ေဟရွာယ အခန္းၾကီး (၁၃)


၁ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔ကုိ ရည္ေဆာင္၍ အာမုတ္၏သားေဟရွာယခံရေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အခ်က္ဟူမူကား၊                                  ၂ရွင္းလင္းေသာ ေတာင္ေပၚမွာအလံကုိထူၾက၊၊ က်ယ္ေသာအသံႏွင့္ေအာ္ဟစ္ၾက၊၊ လက္ကိုလႈပ္ၾက၊၊ သူတုိ႔သည္ မင္းတုိ႔ေနရာတံခါးမ်ားကုိဝင္ၾကေစ၊၊ ၃ငါသန္႔ရွင္းေစေသာသူတုိ႔ကုိ ငါမွာထားၿပီ၊၊ ငါေပးေသာ ဘုန္းအာႏုေဘာ္ ေၾကာင့္ ဝမ္းေျမာက္ေသာသူ၊ ငါ၏သူရဲတုိ႔ကုိ ငါ့အမ်က္ေျပေစျခင္းငွါ ငါေခၚၿပီ၊၊ ၄ႀကီးစြာေသာအလုံးအရင္း၏ အသံကဲ့သုိ႔ ေတာင္တုိ႔အေပၚမွာ လူမ်ား၏ အသံဗလံ၊ စုေဝးေသာတုိင္းသူျပည္သားမ်ားတုိ႔၏ အုတ္အုတ္က်က္က်က္ေသာ အသံ ဗလံရွိသည္ႏွင့္၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားသည္ စစ္တုိက္ျခင္းငွါ၊ အလုံးအရင္းကုိစီရင္ခင္းက်င္းေတာ္မူ၏၊၊ ၅ထာဝရဘုရားႏွင့္အတူတကြ အမ်က္ေတာ္လက္နက္တုိ႔သည္ တျပည္လုံးတုိ႔ကုိ ဖ်က္ဆီးျခင္းငွါ ေဝးေသာျပည္၊ ေကာင္းကင္စြန္းမွလာၾက၏၊၊

၆ထာဝရဘုရား၏ ေန႔ရက္သည္နီးေသာေၾကာင့္၊ ငုိေၾကြးျမည္တမ္းၾကေလာ့၊၊ အနႏၱတန္ခုိးရွင္စီရင္ေတာ္ မူေသာ ေဘးအႏၱရာယ္ကဲ့သို႔လာလိမ့္မည္၊၊ ၇ထုိေၾကာင့္၊ ရွိသမွ်ေသာ လက္တုိ႔သည္ က်ၾကလိမ့္မည္၊၊ လူအေပါင္းတုိ႔ သည္ စိတ္ပ်က္၍ေၾကာက္လန္႔ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၈နာျခင္းေဝဒနာအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ခံရၾကလိမ့္မည္၊၊ သားဘြားေသာမိန္းမကဲ့သို႔ ေဝဒနာကုိ ခံရလ်က္၊ တေယာက္ကုိတေယာက္ၾကည့္ရႈ႔၍ မႈိင္ေတြသျဖင့္၊ သူတုိ႔မ်က္ႏွာသည္ မီးလွ်ံအဆင္းရွိလိမ့္မည္၊၊ ၉ထုိျပည္ကုိဖ်က္ ဆီး၍ အျပစ္ႀကီးေသာ ျပည္သူျပည္သားတုိ႔ကုိ သုတ္သင္ပယ္ရွင္းျခင္းငွါ၊ ထာဝရဘုရား၏ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာေန႔ရက္သည္  ျပင္းထန္ေသာေဒါသအမ်က္ထြက္ လ်က္လာလိမ့္မည္၊၊ ၁ဝမုိဃ္းေကာင္းကင္ၾကယ္နကၡတ္တုိ႔သည္ အလင္းကုိမေပး၊၊ ေနသည္လည္း ထြက္ေသာအခါမုိက္လ်က္၊ လသည္လည္းမထြန္းမလင္းဘဲလ်က္ရွိလိမ့္မည္၊၊ ၁၁ထုိေလာကီႏုိင္ငံ၏ အျပစ္ကုိ၄င္း၊ မတရားေသာ သူတုိ႔၏ဒုစရုိက္မ်ားကုိ၄င္း ငါစစ္ေၾကာမည္၊၊ မာနႀကီးေသာ သူတုိ႔၏ေထာင္လႊားျခင္းကုိ ငါႏွိပ္စက္၍ ၾကမ္းၾကဳတ္ ေသာသူတုိ႔၏ ေစာ္ကားျခင္းကုိ ငါႏွိမ့္ခ်မည္၊၊ ၁၂လူသည္ ေရႊစင္ထက္အဘုိး ထုိက္မည္အေၾကာင္း၊ ဆင္းရဲသားသည္ ၾသဖိရေရႊေက်ာက္ထက္အဘုိးထုိက္မည္အေၾကာင္း ငါျပဳမည္၊၊ ၁၃သုိ႔ျဖစ္၍၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရား၏ ေဒါသအမ်က္ေတာ္ျပင္းစြာထြက္ေသာ ေန႔ရက္၌ မုိဃ္းေကာင္းကင္ကုိ ငါလႈပ္ရွားမည္၊၊ ေျမႀကီးလည္း မိမိေနရာမွ ေရွ႔ရလိမ့္မည္၊၊ ၁၄ျပည္သားတုိ႔သည္ေသာေၾကာက္၍ ေျပးေသာဒရယ္မ၊ ထိန္းသိမ္းသူ မရွိေသာ သိုးမ်ားကဲ့သုိ႔ျဖစ္၍၊ အသီးအသီးမိမိအမ်ဳိးသားခ်င္းတုိ႔ကုိ မ်က္ႏွာျပဳ၍၊ အသီးအသီးမိမိျပည္သုိ႔ ေျပးၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၅ေတြ႔မိသမွ်ေသာ သူတုိ႔ကုိ လွံႏွင့္ထုိးရ၏၊၊ စုေဝးလ်က္ရွိေသာ သူအေပါင္းတုိ႔လည္း ထားျဖင့္ ဆုံးၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၆သူတုိ႔သားသမီးမ်ားကုိ သူတို႔မ်က္ေမွာက္၌ ေျမေပၚမွာ ေဆာင့္ဖြပ္လိမ့္မည္၊၊ သူတုိ႔အိမ္မ်ားကုိ လုယက္၍၊ သူတုိ႔မယားမ်ားကုိ အဓမၼျပဳၾကလိမ့္မည္၊၊

၁၇ၾကည့္ရႈေလာ့၊၊ ေငြကုိပမာဏမျပဳ၊ ေရႊကုိအလုိမရွိေသာ ေမဒိလူ မ်ားကုိ သူတုိ႔တဘက္၌ ငါႏိႈးေဆာ္မည္၊၊ ၁၈သူတုိ႔သည္ လူပ်ဳိတုိ႔ကုိ ေလးႏွင့္ရုိက္ခတ္ၾကလိမ့္မည္၊၊ အကေလး တုိ႔ကုိ မသနားၾက၊၊ သူတုိ႔မ်က္စိသည္ သူငယ္တုိ႔ကုိ မႏွေျမာရ၊၊ ၁၉တုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔၏ အထြဋိ္၊ ခါလဒဲအမ်ဳိးသားတုိ႔၏ ဘုန္းအသ ေရျဖစ္ေသာ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သည္ ဘုရားသခင္ဖ်က္စီးေတာ္မူေသာ ေသာဒုံၿမိဳ႔ႏွင့္ ေဂါေမာရၿမိဳ႔ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္လိမ့္ မည္၊၊ ၂ဝထုိၿမိဳ႔၌ ကာလအစဥ္၊ လူမ်ဳိးအဆက္ဆက္အဘယ္သူမွ်မေနရ၊၊ ထုိၿမိဳ႔၌ အာရပ္လူသည္ တဲကုိမွ်မေဆာက္ရ၊၊ သုိးထိန္းတုိ႔သည္ သုိးၿခံကုိမွ် မလုပ္ရၾက၊၊ ၂၁ေတာသားရဲတုိ႔သည္ထုိၿမိဳ႔၌ အိပ္ၾကလိမ့္မည္၊၊ အိမ္တုိ႔သည္ ျမည္တတ္ ေသာ တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ အျပည့္ရွိၾကလိမ့္မည္၊၊ ကုလားအုပ္ငွက္တုိ႔လည္း ေနရာက်၍ ေမ်ာက္တုိ႔လည္း ကခုန္ၾက လိမ့္မည္၊၊ ၂၂ေတာေခြးတုိ႔သည္လည္း၊ ဘုံဗိမာန္မ်ား၌၄င္း၊ ေျမေခြးတုိ႔သည္လည္း၊ ၾကက္သေရတုိက္မ်ား၌၄င္း၊ အူၾက၊ ျမည္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ထုိသုိ႔ေသာ ကာလနီးလွၿပီ၊၊ ထုိၿမိဳ႔၏အသက္တာမရွည္ရ၊၊           ၁ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔ကုိ ရည္ေဆာင္၍ အာမုတ္၏သားေဟရွာယခံရေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အခ်က္ဟူမူကား၊                                  ၂ရွင္းလင္းေသာ ေတာင္ေပၚမွာအလံကုိထူၾက၊၊ က်ယ္ေသာအသံႏွင့္ေအာ္ဟစ္ၾက၊၊ လက္ကိုလႈပ္ၾက၊၊ သူတုိ႔သည္ မင္းတုိ႔ေနရာတံခါးမ်ားကုိဝင္ၾကေစ၊၊ ၃ငါသန္႔ရွင္းေစေသာသူတုိ႔ကုိ ငါမွာထားၿပီ၊၊ ငါေပးေသာ ဘုန္းအာႏုေဘာ္ ေၾကာင့္ ဝမ္းေျမာက္ေသာသူ၊ ငါ၏သူရဲတုိ႔ကုိ ငါ့အမ်က္ေျပေစျခင္းငွါ ငါေခၚၿပီ၊၊ ၄ႀကီးစြာေသာအလုံးအရင္း၏ အသံကဲ့သုိ႔ ေတာင္တုိ႔အေပၚမွာ လူမ်ား၏ အသံဗလံ၊ စုေဝးေသာတုိင္းသူျပည္သားမ်ားတုိ႔၏ အုတ္အုတ္က်က္က်က္ေသာ အသံ ဗလံရွိသည္ႏွင့္၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားသည္ စစ္တုိက္ျခင္းငွါ၊ အလုံးအရင္းကုိစီရင္ခင္းက်င္းေတာ္မူ၏၊၊ ၅ထာဝရဘုရားႏွင့္အတူတကြ အမ်က္ေတာ္လက္နက္တုိ႔သည္ တျပည္လုံးတုိ႔ကုိ ဖ်က္ဆီးျခင္းငွါ ေဝးေသာျပည္၊ ေကာင္းကင္စြန္းမွလာၾက၏၊၊

၆ထာဝရဘုရား၏ ေန႔ရက္သည္နီးေသာေၾကာင့္၊ ငုိေၾကြးျမည္တမ္းၾကေလာ့၊၊ အနႏၱတန္ခုိးရွင္စီရင္ေတာ္ မူေသာ ေဘးအႏၱရာယ္ကဲ့သို႔လာလိမ့္မည္၊၊ ၇ထုိေၾကာင့္၊ ရွိသမွ်ေသာ လက္တုိ႔သည္ က်ၾကလိမ့္မည္၊၊ လူအေပါင္းတုိ႔ သည္ စိတ္ပ်က္၍ေၾကာက္လန္႔ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၈နာျခင္းေဝဒနာအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ခံရၾကလိမ့္မည္၊၊ သားဘြားေသာမိန္းမကဲ့သို႔ ေဝဒနာကုိ ခံရလ်က္၊ တေယာက္ကုိတေယာက္ၾကည့္ရႈ႔၍ မႈိင္ေတြသျဖင့္၊ သူတုိ႔မ်က္ႏွာသည္ မီးလွ်ံအဆင္းရွိလိမ့္မည္၊၊ ၉ထုိျပည္ကုိဖ်က္ ဆီး၍ အျပစ္ႀကီးေသာ ျပည္သူျပည္သားတုိ႔ကုိ သုတ္သင္ပယ္ရွင္းျခင္းငွါ၊ ထာဝရဘုရား၏ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာေန႔ရက္သည္  ျပင္းထန္ေသာေဒါသအမ်က္ထြက္ လ်က္လာလိမ့္မည္၊၊ ၁ဝမုိဃ္းေကာင္းကင္ၾကယ္နကၡတ္တုိ႔သည္ အလင္းကုိမေပး၊၊ ေနသည္လည္း ထြက္ေသာအခါမုိက္လ်က္၊ လသည္လည္းမထြန္းမလင္းဘဲလ်က္ရွိလိမ့္မည္၊၊ ၁၁ထုိေလာကီႏုိင္ငံ၏ အျပစ္ကုိ၄င္း၊ မတရားေသာ သူတုိ႔၏ဒုစရုိက္မ်ားကုိ၄င္း ငါစစ္ေၾကာမည္၊၊ မာနႀကီးေသာ သူတုိ႔၏ေထာင္လႊားျခင္းကုိ ငါႏွိပ္စက္၍ ၾကမ္းၾကဳတ္ ေသာသူတုိ႔၏ ေစာ္ကားျခင္းကုိ ငါႏွိမ့္ခ်မည္၊၊ ၁၂လူသည္ ေရႊစင္ထက္အဘုိး ထုိက္မည္အေၾကာင္း၊ ဆင္းရဲသားသည္ ၾသဖိရေရႊေက်ာက္ထက္အဘုိးထုိက္မည္အေၾကာင္း ငါျပဳမည္၊၊ ၁၃သုိ႔ျဖစ္၍၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရား၏ ေဒါသအမ်က္ေတာ္ျပင္းစြာထြက္ေသာ ေန႔ရက္၌ မုိဃ္းေကာင္းကင္ကုိ ငါလႈပ္ရွားမည္၊၊ ေျမႀကီးလည္း မိမိေနရာမွ ေရွ႔ရလိမ့္မည္၊၊ ၁၄ျပည္သားတုိ႔သည္ေသာေၾကာက္၍ ေျပးေသာဒရယ္မ၊ ထိန္းသိမ္းသူ မရွိေသာ သိုးမ်ားကဲ့သုိ႔ျဖစ္၍၊ အသီးအသီးမိမိအမ်ဳိးသားခ်င္းတုိ႔ကုိ မ်က္ႏွာျပဳ၍၊ အသီးအသီးမိမိျပည္သုိ႔ ေျပးၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၅ေတြ႔မိသမွ်ေသာ သူတုိ႔ကုိ လွံႏွင့္ထုိးရ၏၊၊ စုေဝးလ်က္ရွိေသာ သူအေပါင္းတုိ႔လည္း ထားျဖင့္ ဆုံးၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၆သူတုိ႔သားသမီးမ်ားကုိ သူတို႔မ်က္ေမွာက္၌ ေျမေပၚမွာ ေဆာင့္ဖြပ္လိမ့္မည္၊၊ သူတုိ႔အိမ္မ်ားကုိ လုယက္၍၊ သူတုိ႔မယားမ်ားကုိ အဓမၼျပဳၾကလိမ့္မည္၊၊

၁၇ၾကည့္ရႈေလာ့၊၊ ေငြကုိပမာဏမျပဳ၊ ေရႊကုိအလုိမရွိေသာ ေမဒိလူ မ်ားကုိ သူတုိ႔တဘက္၌ ငါႏိႈးေဆာ္မည္၊၊ ၁၈သူတုိ႔သည္ လူပ်ဳိတုိ႔ကုိ ေလးႏွင့္ရုိက္ခတ္ၾကလိမ့္မည္၊၊ အကေလး တုိ႔ကုိ မသနားၾက၊၊ သူတုိ႔မ်က္စိသည္ သူငယ္တုိ႔ကုိ မႏွေျမာရ၊၊ ၁၉တုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔၏ အထြဋိ္၊ ခါလဒဲအမ်ဳိးသားတုိ႔၏ ဘုန္းအသ ေရျဖစ္ေသာ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သည္ ဘုရားသခင္ဖ်က္စီးေတာ္မူေသာ ေသာဒုံၿမိဳ႔ႏွင့္ ေဂါေမာရၿမိဳ႔ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္လိမ့္ မည္၊၊ ၂ဝထုိၿမိဳ႔၌ ကာလအစဥ္၊ လူမ်ဳိးအဆက္ဆက္အဘယ္သူမွ်မေနရ၊၊ ထုိၿမိဳ႔၌ အာရပ္လူသည္ တဲကုိမွ်မေဆာက္ရ၊၊ သုိးထိန္းတုိ႔သည္ သုိးၿခံကုိမွ် မလုပ္ရၾက၊၊ ၂၁ေတာသားရဲတုိ႔သည္ထုိၿမိဳ႔၌ အိပ္ၾကလိမ့္မည္၊၊ အိမ္တုိ႔သည္ ျမည္တတ္ ေသာ တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ အျပည့္ရွိၾကလိမ့္မည္၊၊ ကုလားအုပ္ငွက္တုိ႔လည္း ေနရာက်၍ ေမ်ာက္တုိ႔လည္း ကခုန္ၾက လိမ့္မည္၊၊ ၂၂ေတာေခြးတုိ႔သည္လည္း၊ ဘုံဗိမာန္မ်ား၌၄င္း၊ ေျမေခြးတုိ႔သည္လည္း၊ ၾကက္သေရတုိက္မ်ား၌၄င္း၊ အူၾက၊ ျမည္ၾကလိမ့္မည္၊၊ ထုိသုိ႔ေသာ ကာလနီးလွၿပီ၊၊ ထုိၿမိဳ႔၏အသက္တာမရွည္ရ၊၊