ေဟရွာယ အခန္းၾကီး (၁၄)


၁အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ ယာကုပ္အမ်ဳိးကုိသနား၍ ဣသေရလအမ်ဳိးကုိ တဖန္ ေရြးေကာက္ သျဖင့္၊ သူတုိ႔ကုိ ေနရင္းျပည္၌ေနရာခ်ေတာ္မူလ္ိမ့္မည္၊၊ ၂တကြၽန္းတႏုိင္ငံသားတုိ႔သည္ သူတုိ႔ႏွင့္ ေပါင္းေဘာ္၍ ယာကုပ္အမ်ဳိး၌ ဆည္းကပ္ၾကလိမ့္မည္၊၊ တပါးအမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ သူတုိ႔ကုိ ေနရင္းအရပ္သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ၾကလိမ့္မည္၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ တပါးအမ်ဳိးသားတုိ႔ကုိ ထာဝရဘုရား၏ ျပည္ေတာ္တြင္၊ ကြၽန္ႏွင့္ ကြၽန္မအရာ၌ ထား၍ ေစစားၾကလိမ့္မည္၊၊ အထက္က သိမ္းသြားဘူးေသာသူတုိ႔ကုိ တဖန္သိမ္းယူခဲ့လိမ့္မည္၊၊ ညွဥ္းဆဲဖူးေသာ သူတုိ႔ကုိလည္း အုပ္စုိးၾကလိမ့္မည္၊၊

၃ထုိအခါထာဝရဘုရားသည္ သင့္ကုိၿငိဳျငင္ျခင္း၊ စုိးရိမ္ျခင္း၊ သူတပါးေစစား၍ ဆင္းရဲစြာ အေစကြၽန္ခံရျခင္းထဲ က ႏႈတ္၍ ခ်မ္းသားေပးေတာ္မူလွ်င္၊ ၄သင္သည္ ဗာဗုလုန္ဘုရင္ကုိ ရည္ေဆာင္၍၊ ပုံစကားကုိ ဤသုိ႔ျမြက္ဆုိလိမ့္မည္၊ အစုိးတရျပဳေသာသူသည္ ဆုံးေလၿပီတကား၊၊ ေရႊၿမိဳ႔ေတာ္သည္ ဆုံးေလၿပီတကား၊၊ ၅-၆လူသတၱဝါတုိ႔ကုိ အမ်က္ထြက္၍၊ အစဥ္မျပတ္ရုိက္ျခင္း၊ အတုိင္းတုိင္း အျပည္ျပည္တုိ႔ကုိ မာနစိတ္ႏွင့္အုပ္စုိး၍၊ အစဥ္မျပတ္ ညွဥ္းဆဲျခင္းကုိ ျပဳေသာ အဓၾၶြမလူတုိ႔၏ ေတာင္ေဝးကုိ၄င္း၊ ထုိသုိ႔အစုိးရေသာသူတုိ႔၏ ရာဇလွံတံကုိ၄င္း၊ ထာဝရဘုရားခ်ဳိေဖာက္ေတာ္မူၿပီ၊၊ ၇ေျမတျပင္လုံးသည္ ၿငိမ္ဝပ္ခ်မ္းသာျခင္းရွိ၏၊၊ ရႊင္လန္းစြာ သီခ်င္းဆုိသံႏွင့္ ေၾကြးေၾကာ္ၾက၏၊၊ ၈ထင္းရူးပင္ႏွင့္ ေလဗႏုန္ အာရဇ္ပင္တုိ႔က၊ သင္သည္ လွဲၿပီးေနာက္၊ ငါတုိ႔ကုိ ခုတ္လဲွေသာသူသည္ မတက္မလာရဟု သင့္ကုိရည္ေဆာင္၍ ဝမ္းေျမာက္ၾက၏၊၊

၉သင္သည္ေရာက္လာေသာအခါ၊ ေအာက္အရပ္မရဏာႏုိင္ငံသည္ ႀကိဳဆုိအံ့ေသာငွါ လႈပ္ေလ၏။ သခ်ႋဳင္း သားမ်ားႏွင့္ ေလာကီမင္းမ်ားအေပါင္းတုိ႔ကုိ သင့္အတြက္ေၾကာင့္ ႏိႈးေဆာ္ေလ၏၊၊ အတိုင္းတုိင္း အျပည္ျပည္ေသာ ရွင္ဘုရင္အေပါင္းတုိ႔ကုိ ရာဇပုလႅင္တုိ႔မွ ထေစ၏၊၊ ၁ဝထုိသူအေပါင္းတုိ႔က၊ သင္သည္လည္း ငါတုိ႔ကဲ့သုိ႔ အားနည္း ပါသည္တကား၊၊ ငါႏွင့္တူပါသည္တကား၊၊ ၁၁သင္၏ဘုန္းသေရႏွင့္ သင္၏တူရိယာမ်ဳိး အသံဗလံတုိ႔ကုိ မရဏာႏုိင္ငံတြင္ ရႈတ္ခ်ေလၿပီတကား၊၊ သင့္ေအာက္၌ ပုိးေကာင္မ်ားကို ခင္းလ်က္သင္အေပၚ၌ တီေကာင္မ်ားကုိ ၿခဳံလ်က္ရွိပါသည္ တကားဟု သင့္ကုိႏႈတ္ဆက္၍ ေျပာဆုိၾကလိမ့္မည္၊၊

