ေဟရွာယ အခန္းၾကီး (၁၅)


၁ေမာဘျပည္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကား၊ လုပ္ၾကံေသာညဥ့္အခါ၊ ေမာဘျပည္ အာရၿမိဳ႔သည္ ပ်က္ဆီး ၏၊၊ လုပ္ႀကံေသာ ညဥ့္အခါ၊ ေမာဘျပည္ ကိရၿမိဳ႔သည္ ပ်က္ဆီး၏၊၊ ၂ျပည္သားတုိ႔သည္ ဗတ္ၿမိဳ႔ ဒိဘုန္ၿမိဳ႔၌ ျမင့္ေသာ အရပ္သုိ႔တက္၍ ငိုေၾကြးၾက၏၊၊ ေမာဘျပည္သားတုိ႔သည္ ေနေဗာၿမိဳ႔၊ ေမဒဘၿမိဳ႔ေပၚမွာ ညည္းတြား ျမည္းတမ္းၾက၏၊သူတုိ႔ ေခါင္းေပၚမွာ ဆံပင္မရွိ၊၊ သူတုိ႔မုတ္ဆိတ္ကုိလည္း ရိတ္ပယ္ၿပီ၊၊ ၃လမ္းခရီးတုိ႔တြင္ ေလွ်ာ္ေတအဝတ္ကုိ ဝတ္ၾက၍၊ အိမ္မုိးအေပၚ၌၄င္း၊ လမ္းမ၌ ၄င္းရွိသမွ်ေသာသူတုိ႔သည္ ညည္းတြားျမည္းတမ္း၍၊ အလြန္မ်က္ရည္က်ၾက၏၊၊ ၄ေဟရွ ဘုန္ၿမိဳ႔ႏွင့္ ဧလာေလၿမိဳ႔တုိ႔လည္း ငုိေၾကြး၍ ငုိသံသည္ ယာဟတ္ၿမိဳ႔တုိင္ေအာင္ ၾကားရ၏၊၊ ေမာဘသူရဲတုိ႔သည္လည္း တုန္လႈပ္ေသာစိတ္ႏွလုံးႏွင့္ ငုိေၾကြးၾက၏၊၊ ၅ငါ့ႏွလုံးသည္လည္း ေမာဘအဘုိ႔ ငုိေၾကြး၏၊၊ ေျပးေသာသူတုိ႔သည္ သုံးႏွစ္ အသက္ရွိေသာ ႏြားမကဲ့သုိ႔ ေဇာရၿမိဳ႔တုိင္ေအာင္ လည္ၾက၏၊၊ လုဟိတ္ေတာင္ေပၚသုိ႔ မ်က္ရည္က်လ်က္တက္ၾက၏။ ေဟာ ရနိမ္ၿမိဳ႔သုိ႔သြားေသာလမ္း၌လည္း ဆုံးရႈံးျခင္းအသံကုိ လႊင့္ၾက၏၊၊ ၆အေၾကာင္းမူကား၊ နိမရိမ္ေရကန္တုိ႔သည္ ဆိတ္ညံ၍ ျမက္ပင္မ်ားေသြ႔ေျခာက္ခဲ့ၿပီ၊၊ ပ်ဳိးပင္မ်ားလည္း ေသခဲ့ၿပီ၊၊ စိမ္းေသာအပင္တပင္မွ်မရွိ၊၊ ၇ထုိ႔ေၾကာင့္၊ သူတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ဆည္းဖူးေသာဥစၥာ၊ သုိထားေသာဘ႑ာမ်ားကုိ မုိဃ္းမခပင္ခ်ိဳင့္သုိ႔ ယူသြားလိမ့္မည္၊၊ ၈ငုိေၾကြးေသာအသံသည္ ေမာဘျပည္ကုိ ႏွံ႔ျပားေလ၏၊၊ ညည္းတြားျမည္တမ္းေသာ အသံသည္ ဧဂလိမ္ၿမိဳ႔တုိင္ေအာင္၄င္း၊ ေဗရဧလိမ္ၿမိဳ႔တုိင္ေအာင္၄င္းေရာက္ေလ၏၊၊ ၉အေၾကာင္းမူကား၊ မုဒိန္ၿမိဳ႔ေရတုိ႔သည္ အေသြးႏွင့္ျပည့္ၾက၏၊၊ ဒိမုန္ၿမိဳ႔ အေပၚမွာအျခားေသာ ေဘးမ်ားကုိ၄င္း၊ လြတ္ေအာင္ေျပးေသာ ေမာဘျပည္သားႏွင့္ က်န္ၾကြင္းေသာ ျပည္သားအေပၚမွာ ျခေသၤ့တုိ႔ကုိ၄င္း ငါေရာက္ေစမည္