ေဟရွာယ အခန္းၾကီး (၁၆)


၁ေျမရွင္ထံသုိ႔ သုိုးသငယ္ကို ေပးလုိက္ၾကေလာ့၊၊ ေသလၿမိဳ႔မွ ေတာတေရွာက္လုံး၊ ဇိအုန္သတုိ႔သမီး၏ ေတာင္သုိ႔ ေပးလုိက္ၾကေလာ့၊၊ ၂မိမိအသက္ကုိစြန္႔ပစ္၍ လည္ရေသာငွက္ကဲ့သုိ႔၊ ေမာဘသမီးတုိ႔သည္ အာႏုန္ျမစ္ကူး ရာကမ္းနားမွာ ရွိၾကလိမ့္မည္၊၊ ၃အႀကံေပးေလာ့၊၊ တရားသျဖင့္ စီရင္ေလာ့၊၊ မြန္တည့္အလင္းထဲ၌ ညည့္ကဲ့သို႔   သင္၏အရိပ္ကုိျဖစ္ေစေလာ့၊၊ ႏွင္ထုတ္ေသာသူတုိ႔ကုိ ဝွက္ထားေလာ့၊၊ ေျပးေသာသူတုိ႔ကုိ မျပႏွင့္၊၊ ၄ေမာဘျပည္မွ ႏွင္ထုတ္ေသာသူတုိ႔သည္ သင္ႏွင့္အတူ ေနၾကေစေလာ့၊၊ ဖ်က္ဆီးေသာသူ၏လက္မွ လြတ္ေစျခင္းငွါ၊ သူတုိ႔ကုိ ေစာင့္ မေလာ့၊၊ သင့္ကုိညွဥ္းဆဲေသာသူမရွိ၊၊ ဖ်က္ဆီးေသာသူျပတ္ေလ၏၊၊ ႏွိမ္နင္းေသာသူတုိ႔ကုိ ေျမေပၚက ပယ္ရွင္းေလၿပီ၊၅ရာဇပလႅင္သည္လည္း၊ ကရုဏာ၌တည္လိမ့္မည္၊၊ သစၥာႏွင့္ျပည့္စုံ၍၊ ပလႅင္ေတာ္ေပၚမွာ ထိုင္ေတာ္မူေသာသူသည္ ေျဖာင့္မတ္စြာစစ္ေၾကာ၍၊ တရားမႈကုိ အလ်င္အျမန္ဆုံးျဖတ္ေတာ္မူလ်က္၊ ဒါဝိမင္း၏တဲေတာ္၌ တရားစီရင္ေတာ္ မူလိမ့္မည္၊၊

၆ေမာဘ၏မာနကိုငါတို႔သည္ ၾကားသိၾက၏။ အလြန္ႀကီးေသာမာန ျဖစ္၏။ ေထာင္လႊားေစာ္ကားျခင္း၊ ေဒါသ အမ်က္ထြက္ျခင္းရွိ၍ အခ်ည္းႏွီးသက္သက္ ဝါၾကြားေသာစကားကို ေျပာတက္၏။ ၇ထုိ႔ေၾကာင့္၊ ေမာဘသည္ မိမိအတြက္ ညည္းတြားျမည္းတမ္းရလိမ့္မည္၊၊ ျပည္သားရွိသမွ်တုိ႔သည္ ညည္းတြားျမည္းတမ္း ၾကလိမ့္မည္၊၊ ကိရဟ ရက္ၿမိဳ႔ပ်က္သည္အတြက္ သင္တုိ႔သည္ ညည္းတြားၾကလိမ့္မည္၊၊ ထုိၿမိဳ႔သည္ ဒဏ္ခတ္ျခင္းကို အလြန္ခံရ၏၊၊ ၈ေဟရွဘုန္လယ္ျပင္တုိ႔သည္ ေသြေျခာက္ၾက၏၊၊ စိဗမာစပ်စ္ႏြယ္ပင္အညြန္႔ မ်ားကုိလည္း တပါးအမ်ဳိးသားမင္းတုိ႔သည္ ခ်ဳိးၾကၿပီ၊၊ ထုိအညြန္႔တုိ႔သည္ အထက္ကယာဇာၿမိဳ႔တုိင္ေအာင္ ေရာက္၍ ေတာ၌လည္တတ္ၾက၏၊၊ အလက္ တုိ႔သည္ ရွည္လ်ား၍၊ ပင္လယ္ကုိ လြန္ၾက၏၊၊ ၉ထုိ႔ေၾကာင့္၊ ယာဇာၿမိဳ႔အတြက္ မ်က္ရည္က်သကဲ့သုိ႔ စိဗမာ စပ်စ္ႏြယ္ပင္အတြက္ ငါသည္ မ်က္ရည္က်မည္၊၊ အုိေဟရွဘုန္ၿမိဳ႔ႏွင့္ ဧလာေလၿမိဳ႔၊ ငါသည္မ်က္ရည္က်လ်က္ သင့္ကုိ ေရေလာင္းမည္၊၊ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္၏သစ္သီးႏွင့္စပါးႏွံတုိ႔သည္ စစ္တုိက္သံႏွင့္ ေတြ႔ႀကဳံၾကၿပီ၊၊ ၁ဝဝေျပာေသာ လယ္ျပင္ထဲမွာ ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းျခင္း ျပတ္ေလၿပီ၊၊ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္၌ သီခ်င္းမဆုိရၾက၊၊ မေၾကြးေၾကာ္ရၾက၊၊ စပ်စ္သီး နယ္ရာက်င္း၌ စပ်စ္သီးကုိနင္းေသာသူလည္းမနင္းရ၊၊ ေၾကြးေသာအသံကုိလည္း ငါျပတ္ေစၿပီ၊၊ ၁၁ထုိ႔ေၾကာင့္၊ ငါဝမ္းသည္ ေမာဘျပည္အတြက္၊ ငါ့အအူသည္ ကိရဟရက္ၿမိဳ႔အတြက၊္ ေစာင္းကဲ့သုိ႔ ျမည္ရလိမ့္မည္၊၊ ၁၂ထုိအခါ ေမာဘသည္ မိမိျမင့္ေသာအရပ္၌ မိမိကုိပင္ပန္းေစျခင္း၊ ပဌာနျပဳအ့ံေသာငွါ မိမိသန္႔ရွင္းရာ ဌာနသုိ႔ဝင္ျခင္းအရာသည္ ထင္ရွား ျခင္းေသာ္လည္း၊ အႀကံမေျမာက္ႏုိင္ရာ၊၊

၁၃ထုိသုိ႔ ထာဝရဘုရားသည္ ေမာဘ၏အေၾကာင္းစကားကုိ အထက္ကမိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊ ၁၄ယခုတဖန္ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ အခစားေသာ သူေရတြက္သည္အတုိင္း၊ သုံးႏွစ္လြန္မွ၊ ေမာဘျပည္၏ ဘုန္းအသေရသည္ မိမိအလုံးအရင္းႏွင့္တကြ ရႈတ္ခ်ျခင္းသို႔ေရာက္ရမည္၊၊ က်န္ၾကြင္းေသာသူတုိ႔သည္ အလြန္နည္း၍၊ ခြန္အားကုန္ရ ၾကလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