၁၂အုိနံနက္သား၊ မုိဃ္းေသာက္ၾကယ္၊ သင္သည္ ေကာင္းကင္က က်ေလၿပီတကား၊၊ အျပည္ျပည္တုိ႔ကုိ ႏွိပ္စက္ေသာသင္သည္၊ ေျမတုိင္ေအာင္ ခုတ္လွဲျခင္းကုိ ခံရေလၿပီတကား၊၊ ၁၃သင္ကလည္း၊ ေကာင္းကင္ေပၚသုိ႔ ငါတက္မည္။ ဘုရားသခင္၏ ၾကယ္တုိ႔အေပၚမွာ ငါ့ပလႅင္ကုိ ငါေျမွာက္မည္၊၊ ေျမာက္မ်က္ႏွာဘက္ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ ေတာင္ေပၚမွာ ငါထုိင္မည္၊၊ မုိဃ္းတိမ္ထိပ္ေပၚသုိ႔ငါတက္မည္။ အျမင့္ဆုံးေသာ ဘုရားကဲ့သုိ႔ ငါေနမည္ဟု စိတ္အႀကံ ရွိေလၿပီ။ ၁၅သုိ႔ေသာ္လည္း၊ သင္သည္မရဏာႏုိင္ငံ၊ သခ်ႋဳင္းတြင္းထဲသုိ႔ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းကုိခံရေလၿပီ၊၊

၁၆သင့္ကုိျမင္ေသာသူတုိ႔သည္ ေစ့ေစ့ၾကည့္ရႈ၍ ဆင္ျခင္ၿပီလွ်င္၊ ေျမႀကီးကုိတုန္လႈပ္ေစ၍၊ တုိင္းႏုိင္ငံမ်ားကုိ လႈပ္ေခ်ာက္ေသာသူတုိ႔ကား ဤသူေလာ၊၊ ၁၇ေလာကီႏုိင္ငံကုိ ေတာကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေစ၍၊ ၿမိဳ႔မ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးေသာသူ အခ်ဳပ္ခံရေသာသူတုိ႔ကုိ မိမိေနရာသုိ႔ တဖန္မလႊတ္ေသာသူကား ဤသူေလာ၊၊ ၁၈အျပည္ျပည္ေသာ ရွင္ဘုရင္ အေပါင္းတုိ႔သည္ အသီးအသီး မိမိတုိ႔ေစတီ၌ ဘုန္းအေသေရႏွင့္ အိပ္ၾက၏၊၊ ၁၉သင့္ကုိမူကား၊ ရြံရွာဘြယ္ေသာ သစ္ခက္ကဲ့သုိ႔ သခ်ႋဳင္းထဲက ထုတ္ပစ္ရ၏၊၊ ကြပ္မ်က္ေသာသူ၊ ထားျဖင့္ထုိးေသာသူ၊ သခ်ႋဳင္းအတြင္း၌ ေက်ာက္စုထဲ သုိ႔ခ်ေသာသူမ်ားႏွင့္ ဖုံးအုပ္လ်က္၊ ေျချဖင့္ေက်ာ္နင္းေသာ အေသေကာင္ျဖစ္ေလ၏၊၊ ၂ဝသူတပါးတုိ႔ႏွင့္ ေရာေႏွာ၍ သၿဂႋဳဟ္ျခင္းကုိမခံရ။ အေၾကာင္းမူကား၊ မိမိျပည္ကုိဖ်က္ဆီးၿပီ၊၊ မိမိအမ်ဳိးသားခ်င္းတုိ႔ ကုိ သတ္ေလၿပီ၊၊ အဓမၼျပဳေသာ သူတုိ႔၏အႏႊယ္သည္ ဂုဏ္အသေရအလ်င္းမရွိရဟု ေျပာဆုိၾကလိမ့္မည္၊၊

