ေဟရွာယ အခန္းၾကီး (၁၇)


၁ဒမာသတ္ၿမိဳ႔ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကား၊ ၾကည့္ရႈေလာ့၊၊ ဒမာသတ္ၿမိဳ႔သည္ ၿမိဳ႔မျဖစ္ေအာင္ ပ်က္စီး ရာပုံျဖစ္ရ၏၊၊ ၂အာေရာ္ၿမိဳ႔မ်ားကုိ စြန္႔ပစ္ေသာေၾကာင့္၊ သုိးစုတုိ႔သည္ပုိင္၍၊ အဘယ္သူမွ်မေမာင္းဘဲ အိပ္ၾကလိမ့္ သည္။  ၃ဧဖရိမ္ျပည္၌ ၿမိဳ႔မရွိရ၊၊ ဒမာသတ္ၿမိဳ႔ႏွင့္ က်န္ၾကြင္းေသာ ရႈရိျပည္၌ မင္းအာဏာမရွိရ၊၊ သူတုိ႔သည္ ဣသေရလ အမ်ဳိးသားတုိ႔၏ ဘုန္းသေရကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ရၾကလိမ့္မည္ဟု ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊

၄ထုိကာလ၌ ယာကုပ္အမ်ဳိး၏ ဘုန္းသည္ေလ်ာ့၍ ဆူဝျခင္းလည္း ပိန္ၾကဳံျခင္းျဖစ္ရလိမ့္မည္၊၊ ၅လူသည္ စပါးကုိသိမ္းယူ၍ အသီးအႏွံမ်ားကုိ လက္ႏွင့္ရိတ္သကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ေရဖိမ္ခ်ဳိင့္၌ အသီးအႏွံတုိ႔ကုိ သိမ္းရိတ္သကဲ့သုိ႔၄င္း၊  ထုိအမႈျဖစ္ရလိမ့္မည္၊၊ ၆သုိ႔ရာတြင္၊ သံလြင္ပင္ကုိ လႈပ္ၿပီးမွ အပင္ဖ်ား၌ အသီးႏွစ္လုံး သုံးလုံး၊ အသီးေကာင္းေသာ အခက္တုိ႔၌ ေလးငါးလုံးရွိတတ္သကဲ့သို႔၊ ေကာက္သိမ္းစရာ အၾကြင္းရွိရလိမ့္မည္ဟု ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊

၇ထုိကာလ၌ လူသည္မိမိကုိ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ အရွင္ကုိရည္မွတ္၍၊ ဣသေရလအမ်ဳိး၌ သန္႔ရွင္းေတာ္ မူေသာ ဘုရားကုိ ဖူးေမွ်ာ္ရလိမ့္မည္၊၊ ၈မိမိလက္ႏွင့္ လုပ္ေသာ ယဇ္ပလႅင္တုိ႔ကုိ မမွတ္ရ၊၊ မိမိလက္ေခ်ာင္းႏွင့္ လုပ္ေသာ အရာတည္းဟူေသာ အာရွရပင္တုိ႔ကုိ၄င္း၊ ရုပ္တုတုိ႔ကုိ၄င္း ပမာဏမျပဳရ၊၊ ၉ထုိကာလ၌ သူ၏ခုိင္ခံ့ေသာၿမိဳ႔တုိ႔သည္ ဣသေရလအမ်ဳိးသားေရွ႕မွာစြန္႔ပစ္ေသာ သစ္ေတာအက်န္အၾကြင္းႏွင့္ သစ္ပင္အဖ်ားကဲ့သုိ႔ျဖစ္၍၊ ထုိျပည္သည္ ဆိတ္ညံလ်က္ရွိရလိမ့္မည္၊၊ ၁ဝသင့္ကုိကယ္တင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ကုိ သင္သည္ ေမ့ေလ်ာ့၍ မိမိခုိလႈံရာ ေက်ာက္ကုိ မိမိမေအာက္ေမ့ေသာေၾကာင့္ သာယာေသာပ်ဳိး ပင္တုိ႔ႏွင့္ တကြၽန္းတႏုိင္ငံ အညြန္႔တုိ႔ကုိ စုိက္ပ်ဳိး၍၊ ၁၁ထုိပ်ဳိးပင္တုိ႔ကုိ ႀကီးပြားေစျခင္းငွါ၄င္း၊ အလ်င္အျမန္အပြင့္ပြင့္ ေစျခင္းငွါ၄င္း ျပဳၿပီးမွ သိမ္းယူရာကာလ၌ အသီးအႏွံ သည္ ပ်က္စီး၍၊ သင္သည္မေပ်ာက္ႏုိင္ေသာ ဝမ္းနည္းျခင္းရွိရလိမ့္မည္၊၊

