ေဟရွာယ အခန္းၾကီး (၁၈)


၁အဲသေယာပိ ျမစ္ဖ်ားအနားမွာ အသံျမည္တတ္ေသာ အေတာင္ရွိ၍၊ ၂ပင္လယ္လမ္းျဖင့္၄င္း၊ ေရေပၚ၌ ဂမာေလွျဖင့္၄င္း၊ သံတမန္တုိ႔ကုိလႊတ္တတ္ေသာျပည္၊ နားေထာင္ေလာ့၊၊ ခုိင္မာျပင္းထန္လ်က္ ေရွ႔ဦးစြာမွစ၍ ယခုတုိင္ေအာင္၊ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ျဖစ္ထေသာ၊ ခြန္အားႀကီး၍ ႏွိပ္နင္းတတ္ထေသာ၊ ျမစ္ကြဲျပားေသာေျမ၌ ေနေသာ လူမ်ဳိးထံသုိ႔ လ်င္ျမန္ေသာ တမန္တုိ႔သြားၾကေလာ့၊၊ ၃ေလာကီႏုိင္ငံ၌ေနေသာ ေျမႀကီးသားအေပါင္းတုိ႔၊ ေတာင္ေပၚမွာ အလံကုိထူေသာအခါ ၾကည့္ရႈၾကေလာ့၊၊ တံပုိးမႈတ္ေသာအခါ နားေထာင္ၾကေလာ့၊၊ ၄ထာဝရဘုရား ငါအားမိန္႔ေတာ္မူ သည္ကား၊ ေနအေရာင္ထဲမွာ ၾကည္လင္ေသာအရွိန္ကဲ့သုိ႔၄င္း၊ အသီးအႏွံကုိ သိမ္းယူရာ ပူေသာကာလ၌ႏွင္းႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ မိုဃ္းတိမ္ကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ငါသည္က်ိန္းဝပ္၍ငါ့ေနရာအရပ္မွာ ၾကည့္ရႈမည္၊၊ ၅စပ်စ္သီးကုိ သိမ္းယူရာကာလ မတုိင္မီ အငုံေစ့စုံ၍၊ အပြင့္လည္း လုံးေသာအသီး ျဖစ္စဥ္အခါ အညြန္႔မ်ားကုိ တံစဥ္ႏွင့္ျဖတ္၍၊ အခက္အလက္မ်ားကုိ သုတ္သင္ပယ္ရွင္းေတာ္မူမည္၊၊ ၆သူတုိ႔သည္ ေတာင္ေပၚမွာေနတတ္ေသာ ငွက္မ်ား၊ ေတာသားရဲမ်ားတုိ႔၏ အဘုိ႔ျဖစ္၍၊ ငွက္တုိ႔သည္ ေႏြကာလ၌၄င္း၊ သားရဲအေပါင္းတုိ႔သည္ ေဆာင္းကာလ၌၄င္း၊ သူတုိ႔အေပၚမွာ ေနၾကလိမ့္မည္၊၊  ၇ထုိအခါ ခုိင္မာျပင္းထန္လ်က္ ေရွးဦးစြာမွစ၍ ယခုတုိင္ေအာင္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ျဖစ္ထေသာ၊ ခြန္အားႀကီး၍ ႏွိပ္နင္း ထတတ္ေသာ၊ ျမစ္မ်ားကြဲျပားေသာ ေျမ၌ေနေသာလူမ်ဳိးသည္၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္ တည္ရာ ဇိအုန္ေတာင္သုိ႔၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားဘို႔ လက္ေဆာင္ပဏာကုိ ေဆာင္းခဲ့ၾက လိမ့္သနည္း၊၊            ၁အဲသေယာပိ ျမစ္ဖ်ားအနားမွာ အသံျမည္တတ္ေသာ အေတာင္ရွိ၍၊ ၂ပင္လယ္လမ္းျဖင့္၄င္း၊ ေရေပၚ၌ ဂမာေလွျဖင့္၄င္း၊ သံတမန္တုိ႔ကုိလႊတ္တတ္ေသာျပည္၊ နားေထာင္ေလာ့၊၊ ခုိင္မာျပင္းထန္လ်က္ ေရွ႔ဦးစြာမွစ၍ ယခုတုိင္ေအာင္၊ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ျဖစ္ထေသာ၊ ခြန္အားႀကီး၍ ႏွိပ္နင္းတတ္ထေသာ၊ ျမစ္ကြဲျပားေသာေျမ၌ ေနေသာ လူမ်ဳိးထံသုိ႔ လ်င္ျမန္ေသာ တမန္တုိ႔သြားၾကေလာ့၊၊ ၃ေလာကီႏုိင္ငံ၌ေနေသာ ေျမႀကီးသားအေပါင္းတုိ႔၊ ေတာင္ေပၚမွာ အလံကုိထူေသာအခါ ၾကည့္ရႈၾကေလာ့၊၊ တံပုိးမႈတ္ေသာအခါ နားေထာင္ၾကေလာ့၊၊ ၄ထာဝရဘုရား ငါအားမိန္႔ေတာ္မူ သည္ကား၊ ေနအေရာင္ထဲမွာ ၾကည္လင္ေသာအရွိန္ကဲ့သုိ႔၄င္း၊ အသီးအႏွံကုိ သိမ္းယူရာ ပူေသာကာလ၌ႏွင္းႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ မိုဃ္းတိမ္ကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ငါသည္က်ိန္းဝပ္၍ငါ့ေနရာအရပ္မွာ ၾကည့္ရႈမည္၊၊ ၅စပ်စ္သီးကုိ သိမ္းယူရာကာလ မတုိင္မီ အငုံေစ့စုံ၍၊ အပြင့္လည္း လုံးေသာအသီး ျဖစ္စဥ္အခါ အညြန္႔မ်ားကုိ တံစဥ္ႏွင့္ျဖတ္၍၊ အခက္အလက္မ်ားကုိ သုတ္သင္ပယ္ရွင္းေတာ္မူမည္၊၊ ၆သူတုိ႔သည္ ေတာင္ေပၚမွာေနတတ္ေသာ ငွက္မ်ား၊ ေတာသားရဲမ်ားတုိ႔၏ အဘုိ႔ျဖစ္၍၊ ငွက္တုိ႔သည္ ေႏြကာလ၌၄င္း၊ သားရဲအေပါင္းတုိ႔သည္ ေဆာင္းကာလ၌၄င္း၊ သူတုိ႔အေပၚမွာ ေနၾကလိမ့္မည္၊၊  ၇ထုိအခါ ခုိင္မာျပင္းထန္လ်က္ ေရွးဦးစြာမွစ၍ ယခုတုိင္ေအာင္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ျဖစ္ထေသာ၊ ခြန္အားႀကီး၍ ႏွိပ္နင္း ထတတ္ေသာ၊ ျမစ္မ်ားကြဲျပားေသာ ေျမ၌ေနေသာလူမ်ဳိးသည္၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္ တည္ရာ ဇိအုန္ေတာင္သုိ႔၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားဘို႔ လက္ေဆာင္ပဏာကုိ ေဆာင္းခဲ့ၾက လိမ့္သနည္း၊၊            ၁အဲသေယာပိ ျမစ္ဖ်ားအနားမွာ အသံျမည္တတ္ေသာ အေတာင္ရွိ၍၊ ၂ပင္လယ္လမ္းျဖင့္၄င္း၊ ေရေပၚ၌ ဂမာေလွျဖင့္၄င္း၊ သံတမန္တုိ႔ကုိလႊတ္တတ္ေသာျပည္၊ နားေထာင္ေလာ့၊၊ ခုိင္မာျပင္းထန္လ်က္ ေရွ႔ဦးစြာမွစ၍ ယခုတုိင္ေအာင္၊ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ျဖစ္ထေသာ၊ ခြန္အားႀကီး၍ ႏွိပ္နင္းတတ္ထေသာ၊ ျမစ္ကြဲျပားေသာေျမ၌ ေနေသာ လူမ်ဳိးထံသုိ႔ လ်င္ျမန္ေသာ တမန္တုိ႔သြားၾကေလာ့၊၊ ၃ေလာကီႏုိင္ငံ၌ေနေသာ ေျမႀကီးသားအေပါင္းတုိ႔၊ ေတာင္ေပၚမွာ အလံကုိထူေသာအခါ ၾကည့္ရႈၾကေလာ့၊၊ တံပုိးမႈတ္ေသာအခါ နားေထာင္ၾကေလာ့၊၊ ၄ထာဝရဘုရား ငါအားမိန္႔ေတာ္မူ သည္ကား၊ ေနအေရာင္ထဲမွာ ၾကည္လင္ေသာအရွိန္ကဲ့သုိ႔၄င္း၊ အသီးအႏွံကုိ သိမ္းယူရာ ပူေသာကာလ၌ႏွင္းႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ မိုဃ္းတိမ္ကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ငါသည္က်ိန္းဝပ္၍ငါ့ေနရာအရပ္မွာ ၾကည့္ရႈမည္၊၊ ၅စပ်စ္သီးကုိ သိမ္းယူရာကာလ မတုိင္မီ အငုံေစ့စုံ၍၊ အပြင့္လည္း လုံးေသာအသီး ျဖစ္စဥ္အခါ အညြန္႔မ်ားကုိ တံစဥ္ႏွင့္ျဖတ္၍၊ အခက္အလက္မ်ားကုိ သုတ္သင္ပယ္ရွင္းေတာ္မူမည္၊၊ ၆သူတုိ႔သည္ ေတာင္ေပၚမွာေနတတ္ေသာ ငွက္မ်ား၊ ေတာသားရဲမ်ားတုိ႔၏ အဘုိ႔ျဖစ္၍၊ ငွက္တုိ႔သည္ ေႏြကာလ၌၄င္း၊ သားရဲအေပါင္းတုိ႔သည္ ေဆာင္းကာလ၌၄င္း၊ သူတုိ႔အေပၚမွာ ေနၾကလိမ့္မည္၊၊  ၇ထုိအခါ ခုိင္မာျပင္းထန္လ်က္ ေရွးဦးစြာမွစ၍ ယခုတုိင္ေအာင္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ျဖစ္ထေသာ၊ ခြန္အားႀကီး၍ ႏွိပ္နင္း ထတတ္ေသာ၊ ျမစ္မ်ားကြဲျပားေသာ ေျမ၌ေနေသာလူမ်ဳိးသည္၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္ တည္ရာ ဇိအုန္ေတာင္သုိ႔၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားဘို႔ လက္ေဆာင္ပဏာကုိ ေဆာင္းခဲ့ၾက လိမ့္သနည္း၊၊            ၁အဲသေယာပိ ျမစ္ဖ်ားအနားမွာ အသံျမည္တတ္ေသာ အေတာင္ရွိ၍၊ ၂ပင္လယ္လမ္းျဖင့္၄င္း၊ ေရေပၚ၌ ဂမာေလွျဖင့္၄င္း၊ သံတမန္တုိ႔ကုိလႊတ္တတ္ေသာျပည္၊ နားေထာင္ေလာ့၊၊ ခုိင္မာျပင္းထန္လ်က္ ေရွ႔ဦးစြာမွစ၍ ယခုတုိင္ေအာင္၊ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ျဖစ္ထေသာ၊ ခြန္အားႀကီး၍ ႏွိပ္နင္းတတ္ထေသာ၊ ျမစ္ကြဲျပားေသာေျမ၌ ေနေသာ လူမ်ဳိးထံသုိ႔ လ်င္ျမန္ေသာ တမန္တုိ႔သြားၾကေလာ့၊၊ ၃ေလာကီႏုိင္ငံ၌ေနေသာ ေျမႀကီးသားအေပါင္းတုိ႔၊ ေတာင္ေပၚမွာ အလံကုိထူေသာအခါ ၾကည့္ရႈၾကေလာ့၊၊ တံပုိးမႈတ္ေသာအခါ နားေထာင္ၾကေလာ့၊၊ ၄ထာဝရဘုရား ငါအားမိန္႔ေတာ္မူ သည္ကား၊ ေနအေရာင္ထဲမွာ ၾကည္လင္ေသာအရွိန္ကဲ့သုိ႔၄င္း၊ အသီးအႏွံကုိ သိမ္းယူရာ ပူေသာကာလ၌ႏွင္းႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ မိုဃ္းတိမ္ကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ငါသည္က်ိန္းဝပ္၍ငါ့ေနရာအရပ္မွာ ၾကည့္ရႈမည္၊၊ ၅စပ်စ္သီးကုိ သိမ္းယူရာကာလ မတုိင္မီ အငုံေစ့စုံ၍၊ အပြင့္လည္း လုံးေသာအသီး ျဖစ္စဥ္အခါ အညြန္႔မ်ားကုိ တံစဥ္ႏွင့္ျဖတ္၍၊ အခက္အလက္မ်ားကုိ သုတ္သင္ပယ္ရွင္းေတာ္မူမည္၊၊ ၆သူတုိ႔သည္ ေတာင္ေပၚမွာေနတတ္ေသာ ငွက္မ်ား၊ ေတာသားရဲမ်ားတုိ႔၏ အဘုိ႔ျဖစ္၍၊ ငွက္တုိ႔သည္ ေႏြကာလ၌၄င္း၊ သားရဲအေပါင္းတုိ႔သည္ ေဆာင္းကာလ၌၄င္း၊ သူတုိ႔အေပၚမွာ ေနၾကလိမ့္မည္၊၊  ၇ထုိအခါ ခုိင္မာျပင္းထန္လ်က္ ေရွးဦးစြာမွစ၍ ယခုတုိင္ေအာင္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ျဖစ္ထေသာ၊ ခြန္အားႀကီး၍ ႏွိပ္နင္း ထတတ္ေသာ၊ ျမစ္မ်ားကြဲျပားေသာ ေျမ၌ေနေသာလူမ်ဳိးသည္၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္ တည္ရာ ဇိအုန္ေတာင္သုိ႔၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားဘို႔ လက္ေဆာင္ပဏာကုိ ေဆာင္းခဲ့ၾက လိမ့္သနည္း၊၊            ၁အဲသေယာပိ ျမစ္ဖ်ားအနားမွာ အသံျမည္တတ္ေသာ အေတာင္ရွိ၍၊ ၂ပင္လယ္လမ္းျဖင့္၄င္း၊ ေရေပၚ၌ ဂမာေလွျဖင့္၄င္း၊ သံတမန္တုိ႔ကုိလႊတ္တတ္ေသာျပည္၊ နားေထာင္ေလာ့၊၊ ခုိင္မာျပင္းထန္လ်က္ ေရွ႔ဦးစြာမွစ၍ ယခုတုိင္ေအာင္၊ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ျဖစ္ထေသာ၊ ခြန္အားႀကီး၍ ႏွိပ္နင္းတတ္ထေသာ၊ ျမစ္ကြဲျပားေသာေျမ၌ ေနေသာ လူမ်ဳိးထံသုိ႔ လ်င္ျမန္ေသာ တမန္တုိ႔သြားၾကေလာ့၊၊ ၃ေလာကီႏုိင္ငံ၌ေနေသာ ေျမႀကီးသားအေပါင္းတုိ႔၊ ေတာင္ေပၚမွာ အလံကုိထူေသာအခါ ၾကည့္ရႈၾကေလာ့၊၊ တံပုိးမႈတ္ေသာအခါ နားေထာင္ၾကေလာ့၊၊ ၄ထာဝရဘုရား ငါအားမိန္႔ေတာ္မူ သည္ကား၊ ေနအေရာင္ထဲမွာ ၾကည္လင္ေသာအရွိန္ကဲ့သုိ႔၄င္း၊ အသီးအႏွံကုိ သိမ္းယူရာ ပူေသာကာလ၌ႏွင္းႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ မိုဃ္းတိမ္ကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ငါသည္က်ိန္းဝပ္၍ငါ့ေနရာအရပ္မွာ ၾကည့္ရႈမည္၊၊ ၅စပ်စ္သီးကုိ သိမ္းယူရာကာလ မတုိင္မီ အငုံေစ့စုံ၍၊ အပြင့္လည္း လုံးေသာအသီး ျဖစ္စဥ္အခါ အညြန္႔မ်ားကုိ တံစဥ္ႏွင့္ျဖတ္၍၊ အခက္အလက္မ်ားကုိ သုတ္သင္ပယ္ရွင္းေတာ္မူမည္၊၊ ၆သူတုိ႔သည္ ေတာင္ေပၚမွာေနတတ္ေသာ ငွက္မ်ား၊ ေတာသားရဲမ်ားတုိ႔၏ အဘုိ႔ျဖစ္၍၊ ငွက္တုိ႔သည္ ေႏြကာလ၌၄င္း၊ သားရဲအေပါင္းတုိ႔သည္ ေဆာင္းကာလ၌၄င္း၊ သူတုိ႔အေပၚမွာ ေနၾကလိမ့္မည္၊၊  ၇ထုိအခါ ခုိင္မာျပင္းထန္လ်က္ ေရွးဦးစြာမွစ၍ ယခုတုိင္ေအာင္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ျဖစ္ထေသာ၊ ခြန္အားႀကီး၍ ႏွိပ္နင္း ထတတ္ေသာ၊ ျမစ္မ်ားကြဲျပားေသာ ေျမ၌ေနေသာလူမ်ဳိးသည္၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္ တည္ရာ ဇိအုန္ေတာင္သုိ႔၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားဘို႔ လက္ေဆာင္ပဏာကုိ ေဆာင္းခဲ့ၾက လိမ့္သနည္း၊၊