၂၁သူ၏သားေျမးတုိ႔သည္မထ၊ ေျမႀကီးကုိမပုိင္၊ ေျမတျပင္လုံးတြင္ ရန္သူမ်ားကုိ မႏႈိးေဆာ္ ႏုိင္မည္အေၾကာင္း၊ သူတုိ႔အဘို႔ ဘုိးေဘးတုိ႔ကုိ အျပစ္ေၾကာင့္ ကြပ္မ်က္ျခင္းကို ျပင္ၾကေလာ့၊၊ ၂၂ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊၊ ငါသည္ သူတုိ႔တဘက္၌ထ၍ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔၏ နာမႏွင့္ အၾကြင္းအက်န္ကုိ၄င္း၊ သားေျမးတုိ႔ကုိ၄င္း၊ ပယ္ျဖတ္မည္ဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ ၏။ ၂၃တဖန္လည္း၊ ငါသည္ ထုိၿမိဳ႔ကုိ ျဖဴေကာင္မ်ားေနရာ၊ ေရလႊမ္းမုိးရာ အရပ္ျဖစ္ေစမည္၊၊ ဖ်က္ဆီးျခင္း၏ တံျမက္ စည္းျဖင့္ လွည္းမည္ဟုေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခ အရွင္ထာဝရ ဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊

၂၄-၂၅ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရားသည္ ႀကိမ္ဆုိ၍ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါ၏ေျမေပၚမွာ အာရႈရိမင္းကုိ ငါႏွိပ္စက္မည္၊၊ ငါ၏ေတာင္ရုိး ေပၚမွာ ေျချဖင့္ေက်ာ္နင္းမည္ဟု ငါၾကံစည္သည္အတုိင္းျဖစ္၍၊ ငါ့စီရင္ခ်က္လည္း တည္ရလိမ့္မည္၊၊ ထုိအခါ သူ၏ထမ္း ဘုိးကုိ သူတပါးအေပၚကေရႊ႔၍၊ သူတုိ႔ပုခုံးေပၚမွာ တင္ေသာဝန္ကုိ ခ်ရေသာ အခြင့္ရွိလိမ့္မည္၊၊ ၂၆ေျမတျပင္လုံးတြင္ ထုိသုိ႔ႀကံစည္ေတာ္မူ၏၊၊ ခပ္သိမ္းေသာျပည္တုိ႔ အေပၚမွာ ထုိသုိ႔ လက္ေတာ္ကို ဆန္႔လ်က္ရွိ၏၊၊ ၂၇ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရား၏ အႀကံေတာ္ကုိ အဘယ္သူဖ်က္လိမ့္မည္နည္း၊၊ ဆန္႔ေတာ္မူေသာ လက္ေတာ္ကုိအဘယ္သူ လွန္လိမ့္မည္နည္း၊၊

၂၈အာခတ္မင္းႀကီးအနိစၥေရာက္ေသာႏွစ္တြင္ ခံရေသာဗ်ာဒိတ္ေတာ္ဟူမူကား၊ ၂၉အိုဖိလိတိၱျပည္လုံး၊ သင့္ကုိ ရုိက္ေသာ ႀကိမ္လုံးက်ဳိးသည္ကုိေထာက္၍၊ ဝမ္းမေျမာက္ႏွင့္၊၊ ထုိေျမြအမ်ဳိးထဲက ေျမြဆုိးေပါက္လိမ့္မည္၊၊ သူ၏အႏႊယ္ သည္လည္း ပ်ံတတ္ေသာ မီးေျမြျဖစ္လိမ့္မည္၊၊ ၃ဝအတုိင္းထက္အလြန္ ဆင္းရဲေသာသူတုိ႔သည္ စားရၾကလိမ့္မည္၊၊ ဆင္းရဲၿငိဳျငင္ေသာသူတုိ႔သည္ ေဘးလြတ္လ်က္အိပ္ရၾကလိမ့္မည္၊၊ ငါသည္သင္၏အျမစ္ကုိ ေသြ႔ေျခာက္ျခင္းအားျဖင့္ သတ္၍ သင္၏ အၾကြင္းကုိလည္း ေျမြဆုိးသည္ ကြပ္မ်က္လိမ္မည္၊၊ ၃၁အုိတံခါး၊ ညည္းတြားေလာ့၊၊ အုိၿမိဳ႔၊ ငုိေၾကြးျမည္ တမ္းေလာ့၊၊ အုိဖိလိတၱိျပည္လုံး၊ သင္သည္မိႈင္ေတြလ်က္ရွိ၏၊၊ ေျမာက္မ်က္ႏွာမွ မီးခိုးထြက္လာ၏၊၊ ထုိအလုံးအရင္း၌ တစ္ေယာက္ တစ္ျခားစီေနေသာသူမရွိ၊၊ ၃၂တျပည္တႏုိင္ငံမွ ေရာက္လာေသာ သံတမန္တုိ႔အား အဘယ္သုိ႔ ျပန္ေျပာ ရမည္နည္းဟူမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ ဇိအုန္ၿမိဳ႔ကုိ တည္ေထာင္မူေတာ္သည္ျဖစ္၍ ကုိယ္ေတာ္၏ ဆင္းရဲသား တုိ႔သည္ထုိၿမိဳ႔၌ ကုိးစားၾက၏၊၊