၁၂သမုဒၵရာျမည္သံကဲ့သုိ႔ ျမည္တတ္ေသာ လူမ်ားအလုံးအရင္းတုိ႔၌၄င္း၊ အားႀကီးေသာ ေရတုိ႔သည္ ဟုန္းသကဲ့သုိ႔ ဟုန္းတတ္ေသာလူမ်ဳိးတုိ႔၌၄င္း အမဂၤလာရွိ၏၊၊ ၁၃အားႀကီးေသာ ေရတုိ႔သည္ ဟုန္းသကဲ့သုိ႔၊  လူမ်ဳိးတုိ႔ သည္ ဟုန္းၾကေသာ္လည္း၊ ဆုံးမေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ အေဝးသုိ႔ေျပးသြားၾကလိမ့္မည္၊၊ ေတာင္ေပၚမွာ ေလတုိက္၍ လြင့္ေသာဖြဲ႔ကဲ့သုိ႔္း၊ ေလေဘြ၌ ပါသြားေသာ အမိႈက္ကဲ့သုိ႔၄င္း၊ သူတုိ႔သည္ ႏွင္ျခင္းကုိ ခံရၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၄ညဦးယံ၌ ေဘးေရာက္၍ နံနက္ယံမတုိင္မွီ ေပ်ာက္ရွာၾကလိမ့္မည္၊၊ ငါတုိ႔ကုိညွဥ္းဆဲေသာ သူတုိ႔သည္ ထုိသုိ႔ေသာ အက်ဳိး၊ ငါတုိ႔ကုိ လုယူဖ်က္ဆီးေသာသူတုိ႔သည္၊၊ ထုိသုိ႔ေသာ အေမြဥစၥာကုိခံရ ၾကလိမ့္မည္၊၊

၁ဒမာသတ္ၿမိဳ႔ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကား၊ ၾကည့္ရႈေလာ့၊၊ ဒမာသတ္ၿမိဳ႔သည္ ၿမိဳ႔မျဖစ္ေအာင္ ပ်က္စီး ရာပုံျဖစ္ရ၏၊၊ ၂အာေရာ္ၿမိဳ႔မ်ားကုိ စြန္႔ပစ္ေသာေၾကာင့္၊ သုိးစုတုိ႔သည္ပုိင္၍၊ အဘယ္သူမွ်မေမာင္းဘဲ အိပ္ၾကလိမ့္ သည္။  ၃ဧဖရိမ္ျပည္၌ ၿမိဳ႔မရွိရ၊၊ ဒမာသတ္ၿမိဳ႔ႏွင့္ က်န္ၾကြင္းေသာ ရႈရိျပည္၌ မင္းအာဏာမရွိရ၊၊ သူတုိ႔သည္ ဣသေရလ အမ်ဳိးသားတုိ႔၏ ဘုန္းသေရကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ရၾကလိမ့္မည္ဟု ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊

၄ထုိကာလ၌ ယာကုပ္အမ်ဳိး၏ ဘုန္းသည္ေလ်ာ့၍ ဆူဝျခင္းလည္း ပိန္ၾကဳံျခင္းျဖစ္ရလိမ့္မည္၊၊ ၅လူသည္ စပါးကုိသိမ္းယူ၍ အသီးအႏွံမ်ားကုိ လက္ႏွင့္ရိတ္သကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ေရဖိမ္ခ်ဳိင့္၌ အသီးအႏွံတုိ႔ကုိ သိမ္းရိတ္သကဲ့သုိ႔၄င္း၊  ထုိအမႈျဖစ္ရလိမ့္မည္၊၊ ၆သုိ႔ရာတြင္၊ သံလြင္ပင္ကုိ လႈပ္ၿပီးမွ အပင္ဖ်ား၌ အသီးႏွစ္လုံး သုံးလုံး၊ အသီးေကာင္းေသာ အခက္တုိ႔၌ ေလးငါးလုံးရွိတတ္သကဲ့သို႔၊ ေကာက္သိမ္းစရာ အၾကြင္းရွိရလိမ့္မည္ဟု ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊

၇ထုိကာလ၌ လူသည္မိမိကုိ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ အရွင္ကုိရည္မွတ္၍၊ ဣသေရလအမ်ဳိး၌ သန္႔ရွင္းေတာ္ မူေသာ ဘုရားကုိ ဖူးေမွ်ာ္ရလိမ့္မည္၊၊ ၈မိမိလက္ႏွင့္ လုပ္ေသာ ယဇ္ပလႅင္တုိ႔ကုိ မမွတ္ရ၊၊ မိမိလက္ေခ်ာင္းႏွင့္ လုပ္ေသာ အရာတည္းဟူေသာ အာရွရပင္တုိ႔ကုိ၄င္း၊ ရုပ္တုတုိ႔ကုိ၄င္း ပမာဏမျပဳရ၊၊ ၉ထုိကာလ၌ သူ၏ခုိင္ခံ့ေသာၿမိဳ႔တုိ႔သည္ ဣသေရလအမ်ဳိးသားေရွ႕မွာစြန္႔ပစ္ေသာ သစ္ေတာအက်န္အၾကြင္းႏွင့္ သစ္ပင္အဖ်ားကဲ့သုိ႔ျဖစ္၍၊ ထုိျပည္သည္ ဆိတ္ညံလ်က္ရွိရလိမ့္မည္၊၊ ၁ဝသင့္ကုိကယ္တင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ကုိ သင္သည္ ေမ့ေလ်ာ့၍ မိမိခုိလႈံရာ ေက်ာက္ကုိ မိမိမေအာက္ေမ့ေသာေၾကာင့္ သာယာေသာပ်ဳိး ပင္တုိ႔ႏွင့္ တကြၽန္းတႏုိင္ငံ အညြန္႔တုိ႔ကုိ စုိက္ပ်ဳိး၍၊ ၁၁ထုိပ်ဳိးပင္တုိ႔ကုိ ႀကီးပြားေစျခင္းငွါ၄င္း၊ အလ်င္အျမန္အပြင့္ပြင့္ ေစျခင္းငွါ၄င္း ျပဳၿပီးမွ သိမ္းယူရာကာလ၌ အသီးအႏွံ သည္ ပ်က္စီး၍၊ သင္သည္မေပ်ာက္ႏုိင္ေသာ ဝမ္းနည္းျခင္းရွိရလိမ့္မည္၊၊

