာ္မူေသာ အရွင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ၃သင္တုိ႔သည္ ဝမ္းေျမာက္ေသာ စိတ္ႏွင့္ ကယ္တင္ျခင္းစမ္းေရတြင္းတုိ႔၌ ေရခပ္ရၾကလိမ့္မည္၊၊ ၄ထုိကာလ၌လည္း ထာဝရဘုရား၏ ဂုဏ္ေတာ္ကုိခ်ီးမြမ္း ၾကေလာ့၊၊ နာမေတာ္ကုိပဌနာျပဳၾကေလာ့၊၊ အမႈေတာ္တုိ႔ကုိ လူမ်ားတုိ႔တြင္ ေဘာ္ျပၾကေလာ့၊၊ နာမေတာ္သည္ ျမင့္ျမတ္ေသာေၾကာင့္ ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့၊၊ ၅ထာဝရဘုရားကုိ ေထာမနာသီခ်င္း ဆုိၾကေလာ့၊၊ ထူးဆန္းေသာအမႈကုိ ျပဳေတာ္မူၿပီ၊၊ အမႈေတာ္သည္ ေျမတျပင္လုံး၌ ထင္ရွားပါေစ၊၊ အုိဇိအုန္သတုိ႔သမီး၊ ေၾကြးေၾကာ္ေလာ့၊၊ ဝမ္းေျမာက္သျဖင့္ ေအာ္ဟစ္ေလာ့၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ သန္႔ရွင္းေသာဘုရားသည္ သင္၏အလယ္၌ ဘုန္းႀကီးေတာ္ မူ၏ဟုျမြက္ဆုိရလိမ့္မည္၊၊