၁၂သမုဒၵရာျမည္သံကဲ့သုိ႔ ျမည္တတ္ေသာ လူမ်ားအလုံးအရင္းတုိ႔၌၄င္း၊ အားႀကီးေသာ ေရတုိ႔သည္ ဟုန္းသကဲ့သုိ႔ ဟုန္းတတ္ေသာလူမ်ဳိးတုိ႔၌၄င္း အမဂၤလာရွိ၏၊၊ ၁၃အားႀကီးေသာ ေရတုိ႔သည္ ဟုန္းသကဲ့သုိ႔၊  လူမ်ဳိးတုိ႔ သည္ ဟုန္းၾကေသာ္လည္း၊ ဆုံးမေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ အေဝးသုိ႔ေျပးသြားၾကလိမ့္မည္၊၊ ေတာင္ေပၚမွာ ေလတုိက္၍ လြင့္ေသာဖြဲ႔ကဲ့သုိ႔္း၊ ေလေဘြ၌ ပါသြားေသာ အမိႈက္ကဲ့သုိ႔၄င္း၊ သူတုိ႔သည္ ႏွင္ျခင္းကုိ ခံရၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၄ညဦးယံ၌ ေဘးေရာက္၍ နံနက္ယံမတုိင္မွီ ေပ်ာက္ရွာၾကလိမ့္မည္၊၊ ငါတုိ႔ကုိညွဥ္းဆဲေသာ သူတုိ႔သည္ ထုိသုိ႔ေသာ အက်ဳိး၊ ငါတုိ႔ကုိ လုယူဖ်က္ဆီးေသာသူတုိ႔သည္၊၊ ထုိသုိ႔ေသာ အေမြဥစၥာကုိခံရ ၾကလိမ့္မည္၊၊

၁ဒမာသတ္ၿမိဳ႔ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကား၊ ၾကည့္ရႈေလာ့၊၊ ဒမာသတ္ၿမိဳ႔သည္ ၿမိဳ႔မျဖစ္ေအာင္ ပ်က္စီး ရာပုံျဖစ္ရ၏၊၊ ၂အာေရာ္ၿမိဳ႔မ်ားကုိ စြန္႔ပစ္ေသာေၾကာင့္၊ သုိးစုတုိ႔သည္ပုိင္၍၊ အဘယ္သူမွ်မေမာင္းဘဲ အိပ္ၾကလိမ့္ သည္။  ၃ဧဖရိမ္ျပည္၌ ၿမိဳ႔မရွိရ၊၊ ဒမာသတ္ၿမိဳ႔ႏွင့္ က်န္ၾကြင္းေသာ ရႈရိျပည္၌ မင္းအာဏာမရွိရ၊၊ သူတုိ႔သည္ ဣသေရလ အမ်ဳိးသားတုိ႔၏ ဘုန္းသေရကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ရၾကလိမ့္မည္ဟု ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊

၄ထုိကာလ၌ ယာကုပ္အမ်ဳိး၏ ဘုန္းသည္ေလ်ာ့၍ ဆူဝျခင္းလည္း ပိန္ၾကဳံျခင္းျဖစ္ရလိမ့္မည္၊၊ ၅လူသည္ စပါးကုိသိမ္းယူ၍ အသီးအႏွံမ်ားကုိ လက္ႏွင့္ရိတ္သကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ေရဖိမ္ခ်ဳိင့္၌ အသီးအႏွံတုိ႔ကုိ သိမ္းရိတ္သကဲ့သုိ႔၄င္း၊  ထုိအမႈျဖစ္ရလိမ့္မည္၊၊ ၆သုိ႔ရာတြင္၊ သံလြင္ပင္ကုိ လႈပ္ၿပီးမွ အပင္ဖ်ား၌ အသီးႏွစ္လုံး သုံးလုံး၊ အသီးေကာင္းေသာ အခက္တုိ႔၌ ေလးငါးလုံးရွိတတ္သကဲ့သို႔၊ ေကာက္သိမ္းစရာ အၾကြင္းရွိရလိမ့္မည္ဟု ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏၊၊

၇ထုိကာလ၌ လူသည္မိမိကုိ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ အရွင္ကုိရည္မွတ္၍၊ ဣသေရလအမ်ဳိး၌ သန္႔ရွင္းေတာ္ မူေသာ ဘုရားကုိ ဖူးေမွ်ာ္ရလိမ့္မည္၊၊ ၈မိမိလက္ႏွင့္ လုပ္ေသာ ယဇ္ပလႅင္တုိ႔ကုိ မမွတ္ရ၊၊ မိမိလက္ေခ်ာင္းႏွင့္ လုပ္ေသာ အရာတည္းဟူေသာ အာရွရပင္တုိ႔ကုိ၄င္း၊ ရုပ္တုတုိ႔ကုိ၄င္း ပမာဏမျပဳရ၊၊ ၉ထုိကာလ၌ သူ၏ခုိင္ခံ့ေသာၿမိဳ႔တုိ႔သည္ ဣသေရလအမ်ဳိးသားေရွ႕မွာစြန္႔ပစ္ေသာ သစ္ေတာအက်န္အၾကြင္းႏွင့္ သစ္ပင္အဖ်ားကဲ့သုိ႔ျဖစ္၍၊ ထုိျပည္သည္ ဆိတ္ညံလ်က္ရွိရလိမ့္မည္၊၊ ၁ဝသင့္ကုိကယ္တင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ကုိ သင္သည္ ေမ့ေလ်ာ့၍ မိမိခုိလႈံရာ ေက်ာက္ကုိ မိမိမေအာက္ေမ့ေသာေၾကာင့္ သာယာေသာပ်ဳိး ပင္တုိ႔ႏွင့္ တကြၽန္းတႏုိင္ငံ အညြန္႔တုိ႔ကုိ စုိက္ပ်ဳိး၍၊ ၁၁ထုိပ်ဳိးပင္တုိ႔ကုိ ႀကီးပြားေစျခင္းငွါ၄င္း၊ အလ်င္အျမန္အပြင့္ပြင့္ ေစျခင္းငွါ၄င္း ျပဳၿပီးမွ သိမ္းယူရာကာလ၌ အသီးအႏွံ သည္ ပ်က္စီး၍၊ သင္သည္မေပ်ာက္ႏုိင္ေသာ ဝမ္းနည္းျခင္းရွိရလိမ့္မည္၊၊

၁၂သမုဒၵရာျမည္သံကဲ့သုိ႔ ျမည္တတ္ေသာ လူမ်ားအလုံးအရင္းတုိ႔၌၄င္း၊ အားႀကီးေသာ ေရတုိ႔သည္ ဟုန္းသကဲ့သုိ႔ ဟုန္းတတ္ေသာလူမ်ဳိးတုိ႔၌၄င္း အမဂၤလာရွိ၏၊၊ ၁၃အားႀကီးေသာ ေရတုိ႔သည္ ဟုန္းသကဲ့သုိ႔၊  လူမ်ဳိးတုိ႔ သည္ ဟုန္းၾကေသာ္လည္း၊ ဆုံးမေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ အေဝးသုိ႔ေျပးသြားၾကလိမ့္မည္၊၊ ေတာင္ေပၚမွာ ေလတုိက္၍ လြင့္ေသာဖြဲ႔ကဲ့သုိ႔္း၊ ေလေဘြ၌ ပါသြားေသာ အမိႈက္ကဲ့သုိ႔၄င္း၊ သူတုိ႔သည္ ႏွင္ျခင္းကုိ ခံရၾကလိမ့္မည္၊၊ ၁၄ညဦးယံ၌ ေဘးေရာက္၍ နံနက္ယံမတုိင္မွီ ေပ်ာက္ရွာၾကလိမ့္မည္၊၊ ငါတုိ႔ကုိညွဥ္းဆဲေသာ သူတုိ႔သည္ ထုိသုိ႔ေသာ အက်ဳိး၊ ငါတုိ႔ကုိ လုယူဖ်က္ဆီးေသာသူတုိ႔သည္၊၊ ထုိသုိ႔ေသာ အေမြဥစၥာကုိခံရ ၾကလိမ့္မည္၊၊